Anda di halaman 1dari 17

KANDUNGAN DAN TAJUK

Kod Penggunaan Kalkulator


Menukarkan nilai kepada darjah
Menukarkan Sin, Kos, Tan kepada nilai
Penggunaan kekunci log
Penyelesaian Indeks
Pertukaran Titik Perpuluhan kepada pecahan
Penyelesaian asas- asas nombor
Persamaan serentak
Punca kuasa dan kuasa dua
Penyelesaian Matriks
Persamaan Linear
Kekunci saintifik
Penyelesaian trigonometri
Penyelesaian julat pembezaan
Penyelesaian pengamiran
Penyelesaian statistik
Pemfaktoran

KOD PENGGUNAAN KOMPUTER


Comp. → Salinan ulangan
Cmplx → Kejuruteraan
SD → Statistik
Base → Asas Nombor
EQN → Persamaan Serentak
Degree → Persamaan Kuadratik
Mat → Matriks
Vct → Vektor
Deg → Darjah
Rad → Radian
Sci → Saintifik
Calc → Persamaan Linear
Solve → Persamaan ( 2 anu )
Exp → ( x 10 )

MENUKARKAN NILAI KEPADA SIN, KOS, TAN ( DARJAH


)

Contoh 1:- Tukarkan 0.8854 kepada Sin˚

Tekan
Shift Sin 0.8854 = ·’ ”
Jawapannya: Ө = 62˚ 18˚ 28
Contoh 2:- Tukarkan 0.2717 kepada Kos˚

Tekan
Shift Kos 0.2171 = ·’ ”
Jawapannya: Ө = 74˚ 14˚4

Contoh 3:- Tukarkan 3.271 kepada Tan˚

Tekan
Shift Tan 3.217 = ·’ ”
Jawapannya: Ө = 73˚ 0˚ 26

MENUKARKAN SIN, KOS, TAN ( DARJAH ) KEPADA


NILAI

Contoh 4:- Tukarkan Tan 36˚ kepada nilai

Tekan
Tan 36 =
Jawapannya: 0.7265

Contoh 4:- Tukarkan Kos 74˚.15΄ kepada nilai

Tekan
Kos 74 ·’ ” 15 · ’ ”=
Jawapannya: 0.2714

Contoh 4:- Tukarkan Sin 27˚.26΄ kepada nilai

Tekan
Sin 27 ·’ ” 26 ·’ ”=
Jawapannya: 0.4633
PENGGUNAAN KEKUNCI LOG

Contoh 7:- Log10125

Tekan
Log 125 =
Jawapannya: 2.0969

Contoh 8:- Log10x =2

Tekan
Log Alpha ) Alpha Calc

2 Shift Calc =
Jawapannya: 100

Contoh 9:- Log 327

Tukarkan kepada asas log 10 dahulu → Log 1027


Log 103

Tekan
Log 27 ÷ Log 3 =

Jawapannya: 3
PENYELESAIAN INDEKS

2x + 3
Contoh 10:- 2 = 2 2x + 56

Secara manual
2x + 3
2 = 2 2x + 56

2 2x x 23 = 22x + 56

2 2x x 8 = 2 2x + 56

Andaikan 2 2x sebagai P,
P × 8 = P + 56

8P - P = 56

7P = 56

P = 8 = 22x
.: 23 = 22x

3 = 2x

3/2 = x

Tekan 2 ^ ( 2 Alpha )

+ 3 ) Alpha Calc 2 ^

2 Alpha ) + 5 6

Shift Calc Shift Calc


PENUKARAN TITIK PERPULUHAN KEPADA PECAHAN

Contoh 11:- Tukarkan 0.25 kepada pecahan

Tekan
0.25 = a b/c

Jawapannya: ¼
Penukaran Pecahan kepada Titik Perpuluhan

Contoh 12:- Tukarkan 2 2/3 kepada titik perpuluhan

Tekan
2 a b/c 2 a b/c 3 = a b/c

Jawapannya: 2.666

PENYELESAIAN ASAS-ASAS NOMBOR

MODE : Base
Bin untuk asas 2 Dec untuk asas 10 Oct untuk asas 8

Tekan Mode dua kali (2x) sehingga keluar paparan berikut:-

SD REG BASE
1 2 3

Tekan Base ( 3 ) untuk memulakan kekunci asas nombor

Penukaran asas 2 ke asas 8

Contoh 13:- 110101102 tukarkan kepada asas 8

Tekan = Oct
Bin 11010110
Jawapannya: 3268

Penukaran asas 2 ke asas 10

Contoh 14: 110101102 tukarkan ke asas 10

Tekan Bin 11010110 = Dec

Jawapannya: 21410

Penukaran asas 8 ke asas 2

Contoh 15: 2378 tukarkan ke asas 2

Tekan
Oct 237 = Bin

Jawapannya: 100111112

Penukaran asas 8 ke asas 10

Contoh 16: 2378 tukarkan ke asas 10

Tekan
Oct 237 = Dec

Jawapannya: 15910
Penukaran asas 10 ke asas 8

Contoh 17: 29310 tukarkan ke asas 8

Tekan
Dec 293 = Oct

Jawapannya: 4458
Penukaran asas 10 ke asas 2
Contoh 18: 29310 tukarkan ke asas 2

Tekan
Dec 293 = Bin

Jawapannya: 1001001012
PERSAMAAN SERENTAK
Tekan mode 3 kali ( 3x ) sehingga keluar paparan berikut:-

EQN MAT VCT


1 2 3
Contoh 19:
2x + 4y = 10
3x - 2y = 7

Tekan EQN (1) 2 a1 (2) = b1 (4)


=
(1)
c1 (10) = a2 (3) = b 2 (-2)
=

c2 (7) =
Jawapannya: x = 3 dan y = 1

PENYELESAIAN PUNCA KUASA


Untuk menyelesaikan masalah punca kuasa 2

Contoh 20: ____


√ 18
16

Tekan √ ( 18 ÷ 16)

) =
Jawapannya: 2.25
Untuk menyelesaikan masalah punca kuasa 3
Contoh 21: ____
3 √ -27
8
Tekan Shift √ ( -27 ÷ 8

8 ) =

Jawapannya: -1.5
Untuk menyelesaikan masalah punca kuasa melebihi 3

Contoh 22: ____


5 √ 326
3

Tekan 5 Shift ^ ( 3263

÷ 3 ) =
Jawapannya: 2.553

PENYELESAIAN KUASA

3 Tanda Kuasa:
Untuk kuasa 2
Untuk kuasa negatif
Untuk kuasa lebih dari 2

Contoh 22:- ( 43 )2

Tekan
( 4 ^ 3 )^

^ 2 =
Jawapannya: 4096

Contoh 23:- ( 0.252 )-2

Tekan
( 0.25 ^ 2 )^

-2 =
Jawapannya: 256
Menentukan kuasa dari nilai yang diberi

Contoh 24:- Tentukan jumlah kuasa 2 bagi nilai 256

Tekan
2 × 2 × 2 =
Seterusnya tekan = sehingga tepapar nilai 256, jumlah dikira dari keempat
apabila menekan
Tanda = ( 3 kiraan sudah dikira di awal tadi )

Jawapannya: 28

PENYELESAIAN MATRIKS

Pendaraban matriks

Mode → Mat

Contoh 25: 4 3 5 -2

4 6 6 -7

Tekan Mat (2) Shift 4 Dim (1) A (1) MatA(m x n ) m?


2 =

T 2 2
Mat12A(3) Mat21A(4) Mat22(6)
MatA(m x n ) n?
2 = MatA11(4)
= = =
Mat22 A (6) 4 B(2)
shift Dim(1) =
MatB(mxn )m? MatB(mxn )n? MatB11(5)
2 2 = =
=
MatB12(-2) MatB21 (6) = MatB22 (-7)
= AC
Shift
Shift 4 Mat (3) A(1) Mat A ×
Shift 4 Mat (3) Mat B
Akhirnya tekan 3x ►
Jawapannya: 38 -29

56 -50

Penambahan dalam asas 2

Contoh: 101112 + 110102

Tekan Base (3)


Bin 10111 + 11010
=

Jawapannya: 1100012

Penolakan dalam asas 2

Contoh: 1110102 - 101012

Tekan Base (3)


Bin 111010 − 10101
=
Jawapannya: 1001012

Penambahan dalam asas 8

Contoh: 2738 + 1268

Tekan Base (3)


Oct 273 + 126=
Jawapannya: 4218

PERTUKARAN ASAS NOMBOR

Pertukaran Asas 8 kepada Asas 2

Contoh: 2378 → Asas 2


Tekan
Oct 237 = Bin
Jawapannya: 100111112

Pertukaran Asas 8 kepada Asas 2

Contoh: 2378 → Asas 10

Tekan
Oct 237 = Dec
Jawapannya: 15910

Pertukaran Asas 10 kepada Asas 8

Contoh: 29310 → Asas 8

Tekan
Dec 293 = Oct
Jawapannya: 4458

MATRIKS SONGSANG ( A-1 )


Contoh:
Tukarkan A = 7 3 kepada matriks songsang

4 2
Tekan Mode 3x sehingga keluar paparan

EQN MAT VCT


1 2 3

Tekan Mat (2) Shift 4 Dim (1) (3) 2

= 2 Mat (11 (7) ́Mat (12 (3) Mat (21 (4) Mat (22 (2)

= x -1 = ►
AC Shift 4 Mat (3)

Mat c
Jawapannya: 1 -1.5

-2 3.5

Menentukan nilai y jika nilai x diberi

Contoh:-
y = x2 + 3x - 12

Jika x = 7, cari nilai y

Tekan Alpha ( Alpha calc Alpha

) x2 + 3 Alpha

) − 12 Calc 7

= Jawapannya: 58

Penyelesaian Persamaan Linear

Contoh:-
3x - 6 = 2x + 2

Tekan 3 Alpha ) − 6

Alpha Calc 2 Alpha )

+ 2 Shift Solve Shift

Solve
Jawapannya: 8

Penyelesaian Nilai Piawai

Contoh:-

0.036 x 106 − 0.213 x 103

Tekan Mode 5 kali (5x)

Tekan Sci (2) 0~9 (2) 0.036 Exp 6

− 0.213 Exp 3 =

Jawapannya: 3.6 x 104

Mencari Sisi Trigonometri

Contoh:-

x
5

Cari nilai x? Ө
12

Shift + Pol C 5 ’
12 )
Tekan

Jawapannya: x = 13

Mode ini hanya untuk cari sisi terpanjang

Penukaran kuantiti dengan menggunakan Mode

Sci
Contoh:-
4.23cm2 tukar kepada km2

4.23 ( x 10-5 )2 km2

Tekan Mode lima kali (5x)

Tekan
Sci (2) 0~9 (3) 4.23 ( Exp
-5 ) ^ 2 =

Jawapannya: 4.2 x 10-10

Menyelesaikan nilai yang diberi dalam perbezaan

Contoh:-
y = 4x + 3x - 8

cari dy apabila x = 3
dx

Tekan Shift d/dx 4


Alpha
3
Alpha ) +

3 Alpha )
− 8 ,

3 ) =

Jawapannya: 27

Penyelesaian nilai dalam pengamiran


Contoh:-
∫ 2x2 + 8x dx if the value of x = 4

Tekan
∫dx 2 Alpha x (2)
^
2 + 8 Alpha
x ( ﴿)

’ 1 ’ 4 )
Jawapannya: 102

Cara memfaktorkan kuadratik pekali lebih dari 1

Contoh:
3x2 + 9x - 12
Tekan Mode 3x sehingga keluar paparan
EQN MAT VCT
1 2 3

Tekan EQN (1) dan,

Tekan kursor ke kanan sehingga keluar Degree dan,


2 3
Tekan
EQN (1) a (3) = b (9=

c(-12) = x = -1 x=– (-4)

x=4
Penyelesaian Statistik (SD) mencari Min, Varian, S. piawai

Soalan: Secara manual

Selang kelas (f) Kekerapan (x) T. tengah (fx) Kekerapan


x t. tengah
31 - 35 7 33 231
36 - 40 2 38 76
41 - 45 5 43 215
46 - 50 6 48 288
51 - 55 3 53 156
Jumlah 27 969

Mencari nilai min ( x ) Formula 969 = 42113


x = Σfx 23
Σf

Kaedah kalkulator

Tekan Mode dua kali (2x) dan keluar paparan SD (1)

Tekan SD (1) → 33 → m+ → 38 → m+ → 43
→ m+ → 48

→ m+ → 53 → m+ → = → ▼ 2 kali → 7
→ = → ▼ 2 kali → 2 → = → ▼ 2 kali

→ 5 → = → ▼ 2 kali → 6 → = →▼ 2 kali

→ 3 → = ▼

Menukarkan radian ke darjah

Contoh: Tukarkan π radian kepada darjah

Tekan Mode empat kali (4x) dan,

Tekan
Deg (1) Shift Exp Shift Ans
Jawapan: 180˚
R (2) =

Tukarkan darjah kepada radian

180˚ → radian

Tekan
Rad(2) 180 Shift Ans Deg 1

Jawapan: 3.14 radian / π radian