Anda di halaman 1dari 16

Ahli Kumpulan: YAW JOON LEONG (820901-07-5549) LEONG MI HONG (800206-04-5294) SAW AI HEOK (811021-08-5998) FADZIL

Rubrik

merupakan salah satu sistem pemarkahan yang digunakan oleh guruguru. Sistem ini berfungsi sebagai penunjuk (indicator) yang diperlukan untuk menilai tahap pencapaian pelajar berdasarkan kriteria khusus dan jelas. Penaksiran secara subjektif dijalankan berdasarkan set kualiti yang dihasilkan berdasarkan objektif pembelajaran

Kualiti dan tahap pencapaian pelajar ditaksirkan guru berdasarkan tugasan yang diberikan seperti tugasan bertulis, projek, esei dan amali. Guru seterusnya memberikan markah berdasarkan pematuhan garis kriteria. Biasanya terdiri daripada 3 iaitu tahap cemerlang, sederhana atau memuaskan (perlu penambahbaikan).

Pemarkahan pelajar diberi berasarkan rubrik pemarkahan yang telah disediakan. Berikut merupakan pemarkahan. contoh rubrik

15.0

RUBRIK PENTAKSIRAN UJIAN DAN KUIZ

Tajuk/ Kemahiran/ Komponen/ Tugasan yang dinilai


Ujian amali

INDIKATOR PRESTASI DAN PERMARKAHAN


BAIK
(MARKAH 75 100) Mengamalkan langkah-langkah keselamatan Menggunakan alatan yangbetul Menggunakan alatan dengan kaedah yang betul Merancang tanda Ketepatan dan kepersegian hasil kerja ( 1mm)

SEDERHANA
(MARKAH 40 74) Mengamalkan sebahagian langkah-langkah keselamatan Penggunaan sebahagian alatan yang betul Penggunaan alatan kurang mengikut kaedah yang betul Merancang tanda sebahagian daripada kerja Ketepatan dan kepersegian hasil kerja (lebih dari 1 mm dan kurang dari 3 mm) JUMLAH MARKAH

LEMAH
(MARKAH 0 39) Tidak mengamalkan langkahlangkah keselamatan Tidak menggunakan alatan yang betul Menggunakan alatan dengan tidak mengikut kaedah yang betul Tidak merancang tanda Ketepatan dan kepersegian hasil kerja (lebih dari 3 mm) 100

JUMLAH WAJARAN

10%

Tajuk/ Kemahiran/ Komponen/ Tugasan yang dinilai


Ujian dan kuiz

INDIKATOR PRESTASI DAN PERMARKAHAN BAIK


(MARKAH 75 100) Menjawab dengan betul tidak kurang 75% daripada soalansoalan yang diberikan

SEDERHANA
(MARKAH 40 74) Menjawab dengan betul antara 40% hingga 74% daripada soalan-soalan yang diberikan JUMLAH MARKAH

LEMAH
(MARKAH 0 39) Menjawab kurang dari 40% daripada soalan-soalan yang diberikan 100

JUMLAH WAJARAN

20%

Rubrik secara umumnya mempunyai ciri-ciri berikut:Memfokuskan pengukuran berdasarkan objektif dengan jelas. Menggunakan skala dalam menentukan pencapaian tiap-tiap tahap. Mengandungi spesifikasi tentang kriteria dan kualiti yang dipenuhi untuk mendapatkan markah.

Rubrik terbahagi kepada 4 bahagian iaitu :Holistik Analitik Umum Tugasan spesifik

Rubrik holistik menyediakan markah keseluruhan berdasarkan kepada tahap pencapaian murid terhadap tugasan yang diberikan. Kelebihan menyediakan markah dengan cepat berdasarkan pencapaian pelajar. Kelemahan tidak menyediakan maklumat secara terperinci

Contoh asas rubrik


Melukis muka kartun
HAPPY FACE QUALITY EXAMPLE

4 - Displays amazing detail and color; highly elaborate theme; unique and original

3 - Displays detail and color; theme is present with some elaboration; displays initiative to develop original work

RUBRIK HOLISTIK
2 - Displays some detail and/or color; theme is present but not fully developed; evidence of some initiative to develop original work

1 - Displays a lack of detail, color, and theme; very little or no initiative in developing original work

Rubrik analitik menyediakan maklum balas sepanjang tempoh pengukuran dijalankan. Rubrik analitik berlawanan dengan rubrik holistik. Kelebihan mendapat maklum balas yang lebih terperinci.

Kelemahan mengambil masa yang lama untuk dikira


Kegunaan - untuk melihat kekuatan dan kelemahan pelajar. - untuk mendapat maklum balas dengan lebih terperinci. - untuk mentaksir kebolehan dan pencapaian pelajar.

Contoh asas rubrik Projek penghasilan model jambatan


RUBRIK ANALITIK
QUALITY CRITERIA Excellent Good Needs Improvement

Load supported

greater than 12 kg

6 to 12 kg

less than 6 kg

Weight of bridge

less than 30 grams

30 to 60 grams

over 60 grams

Bridge span

greater than 385 mm

360 to 385 mm

less than 360 mm

Ability of matchbox car to roll across bridge

does not stop

stops 1 or 2 times

stops 3 or more times or cannot roll entire length of bridge

Rubrik umum mengandungi kriteria yang umum berdasarkan tugasan. rubrik umum bertentangan dengan tugasan spesifik. Kelebihan boleh digunakan rubrik yang sama pada tugasan yang berlainan. Kelemahan maklum balas tidak cukup terperinci.

Kegunaan untuk mentaksir sebab, kebolehan dan juga pencapaian setiap pelajar melakukan tugasan yang berlainan.

Rubrik tugasan spesifik adalah tersendiri berdasarkan tugasan. Rubrik ini berbeza dengan rubrik umum. Kelebihan lebih dipercayai untuk mentaksir pencapaian pelajar. Kelemahan sukar untuk digunakan untuk semua tugasan. Kegunaan untuk mentaksir pengetahuan pelajar.

Tahap 3 ialah tahap di mana pelajar tersebut telah membuktikan bahawa beliau telah memenuhi kriteria yang ditetapkan itu tanpa apaapa bantuan daripada pihak ketiga Tahap 2 ialah tahap di mana pelajar tersebut telah membuktikan bahawa beliau hanya memenuhi sebahagian daripada kriteria yang ditetapkan dengan sedikit bantuan daripada pihak ketiga untuk memenuhi sebahagian lagi kriteria tersebut. Tahap 1 ialah tahap di mana pelajar tersebut memerlukan banyak bantuan daripada pihak ketiga bagi memenuhi kriteria tersebut. Tahap Y ialah tahap di mana pelajar tersebut menunjukkan sifat dalaman yang hendak ditaksir itu wujud dalam dirinya. Tahap T ialah tahap di mana pelajar tidak menunjukkan sifat dalaman yang hendak ditaksir itu wujud dalam dirinya.

Rubrik selalu digunakan sebagai kaedah alternatif untuk mentaksir kebolehan dan pencapaian pelajar di dalam pembelajaran. Didalam mentaksir, rubrik direka untuk memberi maklum balas kepada guru mengenai tahap kebolehan dan pencapaian pelajar dalam satu- satu mata pelajaran itu. Rubrik memberi fokus kepada hasil pembelajaran yang perlu pelajar kuasai dimana hasil pembelajaran ini akan digunakan untuk menghasilkan soalan ujian/tugasan untuk dinilai setakat mana pemahaman dan pengetahuan pelajar.

Sekian Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai