Anda di halaman 1dari 3

PENDIDIKAN AKHLAK SEKOLAH RENDAH

RUJUKAN Al-Quran al-Karim. Abd. Rahman Omar. 1989." Al-Quran Sebagai Sumber Inspirasi Dalam Membina Tamadun Islam" dLm. Baharudin Yatim dan Sulaiman Noordin. Islam el-Quran dan Ideologi Masa KM. Bangi: Pusat Pengajian Umum UKM. Abdullah Nasih Ulwan. 1988. Pendidikan Anak-anak Dalam Islam. Jilid 2. Singapura :Pustaka Nasional Pte. Ltd. Al-Abrashi, 'Atiyah. 1974. Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam. Terj. H. Bustami A. Gani & Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang. Abul A'la al-Mududi. 1967. Islamic Way of Life. Karachi: Islamic Research Academy. Abu Urwah. 1986. Risalah Usrah. Jilid 1. Kuala Lumpur : Pustaka Salam. Abu 'Urwah. 1989. Sistem-sistem Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Ahmad Ibrahim Shukri. 1992. Pedoman Hidup Muslim. Terengganu : KUSZA Al-Ahwani, Ahmad Fu ad. T.th. Al-Tarbiyyahfi al-Islam. Mesir: Dar al-Ma arif. Al-Qari, Abdullah. 1972. Dasar pendidikan menurut Islam. Kota Bharu : Pustaka Aman Press. ' Ali Fadl al-Lah. T.th. Al-Akhlaqfi al-Islam. Beirut: Dar al-Maktabah al-Hayah. Ameer Ali. 1974. The Spirit of Islam. London : Chatto & Windus. Che Kamarudin Md. Daud, Nik Aminah Nik Idris, Rukiah Muhamad, Siti Fatimah Sudin, Sulaiman Wahid. 1996. Asas-asas Islam II. Selangor: PPI, UiTM Shah Alam. Che Zuina binti Ismail. 1998. Pembangunan Insan : Peranan Pusat Pendidikan Islam dan Unit Agama (HEP)Terhadap Siswa dan Siswi UiTM Shah Alam Disertesi Sarjana Pengajian Islam FPI, UKM Bangi. Garner, Richard T. 1986. "Ethics", The Encylopedia Americana. Connecticut : Grolier Incorporated. Al-Ghazali. 1976. Ihya Ulum al-Din. Jilid 3. Qaherah: Mu'assasat al-Halabi wa Syifflluh li Al-Nasyr wa al-Tawzi' Haron Din. 1988. Manusia dan Islam. Get. Ke 3. Kuala Lumpur Hasan Langgulung. 1995. Pendidikan Islam dan Peralihan Paradigma. Shah Alam: Hizbi. Hussein Bahreisi. 1980. Ajaran-ajaran Akhlak Imam Ghazali. Singapura: Speedy Self Study System.
1

PENDIDIKAN AKHLAK SEKOLAH RENDAH

Dr. Husein Husein Syahatah. 2003. Membersihkan Jiwa Dengan Muhasabah. Yokyakarta: MITRA PUSTAKA. Ibn Maskawayh. 1966. Tahdib al-Akhlak. Bayrut: American Uniyersity of Bayrut. Kamus Dewan Edisi Baru. 1989. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Khalif Muammar A. Harris. 2005. "Pembangunan Tamadun Khayra Ummah Menerusi Pemerkasaan Iman dan Moraliti. Dim. Ahmad Mohamad Said dan Khalif Muammar A. Haris (pnyt.). Pembangunan Watak Bangsa. Selangor : Akademi Kajian Ketamadunan Kolej Dar al-Hikmah. Al-Maturidi, Abu mansur Muhammad. 1970. Kitab al-Tawhid. Bayrut : Dar al-Masyriq. Mohd Nakhaie Hj. Ahmad 1994. Pembangunan era pasca moden dari perspektif alQuran. Dakwah, Julai: 29 - 30. Mustafa Haji Daud. 1998. "Generasi cemerlang era siber". Dalam Pemikir. Oktober Disember. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Berhad. Mustaffa Kamil Ayub. 1994. Menanggani Cabaran Membina Kecemerlangan Tamadun Ummah. Selangor: Budaya Ilmu Sdn. Bhd. Quasem, Muhammad Abdul. 1976. The ethics of al-Ghazali: a composite ethics in Islam. Selangor: Central printing Sdn. Bhd. Rohani bt. Dollah. 1989. "Pendidikan Akhlak Mengikut Pandangan Islam". Latihan Ilmiah 1979/89. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah Uniyersiti Kebangsaan Malaysia. Sulaiman Endut. 1975. "Falsafah Akhlak Semenjak Socrates Hingga Ibnu Maskawih, Satu Kajian Mengenai Perkembangan Falsafah Akhlak Semenjak Zaman Yunani". Latihan Ilmiah. Bangi : Jabatan Usuluddin dan Falsafah Uniyersiti Kebangsaan Malaysia. Sulaiman Noordin. 1989. "Konsep Ibadah Dalam Islam" dim. Baharudin Yatim dan Sulaiman Noordin. Islam al-Quran dan Ideologi Masa Kini. Bangi : Pusat Pengajian Umum UKM. Syed Muhammad Naquib al-Attas. 1978. Islam and secularism. Kuala Lumpur: ABIM. Tajul Ariffin Noordin 1990. Pendidikan: Suatu PemikiranSemula. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. W. Abdullah dan Dra Wista. 1997. Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu. Selangor : PPI UiTM Shah Alam. Zakaria Stapa. 1995. Akhlak & TasawwufIslam. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.. Zakaria Stapa. 2001. Akidah & Akhlak Dalam Kehidupan Muslim. Kuala Lumpur: Utusan Publications Sdn. Bhd.
2

PENDIDIKAN AKHLAK SEKOLAH RENDAH

Abdul Rahman Rukaini. 2001. Siri Teras Ulum Islamiah: Akhlak membangun Jati Diri. Selangor: Synergymate Sdn. Bhd. Akram Ridha, Yahya NurYadi. 2007. Akhlak terpuji Kunci ke Syurga. Kuala Lumpur: Progressive Publishing House Sdn. Bhd. Asmawati Suhid. 2009. Pendidikan Akhlak dan Adab Islam: Konsep dan Amalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications Dan Distributors Sdn. Bhd. Fariza Md. Sham, Salasiah Hanin Hamjah & Mohd. Jurairi Sharifudin. 2008. Personaliti dari Perspektif Al-Ghazali. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ghazali Darusalam. 1997. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan: Sifat-sifat Mahmudah dan Mazmumah: Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah.. Kuala Lumpur: Utusan Publications Dan Distributors Sdn. Bhd.

Imam Jaafar as-Syuthi. 2009. Adab dan peribadi seorang Muslim. Kuala Lumpur: Serambi Timur Sdn.Bhd.

Kamus Dewan. 2002. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Sdn. Bhd Mahmud Al-Mishro. 2009. Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Manjula Bhagi, Sunita Sharma. 1992. Encyclopedia Dictionary of Pcychology. Volume II. New Delhi: Anmol Publication.

Muhammad Al-Ghazali. 2002. Akhlak Seorang Muslim. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn.Bhd.

Said Hawwa. 1999. Mensucikan Jiwa. Jakarta: Darus Salam

2010. Keruntuhan akhlak dan cara mengatasi. Petikan dari Islam Grid Obor yang menyinari alam. http://www.faktor-faktor keruntuhan akhlak.html (17 Jun 2010)