Anda di halaman 1dari 27

BERMAIN DALAM PROSES PEMBELAJARAN

oleh:
Mastura Karimuddin Jabatan Ilmu Pendidikan IPTB B. Mertajam

idrus jali iptb

Ca ra ka na k- ka na k bela ja r sesua tu ya ng tida k da pa t dipela ja ri da ripa da ora ng la in. Ia juga ca ra untuk meneroka da n membia sa ka n diri denga n ke hidupa n se be na r, rua ng- rua ng, ma sa , benda - benda , bina ta ng da n ora ng la in.
(V yg otsky 1966)

BELAJAR

MAIN

Proses untuk mendapatkan ilmu dan kemahiran melalui pembelajaran, latihan dan pemikiran
(A.S. Hornby)

idrus jali iptb

Pengenalan
Bagi kanak-kanak main merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian mereka. Melalui aktivti bermain, kanak-kanak belajar berkenaan diri dan alam persekitarannya. Malangnya, ibubapa dan orang-orang dewasa yang mempunyai sedikit atau tiada pengetahuan dan kefahaman tentang konsep ini menganggap main tidak mendatangkan faedah dan hanya membuang masa dan tenaga sahaja.

idrus jali iptb

Teori-teori main
.The Surplus Energy Theory Spencer (1896-1901) melihat main sebagai kesinambungan dan perkaitan antara kerja dengan main. Tingkahlaku yang dikaitkan dan dikawal oleh sesuatu matlamat dikira sebagai kerja. Sementara tingkahlakun tanpa tujuan dikira sebagai main Dalam proses memenuhi sesuatu matlamat kanak-kanak memerlukan lebihan tenaga dan apabila digunakan dilihat sebagai tingkah laku bermain.

idrus jali iptb

.The Relaxation Theory Patricle (1919) berpendapat kerja dan mainadalah aktiviti kanak-kanak yang berhubung kait antara satu sama lain. Oleh kerana kerja memerlukan keupayaan berfikir, konsentrasi yang tinggi dan membebankan maka main dilihat sebagai aktiviti yang dapat membantu mengurangkan bebanan dan ketegangan kerja,

idrus jali iptb

.The Instinct-Practice Theory Groos (1896-1901) berpendapat alam kanak-kanak merupakan tempoh seseorang menyediakan diri ke arah kedewasaan atau kematangan. Jadi dalam tampoh ini pengalaman bermain dan lain-lain merupakan latihan yang membantu mereka ke arah mencapai kematangan.

idrus jali iptb

.Cognitif-Developmental Theory Jean Piaget (1962,1967) melihat main dari sudut perkembangan intelek. Aktiviti main merupakan aktiviti tidak terhad, latihan berpura-pura, alat untuk menguasai pengetahuan dari persekitaran serta membantu perkembangan.

idrus jali iptb

.Sosial Theories of Play Damon (1983) menjelaskan yang main memberi peluang kepada kanak-kanak mengalami dan mempraktikkan kemahirankemahiran simbolik serta memberi peluang untuk kanak-kanak melahirkan sentimen, memantap serta menstabilkan emosi.

idrus jali iptb

Faedah Main

idrus jali iptb

Sebenarnya main merupakan gudang/kilang pemerosesan pembelajaran sebab melalui permainan kanak-kanak dapat:

idrus jali iptb

. . . . . . .

Melahirkan perasaan melalui pelbagai media. Meneroka. Meningkatkan kreatiiti dan imaginasi. Menanam minat melakukan sesuatu tanpa arahan Memupuk keyakinan diri Melibatkan diri seara aktif Mengurangkan ketegangan perasaan.
idrus jali iptb

. . . .
. . .

Memenuhi keperluan naluri ingin tahu Menigkatkan daya cipta. Menyelesaikan masalah Melibatkan diri dalam keadaan/situasi yang bermakna. Memperolehi kemahiran-kemahiran dan pengetahuan- pengetahuan. Membina kemahiran berkomunikasi. Membina emosi yang sihat menerima kejayaan dan kegagalan.

idrus jali iptb

Katogari Main

idrus jali iptb

Main Bercorak Tugasan Main Mengikut Arahan Main Terancang

Main Bebas

idrus jali iptb

Main Bebas (Free Play)


Permainan ini merupakan aktiviti berkumpulan kanak-kanak yang berorientasikan kaedah penerokaan dan penemuan. Kanak-kanak sendiri keinginan, apa, cara dan bila hendak bermain. Peranan guru ialah untuk menyediakan persekitaran yang memberangsangkan dengan sekatan yang minima.

idrus jali iptb

Main Terancang (Guided Play) Permainan ini meliputi banyak unsur di dalam main bebas tetapi unsur-unsur berkenaan telah dirancang oleh guru dengan rapi untuk mencapai sesuatu penemuan atau objektif. Aktiviti ini tidak banyak alternatif dan memerlukan lebih bimbingan orang dewasa.

idrus jali iptb

Main Terkawal (Directed Play)

Permainan ini ditetapkan oleh guru seperti yang diarah atau ditetapkan mengikut peraturan atau undangundang.

idrus jali iptb

Mainan Berbentuk Tugas (Work Disguised as Play)


Pada mata kasar ia merupakan suatu permainan tetapi ia mempunyai unsurunsur yang berorientasikan kerja atau tugasan.

idrus jali iptb

Peranan Guru di dalam Aktiviti Main.

idrus jali iptb

Memerhati
Guru mendengar dan memerhati tentang kelakuan kanak-kanak. Memberi bantuan di mana dan jika perlu.

idrus jali iptb

Menyediakan Persekitaran yang kaya. Persekitaran dan aktiviti ditukar dan diubah susunannya

idrus jali iptb

Merangsang
Tunjukkan minat dan keazaman. Perkenalkan objek-objek baru dan situasi baru. Kemukakan soalan dan masalah. Bertindak balas terhadap minat kanak-kanak atau berkongsi pengalaman. Hormati pemikiran kanak-kanak dan sistem peraturannya. Kemukakan banyak soalan-soalan fokus. Berikan maklumat bila dikehendaki oleh kanakkanak.

idrus jali iptb

Mencelah
Ketika / masa yang sesuai Pencelahan tidak berbentuk halangan untuk mematikan semangat dan minat kanak-kanak Tunjukkan minat dan perhubungan yang mesra

idrus jali iptb

Menilai
Mengesan perkembangan dan keperluan kanak-kanak Merancang kurikulum hasil dari penilaian

idrus jali iptb

Merekod
Rekodkan tingkahlaku kanak-kanak Rekodkan pencapaian dan perkembangan kanak-kanak dalam bidang JERI Data-data yang diperolehi dijadikan asas perancangan bagi setiap individu

idrus jali iptb

Mencelah
Ketika / masa yang sesuai Pencelahan tidak berbentuk halangan untuk mematikan semangat dan minat kanak-kanak Tunjukkan minat dan perhubungan yang mesra

idrus jali iptb

SEKIAN, WASSALAM

idrus jali iptb