Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................... i
Daftar Isi

ii

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang

1

1.2 .Tujuan penulisan makalah

2

1.3. Manfaat penulisan makalah ....................................................................... 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sejarah Turbin gas ......................………………………………………… 3

2.2. Gambar-gambar turbin gas ...........……………………………………….. 4

BAB III. PEMBAHASAN
3.1. Komponen Turbin Gas ...........………………………………………......... 5
3.2. Siklus Brayton pada Turbin gas ………………………………………….. 10
3.3. Sistem kerja turbin gas ...........……………………………………….......... 11
3.4. Aplikasi dan daya Turbin Gas ..…………………………………............... 13
3.5. Pemakaian Sistem Turbin Gas ...........……………………………………. 15
3.6. Maintenance / perawatan Turbin Gas …………………………………… 15

BAB IV PENUTUP
Kesimpulan ............................................................................................................. 17

Daftar Pustaka ........................................................................................ 18

ii