Anda di halaman 1dari 13

(A.

Bandura)
1

Objektif Kuliah
Di akhir kuliah ini anda dapat:

Menghuraikan apakah itu pembelajaran secara pemerhatian (permodelan) Menghuraikan empat peringkat pembelajaran pemerhatian (proses permodelan) Menerangkan beberapa faktor yang boleh menggalakkan atau membantut proses permodelan dalam pembelajaran t/laku

Teori Pembelajaran Sosial


Teori Bandura menekankan kepentingan pemerhatian dan permodelan tingkah laku, sikap dan reaksi emosi orang lain

Peringkat-peringkat dalam Proses Permodelan (pembelajaran secara pemerhatian)

1. Memberi Perhatian (Attention Phase) 2. Penyimpanan /Pengukuhan (Retention Phase) 3. Reproduksi Motor (Motor Reproduction Phase) 4. Motivasi (Motivation Phase)

Peringkat Pertama: Memberi Perhatian


Pembelajaran hanya akan berkesan sekiranya pemerhati melayani apa yang diperhatikan; hanya apa yang dilayani akan dipelajari; juga Betapa berkesan bergantung kepada ketepatan persepsi pemerhati terhadap tingkah laku yang diperhatikan

Peringkat Pertama: Memberi Perhatian


Ciri-ciri model yang menentukan sejauh manakah pembelajaran berkesan: a.Ciri yang sama dengan pemerhati (umur, jantina dsb) b.Dihormati c.Status yang tinggi d.Berketrampilan tinggi (high competence) e.Mempunyai kuasa f.Tampak/Cantik g.Bertingkah laku secara sesuai mengikut jantina

Peringkat Kedua: Penyimpanan


pengekodan simbolik, organisasi kognitif, latihan simbolik, latihan motor

maklumat (t/laku) disimpan dalam ingatan jangka panjang untuk diperoleh semula (retrieve) pada masa depan
penyimpanan akan lebih berkesan jika demonstrasi t/laku jelas dan logik t/laku akan dipelajari dengan lebih berkesan sekiranya didapati relevan dan berfaedah kepada pemerhati maklumat yang disimpan boleh dilatih dari semasa ke semasa 7

Peringkat Ketiga: Reproduksi Motor Pemerhati melakukan tingkah laku yang diperhatikan Ketepatan peniruan t/laku bergantung kepada keupayaan fizikal, ketepatan maklum balas (sendiri dan drp orang lain) satu tempoh latihan kognitif perlu sebelum t/laku dapat dilakukan dengan baik

Peringkat Keempat: Motivasi

Seorang pemerhati hanya akan menampakkan t/laku yang dipelajari jika terdapat: motivasi luaran dan/atau

pengukuhan vicarious dan/atau


pengukuhan kendiri

Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi keberkesanan penirunan dalam pembelajaran t/laku

Efikasi kendiri Keupayaan Fizikal Kawalan Kendiri

10

Implications of Social Learning Theory


Students learn a great deal by observing others Describing consequences of behaviour can increase appropriate behaviours or decrease inappropriate behaviours Modeling is an alternative to shapingfaster and more effective
11

Teachers and parents must model appropriate behaviours Expose students to a variety of models, not traditional stereotypes Students must believe that they are capable develop sense of self efficacy Help students set realistic expectations Self regulation techniques provide effective method of improving student behaviour
12

Objektif Kuliah
Di akhir kuliah ini anda dapat:

Menghuraikan apakah itu pembelajaran secara pemerhatian (permodelan) Menghuraikan empat peringkat pembelajaran pemerhatian (proses permodelan) Menerangkan beberapa faktor yang boleh menggalakkan atau membantut proses permodelan dalam pembelajaran t/laku

13