Anda di halaman 1dari 5

KONSEP PENAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK.

Penaksiran dan penilaian adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

Secara mengenalpasti

keseluruhannya kecerdasan

penaksiran potensi mereka.

dan murid Hasil

penilaian bagi

bertujuan

untuk dan

dan

memperkukuh dan

mempertingkatkan

perkembangan

penaksiran

penialain

membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor.

Menurut Rohaty dan Abu Bakar (1989), penilaian adalah suatu proses yang melibatkan beberapa langkah utama atau proses yang berterusan untuk mencapai satu tujuan iaitu bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan mencukupi untuk membolehkan guru membuat sesuatu keputusan yang dirasakan perlu. Langkahlangkah utama atau proses yang dinyatakan sebelum ini dapatlah dirumuskan kepada tiga proses utama iaitu proses yang pertama adalah merancang, proses kedua melaksanakan penaksiran dan proses maklumat. yang ketiga adalah merekod

Dalam proses pertama iaitu merancang, beberapa perkara penting haruslah diambil kira agar penilaian dan penaksiran yang hendak dibuat berjalan dengan lancar dan sistematik. Perkara-perkara berikut adalah yang pertamanya mengenal pasti murid yang hendak dinilai, yang kedua menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, yang ketiga menentukan instrumen yang hendak digunakan, dan yang seterusnya adalah menentukan aspek yang hendak diperhatikan, menentukan tempoh masa pemerhatian dan yang terakhir menentukan waktu sesuatu penaksiran dan penilaian hendak dijalankan.

Instrumen yang dibina seharusnya mempunyai ciri-ciri seperti tujuan yang jelas. bersoal jawab. Terdapat tiga langkah pemerhatian yang boleh digunakan dalam proses penaksiran dan penilaian iaitu pemerhatian yang dibuat terhadap tingkah laku murid. Pemerhatian merupakan proses pengamatan terhadap segala pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. perkara penting yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana penaksiran dan penilaian dilaksanakan. buku skrap atau kraf tangan yang dihasilkan oleh kanak-kanak. menepati apa yang hendak dinilai. Dalam konteks penilaian dan penaksiran. . Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. membuat aktiviti kumpulan. bacaan atau nyanyian. Di antara contoh hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai oleh guru adalah melalui lukisan. Rekod Anekdot dan Rekod Berterusan. dalam proses merancang juga pembinaan instrumen perlu dititikberatkan. Antara contoh-contoh rekod yang boleh digunakan adalah Senarai Semak. Melalui interaksi lisan murid pula bolehlah dinilai melalui aktiviti seperti main peranan. Skala Kadar. pemerhatian melalui perbualan atau interaksi antara murid dengan guru atau murid dengan murid dan yang ketiga pemerhatian terhadap hasil kerja murid. item yang boleh diukur dan perlu diingatkan bahawa setiap item hanya boleh mengukur setiap satu kemahiran sahaja. Untuk pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak. mewarna atau melakukan aktiviti fizikal.Selain itu. kebolehan. kemajuan dan pencapaian murid. Dalam proses kedua iaitu proses melaksanakan penaksiran dan penilaian pula. Penaksiran dan penilaian dalam pendidikan prasekolah hanya dapat dilakukan melalui pemerhatian. guru bolehlah membuatnya ketika kanak-kanak melakukan aktiviti seperti menyusun blok bersama rakan-rakan. Proses yang ketiga iaitu proses terakhir dalam penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak adalah merekod maklumat yang diperoleh. pemerhatian merupakan satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat agar dapat merekodnya dengan tepat kelak.

Ianya juga dapat digunakan untuk mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa. membuat diagnosis masalah pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. dari tujuan penaksiran dan penilaian berdasarkan garis panduan Amalan Bersesuaian Perkembangan dalam pendidikan prasekolah. membantu dalam membuat keputusan berkaitan pengajaran dan kurikulum. Secara umumnya. Katz (1997) berpendapat penaksiran dan penilaian di prasekolah betujuan untuk menentukan kemajuan dalam pencapaian perkembangan yang utama. Secara khususnya. membuat keputusan penempatan.OBJEKTIF PENAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK. . Sebaliknya. antara objektif penaksiran dan penilaian yang penting adalah ianya dapat mengesan perkembangan seseorang murid itu serta mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh. Tujuan atau objektif penaksiran dan penilaian haruslah difahami dengan jelas oleh guru dapat memastikan bentuk penaksiran dan penilaian yang wajar digunakan. guru juga dapat menggunakan penaksiran dan penilaian sebagai medium untuk merangsang aktiviti mengikut keperluan dan pertumbuhan murid serta mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Guru juga dapat mengesan keberkesanan sesuatu pengajrannya melalui proses penaksiran dan penilaian. Menurut Lihanna Borhan. menjadi asas dalam membuat laporan kepada ibubapa dan menolong kanak-kanak tertentu dalam menilai kemajuan dirinya sendiri. dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan penilaian berbentuk ujian atau peperiksaan bertulis bukanlah satu kaedah yang sesuai di tahap ini. guru prasekolah seharusnya mengubah perhatian mereka ke arah penggunaan sistem penilaian yang lebih autentik.

Hal ini adalah selari dengan sifat perkembangan kanak-kanak itu sendiri iaitu perkembangan adalah satu proses yang berterusan. Prinsip yang kedua adalah penaksiran dan penilaian haruslah mempunyai perancangan. boleh dipercayai dan boleh dicapai dengan telus. McMillan (2000) telah menyatakan terdapat tiga utama prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. Prinsip yang kedua pula adalah penaksiran dan penilaian seharusnya boleh dipercayai dan konsisten. Ini adalah supaya maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak itu jelas. Surayah dan Haslinda (2009) pula menyatakan terdapatnya enam prinsip penaksiran dan penilaian. Senarai Semak pula merupakan instrumen yang terbaik digunakan kerana ianya mudah dan praktikal untuk dikendalikan di samping banyak kemahiran-kemahiran lain yang boleh dimasukkan secara serentak. . Prinsip yang pertama adalah maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian itu haruslah jelas. Oleh itu. Langkah kedua melaksanakan penaksiran dan langkah yang ketiga adalah merekod maklumat ke dalam instrumen peaksiran dan penilaian yang bersesuaian dengan aspek perkembangan yang ingin dikaji. strategi dan instrumen penilaian yang berbeza-beza sesuai dengan setiap tujuan penilaian dan hasil pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah penaksiran dan penilaian seharusnya dijalankan secara berterusan. sesuai dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak. guru tidak seharusnya menjalankan proses penaksiran dan penilaian hanya sekali atau dua sahaja. McMillan).PRINSIP PENAKSIRAN DAN PENILAIAN James H. Prinsip ini adalah menepati langkah melaksanakan penaksiran dan penilaian yang iaitu langkah yang pertama adalah proses merancang. Prinsip yang terakhir pula adalah penilaian haruslah inklusif dan adil. Rekod Berterusan dapat digunakan untuk merekod perkembangan sosioemosi kanak-kanak. boleh dipercayai dan telus (James H. Sebagai contoh.

iaitu semasa kanka-kanak mengalami proses pembelajaran. seterusnya. Prinsip yang terakhir pula adalah proses penaksiran dan penilaian perlu dilaksanakan melalui pemerhatian dan dokumentasi untuk membuktikan kesasihannya.Prinsip penaksiran dan penilaian yang ketiga adalah ia perlulah mempunyai kriteria-kriteria penilaian perkembangan yang sesuai dengan objektif pembelajaran. Prinsip yang seterusnya adalah ianya harus memberikan manfaat dan bermakna dalam pengalaman harian kanak-kanak. Ini adalah untuk mendapatkan hasil yang autentik dan tidak hanya seperti sebuah sandiwara. penaksiran dan penilaian juga hendaklah dilaksanakan secara tidak formal. .