Anda di halaman 1dari 10

Cara menulis huruf Arab

:
1. Penulisan huruf Arab dimulai dari kanan ke kiri.
2. Jumlah huruf Arab (disebut dengan huruf Hijaiyyah). Huruf
ini jumlahnya ada 28 huruf.
3. Huruf-huruf itu ada yang dapat menyambung dan
disambung, ada yang bisa disambung tetapi tidak bisa
menyambung. Masing-masing mempunyai bentuk huruf
sesuai posisinya (di depan, tengah, belakang atau terpisah).
Di antara huruf-huruf itu terdapat beberapa huruf yang
dapat disambung dan menyambung dan beberapa huruf
yang hanya dapat disambung.
4. Semua huruf Arab adalah konsonan, termasuk alif, wawu
dan ya (sering disebut huruf illat), maka mereka
memerlukan tanda vokal (sakal).

‫‪Huruf hijaiyah‬‬ ‫ا‬ ‫ػػ‬ ‫ػ ػ ػ ػ ػػا ا ا ا‬ ‫‪b‬‬ ‫ب بػ ػ ػ ػ ػ ػب ػ ػ ػ ػ ػػب‬ ‫ب ػ ػب ػػب‬ ‫‪t‬‬ ‫ت تػ ػ ػ ػ ػ ػتػ ػ ػ ػ ػ ػػت‬ ‫ت ػتػ ػػت‬ ‫‪ts‬‬ ‫ث جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػح ػ ػ ػ ػ ػػث‬ ‫ج ػ ػح ػػث‬ ‫‪j‬‬ ‫ج ذ ػ ػ ػ ػ ػدػ ػ ػ ػ ػ ػػخ‬ ‫ذػ ػدػػخ‬ .

‫‪h‬‬ ‫‪kh‬‬ ‫ح ز ػ ػ ػ ػ ػس ػ ػ ػ ػ ػػر‬ ‫زػ ػس ػػر‬ ‫خ ص ػ ػ ػ ػ ػ ػض ػ ػ ػ ػ ػػش‬ ‫ص ػض ػػش‬ ‫‪d‬‬ ‫د‬ ‫‪dz‬‬ ‫ذ‬ ‫‪r‬‬ ‫ر‬ ‫ػ ػ ػ ػ ػػط د د د‬ ‫ػػ‬ ‫ػػ‬ ‫ػػ‬ ‫ػ ػ ػ ػ ػػظ ذ ذ ذ‬ ‫ػ ػ ػ ػ ػػع ر ر ر‬ .

‫‪z‬‬ ‫‪s‬‬ ‫ز‬ ‫ػػ‬ ‫ػ ػ ػ ػ ػػغ ز ز ز‬ ‫س ؽػ ػ ػ ػ ػؼػ ػ ػ ػػػ ؽ ػؼػػػ‬ ‫‪sy‬‬ ‫ش ـػ ػ ػ ػ ػؿػ ػ ػ ػػؾ ـ ػؿػػؾ‬ ‫‪sh‬‬ ‫ص ق ػ ػ ػ ػكػ ػ ػ ػػف ق ػكػػف‬ ‫‪dl‬‬ ‫ض م ػ ػ ػ ػنػ ػ ػ ػػل م ػنػػل‬ .

‫و ػى ػػه‬ ‫‪th‬‬ ‫ط و ػ ػ ػ ػ ػىػ ػ ػ ػ ػػه‬ ‫‪dh‬‬ ‫ظ ً ػ ػ ػ ػ ػ ػٌػ ػ ػ ػ ػػي ًػ ػٌ ػػي‬ ‫‘ ع َ ػ ػ ػ ػ ػ ػُ ػ ػ ػ ػ ػػٍَ ػُػ ػػٍ‬ ‫‪gh‬‬ ‫‪f‬‬ ‫غ ّ ػ ػ ػ ػ ػ ػْػ ػ ػ ػ ػػِّػ ػْ ػػِ‬ ‫ؼ ٔػ ػ ػ ػ ػ ػ ػٕ ػ ػ ػ ػ ػػٓ‬ ‫ٔػ ػٕػ ػػٓ‬ .

‫‪q‬‬ ‫ؽ ٘ ػ ػ ػ ػ ػ ػٗػ ػ ػ ػ ػػٖ‬ ‫٘ػ ػٗػ ػػٖ‬ ‫‪k‬‬ ‫ؾ ‪ ٛ‬ػ ػ ػ ػ ػ‪ ٚ‬ػ ػ ػ ػ ػػ‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬ػ ػ‪ ٚ‬ػػ‪ٙ‬‬ ‫‪l‬‬ ‫ؿ ل ػ ػ ػ ػ ػل ػ ػ ػ ػ ػػ‪ ٜ‬لػ ػلػ ػػ‪ٜ‬‬ ‫‪m‬‬ ‫م مػ ػ ػ ػ ػم ػ ػ ػ ػ ػػممػ ػمػ ػػم‬ ‫‪n‬‬ ‫ن هػ ػ ػ ػ ػو ػ ػ ػ ػ ػػن هػ ػو ػػن‬ .

‫‪w‬‬ ‫و‬ ‫ػػ‬ ‫ػ ػ ػ ػ ػ ػػو و و و‬ ‫‪h‬‬ ‫ه ه ػ ػ ػ ػ ػه ػ ػ ػ ػ ػ ػػه هػ ػه ػػه‬ ‫‪l‬‬ ‫ال — ػ ػ ػػال ػ ػ ػػال‬ ‫‘‬ ‫ء —‪-— — -‬‬ ‫‪y‬‬ ‫ي ي ػ ػ ػ ػ ػ ػيػ ػ ػ ػ ػػي ي ػي ػػي‬ .

ada yang dapat disambung tetapi tak dapat menyambung.Cara Menyambung huruf Di antara 28 huruf hijaiyyah terdapat huruf yang dapat disambung dan menyambung. Di bawah ini adalah huruf-huruf yang dapat disambung tetapi tak dapat menyambung. ‫و‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫د‬ ‫ا‬ .

‫‪Perhatikan contoh berikut‬‬ ‫‪pisah‬‬ ‫‪sambung‬‬ ‫ا خ ذ ا صظ‬ ‫س ا ؿ ؽا ؿ‬ ‫رزؽ رزؽ‬ ‫ج و ب ذوب‬ ‫و ا ح د وا زػ ػػط‬ ‫س ر و ؽػ ػػع و‬ .

‫‪pisah‬‬ ‫‪sambung‬‬ ‫ح م ؿ زم‪ٜ‬‬ ‫ب ي ن بين‬ ‫ؽ ؿ م ٘لم‬ ‫ن ص ح هكر‬ ‫س ه ؿ ؽه‪ٜ‬‬ ‫ؾ ب س ‪ٛ‬بػ‬ .