Anda di halaman 1dari 26

Menyiasat ALAM FIZIKAL 0BJEKTIF PENCAPAIAN Objektif Umum

2. Memahami bahawa objek yang bergerak mempunyai kelajuan.

Objektif Khusus
2.1 Menginferens bahawa objek yang lebih laju bergerak lebih jauh dalam jangka masa yang ditetapkan, atau objek yang lebih laju mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam suatu jarak yang ditetaapkan.

Cadangan Pengalaman Pembelajaran


Mengukur dan membanding jarak yang dilalui oleh dua objek yang bergerak selama satu unit masa yang ditetapkan. Menyukat masa yang diambil oleh dua objek yang bergerak melalui jarak yang ditetapkan. Mengira kelajuan gerakan objek melalui suatu jarak yang ditetapkan.

2.2 Menentukan kelajuan sesuatu objek yang bergerak.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL


Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
2. Mensintesis idea konsep kelajuan.

SAINS TAHUN 6
Cadangan Ativiti Pembelajaran
Menjalankan eksperimen membandingkan jarak yang dilalui oleh objek yang bergerak pada kelajuan yang berlainandalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan masa yang diambil oleh objek yang bergerak pada kelajuan yang berlainan. Mengira kelajuan objek yang bergerak melalui jarak yang ditetapkan.

Aras 1 Membuat hipotesis tentang jarak dilalui oleh objek yang bergerak pada kelajuan yang berbeza dalam masa yang ditetapkan. Membuat hipotesis tentang masa dilalui oleh objek yang bergerak pada kelajuan yang berbeza dalam jarak yang ditetapkan.
Aras 2 Mengawal pembolehubah untuk mengkaji hubungan antara jarak, masa dan kelajuan. Membuat kesimpulan tentang hubungan antara kelajuan dengan masa dan jarak.

MENYIASAT ALAM FIZIKAL


Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
Aras 3 Menentukan kelajuan sesuatu objek yang bergerak melalui jarak yang ditetapkan. Membuat urutan kelajuan objekobjek yang bergerak melalui satu jarak yang ditetapkan.

SAINS TAHUN 6
Cadangan Ativiti Pembelajaran
Menjalankan eksperimen membandingkan jarak yang dilalui oleh objek yang bergerak pada kelajuan yang berlainandalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan masa yang diambil oleh objek yang bergerak pada kelajuan yang berlainan.

3. Menghargai tindakan daya dalam kehidupan harian. Menghubungkaitkan tindakan daya dengan aktiviti harian.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang tindakan daya dalam aktiviti harian.

ITEM OBJEKTIF Terdiri daripada dua bentuk, samada pelajar memilih respons yang telah disediakan atau mengemukakan respons sendiri. Item berbentuk memilih respons Aneka pilihan Aneka gabungan Benar / palsu padanan Isi tempat kosong Penegasan / alasan Pernyataan betul / salah Item berbentuk mengemukakan respons Isi tempat kosong Objektif bergred

ITEM MEMILIH RESPONS 1. Aneka pilihan


item menghendaki pelajar memilih satu jawapan betul atau

terbaik. 2. Aneka gabungan


item menghendaki pelajar memilih satu gabungan jawapan

betul atau terbaik.

KOMPONEN ITEM

Rangsangan / stimulus Tugasan / arahan stem Pilihan / opsyen Peraturan pemarkahan / skema penskoran

KOMPONEN ITEM OBJEKTIF Item aneka pilihan dan aneka gabungan mempunyai tiga komponen : 1. stimulus
Maklumat khusus dimana item itu didasarkan Berbentuk teks, grafik, jadual, perbualan dan lain-lain.

2.

stem
Bahagian yang mengandungi tugasan Berbentuk ayat lengkap, ayat tak lengkap, soalan dan lain-lain.

3.

Pilihan / opsyen
Perkara yang diberi sebagai pilihan jawapan.
Berbentuk angka, simbol, frasa, gambar rajah, jadual dan lain-lain. Terdiri daripada dua fungsi.

kunci
Pilihan betul atau terbaik.

Distraktor / pengganggu
Pilihan yang diberi untuk mengganggu pelajar dari jawapan sebenar.

Rajah menunjukkan titisan air yang terbentuk di dinding luar gelas yang berisi ais.

stimulus

ais

titisan air

stem

Antara proses berikut, manakah yang menyebabkan pembentukan titisan air itu ? A B C D Pengewapan Kondensasi

Pencairan
Peleburan

pilihan / opsyen (Kunci dan distraktor)

ARAS KOGNITIF ITEM


Konstruk Sains

Perkara yang dihasratkan akan dibangunkan atau diperkembangkan.


Kategori konstruk / elemen konstruk sains

Pengetahuan dan pemahaman kemahiran Nilai dan sikap

PENGETAHUAN Kebolehan kognitif untuk mengingat semula atau mengenal pasti perkara spesifik yang terdapat dalam suatu kandungan meliputi mata pelajaran.
P1 Fakta Mengingat semula maklumat yang khusus serta maklumat yang terpisah-pisah. P2 Istilah / Terminologi Pengetahuan tentang penerangan atau definisi dan penggunaan istilah yang betul dalam suatu komunikasi. P3 Pengelasan / Kategori Pengetahuan tentang kelas-kelas, set atau bahagian.

P4

Aliran / Urutan Pengetahuan tentang susunan mengikut tertib seperti dalam proses eksperimen, arah, aliran dan gerakan.

P5

Pengkaedahan / Metodologi Pengetahuan tentang kaedah membuat siasatan, teknik atau prosedur yang digunakan dalam sesuatu bidang.

P6

Konsep / Prinsip Pengetahuan tentang idea utama, skim dan corak yang digunakan untuk penyusunan atau pembentukan sesuatu fenomena.

KEFAHAMAN
Kebolehan mengetahui apa yang telah dikomunikasikan dan boleh menggunakan bahan / idea yang dikomunikasikan tanpa perlu menghubungkannya dengan bahan lain atau melihat semua implikasinya.
K1 Penterjemahan

Kebolehan untuk mengemukakan semula sesuatu komunikasi daripada satu bentuk kepada bentuk komukasi yang lain.
K2 Pentafsiran Kebolehan membuat interpretasi dengan menyatakan suatu pernyataan peristiwa, konsep dengan menggunakan olahan bahasa sendiri, mentafsir graf, carta, jadual, gambar atau grafik ke bentuk verbal. K3 Ekstrapolasi Kebolehan untuk membuat kesimpulan awal atau ramalan berdasarkan set atau graf, membuat jangkaan berdasarkan sebab.

APLIKASI Kebolehan menggunakan pengetahuan, pemahaman, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir untuk mencari jawapan dan menyelesaikan masalah.

Hasil pembelajaran
2. Mensintesis idea konsep kelajuan. PENGETAHUAN

FAKTA ISTILAH PENGELASAN URUTAN KAEDAH PRINSIP TERJEMAHAN KEFAHAMAN TAFSIRAN EKSTRAPOLASI KEMAHIRAN APLIKASI

konstruk

Suatu objek sedang bergerak dengan kelajuan tertentu di dalam suatu tempoh masa tertentu. Apakah perubahan yang berlaku dalam tempoh masa tersebut ?
A B C D berat jarak jisim suhu

Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan ? A B Masa yang diambil oleh suatu objek yang bergerak untuk berhenti. Jarak yang dilalui oleh suatu objek yang bergerak sebelum berhenti. Perubahan jarak pergerakan suatu objek dalam satu tempoh masa tertentu. Perbezaan tempoh masa pergerakan di antara dua objek yang bergerak.

C
D

Azman berbasikal ke sekolah. Ayah memandu ke pejabat. Ibu berjalan ke rumah nenek.

Antara berikut, situasi manakah yang boleh dikelaskan di dalam kumpulan di atas. A B C D Adik mendengar radio. Abang mengejar kucing. Nenek memasak di dapur. Kakak menonton televisyen.

Jadual menunjukkan masa yang dicatatkan oleh objek P, Q, R dan S yang bergerak dalam satu jarak yang ditetapkan.
Objek
Jarak pergerakan / m Masa yang diambil / s

P
120 20

Q
120 40

R
120 10

S
120 30

Pilih urutan yang betul menunjukkan pergerakan objek semakin laju. A B C D P, Q, R, S R, P, S, Q R, S, P, Q Q, S, P, R

Seorang murid menjalankan penyiasatan untuk membandingkan kelajuan empat buah kereta mainan. Antara berikut, langkah yang manakah boleh digunakan untuk membandingkan kelajuan kereta mainan itu ? I II III IV A B C D Mengukur jarak kereta mainan Menimbang berat kereta mainan. Mencatat masa pergerakan kereta mainan. Mengukur saiz roda kereta mainan. I dan II sahaja I dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja

P - Air sungai mengalir ke muara. Q - Pokok bergoyang ditiup angin. R - Adik segera memakai pakaian. 6 Antara maklumat berikut, yang manakah menunjukkan situasi yang mempunyai kelajuan ? A B C D P dan Q P dan R Q dan R P, Q dan R

Graf palang menunjukkan catatan jarak yang diambil oleh empat objek yang bergerak dalam masa yang ditetapkan.
Jarak/ meter

Objek K L M N

Antara berikut, pernyataan manakah yang benar ?

A B C D

Objek L lebih jauh daripada objek N. Objek M lebih jauh daripada objek L. Objek N lebih dekat daripada objek K. Objek K lebih dekat daripada objek M.

Rajah 1 menunjukkan dua buah kenderaan yang mempunyai kelajuan pergerakan yang tertentu. Kenderaan P Q Pilih pernyataan yang benar. A B C D P dan Q bergerak dengan kelajuan yang sama. P bergerak lebih jauh berbanding Q dalam masa 2 jam. Q sampai terlebih dahulu pada jarak yang sama. Q mengambil masa lebih lama untuk bergerak Kelajuan 80 km/j 90 km/j

Rajah 2 menunjukkan satu radas yang disediakan oleh seorang murid.


bongkah

buku Rajah 2

satah

Apakah yang mungkin berlaku kepada pergerakan bongkah itu apabila bilangan buku ditambah ? A B C D Kelajuan bongkah bertambah. Bongkah akan berhenti bergerak. Pergerakan bongkah semakin perlahan. Tiada perubahan pada kelajuan bongkah.

10 Rajah 3 menunjukkan papan tanda yang terdapat di suatu jalan raya.


ALOR SETAR BUTTERWORTH 20 km 160 km

Rajah 3

Jika Abu mengambil masa 2 jam untuk memandu dari Alor Setar ke Butterworth, berapakah kelajuan dia memandu ? A B C D 70 km/j 80 km/j 90 km/j 240 km/j