Anda di halaman 1dari 161

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

KANDUNGAN
Semua hakcipta terpelihara. Sebarang bahagian di dalam buku ini
tidak boleh di terbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh
dipergunakan lagi atau dengan sebarang cara baik dengan cara
elektronik, mekanik, penggambaran semula, perakaman ataupun
sebaliknya, tanpa izin terlebih dahulu dari Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan
Jalan Malaysia.

Edisi Kedua 2006

c Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

Penerbit dan Pengedar


Kelab Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia
Cawangan Ibu Pejabat
Aras 1-5, Blok D4, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA
Tel : 03-8886 6400
F a x : 03-8886 6657
E-mail : postmaster@jpj.gov.my

Harga :
RM6.00 Sem.Malaysia
RM8.00 Sabah/Sarawak
PANDUAN PEMBELAJARAN
PANDUAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
KURIKULUM PEMANDU
PENDIDIKAN PEMANDU

Buku Panduan KPP ini telah diolah dalam bahasa yang


mudah difahami dan dilengkapkan dengan pengetahuan
yang cukup untuk menghasilkan pemandu yang berhemah.
Tajuk-tajuk utama dan penting adalah selari dengan
tuntutan semasa sebagai asas pengenalan dan unsur-
unsur penting dan perlu ada pada diri seseorang pemandu,
juga telah diterapkan dalam buku ini.

Kepada Pasukan Petugas yang terdiri di kalangan pegawai


JPJ, syabas diucapkan kepada mereka kerana sumbangan
K ATA - K
KAATA AL
ALUUAN
KETUA PENGARAH
kecil yang tidak ternilai ini. la dapat membantu
PENGANGKUT
PENGANGKUTAN AN JALAN M ALA
MALA Y SIA
ALAY menyelamatkan banyak nyawa yang tidak berdosa jika nilai-
nilai positif yang terkandung di dalam buku ini dapat dihayati
Assalamualaik um w
ssalamualaikum .b
w.b.t,
.b.t, sepenuhnya.
Saya memanjatkan rasa syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan
Semoga manfaat yang terkandung dalam buku ini dapat
limpah kurnianya telah dapat memberikan kekuatan dan
menjadikan pemandu di Malaysia adalah antara yang pal-
petunjuk kepada mereka yang terlibat dalam menyiapkan
ing berdisiplin dan sentiasa tenang semasa memandu.
naskah yang begitu berguna ini. Sekalung tahniah diucapkan
Secara tidak langsung, penghasilan buku ini adalah antara
kepada Pasukan Petugas di atas dedikasi dan kesungguhan
sumbangan kecil JPJ kepada masyarakat dalam
yang ditunjukkan bagi menyiapkan Buku Panduan
merealisasikan hasrat negara.
Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Pemandu atau KPP ini.
Terima kasih.
Sumbangan kecil ini memberikan manfaat yang besar kepada
masyarakat kerana ia dapat dijadikan panduan kepada semua
berkaitan dengan etika dan undang-undang di jalan raya. Tidak
terkecuali, ia memberikan maklumat yang berkaitan dengan
urusan pemanduan harian dan juga lesen memandu.
Dato’Hj Emran bin Hj Kadir
AMN, SSA, DSSA

2
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

KANDUNGAN Bahagian IV - Tanda Isyarat Lalulintas Memberitahu


Bahagian V- Tanda Isyarat Lalulintas Sementara
Kata-Kata Aluan dari Ketua Pengarah Bahagian VI - Tanda Garisan Di Atas Jalanraya
Pengangkutan Jalan Malaysia Bahagian VII - Tanda Dan Isyarat Tangan Polis Trafik
Bahagian VIII - Tanda Isyarat Tangan Pemandu
Pendahuluan 7 BAB III: PEM ANDU
PEMANDU AN BERHEM
ANDUAN BERHEMAAT
- Matlamat dan Objektif BAHAGIAN 1 :
K ONSEP PEM ANDU
PEMANDU
ANDUANAN BERHEM
BERHEMA AT 48
BAB I : PANDU
PANDU AN PENGGUNA JALAN R
ANDUAN RAAYA - Pendahuluan
- Definisi Konsep Pemanduan Berhemat
- Langkah Mencegah Berlakunya
BAHAGIAN 1 : Sikap Dan Tanggungjawab Pemandu 8 - Kemalangan
- Merancang Perjalanan
BAHAGIAN 2 : Teknik Memandu Asas 20 - Pemanduan Sempurna
BAHAGIAN 2 :
BAB II : PANDU
PANDU AN PER
ANDUAN PERAATUR AN JALAN R
TURAN RAAYA KEDUDUKAN BAGAIMANA KEMALANGAN
BOLEH BERLAKU 49
(HIGHWAY C
(HIGHWA ODE)
CODE)
Enam (6) Kedudukan
BAHAGIAN 3 :
TAND
ANDAA ISYAR
ISYA AT LAL
RA ULINT
LALULINT AS
ULINTA 28 KEADAAN YANG MENYEBABKAN KEMALANGAN 51
- Pemandu 51
Bahagian I - Tanda Isyarat Lalulintas Bahaya - Jalan 51
Bahagian II - Tanda Isyarat Lalulintas Larangan - Kenderaan 52
Bahagian III - Tanda Isyarat Lalulintas Mandatori - Cuaca 52
- Cahaya 52
- Lalulintas 53
BAHAGIAN 4:
HALANGAN 54
- Pendahuluan 54
3
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

- Bentuk Halangan 54 - Pemecut Terlekat 67


- Pelan Tindakan Halangan 54 - Tayar Pecah 68
‘The Hazards Action Plan’ - Lampu Hadapan Kenderaan Terpadam 68
Sistem Kawalan Kenderaan - Kenderaan Terbakar 68
- Bonet Terbuka 69
BAHAGIAN 5 : 55 - Terpaksa Berhenti di Lebuhraya 69
P E R AT U R A N 55 - Menghadapi Sesuatu Kemalangan 69
- Pendahuluan 55 - Kenderaan Terjunam Ke Dalam Air 70
- Peraturan Jarak 55 - Kaca Skrin Pecah 70
- Peraturan Memotong 58 - Enjin Kenderaan Tidak Boleh dihidupkan 71
- Peraturan Di Persimpangan 60 - Kerosakan Pada Kenderaan 71
- Menukar Tayar 72
BAHAGIAN 6 : - Peralatan Kecemasan 72
OLAH GERAK 63
BAHAGIAN 2:
BAHAGIAN 7 : MEMANDU DI LEBUHRAYA 73
KEPUTUSAN / TINDAKAN 66 - Sebelum Memandu 73
Mencegah Kemalangan - Semasa Memandu 74

BAHAGIAN 3:
BAB IV : PEMANDUAN DALAM PELBAGAI KEADAAN MEMANDU PADA WAKTU MALAM 77
- Faktor-faktor Manusia 79
BAHAGIAN I : - Faktor-Faktor Fizikal 80
PEMANDUAN SEMASA KECEMASAN 67
- Brek Gagal Berfungsi 67
- Kenderaan Terbabas 67

4
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB V ::KEPERL
KEPERL
KEPERLUU AN KESIHATAN D
KESIHAT DA
AN BAB VI : UNDANG-UNDANG DAN KESALAHAN
KESELA
KESELAMM ATAN PEM ANDU
PEMANDU PEMANDU
BAHAGIAN 1 : BAHAGIAN 1:
KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEMANDU 81 LESEN MEMANDU
- Pandangan 81 - Jenis-Jenis Lesen Memandu 94
- Pendengaran 81 - Syarat-syarat Kelayakan Pemohon Untuk
- Waspada 82 Mendapatkan Lesen 94
- Perubatan 82 - Syarat Pengeluaran Lesen Belajar Memandu 95
- Kesihatan dan Emosi 83 - Syarat-Syarat Yang Dikenakan
- Pemeriksaan Doktor 83 Kepada Pemegang Lesen Belajar Memandu 99
- Sikap dan Keselamatan 84 - Pra Kelayakan untuk Menduduki Ujian Amali 99
- Tanggungjawab Memiliki Insurans 86 - Lesen Memandu Percubaan 100
BAHAGIAN 2: BAHAGIAN 2:
PENGURUSAN KETEGANGAN ‘STRESS MANAGEMENT’ 88 KESALAHAN KESALAHAN MEMANDU DAN
- Pendahuluan 88 HUKUMAN-HUKUMANNYA Dl BAWAH AKTA
- Definasi Ketegangan 88 PENGANGKUTAN JALAN 1987
- Penjenisan Ketegangan 88 - Pendahuluan 112
- Bagaimana Kesan Ketegangan Semasa Memandu 89 - Jenis-Jenis Kesalahan 113
- Tiga Peringkat Mengawal Ketegangan 89
BAHAGIAN 3:
- Rancangan Pengurusan Ketegangan 90
SISTEM KEJARA
- Pengertian Umum 129
BAHAGIAN 3:
- Pengertian Khusus 129
PEMANDUAN Dl BAWAH PENGARUH
- Kenapa Sistem KEJARA Diwujudkan 129
ALKOHOL DAN DADAH 91
- Bagaimana Sistem KEJARA Berfungsi 129
- Pendahuluan 91
- Kursus Pemulihan 130
- Alkohol 91
- Pemberian Bonus 130
- Dadah/Ubat 92
- Penalti Denda 130
- Kesalahan-Kesalahan Terjadual
dan Mata Demerit 131

5
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB VII: PER


PERAATUR
TURAN AN PERUND
DAN
AN D ANGAN
PERUNDANGAN - Menoleh Ke belakang 138
MENGENAI PENUNGGANG MO MOT OSIKA
T OSIK AL - Menggunakan Cermin 138

BAHAGIAN 1: BAHAGIAN 5 :
PANDUAN UNTUK PENUNGGANG MOTOSIKAL MENUNGGANG PADA WAKTU MALAM 138
- Memakai Peralatan Yang Betul 133
- Pemeriksaan Motosikal 133 BAHAGIAN 6 :
MEMBAWA PENUMPANG DAN BARANGAN 139

BAHAGIAN 2 : BAHAGIAN 7 :
MENUNGGANG DENGAN CARA SELAMAT 135 MENGENDALIKAN MOTOSIKAL
- Kedudukkan Badan 135 KETIKA KECEMASAN 140
- Memusing Dan Membelok 135
- Membrek 135
- Menukar Gear 135
- Teknik Asas Menunggang 136

BAHAGIAN 3:
MENENTUKAN JARAK 136
- Jarak Hadapan 136
- Jarak bahagian tepi 136
- Jarak di Belakang 137

BAHAGIAN 4:
MENGENAL PASTI MASALAH 138
- Memandang ke hadapan 138

6
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

M ATLA
TLAMM AT D AN OBJEK
DAN TIF KPP
OBJEKTIF
5 ) Memiliki prihatin diri dan mengamalkan nilai-nilai murni
Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) digubal bagi semasa di jalan raya.
membantu pemandu / pengguna jalan raya menguasai
aspek-aspek keselamatan dan peraturan yang perlu 6 ) Mempertingkatkan kefahaman, kecekapan
diamalkan semasa di jalan raya. Penekanan terhadap berkomunikasi dengan berkesan semasa di jalan raya.
aspek pengetahuan, kemahiran kesepaduan menjadi
tunjang kepada KPP ini. 7 ) Mempertingkatkan kecekapan dan penguasaan
mengendalikan kenderaan semasa di jalan raya.
a) Matlamat
Matlamat KPP adalah untuk melahirkan pemandu/
pengguna jalan raya yang berpengetahuan, berketrampilan,
berhemat dan kompeten serta mengamalkan nilai murni.

b) Objektif
Bagi mencapai matlamat tersebut KPP bertujuan untuk
membolehkan pemandu / pengguna jalan raya :

1 ) Memelihara keselamatan nyawa dan harta benda


semasa di jalan raya.

2 ) Memiliki kesedaran, bertanggungjawab dan kesediaan


mematuhi peraturan dan undang-undang.

3 ) Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran


terhadap undang-undang/peraturan jalan raya.

4 ) Mempertingkatkan kecekapan dan keyakinan diri


semasa mengguna jalan raya.
7
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

TA H U N KEMALANGAN KEM
MAAT I A N
BAB 1
PANDU AN PENGGUNA JALAN R
ANDUAN RAAYA 1993 135, 995 4, 666
1994 148, 801 5, 759
BAHAGIAN 1
1995 162, 491 5, 712
SIK AP D AN TANGGUNGJA
DAN ANGGUNGJAWWAB PEM ANDU
PEMANDU
1996 189, 109 6, 304
1997 215, 632 6, 302
A. La tar B
Latar elak
Belak ang
elakang 1998 211, 037 5, 740

Kemalangan jalan raya telah mengakibatkan kerugian 1999 223, 116 5, 791
besar kepada negara. Ianya melibatkan kecederaan, 2000 248, 765 5, 997
penderitaan dan kematian yang paling tinggi di Malaysia.
Sejarah kemalangan jalan raya seolah-olah tiada 2001 262, 235 5, 742
penghujungnya. Namun keinginan terhadap perjalanan
yang selamat dan lancar tetap menjadi satu hasrat pihak JENIS KENDERAAN
Kerajaan dan juga setiap individu pengguna jalan raya. (Kenderaan yang
%
dipersalahkan bagi
Persoalannya, berapa lamakah kemalangan jalan raya kemalangan maut )
akan menjadi konflik negara yang menyebabkan
kematian di kalangan pengguna jalan raya? Di Malaysia, Motosikal 54%
96% kecederaan dan kematian daripada kemalangan Motokar 20.7%
adalah disebabkan oleh pemandu cuai. Selain daripada Lori 11.2%
itu ‘bahaya semula jadi’ juga menjadi faktor utama
Va n 4.4%
kemalangan jalan raya. Apa yang paling jelas, faktor
kemalangan jalan raya adalah hasil kegagalan manusia Basikal 3.2%
itu sendiri ketika berada di jalan raya. Disertakan di sini Pacuan 4 Roda 2.5%
statistik kemalangan yang berlaku dari tahun 1993 Bas 3.0%
sehingga tahun 2001. lain-lain 1.0%

8
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Sebaliknya pemandu-pemandu yang memiliki sikap positif


JENIS KENDERAAN CEDERA MAUT
seperti bertimbangrasa, cermat dan sentiasa menghormati
Motosikal 288,055 29,841 pengguna-pengguna jalan raya lain mungkin dapat
Motokar 59,402 7,297 mengelakkan kemalangan.
Pejalan kaki 39,715 5,959
2 - Dengan memandu secara bersopan dan
Basikal 20,388 2,616
bertanggungjawab sebenarnya secara tidak langsung
Lori 16,978 1,665 menjadi contoh dan teladan kepada pengguna-pengguna
Bas 8,029 624 jalan raya lain seterusnya dapat mengurangkan
Lain-lain 8,877 2,590 kemalangan jalan raya.

3 - Pemandu kenderaan perlu bersopan dan bertimbangrasa


Usaha-usaha mengawasi keselamatan jalan raya telah kepada semua pengguna jalan raya lain terutamanya
dijalankan oleh orang perseorangan, Agensi-agensi kepada penunggang basikal dan pejalan kaki. Mereka
Kerajaan dan Badan Berkanun. Kempen-kempen perlu mengawal perasaan ketika memandu dan mematuhi
keselamatan jalan raya telah dilancarkan dengan hasrat segala peraturan lalulintas. Mereka ini juga tidak perlu
agar pemandu-pemandu mempunyai sikap dan kemahiran mudah tersinggung dengan tingkahlaku pengguna jalan
yang baik ketika berada di jalan raya. Maka atas sebab itu, raya yang lain sehingga mempengaruhi di dalam proses
buku Kurikulum Pendidikan Pemandu diperkenalkan. membuat keputusan dan tindakan ketika memandu.
B. P anduan Umum Kepada P
Panduan emandu Kender
Pemandu aan
Kenderaan
4 - Sikap pemandu-pemandu yang tidak sopan bukan sahaja
1 - Pelbagai faktor telah dikenal pasti menyebabkan dilihat daripada cara memandu seperti memandu terlalu
kemalangan jalan raya. Salah satu faktor terpenting laju dan memotong ke tepi dan ke tengah tanpa
adalah berkaitan dengan sikap pemandu-pemandu. menghiraukan kenderaan lain tetapi juga dapat dilihat
Kemalangan mudah berlaku kepada pemandu- melalui tindakan lain seperti :-
pemandu yang mempunyai sikap negatif seperti panas
baran, suka menunjuk-nunjuk, memandu dengan kadar - Gagal memberikan isyarat dengan sempurna;
kelajuan yang tinggi dan sebagainya. - Membunyikan hon kereta tanpa sebab;
- Meletak kereta di liku atau terkeluar jauh dari tepi jalan;
- Memandu dengan sebelah tangan, sementara tangan
lain memegang tepi bumbung kereta;

9
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

- Memandu di tengah jalan apabila kenderaan lain juga apabila melihat orang-orang buta atau hilang upaya
hendak memotong;dan melintasi jalan, pemandu atau pejalan kaki perlu memberi
- Memandu di tempat lumpur dan becak dengan bantuan yang sewajarnya. Bagi pemandu kenderaan,
laju dan menyebabkan air terpercik kepada adalah perlu memberhentikan kenderaan masing-masing
pejalan kaki sehingga orang yang hilang upaya tersebut dapat melintasi
jalan. Bagi pejalan kaki pula, adalah wajar bagi mereka
5 - Beberapa perbuatan tidak sopan dan tindakan kurang menghampiri orang-orang yang hilang upaya tadi dan
bijak yang membawa bahaya dan boleh dikatakan membantunya untuk menyeberangi jalan.
tindakan yang merbahaya. Misalnya :-

- Memandu laju apabila penglihatan kurang baik


seperti semasa hujan lebat

- Memotong di liku atau lereng bukit yang berliku


dan tidak dapat dilihat dengan mudah;

- Dengan sengaja mengganggu pandangan


lalu lintas dari hadapan dengan memasang lampu
besar kenderaan.

6 - Semua pengguna jalan raya adalah dinasihatkan


supaya tidak mengambil alkohol ketika memandu di
jalan raya. Penggunaan alkohol sebenarnya boleh
melemahkan daya pertimbangan akal dan
mengurangkan kewaspadaan ketika memandu. Statistik
kemalangan yang berpunca daripada pengaruh alkohol
menunjukkan pada kadar yang sangat tinggi.

7 - Sikap positif perlu diterap dalam jiwa kita sebagai


pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Sebagai
contoh, pemandu kenderaan besar perlu menghormati
pemandu-pemandu kenderaan yang lebih kecil. Begitu
10
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

C. Sik ap Dan Tanggungja


Sikap anggungjaww ab Pemandu
Pemandu i) Di tempat kanak-kanak sekolah melintas

1) Pemandu Dan Pejalan Kaki 1 . Pemandu kenderaan mestilah memandu dengan berhati-
hati dan dapat memberhentikan kenderaan yang dipandu
dengan serta merta apabila keadaan memerlukan anda
berbuat demikian.

2 . Pemandu kenderaan mestilah memberhentikan


kenderaan apabila ternampak kanak-kanak sekolah mula
melangkah kakinya ke atas jalanraya atau tempat
menyeberang walaupun tiada warden atau pengawal
lalulintas di tempat tersebut.

3 . Pemandu kenderaan tidak dibenarkan bergerak


sehinggalah pejalan kaki yang berkenaan meninggalkan
tempat menyeberang berkenaan.

Sebagai pemandu kenderaan, anda jangan sekali-kali


beranggapan bahawa pejalan kaki sentiasa berwaspada
apabila berada di jalan raya. Oleh itu, adalah menjadi
tanggungjawab anda untuk berkongsi jalan raya secara
bijak bersama pejalan kaki dengan memberi perhatian dan
tumpuan apabila setiap kali anda melihat pejalan kaki.

Terdapat beberapa tempat di mana pemandu kenderaan


mesti meningkatkan kewaspadaannya apabila memandu
di tempat-tempat yang berkaitan. Diantaranya adalah
seperti berikut:-

11
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ii) Di tempat orang melintas Pemandu kenderaan mestilah berhati-hati apabila melalui
tempat bas/teksi berhenti, ini adalah kerana
berkemungkinan terdapat pejalan kaki yang turun dari bas
dan teksi dan terus melintas jalan tanpa melihat ke kiri atau
ke kanan jalan.

Keadaan menjadi lebih merbahaya sekiranya terdapat


pejalan kaki yang melintas jalan melalui hadapan atau
belakang bas yang berhenti di mana anda tidak dapat
melihat kerana mereka terselindung.

iv) Di kawasan perumahan

Pemandu kenderaan hendaklah sentiasa berwaspada kerana


tidak semua pejalan kaki itu berhati-hati apabila mereka ingin
melintas di tempat melintas. Ada di kalangan pejalan kaki yang
berpendapat bahawa mereka adalah bebas dan selamat
apabila melintas tanpa melihat kiri dan kanan.

iii) Di tempat bas/teksi berhenti

Pemandu kenderaan hendaklah berwaspada setiap kali


melalui kawasan perumahan. Kemungkinan terdapat
kanak-kanak yang muncul secara tiba-tiba ke laluan anda
adalah tinggi dikawasan perumahan.

12
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

v) Di kawasan penempatan orang-orang tua dan cacat Oleh itu pemandu hendaklah memberi perhatian ketika
melalui kawasan ini.
Secara amnya, pendengaran dan penglihatan orang tua
dan cacat adalah lemah juga boleh menyebabkan vii) Semasa cuaca buruk
berlakunya kemalangan. Mereka ini juga tidak berupaya
untuk melihat dengan jelas kehadiran kenderaan di Adalah menjadi lumrah pejalan kaki akan tergesa-gesa, dan tidak
persekitarannya. Oleh itu pemandu mestilah berhati-hati memberi tumpuan ketika berjalan dalam keadaan begini.
apabila melalui tempat tersebut. Jika perlu anda Pemandangan pemandu kenderaan pula menjadi kurang
dinasihatkan membunyikan hon. jelas, dan keadaan ini boleh menyumbang berlakunya
kemalangan keatas pejalan kaki. Pemandu kenderaan perlu
vi) K
Kaa w asan tumpuan or ang rramai
orang Tempa
amai ((Tempatt hibur an,
hiburan, berhati-hati dengan keadaan yang berlaku di sekelilingnya.
per tunjuk
tunjukkk an, pasar
pertunjuk er
pasar,, cceramah dan sebagain
eramah sebagainyy a)

Terdapat pelbagai k ategori pejalan kaki di kawasan


tumpuan ini. Mungkin terdapat pejalan kaki yang mabuk
atau membawa banyak barangan atau tidak memberikan
tumpuan atau terlalu seronok dan mereka ini tidak
memberikan tumpuan dan perhatian ketika berjalan.

13
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

II. Pemandu Dan Penunggang Basikal 3 - Pemandu juga perlu mengurangkan kelajuan
kenderaan apabila menghampiri kawasan sekolah,
yang terdapat ramai murid-murid sekolah yang
menunggang basikal di kiri dan kanan jalan.

4 - Pemandu kenderaan seharusnya tidak membunyikan


hon apabila melihat penunggang basikal di hadapan,
kerana ia boleh mengejutkan penunggang basikal
tersebut, kecuali di dalam keadaaan hendak
memberitahu niat anda hendak memotong atau di
kawasan jalanraya yang mana pandangan hadapannya
terhalang seperti selekoh, jalan berbukit dan
sebagainya.

1 - Apabila seorang pemandu melihat seseorang 5 - Pemandu kenderaan juga jangan meninggalkan
penunggang basikal, beliau hendaklah dengan segera kenderaan di jalan raya yang gelap tanpa memasang
bertindak menjangkakan sesuatu bahaya di hadapan lampu kerana ia boleh mendatangkan bahaya kepada
kerana penunggang basikal tersebut kemungkinan akan penunggang basikal. Jika lampu gagal berfungsi,
membelok ke kanan dan keluar daripada laluannya, ubahlah kenderaan dari kawasan jalan secepat
terutamanya jika penunggangnya terdiri daripada mungkin atau memasang lampu kecemasan untuk
kanak-kanak. Disamping itu setiap pemandu kenderaan menandakan kedudukan kenderaan.
juga hendaklah memahami langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil, sekiranya berlaku 6 - Pemandu kenderaan perlu memberikan isyarat yang
sesuatu yang membahayakan umpamanya bersedia cukup dan tentukan keadaan selamat sebelum
membuat brek kecemasan atau membelok ke kanan. bergerak keluar dari tempat letak kereta ke laluan
lalulintas, supaya isyarat tersebut dapat dilihat dengan
2 - Seseorang pemandu juga perlu bertindak dengan jelas dan terang oleh pengguna jalanraya yang lain,
segera apabila melihat adanya penunggang basikal di terutamanya penunggang basikal.
hadapan kerana seseorang pemandu tidak boleh
melihat sesuatu bahaya itu dengan sikap yang sambil
lewa sahaja kerana sikap tersebut boleh dianggap cuai.

14
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

III. Pemandu Dan Penunggang Motosikal 3 - Pemandu kenderaan juga perlu memberikan isyarat, yang
1 - Penunggang Motosikal adalah golongan yang paling cukup dan jelas serta mengambil jarak yang selamat
tinggi terlibat di dalam kemalangan jalanraya, kerana sebelum memotong penunggang motosikal. Langkah
selain daripada faktor jumlah kenderaan yang banyak tersebut juga perlu diambil ketika mahu memasuki
terdapat di jalanraya, golongan ini juga terdiri daripada semula ke lorong selepas memotong.
pemandu-pemandu yang muda dan murid-murid 4 - Pemandu kenderaan hendaklah mengekori penunggang
sekolah. Oleh yang demikian semasa berhadapan motosikal dihadapan pada jarak yang selamat dan jangan
dengan penunggang motosikal, pemandu-pemandu mengekori mereka terlalu rapat, kerana ia boleh
kenderaan yang lebih besar hendaklah sentiasa mengganggu tumpuan dan ‘konsentrasi’ penunggang
berwaspada dan lebih berhati-hati. motosikal dan juga menakutkan mereka. Gunakan
peraturan jarak 2 saat dan 4 saat.
5 - Pemandu kenderaan juga perlu memberikan isyarat yang
cukup dan jelas semasa hendak menukar haluan atau
semasa membelok ke kiri atau ke kanan disamping itu
pemandu juga melihat cermin pandang belakang dan
cermin sisi untuk memeriksa kawasan ‘blind spot’, bagi
memastikan tiada penunggang motosikal semasa
membelok.
6 - Semasa memandu di waktu malam pemandu kenderaan
perlu lebih berhati-hati dan berwaspada kerana banyak
motosikal yang ditunggang tidak mempunyai lampu
belakang yang jelas dan terang. Pemandu kenderaan juga
dilarang menggunakan lampu tinggi semasa bertembung
2 - Pemandu kenderaan dilarang membunyikan hon dengan penunggang motosikal, kerana mata penunggang
apabila melintasi/memotong penunggang motosikal boleh menjadi silau dan kemalangan boleh berlaku.
kerana ia kemungkinan akan membuatkan mereka
terkejut dan terkeluar daripada laluan dan memasuki
ke lorong sebelah kanan. Walaupun demikian hon
adalah perlu dibunyikan jika penunggang motosikal
menunggang secara beriring-iringan.
15
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

7 - Semasa memandu di dalam keadaan jalan yang sesak 1.2 - Sebagai pemandu kenderaan yang bijak, anda
dengan kenderaan, pemandu-pemandu perlu lebih hendaklah segera mengambil langkah-langkah
berhati-hati dan berwaspada kerana terdapat keselamatan apabila berhadapan dengan situasi
penunggang motosikal yang menunggang di celah- demikian, diantaranya ialah:-
celah kenderaan yang sedang bergerak perlahan.
(i) jangan mengikut kenderaan di hadapan
IV.. P
IV emandu Dan Kender
Pemandu aan Lain.
Kenderaan terlalu rapat
(ii) pastikan jarak kenderaan anda adalah selamat
1 . Motokar sekolah/lnstitut Memandu yang sedang jika kenderaan tesebut berhenti secara mengejut
mengajar/sedang diuji oleh pegawai JPJ (iii) jangan membunyikan hon atau mengeluarkan
sebarang tanda amaran/lucah, jika kenderaan
1.1 Apabila menemui kenderaan sekolah/institut memandu dipandu perlahan
yang sedang mengajar dan di gantung plat “L” anda (iv) mengambil sikap sabar dan menghormati
hendaklah menganggap kenderaan tersebut boleh pemandu lain, kerana anda juga pernah
mendatangkan sesuatu keadaan yang merbahaya melakukan perkara yang sama suatu masa
kepada anda, kerana kenderaan tersebut sedang dahulu
dipandu oleh seseorang yang sedang belajar memandu
dan belum mahir atau cekap memandu. Oleh yang
demikian, situasi berikut mungkin terjadi:-

i) kenderaan dipandu perlahan


ii) kenderaan dipandu ke tepi dan ke tengah jalan
iii) kemungkinan kenderaan berhenti secara
mengejut

16
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

2. Kenderaan dipandu oleh pemandu lesen Percubaan

(i) kenderaan tersebut akan berhenti secara mengejut untuk


Apabila anda berhadapan dengan kenderaan yang mengambil dan menurunkan penumpang.
dipandu oleh pemandu percubaaan (P), anda perlu
berhati-hati kerana mereka merupakan orang yang baru (ii) Terdapat penumpang yang melintas jalan di hadapan/
memperolehi lesen memandu dan mempunyai tahap belakang bas tanpa melihat kiri dan kanan jalan raya.
kecekapan yang agak rendah. Oleh yang demikian anda
perlu memberi tumpuan keatas kemungkinan kesilapan (iii) Kenderaan memulakan perjalanan tanpa melihat dan
yang akan dilakukan dan bersedia untuk mengambil memberi keutamaan kepada kenderaan dari belakang.
langkah keselamatan.
Oleh yang demikian apabila anda berhadapan dengan
3 . Kenderaan-kenderaan perkhidmatan awam kenderaan perkhidmatan-perkhidmatan awam, anda
perlu sentiasa bersedia dan berada dalam jarak yang
Apabila anda berhadapan dengan kenderaan perkhidmatan selamat.
awam seperti bas dan teksi, perhatian yang lebih hendaklah
diberikan terhadap kenderaan ini. Perkara-perkara yang
perlu diberi perhatian ialah:-

17
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4. Jentera Berat ( Seperti Jentera Beroda,/Jengkaut/


Tr akt or)
aktor)

Keutamaan bergerak mestilah diberikan kepada kenderaan


tersebut di atas kerana undang-undang telah
Apabila anda berhadapan dengan jentera berat, anda akan
memperuntukkan kepada kenderaan tersebut untuk berbuat
menghadapi masalah seperti kenderaan itu bergerak
demikian. Kegagalan anda untuk memberi keutamaan kepada
perlahan. Anda perlu mengekori kenderaan ini dengan kenderaan kecemasan menyebabkan kenderaan anda boleh
berhati-hati dan mencari jalan untuk memotong. Anda perlu terlibat dalam kemalangan dan tindakan undang-undang
mengamalkan peraturan memotong apabila anda ingin boleh diambil bagi pemandu yang gagal memberi laluan.
memotong kenderaan ini. Pastikan anda memotong di
tempat yang dibenarkan dan jangan sekali-kali memotong
di tempat yang merbahaya.
6. P emandu Kender
Pemandu aan P
Kenderaan er
Per dagangan (L
erdagangan or
(Lor i. Tr eller
ori. eller,, LLor
or
orii
Kontena dsb)

Apabila anda bertemu dengan kenderaan perdagangan seperti


5 . Pemandu Dan Kender aan Yang M
Kenderaan empun
empunyy ai Hak
Mempun lori, treller, lori kontena dan sebagainya samada kenderaan itu
Keutamaan (POLIS, A MBULAN, BOMBA, JP
AMBULAN, JPJJ Dan bergerak atau berhenti di tepi jalanraya, anda hendaklah lebih
K A S TTA
AM) berhati-hati dengan mengambil langkah-langkah berikut:-
Pemandu kenderaan lain hendaklah memberi laluan
kepada mana-mana kenderaan Polis, Ambulan, Bomba,
JPJ dan Kastam yang membunyikan siren walaupun pada
masa itu anda mempunyai hak laluan (right of way).

18
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

i) Memerhatikan tanda-tanda yang terdapat atau ditulis


pada badan kenderaan seperti perkataan ‘merbahaya’,
‘lori panjang’ ‘brek angin’ dan ‘bahan mudah terbakar’.

ii) Elakkan daripada memasuki ruang dihadapan/berhenti


dihadapan dengan serta merta sebab kenderaan berat
memerlukan jarak berhenti yang jauh untuk
memberhentikan kenderaan.

iii) Menentukan jarak yang selamat semasa mengekori


kenderaan berat samada semasa ianya memulakan
perjalanan atau mendaki bukit atau mengambil selekoh.

iv) Lebih berwaspada semasa memotong kenderaan berat


kerana kenderaan berat mempunyai kawasan dan blind
spot yang lebih besar. Anda hendaklah memastikan
berkomunikasi dengan pemandu lori dengan
membunyikan hon untuk memaklumkan niat anda untuk
memotong kenderaan tersebut.

19
PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

BAHAGIAN II

T E K N I K M E MA N D U A S A S

1 . T i n d a k a n Se b e l u m M e m a n d u

a) Pemeriksaan Pra-Pemanduan (Pre-Driving Check)

Sebagai seorang pemandu yang berhemah, anda hendaklah


mengadakan pemeriksaan pra-pemanduan. Perkara yang perlu
diambil perhatian adalah:

i) M e m e r i k s a s e k e l i l i n g k e re t a a n d a d a n m e m a s t i k a n t i a d a
kerosakan pada badan kereta, plet pendaftaran dan lampu-
lampu.

ii) Menentuk an tek anan angin tay ar mencukupi dan pastikan


tidak terdapat tayar yang bocor dan tayar berada dalam
keadaan sempurna.

iii) Pastik an tiada k anak-kanak/binatang/kenderaan atau apa-


a p a h a l a n g a n y a n g b o l e h m e ny e b a b k a n k e m a l a n g a n .

Pemeriksaan Pra-Pemanduan (Pre-Driving Check)

20
20
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

b) Pakaian

Pakaian memainkan peranan yang penting semasa


memandu. Peraturan berikut hendaklah di patuhi semasa
memandu :-

i) Baju yang digunakan hendaklah tidak


menyekat pergerakan lengan dan tangan.

ii) Seluar yang ketat hendaklah dielakkan kerana akan


menyekat pergerakan kaki.

iii) Memakai kasut yang tapaknya lembut adalah sesuai


semasa memandu kerana anda dapat merasa pedal yang
ditekan. Memakai selipar semasa memandu adalah tidak
digalakkan.

21
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

c ) Persediaan asas dalam kenderaan

i) Sebelum memulakan perjalanan tentu dan betulkan


tempat duduk anda supaya alat kawalan seperti suis
lampu dan penunjuk arah dapat dicapai tanpa perlu
menjangkau tangan dan kaki.

ii) Pastikan cermin pandang belakang dan cermin sisi


dalam keadaan yang betul.

iij) Pastikan lampu isyarat, hon dan pencuci cermin


berfungsi.

iv) Pastikan paras suhu (temperature) dalam keadaan


stabil dan bahan bakar (fuel) mencukupi.

v) Pastikan gear dibebaskan dengan sepenuhnya


sebelum menghidupkan enjin.

Persediaan asas dalam kenderaan

22
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

i v - Gear Dan Cekam.


2 . T indak an SSemasa
indakan emasa M emandu
Memandu
- Pastikan gear dalam keadaan bebas ‘neutral’
a ) Peraturan mula bergerak
- Tekan sedikit pedal pemecut dan pusingkan
Sebelum menggerakkan kenderaan, anda di nasihatkan kunci untuk menghidupkan enjin.
supaya mengambil perhatian kepada beberapa perkara
seperti berikut: - Lepaskan pedal pemecut sebaik sahaja enjin
dihidupkan.
i - Penggunaan Cermin.
- Pastikan tiada pengguna jalanraya yang lain
Pastikan anda melihat cermin pandang belakang dan didepan dan belakang
sisi sebelum memberi isyarat.
- Beri isyarat tentang apa yang anda hendak
ii - Memberi Isyarat. lakukan.

Pastikan anda memberi isyarat secukupnya sebelum - Tekan pedal klac dan masuk gear satu serta
mula bergerak. lepaskan brek tangan.

iii- Menoleh ke belakang. - Tekan sedikit pedal pemecut dan sekaligus


lepaskan perlahan-lahan pedal klac.
Pastikan anda menoleh ke belakang sedikit selepas
memberi isyarat dan sebelum memulakan pergerakan - Pastikan keadaan mengizinkan kereta anda
bagi mengelakkan daripada terlepas pandangan apabila bergerak dengan selamat dengan menoleh
terdapatnya kenderaan yang tidak dapat dilihat melalui bahu pada bahagian terlindung ‘blind spot’
cermin pandang belakang dan sisi atau berada dalam
kawasan ‘Blind Spot’. - Biarkan kenderaan mula bergerak dengan
perlahan.

- Lepaskan pedal klac seluruhnya.

23
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

b) Peraturan untuk memberhentikan kenderaan 3 . P e rra


a tur an M
turan eng
Meng imbang
imbangii P
engimbang enggunaan G
Penggunaan Ge e a rr,, K lac
Klac
Dan Pemecut.
Perkara-perkara seperti berikut hendaklah sentiasa Menukar gear adalah satu lagi aspek pemanduan asas
diberi perhatian dan diingat ketika anda akan berhenti yang penting. Semasa memandu, anda dikehendaki
dipersimpangan atau di belakang sesebuah kenderaan memilih gear yang sesuai dengan memerhatikan
lain : kelajuan kenderaan melalui bunyi enjin, melihat pantas
sekali sekala pada meter kelajuan kereta atau melihat
- Awasi pengguna-pengguna jalanraya yang lain di depan pemandangan diluar yang bergerak. Latihan menukar
anda. gear adalah satu aspek penting dalam memahirkan
anda untuk memandu sebagaimana dinyatakan seperti
- Gunakan cermin pandang belakang untuk melihat dan berikut:
mengetahui lalulintas di belakang.
Gear Satu
- Beri isyarat tentang apa yang anda hendak lakukan. - Tekan Pedal klac
- Masuk gear satu
- Awasi bahagian yang terlindung di kiri anda. - Lepaskan pedal klac separuh sahaja dan
sekaligus tekan sedikit pedal pemecut
- Lepaskan pedal pemecut. - Lepaskan pedal klac selanjutnya dan tekan
pedal pemecut untuk menambah kelajuan.
- Ikut jalan disebelah kiri atau lorong yang betul. - Tekan pedal pemecut sehingga kereta
mencapai kelajuan antara 15 - 20 km sejam
- Tekan pedal brek perlahan-lahan.
Gear Dua
- Tekan pedal klac sepenuhnya bila kereta hampir - Tekan pedal klac dan sekaligus lepaskan pedal
berhenti. pemecut.
- Tolak gear dari satu kepada gear dua.
- Teruskan menekan pedal klac dan pedal brek. - Lepaskan pedal klac separuh sahaja,
kemudian lepaskan lagi perlahan-lahan dan
- Tarik brek tangan dan tolak tuil gear ke tahap neutral. sekaligus tekan pedal pemecut.

- Letakkan kaki diatas pedal brek semasa berhenti

24
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

G ear T iga Mengawal stering dengan betul adalah asas keseimbangan


dan kemantapan kenderaan. Oleh itu penting dikekalkan
- Tekan pedal klac dan sekaligus lepaskan pedal pemecut.
kawalan maksimum pada stering setiap waktu semasa
- Tukar gear dari gear dua kepada gear tiga.
berada dalam kenderaan.
- Lepaskan pedal klac terus menerus dalam satu gerak
dan sekaligus tekan pedal pemecut.
Anda perlu memegang stering dengan lembut untuk
- Tekan pedal pemecut sehingga kenderaan mencapai
mengekalkan kenderaan berjalan lurus. Bagaimanpun,
kelajuan antara 40 - 45 km sejam.
mungkin anda perlu memegang dengan erat supaya
kenderaan dapat kekal berjalan dengan baik ketika melalui
G ear Empa
Empatt dan SSet
et erusn
eterusn
erusnyy a.
selekoh, membrek, memandu di jalan yang tidak rata seperti
- Tekan pedal klac dan sekaligus lepaskan pedal pemecut lorong berlopak, jalan berlumpur dan berbonggol.
- Tukar gear dari tiga kepada gear empat dan seterusnya.
- Lepaskan pedal klac terus menerus dalam satu gerak Cara yang sesuai untuk memegang stering :
dan sekaligus tekan pedal pemecut.
- Tekan pedal pemecut secara beransur-ansur ke tahap i) Pegang stering dengan kedua belah tangan seperti
kelajuan yang dibenarkan. kedudukan jarum jam pada pukul 10.00 - tangan kiri -
dan 2.00 - tangan kanan-.

4 . K a w alan St er
Ster ing
ering ii) Jangan lepaskan stering dan membiarkannya
berputar semula dengan sendirinya selepas anda
membelok.

iii) Jangan mengerakkan badan anda bila memusingkan


stering.

Pemandu harus sentiasa memandang jauh ke depan untuk


mengawasi keadaan jalan yang berbeza-beza agar pegangan
stering boleh disesuaikan dan ketangkasan memusingkan
stering boleh dilakukan dengan wajar

Apabila memandu diselekoh yang tajam, pusingkan stering


sedikit demi sedikit tanpa mengalihkan kedua-dua
25
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

belah tangan anda. Selepas melalui selekoh, pusingkan semula Sebagai seorang pemandu, tindakan berhati-hati perlu
stering ke tahap asal untuk meneruskan perjalanan. diambil sebelum membuat keputusan :-

Bila anda mengundurkan kenderaan, pandulah seperti anda a ) menukar lorong semasa memandu
mahu memandu ke depan. Anda harus memusingkan stering b) ketika ingin memotong kenderaan lain
ke arah yang hendak anda tuju. c) ketika ingin memasuki persimpangan

5. T itik Buta (Blind Spot) Tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah titik
buta (blind spot) adalah seperti berikut :-
Titik buta (blind spot) adalah dua kawasan di kiri dan kanan
kenderaan yang terlindung dari pandangan mata pemandu a ) Menoleh sedikit disebelah kanan atau kiri sebelum
kenderaan. la juga terselindung dari penglihatan dengan membuat sebarang pergerakan.
mengunakan cermin sisi dan cermin pandang belakang.
b) Menggunakan isyarat lampu (signal) sebelum bergerak.

c) Membunyikan hon sebelum bergerak.


Terdapat 2 kawasan di kiri dan
kanan kenderaan yang
terlindung oleh pandangan
pemandu, cermin tepi dan
pandang belakang. Kawasan
ini dinamakan “ Blindspots”.
Blindspot Blindspot
Sebelum memotong, menukar
lorong mahupun memasuki
simpang pemandu perlu
pusingkan kepala untuk melihat
jika terdapat sebarang
kenderaan di kawasan ini.

Kawasan Blindspots 26
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

6. T indak an SSelepas
indakan elepas M emandu
Memandu

Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika


anda akan meninggalkan kenderaan :-

i) Berhenti ditempat yang selamat.

ii) Pastikan brek tangan diletakkan dalam posisi


membrek.

iii) Mematikan enjin dan menarik keluar kunci.

iv) Tanggalkan tali pinggang keledar.

v) Melihat cermin sisi dan pandang belakang sebelum


membuka pintu.

vi) Buka pintu perlahan-lahan dan keluar dari kenderaan.

vii) Tutup pintu dengan rapi.

viii) Kunci semua pintu sebelum meninggalkan kenderaan.

27
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB II

PANDU AN PER
ANDUAN PERAATUR AN JALAN R
TURAN RAA YA 3. PERSIMPANGAN JALAN / SIMPANG EMPAT
( HIGHW
HIGHWAAY CODE )
CODE a. Berhenti di setiap simpang empat.
b. Perhatikan kenderaan di sebelah
TA N D
DAA ISYAR
ISYA AT LAL
RA ULINT
LALULINT AS
ULINTA kanan dan hadapan.
c. Beri laluan kepada kenderaan dari
Semua pemandu hendaklah sentiasa mematuhi tanda-
sebelah kanan.
tanda isyarat dan peraturan-peraturan jalan raya yang
ditetapkan untuk mempastikan keselamatan terjamin. Oleh
itu amat penting untuk mempelajari, mengetahui dan
memahami makna setiap tanda-tanda isyarat lalu lintas 4. LINTASAN KERETAPI BERPAGAR
yang digunakan di jalan raya sepertimana yang telah
dikategorikan di bawah Kaedah 5 Kaedah Lalulintas 1985. a. Perlahankan kenderaan
5 Kategori yang dimaksudkan adalah seperti berikut: ketika menghampiri tanda ini.
I). TAND
ANDAA ISYAR
ISYA AT LAL
RA ULINT
LALULINT AS BAHA
ULINTAS YA
BAHAY b. Berhenti dan tunggu sehingga
1. JALAN TIDAK RATA
pintu dibuka.
c. Pandu dengan berhati-hati.
a. Perlahankan kenderaan.
b. Tukarkan atau rendahkan
gear dan teruskan perjalanan.
5. LINTASAN KERETAPI BERPAGAR AUTOMATIK

a. Perlahankan kenderaan ketika


menghampiri tanda ini.
2. SELEKOH BAHAYA b. Berhenti dan tunggu sehingga
pintu dibuka.
a. Perlahankan kenderaan. c. Selepas pintu dibuka pandulah
b. Dilarang memotong.
c. Pandu dengan berhati-hati.
dengan berhati-hati. PINTU PAGAR
AUTOMATIK

28
PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

10. JALAN BENGKANG-BENGKOK SEJAUH


... KM
a. Perlahankan kenderaan.
b. Dilarang memotong.
c. Pandulah dengan berhati-hati

11. BAHU JALAN LEMBUT


a. Pandu dengan berhati-hati.
b. Berhati-hati sebelum memotong.
c. Awas tepi jalan lembut.

12. JALAN LICIN


a. Perlahankan kenderaan.
b. Pandu dengan berhati-hati.
c. Merbahaya ketika memotong.
d. Memerlukanjarakyangselamat untuk
berhenti.

13. LINTASAN PEJALAN KAKI


a. Perlahankan kenderaan ketika
melihat tanda ini.
b. Berhenti sekiranya ada orang melintas
dan pandu dengan berhati-hati.
c. Tidak boleh membunyikan hon.

29
29
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

14. KAWASAN KANAK-KANAK MELINTAS 18. ISYARAT BERI LALUAN DI HADAPAN


a. Perlahankan kenderaan di kawasan ini. a. Perlahankan kenderaan anda.
b. Patuhi arahan pegawai lalulintas. b. Bersedia untuk berhenti kerana di
c. Beri laluan kepada orang melintas hadapan ada isyarat beri laluan.
dan pandu dengan berhati-hati.
d. Tidak boleh membunyikan hon.

19. LIKU KE KIRI


15. BAHAYA-BAHAYA LAIN
a. Ikutlah arahan anak panah
a. Pandu dengan berhati-hati untuk membelok ke kiri sahaja.
kerana kemungkinan ada
bahaya-bahaya tertentu.

16. AWAS 20. LIKU KE KANAN

a. Ikutlah arahan anak panah


a. Pandu dengan berhati-hati
kerana kemungkinan ada
AWAS untuk membelok ke kanan sahaja.
bahaya-bahaya tertentu.

21. JALAN SEMPIT DI SEBELAH KIRI


17. ISYARAT BERHENTI Dl HADAPAN
a. Perlahankan kenderaan apabila
a. Perlahankan kenderaan apabila melihat tanda ini.
menghampiri tanda ini. b. Beri laluan kepada kenderaan
b. Berhenti dan tentukan keadaan dari sebelah kanan hadapan.
selamat barulah teruskan perjalanan. c. Dilarang memotong.
d. Pandu dengan berhati-hati.

30
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

22. JALAN SEMAKIN SEMPIT DI SEBELAH KANAN 26. PERSIMPANGAN KIRI DAN KANAN

a. Perlahankan kenderaan apabila a. Perlahankan kenderaan.


melihat tanda ini. b. Beri isyarat ketika membelok.
b. Beri laluan kepada kenderaan c. Rapatkan kenderaan ke arah
dari sebelah kiri hadapan. yang dikehendaki.
c. Dilarang memotong.
d. Pandu dengan berhati-hati.
27. PERSIMPANGAN JALAN KECIL Dl SEBELAH KANAN

23. LAMPU ISYARAT Dl HADAPAN a. Perlahankan kenderaan.


b. Beri isyarat jika berhasrat untuk
a. Pandu dengan berhati-hati. membelok ke kanan.
b. Patuhi lampu isyarat. c. Beri laluan kepada kenderaan dari
c. Merah - berhenti. hadapan.
Kuning - bersedia untuk berhenti.
Hijau -jalan jika keadaan selamat.
28. PERSIMPANGAN JALAN KECIL
Dl SEBELAH KIRI
24. HALANGAN Dl HADAPAN a. Perlahankan kenderaan.
b. Beri isyarat ketika membelok ke kiri.
a. Awas! Halangan di hadapan. c. Belok ke kiri jika keadaan selamat.
b. Perlahankan kenderaan.

26. PERSIMPANGAN JALAN KE KANAN

25. TANDA HALANGAN a. Perlahankan kenderaan.


b. Beri isyarat jika berhasrat untuk
a. Pandu dengan berhati-hati melalui membelok ke kanan.
tanda halangan. c. Beri laluan kepada kenderaan dari hadapan.
b. Pastikan jalan selamat sebelum
meneruskan perjalanan.

31
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

30. PERSIMPANGAN JALAN KE KIRI 34. LORONG MENDAKI ( Dua Lorong )

a. Perlahankan kenderaan. a. Kenderaan berat hendaklah berada


b. Beri isyarat jika berhasrat untuk di lorong sebelah kiri.
membelok ke sebelah kiri. b. Kenderaan yang hendak memotong
gunakan lorong sebelah kanan.
c. Berhati-hati apabila mendaki.
31. SIMPANG KANAN
a. Pandu dengan berhati-hati. 35. LORONG MENDAKI (Satu Lorong)
b. Beri isyarat sebelum membelok ke kanan
c. Beri laluan kepada kenderaan dari a. Kenderaan berat yang dipandu
hadapan. perlahan hendaklah menggunakan
d. Pandu kenderaan ke tengah jalan lorong di sebelah kiri.
kemudian belok ke kanan b. Kenderaan yang hendak memotong
hendaklah menggunakan lorong
di sebelah kanan.
32. SIMPANG KIRI c. Berhati-hati terhadap kenderaan yang
dipotong dan kenderaan yang
a. Pandu dengan berhati-hati. datang dari hadapan.
b. Beri isyarat sebelum membelok ke kiri.
c. Rapatkan kenderaan di sebelah kiri.
d. Belok ke kiri dan teruskan perjalanan. 36. BATU/TANAH RUNTUH

a. Berhati-hati apabila melalui


kawasan ini.
33. SIMPANG TIGA DI HADAPAN b. Pastikan keadaan jalan selamat
sebelum meneruskan perjalanan.

a. Beri isyarat sebelum membelok ke


kiri atau ke kanan.
b. Berhenti apabila tiba di persimpangan.
c. Jika tiada kenderaan, teruskan perjalanan.

32
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

37. BULATAN Dl HADAPAN 40. LINTASAN UNTUK ORANG CACAT


a. Pastikan kedudukan di lorong a. Perlahankan dan berhentikan
ketika melihat tanda ini. kenderaan sekiranya ada orang cacat
b. Beri laluan kepada kenderaan melintas.
dari sebelah kanan.
c. Perlahankan kenderaan, beri
isyarat yang betul dan teruskan
perjalanan sekiranya keadaan selamat.
41. PEMBAHAGI LEBUH RAYA / JALAN TAMAT

a. Anda akan melepasi lebuh raya


38. KAWASAN LEMBU MELINTAS pembahagi jalan. Perhatikan kenderaan
yang datang dari arah hadapan.
a. Perlahankan kenderaan.
b. Bersedia memberhentikan kenderaan
apabila mendapati binatang melintas. 42. PEMBAHAGI LEBUH RAYA / JALAN DI
HADAPAN

a. Anda akan menempuh lebuh raya


39. ORANG BUTA MELINTAS
pembahagi jalan. Berhati-hati dan
lihatlah pembahagi jalan tersebut
a. Perlahan dan berhentikan kenderaan
dari arah kenderaan di hadapan anda.
sekiranya ada orang buta melintas.

33
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

43. JALAN BERCABANG 46.TANDA ARAH SELEKOH KE KANAN


(DOUBLE ARROW SIGN)

a. Perlahankan kenderaan. a. Perlahankan kenderaan anda apabila


b. Beri laluan kepada kenderaan di hadapan menghampiri selekoh.
c. Ikut lorong yang betul. b. Perhatikan arah selekoh.

44. LALULINTAS DUA HALA


47.TANDA ARAH SELEKOH KE KIRI
a. Berhati-hati ketika memandu,
pastikan keadaan lalulintas selamat a. Perlahankan kenderaan anda apabila
sebelum memotong. menghampiri selekoh.
b. Perhatikan arah selekoh.

45. JAMBATAN SEMPIT Dl HADAPAN

a. Perlahankan kenderaan, beri laluan 48. KAWASAN SEKOLAH Dl HADAPAN


SEKOLAH
kepada kenderaan di hadapan. HAD LAJU
a. Perlahankan kenderaan dan patuhi
30
had laju yang di benarkan. kmj
b. Tidak boleh membunyikan hon.

34
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

49. PERSIMPANGAN KIRI DAN KANAN 53. PERSIMPANGAN DI HADAPAN, TIDAK BOLEH
MASUK KE KANAN
a. Perlahankan kenderaan.
b. Beri isyarat semasa hendak membelok a. Di hadapan ada persimpangan.
ke kiri atau ke kanan. b. Pastikan jalan mana yang tidak
c. Rapatkan kenderaan ke arah yang hendak dibenarkan masuk.
di tuju. c. Masuk ke jalan yang dibenarkan sahaja.

50. BINATANG LIAR MELINTAS 54. PADANG PERMAINAN


a. Perlahankan kenderaan. a. Perlahankan kenderaan.
b. Bersedia untuk berhenti apabila b. Bersedia untuk berhenti apabila
binatang liar melintas. di dapati sesuatu di atas jalan.

51. STESEN JAMBATAN TIMBANG


55. ANGIN LINTANG
a. Semua kenderaan berat mesti a. Pandu dengan berhati-hati
TIMBANG
mematuhi isyarat kebenaran b. Bersedia untuk berhenti apabila
melalui jambatan ini. angin terlalu kencang.

52. BONGGOL DI HADAPAN

a. Perlahankan kenderaan.
b. Pandu dengan berhati-hati.

35
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

II). TAND
ANDAA ISYAR
ISYA AT LAL
RA ULINT
LALULINT AS LAR
ULINTAS ANGAN.
LARANGAN.
6. KERETA LEMBU, BASIKAL, BECA DAN
1. KENDERAAN DILARANG MASUK BASIKAL RODA TIGA TIDAK
BOLEH MASUK
a. Semua kenderaan tidak
a. Kenderaan-kenderaan seperti
dibenarkan masuk ke kawasan ini.
yang dinyatakan tidak dibenarkan
menggunakan jalan yang mempunyai tanda ini.

2. DILARANG MEMBELOK KE KIRI


7. KENDERAAN MELEBIHI HAD KETINGGIAN
a. Semua kenderaan tidak dibenarkan YANG DITETAPKAN DILARANG MASUK
membelok ke kiri.
a. Kenderaan yang tingginya lebih
daripada yang dihadkan mengikut
4 .5m

isyarat ini tidak dibenarkan masuk.


3. DILARANG MEMBELOK KE KANAN (Contoh:4.5 meter)
a. Semua kenderaan tidak dibenarkan
membelok ke kanan
8. HAD LAJU

4. DILARANG BERPUSING BALIK a. Semua kenderaan tidak dibenarkan


50
melebihi had laju yang ditetapkan.
a. Semua kenderaan tidak km / j
dibenarkan berpusing balik.

9. HAD LAJU BERAKHIR


5. KENDERAAN BERAT MELEBIHI ....TAN
DILARANG MASUK a. Apabila melihat tanda ini pemandu boleh
menambahkan had laju.
a. Semua kenderaan yang melebihi had
berat yang ditetapkan tidak
8 T

dibenarkan masuk.

36
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

10. BERHENTI DI PERSIMPANGAN


14. DILARANG MEMOTONG
a. Semua kenderaan dihendaki berhenti
apabila melihat tanda ini. BERHENTI a. Apabila melalui kawasan bertanda
b. Berhenti, pandang ke kiri dan ke kanan. di atas patuhilah arahan dilarang
DILARANG
c. Apabila tiada kenderaan yang lain, memotong. MEMOTONG

teruskan perjalanan.

11. DILARANG MELETAK KENDERAAN 15. MOTOSIKAL DILARANG MASUK

a. Semua pemandu tidak dibenarkan a. Kenderaan seperti motosikal


meletak kenderaannya di tempat yang dilarang masuk
diletakkan tanda ini.
16. KENDERAAN MELEBIHI ...METER
12. DILARANG BERHENTI LEBAR DILARANG MASUK.

a. Semua kenderaan tidak dibenarkan a. Kenderaan yang melebihi had lebarnya 2 .5m

berhenti di kawasan yang mempunyai dilarang masuk sama sekali.


tanda ini. (Contoh: 2.5 meter)

13. BERI LALUAN

a. Perlahankan kenderaan.
b. Beri laluan kepada kenderaan
BERI
yang datang dari arah kanan. LALUAN

37
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

III). TAND
ANDAA ISYAR
ISYA AT LAL
RA ULINT
LALULINT AS M
ULINTAS AND
MAND
ANDAAT ORI.
5. LORONG BASIKAL SAHAJA

1. JALAN TERUS ATAU KE KANAN SAHAJA a. Gunakan lorong disediakan sahaja.


b. Kenderaan lain selain daripada basikal
a. Pandu kenderaan mengikut dilarang gunakan lorong ini.
isyarat anak panah.
b. Jika berhasrat membelok ke kanan,
perlahankan kenderaan, beri isyarat 6. LORONG BASIKAL TIGA RODA
dan belok ke kanan.
a. Gunakan lorong disediakan sahaja.
b. Kenderaan lain selain daripada basikal
dilarang gunakan lorong ini.
2. IKUT ARAH ANAK PANAH ( KE HADAPAN)

a. Pandu kenderaan mengikut 7. LORONG MOTOSIKAL SAHAJA


isyarat anak panah.
a. Gunakan lorong yang disediakan sahaja.
b. Kenderaan lain selain daripada motosikal
dilarang gunakan lorong ini.
3. BELOK KE KANAN SAHAJA

a. Pandu kenderaan mengikut 8. LORONG BECA SAHAJA


isyarat anak panah.
a. Gunakan lorong disediakan sahaja.
b. Kenderaan lain selain daripada beca
roda tiga dilarang gunakan lorong Ini.
4. IKUT ARAH ANAK PANAH KE KIRI

a. Pandu kenderaan mengikut 9. LORONG KERETA LEMBU SAHAJA


isyarat anak panah.
a. Gunakan lorong yang disediakan sahaja.
b Kenderaan lain selain daripada kereta
38
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

I V ) . TAND
ANDAA ISYAR
ISYA AT LAL
RA ULINT
LALULINT AS MEMBERIT
ULINTAS AHU
MEMBERITAHU

1. TEMPAT MELETAK KENDERAAN


6. PAPAN TANDA
a. Dibenarkan meletak kenderaan
di kawasan ini. a. Anda sedang berada di bandar Kajang
atau kampung yang ditunjukkan.

2. HOSPITAL
1 K. Kangsar
a. Perlahankan kenderaan. 7. PAPAN TANDA TUNJUK
b. Jangan sesekali membunyikan hon. ARAH 74 Taiping

a. Pandu kenderaan mengikut 74 K. Sepetang


arah yang ditunjukkan
3. lKUT KIRI IKUT
a. Pandu kenderaan di sebelah kiri.
KIRI 8. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH BULATAN

a. Petunjuk di hadapan Ayer


Pondok
menunjukkan bulatan. Panas

Berada, di lorong yang betul


4. DILARANG MEMBUNYIKAN HON dengan arah tuju anda.
b. Perlahankan kenderaan Btg. Bejuntai Pekan

a. Tidak dibenarkan sama sekali apabila menghampiri bulatan


membunyikan hon. ini.

5. PERHENTIAN BAS
9. PAPAN TANDA
SUSUR KELUAR KE
a. Perlahankan kenderaan. TEMPAT TUJU / DESTINASI
Johor Bahru
b. Pandu dengan berhati-hati. 1 Senai
c. Tidak dibenarkan meletak kenderaan a. Di hadapan ada jalan susur 500m

dalam jarak 9 meter. ke bandar besar.

39
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

10. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH DENGAN 14. PAPAN TANDA JARAK 17 Pasir Gudang 30km
PAPAN TANDA KAWASAN
3 Kota Tinggi 30km
PELANCONGAN a. Jarak jauh bandar-bandar Desaru 90km
1 Kuala Lumpur Mersing 130km
a. Di hadapan terdapat jalan utama adalah...........km.
3 Kota Tinggi
arah ke kawasan
pelancongan dan bandar 3 Desaru 15. PAPAN TANDA JARAK
utama. Temerloh 67 km
a. Jarak jauh bandar-bandar Maran 90 km
utama adalah...........km. Kuantan 130 km
11. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH DENGAN
PAPAN TANDA KE LEBUH RAYA

Kajang 16. ARAH JALAN DARI SIMPANG SIMPANG KE


a. Di hadapan terdapat jalan B11

arah ke lebuh raya dan a. Di hadapan ada jalan ke bandar 76 SAUK


Kuala Lumpur
bandar utama. Seremban besar. 500m

17. PETUNJUK TEMPAT DARI SIMPANG


12. PAPAN TANDA PANDUAN ARAH
DI ATAS GANTRI a. Arah menunjukan tempat AMPANG KERAMAT

Seremban dari simpang.


a. Di hadapan adalah jalan 1 Melaka
ke arah bandar-bandar Johor Bahru
utama. 18. LAPANGAN TERBANG
a. Arah tuju ke lapangan
terbang.
13. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH DI LEBUH RAYA
Johor Bahru
a. Di hadapan terdapat jalan
ke bandar-bandar
53 19. PETUNJUK TEMPAT DARI SIMPANG
utama. Port Dickson

a. Telefon Awam di hadapan.


b. Tidak boleh membunyikan hon. 800 M
40
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

24. ZON HAD LAJU DI HADAPAN


ZON HAD LAJU
20. STESEN MINYAK
a. Berhati-hati apabila tiba di kawasan ini
a. Stesen minyak ... di hadapan. dan patuhi had laju yang telah ditetapkan. 50
b. Kawasan yang selalu mempunyai isyarat DI HADAPAN
ini ialah kawasan bandar, berhampiran 500 m

sekolah dan kawasan kemalangan.


21. JALAN MATI

a. Perlahankan kenderaan kerana tiada 25. PAIP BOMBA


jalan di hadapan.
a. Tidak dibenarkan meletak kenderaan
dalam jarak 3 meter daripada paip bomba.
22. PUSAT KESIHATAN

a. Perlahankan kenderaan. 26. LORONG KENDERAAN JENIS INI SAHAJA


.
b. Sentiasa berhati-hati. Beri keutamaan
kepada ambulan. a. Kenderaan jenis ini sahaja dibenarkan
c. Jangan letak kereta di pintu masuk atau menggunakan jalan ini.
keluar hospital.
d. Jangan bunyikan hon.

23. DIBENARKAN BERPUSING BALIK

a. Boleh membuat pusingan balik (U).

41
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

v). TAND
ANDAA ISYAR
ISYA AT LAL
RA ULINT
LALULINT AS SEMENT
ULINTAS AR
SEMENTA A
RA

1. JALAN SEDANG DIBAIKI 3. JALAN

a. Perlahankan kenderaan dan perhatikan a. Apabila lampu hijau menyala anda


isyarat-isyarat sementara yang boleh meneruskan perjalanan
disediakan. sekiranya tidak ada halangan.
b. Beri laluan kepada kenderaan yang
datang dari arah hadapan.
c. Apabila selamat barulah mulakan 4. BERHENTI
perjalanan.
a. Apabila lampu kuning menyala anda
dikehendaki berhenti;jika anda terlalu
hampir dengan garisan dan tidak
2. LONGGOKAN BAHAN BINAAN DI TEPI JALAN selamat untuk berhenti,
teruskan perjalanan.
a. Perlahankan kenderaan dan perhatikan
isyarat-isyarat sementara yang disediakan.
b. Berhenti apabila melihat kenderaan yang 5. BERHENTI
datang dari arah hadapan.
c. Apabila selamat barulah mulakan a. Apabila lampu isyarat merah menyala
perjalanan. anda dikehendaki berhenti dan jangan
d. Jangan pandu terlalu hampir dengan sekali-kali melintas atau meneruskan
bahan binaan tersebut. perjalanan.

6. BERHENTI KANAK-KANAK MELINTAS

a. Perlahankan kenderaan apabila


menghampiri kawasan ini. BERHENTI
KANAK-KANAK
b. Jika ada kanak-kanak melintas, MELINTAS

berhenti dan beri peluang kepada


mereka melintas.
c. Setelah memerhatikan kiri dan kanan serta
memastikan keadaan selamat teruskan perjalanan.
42
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

7. KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN HADAPAN 11. LORONG TENGAH DITUTUP KEPADA LALULINTAS

AWAS
a. Perlahankan kenderaan bila a. Perlahankan kenderaan dan
melihat tanda ini kerana patuhi arahan lalulintas.
kerja-kerja pembaikan b. Ikut lorong yang dibenarkan
KERJA-KERJA PEMBINAAN
jalan sedang dilakukan. DI HADAPAN dan pandu dengan berhati-hati.

12. LORONG KANAN DITUTUP KEPADA LALULINTAS


8. LENCONGAN
LENCONGAN a. Perlahankan kenderaan dan
a. Perlahankan kenderaan melihat patuhi arahan lalulintas.
tanda ini dan ikut petunjuk. b. Ikut lorong yang dibenarkan dan
pandu dengan berhati-hati.
9. RINTANGAN

a. Perlahankan kenderaan dan


13. LORONG KIRI DITUTUP KEPADA LALULINTAS
ikut lencungan yang diarahkan
kerana ada rintangan di hadapan.
a. Perlahankan kenderaan dan
patuhi arahan lalulintas.
b. Ikut lorong yang dibenarkan dan
10. TANDA HALANGAN pandu dengan berhati-hati.

a. Pandu dengan berhati-hati


apabila melalui tanda halangan.
b. Pastikan jalan selamat sebelum 14. TANDA HALANGAN
meneruskan perjalanan.
a. Pandu dengan berhati-hati
apabila melalui tanda halangan.
b. Pastikan jalan selamat sebelum
meneruskan perjalan.
43
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

VI. TAND
ANDAA GARISAN DI ATAS JALANR
AT JALANRAAYA

Contoh-contohnya :

Satu garisan terus


dan satu garisan
putus-putus

g Chevron kenderaan di selekoh


arkin
ron M
Chev garisan terus dilarang
Dilarang memasuki memotong
dan memamdu di
dalam kawasan ini. Dilarang meletak
kenderaan dimana
To channel the traffic terdapat satu garisan

Dua G ar
Gar isan Terus
arisan
Boleh memotong
Dilarang memotong sekiranya selamat
Dilarang membuat
pusingan U

44
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Satu garisan terus


berwarna kuning
y ang tte
e rrdapa
dapa
dapatt 12 inci
dar ipada ttepi
daripada epi jalan

Dilarang meletak
kenderaan di sepanjang
jalan tersebut

I k ut ar ahan per
arahan perkk a taan
Perkataan-perkataan yang a tau anak panah
berkaitan seperti ‘Berhenti atau
Lukisan Panah’ letak kenderaan Menunujukkan tempat
atau kawasan larangan rezab khas berhenti,
tempat letak kenderaan
atau kawasan larangan

45
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

VII. Tanda dan Isy ar


Isyar
araa t Tangan Polis Tr afik
Polis

Kenderaan dari
Kenderaan dari kiri dan kanan
kanan, kiri dan boleh bergerak.
belakang mesti
b e r h e n t i .
Kenderaan dari
hadapan boleh
membelok ke
kanan.

Kenderaan dari hadapan dan Kenderaan di


belakang mesti berhenti, hadapan dan
kenderaan dari hadapan di belakang mesti
arah ke kanan. b e r h e n t i . Kenderaan dari
Lalulintas dari hadapan mesti
sebelah kanan berhenti.
t e r u s k a n
perjalanan
mengikut arahan
yang ditunjukkan.

46
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

VIII. TAND
ANDAA ISYAR
ISYAR
ARAAT TANGAN PEM ANDU / PENUNGANG MO
PEMANDU MOTT OSIK AL / KERE
OSIKAL KERETTA

Apabila membelok ke kkanan


anan Apabila memper lahank
memperlahank an kender
lahankan aan.
kenderaan.

Apabila membelok ke kkir


ir
irii Apabila member hen
memberhen tik
hentik an kender
tikan aan.
kenderaan.

*Nota : Pemandu juga perlu memberi perhatian kepada tanda-tanda isyarat terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia.

47
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB III
PEM ANDU
MANDU AN BERHEM
ANDUAN BERHEMAAT i) Mengenalpasti - apa-apa benda/perkara yang boleh
menyebabkan seseorang terlibat dalam kemalangan.
BAHAGIAN 1
K ONSEP PEM ANDU
PEMANDU AN BERHEM
ANDUAN BERHEMAAT ii) Menganalisa - Bagaimana semua benda-benda
tersebut boleh memberi kesan kepada pemandu
1. Definisi Konsep Pemanduan Berhemat semasa memandu.

Secara amnya, pemanduan berhemat membawa maksud iii) Membuat Keputusan - Apakah keputusan terbaik dan
pemanduan yang dapat mengelakkan dan menyelamatkan paling selamat dibuat semasa memandu.
dari berlaku kemalangan. la meliputi pengetahuan,
kemahiran dan sikap yang betul ketika memandu. Menurut
Duanne. R.Johnson (1979), pemanduan berhemat iv) Bertindak - Semua perkara-perkara mengenalpasti,
bermaksud pemandu bersedia menghadapi keadaan menganalisa, membuat keputusan tidak cukup untuk
halangan yang disebabkan oleh pemandu lain atau digunakan jika keupayaan seseorang pemandu tidak
keadaan jalan raya melalui teknik ‘Identify, Predict, De- cukup untuk mengendalikan kenderaan daripada
cide and Acts’ IPDA (Mengenalpasti, meramal, membuat terselamat dari bahaya.
keputusan dan bertindak).
3. Merancang Perjalanan
Sebagai kesimpulannya, konsep pemanduan berhemat,
membawa maksud pemanduan yang dilakukan oleh
Sebelum memulakan perjalanan seseorang pemandu
seseorang pemandu yang mempunyai pengetahuan
tentang peraturan lalu lintas, kemahiran yang tinggi dalam hendaklah merancang perjalanan. Perjalanan yang dirancang
aspek pemanduan, sikap yang betul ketika memandu serta dengan betul boleh melahirkan perjalanan yang sempurna dan
sentiasa bersedia dengan mengenalpasti, menganalisa, menyeronokkan.
membuat keputusan dan bertindak terhadap halangan yang
ada sama ada disebabkan oleh pengguna jalan raya atau Perkara-perkara yang perlu dirancang:
halangan semula jadi yang wujud.
- Masa perjalanan
2. Langkah-Langkah Mencegah Berlakunya - Keadaan mental dan fizikal
Kemalangan
- Keadaan Kenderaan’Pre Driving Check’
Ada empat (4) langkah penting untuk mencegah berlakunya
- Tempat berhenti rehat
kemalangan dan seseorang pemandu berhemat
hendaklah: - Barang keperluan untuk perjalanan
48
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4. Pemanduan Sempurna BAHAGIAN 2


KEDUDUKAN BAGAIMANA KEMALANGAN
Apabila seseorang pemandu mempunyai cukup pengetahuan, BOLEH BERLAKU
kemahiran dan bersikap positif serta merancang perjalanan, ia
akan menjadi seorang pemandu yang sempurna ‘perfect driver’.
Pemandu sempurna tidak akan terlibat di dalam melakukan
perkara-perkara berikut-

i. Kemalangan

ii. Melakukan kesalahan lalulintas

iii. Menyalahgunakan kenderaan

iv. Melewatkan Jadual Perjalanan


Kemalangan jalan raya boleh berlaku, antaranya adalah
v. Menghilangkan sifat kesopanan disebabkan pelanggaran antara dua buah kenderaan. Faktor
utama adalah kecuaian pemandu sendiri. Pemandu-pemandu
perlu mengenalpasti kedudukan-kedudukan yang boleh
menyebabkan perlanggaran antara dua buah kenderaan. Di
sini ada enam (6) kedudukan yang dikenalpasti boleh
menyebabkan berlakunya perlanggaran:-

a) P elanggar
Pelanggar an dengan kender
elanggaran aan di hadapan
kenderaan
Pemandu gagal/tidak menggunakan peraturan jarak
mengekori dengan betul. Selalunya pemandu mengekori
terlalu rapat

Pemandu gagal melihat ke hadapan seperti melihat isyarat


kenderaan di hadapan dan sebagainya.

49
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

b) Pelanggaran dengan kenderaan di belakang e ) Pelanggar an dar


elanggaran darii sebelah ttepi/di
epi/di persimpangan jalan
Pemandu tidak melihat cermin pandang belakang.
Pemandu berhemat akan sentiasa melihat cermin Pemandu tidak merancang perjalanan. Pemandu kurang
pandang belakang setiap 5 saat. pasti arah haluannya.

Pemandu tidak mengamalkan peraturan jarak jika Gagal memberi isyarat. Bila gagal berkomunikasi
kenderaan di belakang mengekori terlalu hampir.
Peraturan jarak yang selamat diamalkan ialah Peraturan pengguna jalan raya yang lain keadaan menjadi kurang
Empat Saat. selamat.

Pemandu gagal memberi isyarat lampu dalam tempoh Tidak menggunakan peraturan di persimpang jalan
masa yang mencukupi. Isyarat lampu sepatutnya diberi
dalam masa sekurang-kurangnya 3 saat sebelum ‘intersection rules’.
mengubah haluan.
f) Pelanggaran dengan kender
elanggaran aan dar
kenderaan darii ar ah hadapan
arah
c ) Pelanggaran ketika memotong
Pemandu tidak bijak membuat keputusan, seperti Pemandu gagal melihat ke hadapan sekurang-
perlukah memotong? kurangnya. dalam jarak 12 saat ke hadapan atau 100
meter ke hadapan.
Pemandu gagal mengamalkan peraturan memotong.
Pemandu gagal melihat ke hadapan sekurang- Pemandu tidak faham ‘peraturan mengelak dari arah
kurangnya dalam jarak 100 meter ke hadapan atau 12
saat ke hadapan. hadapan’.

Pemandu gagal memeriksa kawasan ’Blind Spot’iaitu Pemandu tidak bertimbangrasa/sombong. Terdapat di
dengan menoleh ke kanan. kalangan pemandu-pemandu tidak mahu mengalah iaitu
d) Pelanggaran ketika dipotong bergerak ke kiri semula atau masuk ke lorong sebelah
kiri.
Pemandu memandu tidak ikut kiri jalan. Pemandu gagal
mematuhi peraturan/disiplin menggunakan lorong. Sebenarnya pelanggaran-pelanggaran ini boleh
Pemandu tidak melihat cermin pandang belakang. dielakkan jika sekiranya pemandu mempraktikkan
Dalam situasi ini kadangkala ia juga cuba memotong. peraturan yang telah digariskan. Sikap pemandu yang
mementingkan keselamatan orang lain juga dapat
Pemandu tidak berkerjasama. Ada pemandu-pemandu mengelakkan berlakunya pelanggaran.
yang melajukan kenderaannya apabila ada kenderaan
lain cuba memotongnya.
50
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 3 Gunakan peraturan 2 saat apabila mengekori kenderaan lain.


KEAD AAN YANG MEN
DAAN MENYY EBABK
EBABKAAN
KEMALANGAN Jangan memotong di kawasan larangan. Selalu kerling
cermin pandang belakang.
Beberapa faktor keadaan yang menyebabkan kita terlibat
dalam kemalangan. Sebagai pemandu yang berhemat, kita Sentiasa sabar dan bertimbangrasa.
perlu mengenalpasti keadaan-keadaan tersebut sebelum
memandu. Langkah ini penting untuk mengelakkan Sentiasa patuh kepada tanda/isyarat jalan raya.
kemalangan.
2. Jalan
Ada 6 keadaan yang dikenalpasti boleh menyebabkan
kemalangan jika pemandu tidak berhati-hati:- Jalan dibuat supaya kenderaan dapat bergerak dengan
selamat dan selesa, tetapi keadaan jalan tidak selamanya
1 . Pemandu berkeadaan baik pada setiap masa. Jalan akan rosak
akibat kesan daripada hujan, panas, minyak yang tumpah
Merupakan faktor terpenting dan utama yang
dan sebagainya.
menyebabkan kemalangan kerana apabila memandu
di dalam keadaan fizikal yang letih, fikiran dan emosi i) Kelajuan memandu mesti mengikut keadaan jalan
yang tertekan boleh menyebabkan kemalangan. ii) Kurangkan kelajuan semasa hujan dan jalan licin
Pastikan kesihatan mental dan fizikal baik. Contoh
pemandu yang letih, mengantuk, marah, bimbang atau Lubang
cemas tidak sepatutnya memandu.
Jangan memandu selepas minum-minuman keras atau
di bawah pengaruh dadah. Dilarang memandu jika Minyak

mempunyai 80 miligram alkohol setiap 100 mililiter


kandungan darah. Bijak menyesuaikan diri dengan
keadaan cuaca atau jalan yang berubah.
Jangan menggunakan ubat yang tidak mendapat Memandu laju di permukaan jalan raya yang berair
kelulusan doktor, mesti mendapatkan nasihat doktor menyebabkan kawalan stereng, tayar dan brek tidak dapat
jika menghadapi masalah kesihatan. berfungsi dengan sempurna. Proses di mana tayar tidak
mencecah permukaan jalan raya disebabkan terdapat
51 Iapisan air di bawahnya dikenali dengan ‘hydro planning’.
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4. Cuaca
Hujan yang lebat dan kabus tebal boleh menyebabkan
pandangan menjadi kurang jelas.

Kenderaan akan mudah Hujan yang terlalu lebat diikuti dengan angin kencang
menggelongsor di atas kadangkala menghalang kita untuk terus memandu.
permukaan jalan yang terdapat
lapisan air. Keadaan ini Cermin kereta menjadi kurang jelas untuk kita melihat
dipanggil “hydro planning” keluar dan jalan akan menjadi lebih licin.

3. Kenderaan

Kenderaan adalah kesinambungan kepada pemandu 5 . Cahaya


kerana kenderaan yang tidak berfungsi dengan baik boleh i) Halangan yang mungkin terdapat sama ada cahaya
menyebabkan kemalangan. berlebihan atau tidak mencukupi seperti pemandu
Brek, lampu, lampu brek dan lampu isyarat (signal) dan menghadap matahari, silauan embun pagi, cahaya
hon mesti sentiasa berfungsi dengan baik. lampu dari arah hadapan.

Tayar dan pengelap cermin hendaklah di pastikan masih ii) Mata akan kembali pulih seperti biasa dari silauan
baik ‘ dan berfungsi. dalam masa 7 saat dan jika pemandu memandu dengan
kelajuan 70 km sejam jarak kereta tersebut akan
Pastikan talipinggang kaledar boleh digunakan dan bergerak ialah sejauh 140 meter. Oleh itu sesuaikan
dipasang semasa memandu. kadar kelajuan apabila menghadapi keadaan tersebut.
Uji brek, lampu isyarat dan sesuaikan diri dengan keadaan
kenderaan sebelum memandu. 52
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

6. Lalulintas
Lalulintas

Keadaan kesesakan lalu lintas boleh menyebabkan


kemalangan. Kekerapan kemalangan biasanya berlaku
pada waktu yang sibuk seperti:
Waktu pagi - ( 7.00 pagi - 8.00 pagi)
Waktu tengahari - (12.00 t.hari - 1.00 t.hari)
Waktu petang - ( 4.00 petang - 5.00 petang)

Faktor tempat seperti kawasan berhampiran pusat membeli


belah, kawasan kilang, kawasan sekolah, kawasan
kompleks sukan dan lain-lain boleh juga memungkinkan
kemalangan berlaku.
Walau bagaimanapun enam (6) keadaan halangan tersebut boleh
diatasi atau dihadapi jika pemandu-pemandu memiliki ciri-ciri
sebagai seorang pemandu yang berhemat.

53
PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

BAHAGIAN 4
Contoh halangan berbentuk fizikal
HALANGAN

1. Pendahuluan
Halangan merupak an elemen- elemen y ang dikenalpasti boleh
mendatangkan r isiko atau kemudaratan kepada pemandu.
S e t i a p p e n g g u n a j a l a n r a ya a k a n m e n e m p u h b e b e r a p a
B u k it Tingg i Simpang Empat Bula tan
halangan ‘hazards’ semasa berada di jalan raya. Seseorang
p e m a n d u m u n g k i n b e rh a d a p a n d e n g a n s a t u k e a d a a n j a l a n
yang begitu sibuk dengan kenderaan, pejalan kaki dan lain- Contoh halangan yang bergerak di jalan raya
lain halangan. Oleh sebab itu pemandu-pemandu perlu
mengamalk an empat (4) langkah awal mencegah kemalangan
yang berkesan.
Pemandu perlu mengenali halangan terlebih dahulu. Selepas
itu barulah menganalisa halangan tersebut. Seterusnya
membuat keputusan dan bertindak dengan selamat.
Pejalan kaki Kenderaan sedang B i n at a n g
lanya dikenali sebagai DADA-
bergerak
D Mengenalpasti ‘Define’
A Menganalisa ‘Analyse’
D Buat Keputusan ‘Decide’ Contoh halangan berbentuk semulajadi
A Bertindak ‘Act’
2. Bentuk Halangan
Ada tiga (3) jenis bentuk halangan:-
i) Bentuk Fizikal - contohnya persimpangan, bulatan, selekoh,
bukit tinggi, lintasan pejalan kaki, lintasan keretapi dan kerja-
kerja di tepi jalan. Angin Kencang Panas terik Permukaan Jalan
Licin
i i ) Kedudukan dan pergerakan lain-lain pengguna jalan raya -
- contoh pejalan kaki.
iii) K e a d a a n p e r m u k a a n j a l a n a t a u k e a d a a n c u a c a . 54
54
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

3. P elan T indak
Pelan an Halangan ‘ T he Hazar
indakan ds A
Hazards Acc tion Plan
lan’’
Plan BAHAGIAN 5
i) Mengenalpasti - potensi halangan ‘Define’ P E R AT U R A N
ii) Meramalkan - Kemungkinan ada halangan yang boleh 1. Pendahuluan
memberi kesan buruk kepada keselamatan pemandu. Seseorang pemandu sentiasa perlu mematuhi beberapa
iii) Membuat keputusan - Beri pertimbangan dan buat peraturan yang telah ditetapkan semasa memandu di jalan
keputusan apakah tindakan yang perlu diambil jika raya. Peraturan sangat penting bagi memastikan kelancaran
ada unsur- unsur halangan yang terus membahayakan kenderaan di jalan raya seterusnya mengelakkan dari
pemandu. berlakunya kemalangan. Beberapa peraturan telah digariskan
iv) Bertindak - Bertindak dengan selamat dengan cara bagi tujuan tersebut,antaranya:
penggunaan sistem kawalan kereta yang baik.
4. Sistem Kawalan Kenderaan i) Peraturan Jarak

Sistem mengawal kenderaan yang perlu diamalkan apabila ii) Peraturan Memotong
melalui tempat-tempat bahaya adalah seperti berikut:-
i) Cermin - Pandang cermin pandang belakang dan iii) Peraturan Mengelakkan Kemalangan Daripada Hadapan
tepi untuk memastikan kenderaan lain,
mungkin ada kereta mengekori terlalu iv) Peraturan Di Persimpangan
hampir di belakang.
2. Peraturan Jarak
ii) Isyarat - Tunjukkan perhatian lebih awal dan
perhatikan reaksi lain pengguna jalan Kenapakah Peraturan Jarak diperlukan? Seseorang pemandu
raya. memerlukan masa dan jarak yang mencukupi untuk
iii) Brek - Mula membrek mengikut keperluan memberhentikan kenderaan yang dipandu apabila
keadaan. Elakkan membrek dengan kenderaan yang diekori di hadapan berhenti dengan tiba-tiba.
tiba-tiba/mengejut. Semakin laju kenderaan dipandu, semakin jauh jarak berhenti
yang diperlukan.
iv) Gear - Pilih serta gunakan gear yang sesuai
dengan kelajuan kereta yang dipandu
Terdapat beberapa peraturan yang telah diakui boleh
vi) Kelajuan - Melajukan / memperlahankan menjamin jarak yang selamat apabila mengekori kenderaan
kenderaan bergantung kepada jenis di hadapan. Peraturan-peraturan yang dimaksudkan ini
bahaya

55
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

a ) Bagaimana Kaedah-kaedah itu digunakan Apabila sebaik sahaja kenderaan yang diekori melintasi satu
tanda yang telah dipilih sebelumnya seperti tiang elektrik,
Tiga (3) ciri penting yang perlu diketahui dan diambil kira maka perkiraan hendaklah dimulakan dengan mengira
sebelum peraturan-peraturan ini dipraktikkan :- ‘satu ribu satu, satu ribu dua’.
i) Kelajuan kenderaan yang dipandu adalah lebih kurang
Sekiranya kenderaan yang dipandu tiba sebelum tiang elektrik
sama dengan kelajuan kenderaan yang diekori.
yang dijadikan pedoman tadi, maka jarak mengekori adalah
ii) Satu tanda yang tidak bergerak di tepi jalan perlu dianggap selamat. Akan tetapi sekiranya kenderaan yang
dikenalpasti untuk dijadikan panduan, sebagai contoh dipandu tiba sebelum perkiraan habis dibuat, maka jarak
tiang lampu/telefon, pokok, jambatan dan sebagainya mengekori adalah dianggap tidak selamat. Tindakan
yang kekal. memperlahankan kenderaan hendaklah dilakukan.
iii) Tidak perlu melihat kepada ‘speed meter’ untuk
menentukan kelajuan. c) Jarak Selamat Mengekori Kenderaan

Penggunaan Peraturan 4 Saat


b) Penggunaan Peraturan 2 saat
Peraturan 4 saat boleh diamalkan pada mana-mana kelajuan
Peraturan Dua Saat apabila berada didalam keadaan-keadaan berikut:

i) Kenderaan di belakang mengekori terlalu rapat.

ii) Kenderaan di hadapan mengekori rapat dengan


“satu ribu satu” kenderaan di hadapannya.

iii) Semasa menarik.

iv) Keadaan cuaca yang buruk, jalan yang licin atau


berpasir.

“satu ribu dua”

56
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Penggunaan peraturan 4 saat ialah apabila kenderaan di


hadapan atau di belakang mengekori terlalu rapat atau
semasa menarik ‘towing’. Kaedah mengira peraturan 4 saat
akan memberikan jarak yang lebih bagi pemandu
kenderaan dan lain-lain pemandu berhenti sekiranya
berlaku kecemasan. 4 saat

Di dalam Rajah 3, Peraturan 4 saat bermaksud pemandu


kereta A tidak perlu berhenti serta merta sebab
Rajah 4
kemungkinan berlaku perlanggaran dari belakang oleh
pemandu kereta B.

44 saat
saat

4 saat

A B C
Rajah 3

A
A 4 saat B
B
C
C Semasa menarik, beban akan berlaku tambahan berat dan
4 saat Peraturan 4 saat seperti ditunjukkan di Rajah 4 memberikan
masa dan jarak untuk berhenti ke atas kombinasi berat ke
dua-dua kenderaan.
d) Penggunaan Peraturan 12 Saat
Penggunaan teknik yang sama ke atas peraturan 2 dan 4
saat pemandu-pemandu boleh terus mempelajari
Pemandu kenderaan A di dalam Rajah 3 semestinya kemahiran pandangan imbas 12 saat atau 100 meter ke
mengamalkan peraturan 4 saat apabila pemandu kenderaan B hadapan
mengekori rapat kenderaan C.

57
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Objek kekal

12 saat kehadapan

Objek kekal

i) Apabila kenderaan di hadapan bergerak terlalu


perlahan.
Selepas 12 saat
ii) Apabila kenderaan di hadapan menukar haluan
Peraturan 12 saat membolehkan seseorang pemandu
memerhati lalu lintas dari mana-mana arah di dalam masa iii) Apabila mengekori sesebuah kenderaan di
sesuai untuk menyesuaikan kelajuan dan kedudukan hadapan yang mungkin boleh menyebabkan
kenderaan. kemalangan

Setelah mahir dengan peraturan 2 dan 4 saat, pemandu- Ter dapa


dapatt sepuluh (10) per
erdapa peraatur
turan ang per
an yyang lu diamalk
perlu an
diamalkan
pemandu boleh teruskan pandangan ke arah 12 saat ke semasa memotong iaitu :
hadapan dan kira seribu satu, seribu dua, seribu tiga dan
jika sampai ditanda kekal sebelum kiraan seribu dua belas
itulah jarak yang selamat dan mesti jelas dilihat setiap masa i) Berada di belakang
ketika memandu dan jarak selamat yang diperlukan untuk Mengekori dalam jarak yang selamat dengan
memotong. mengamalkan Peraturan 2 saat.

3. Peraturan Memotong ii) Per iksa di hadapan


eriksa
Sentiasa mengamalkan Peraturan 12 saat pada setiap
Seorang pemandu yang berhemat memerlukan kecekapan
masa dengan membuat pandangan jauh ke hadapan.
serta pandangan imbas yang wajar dan mestilah
memahami dan mempelajari teknik-teknik memotong yang Adalah perlu diingatkan setiap kali memotong anda
betul. memotong adalah diperlukan dalam keadaan- memerlukan masa sekurang-kurangnya 10 saat
keadaan yang berikut : melepasi kenderaan yang dipotong.
58
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

iii) Periksa di belakang viii) Memberi isyarat ke kiri


Pastikan tidak ada kenderaan lain yang cuba Pemandu hendaklah sekali lagi memberi isyarat ke kiri
memotong sebelum kita memotong. Ini boleh sekurang-kurangnya tiga saat. pada masa yang sama juga
hendaklah menggunakan jangkaan jarak yang selamat
dilakukan dengan melihat cermin pandang belakang,
sebelum bergerak ke kiri.
cermin tepi dengan cara menoleh sedikit ke belakang.
ix) Bergerak ke kiri
iv) Memberi isyarat ke kanan Sebelum bergerak ke kiri, pastikan anda mempunyai
Memberi isyarat untuk bergerak ke kanan sekurang- ruangan yang cukup untuk berada di hadapan kenderaan
kurangnya 3 saat. Pada masa yang sama Peraturan yang dipotong. Kenderaan boleh bergerak ke kiri sebaik
12 saat terus diamalkan. sahaja pemandu dapat melihat hadapan kenderaan yang
dipotong melalui cermin pandang belakang.
v) Bergerak ke kanan
x) Menyambung kelajuan
Pastikan mempunyai ruangan yang cukup dan jarak Tentukan pemandu berada di lorong yang betul dengan
yang selamat sebelum bergerak ke kanan. Adalah mengambil kira peraturan 2 saat bagi kenderaan di
tidak digalakkan memotong motosikal di lorong yang belakang dan peraturan 12 saat untuk pandangan ke
sama. hadapan.

vi) Melajukan kenderaan Walaupun pemandu sentiasa mengamalkan peraturan 12


Pada ketika ini pemandu sudah berada di lorong saat di sepanjang memandu, tetapi dalam keadaan yang
memotong. Adalah dinasihatkan supaya mengawal tidak terduga pemandu akan menghadapi keadaan di mana
secara tiba-tiba muncul kenderaan menuju ke arah
dan memotong dengan berhati-hati. Pemandu juga kenderaan yang sedang dipandu. Apakah tindakan yang
adalah dikehendaki memotong dengan kelajuan yang perlu dibuat? Seharusnya pemandu tidak perlu panik
dibenarkan dan mematuhi, had laju yang telah sekiranya sentiasa bersedia dan mengetahui 4 peraturan
ditetapkan. untuk mengelakkan kemalangan daripada hadapan.

vii) Komunikasi Empat (4) peraturan yang perlu diamalkan ialah :-


Sebaik sahaja kenderaan melintas kawasan yang
terlindung (blind spot) pemandu adalah dinasihatkan i) M eliha
elihatt jalan di hadapan
Dengan mengamalkan Peraturan 12 saat, bererti pemandu
supaya membunyikan hon ataupun memberi isyarat bukan sahaja melihat di sekeliling dan di sepanjang jalan
dengan menggunakan lampu lintas (passing light) di hadapan, tetapi dalam masa yang sama juga dapat
sebagai tanda berkomunikasi sedang memotong mengenal pasti tentang pergerakan dan kedudukan
kenderaan yang datang daripada arah hadapan.

59
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ii) Bertindak dengan bergerak ke kiri sampai di simpang jalan kerana amalan seperti ini akan
Pastikan setiap pemandu sentiasa bergerak di atas jalan raya mengganggu aliran lalulintas. Semua pemandu hendaklah
di lorong sebelah kiri. Dengan berbuat demikian pemandu mengamalkan peraturan-peraturan berikut seperti
seolah-olah memberi satu ruangan kepada kenderaan daripada Peraturan 2 saat, Peraturan 4 saat, Peraturan 12 saat
hadapan yang mungkin memerlukan ruang pada ketika itu. Di mengetahui peraturan untuk mengelakkan kemalangan
samping itu juga pemandu dapat membuat pemerhatian yang daripada hadapan, mengetahui enam (6) kedudukan yang
lebih di kiri jalan dan boleh bertindak segera ke sebelah kiri boleh menyebabkan berlakunya kemalangan dua (2) buah
dalam keadaan-keadaan yang mencemaskan. kenderaan dan juga hendaklah sentiasa memikirkan
tentang bahaya yang mungkin timbul di persimpangan.
iii) Mengurangkan kelajuan
Apabila seseorang pemandu melihat kenderaan daripada b) Per lahank an kender aan Di P ersimpangan
erlahank
lahankan kenderaan Persimpangan
hadapan memasuki lorongnya, pemandu tersebut hendaklah
Pemandu adalah dinasihatkan supaya memperlahankan
terus mengurangkan kelajuan dan mengawal kenderaan.
kenderaan apabila melintasi persimpangan meskipun pada
Pemandu juga adalah dinasihatkan supaya membunyikan hon
waktu itu pemandu mempunyai ‘right of way’. Peraturan-
atau menyalakan lampu sebagai amaran
peraturan yang sama seperti di atas juga perlu diamalkan
vi) M emandu keluar dar ipada jalan rra
daripada a ya setiap kali melintasi persimpangan.
Ini adalah merupakan satu langkah yang bijak untuk
mengelakkan berlakunya kemalangan daripada hadapan, c ) Memperlihatkan hasrat melalui kedudukan dan isyarat
biar pun pemandu terpaksa berkorban sedikit demi kerana Sekali lagi pemandu perlu memperlihat dan meyakinkan
nyawa. pengguna jalanraya yang lain tentang hasratnya untuk
bergerak dan menukarkan haluan melalui kedudukan dan
4. Per
eraa tur an Di P
turan ersimpangan
Persimpangan
isyarat kenderaan. Ini boleh dilakukan dengan memastikan
Kemalangan di persimpangan dapat dielakkan sekiranya
pemandu berada dilorong yang betul dan isyarat lampu
setiap penguna jalan raya mengetahui dan mengamalkan
kenderaan di samping mengikut petunjuk arah panah dan
peraturan dipersimpangan. Untuk menjadi seorang
lain-lain.
pemandu yang berhemat, setiap pemandu adalah
kehendaki mempelajari 4 asas di persimpangan; d) Bergerak dengan berhati-hati
a ) Tahu Ar ah
Arah Pastikan keadaan di hadapan, kiri dan kanan selamat
Sebelum tiba di simpang jalan, setiap pemandu sebelum bergerak. Di samping itu juga pemandu dinasihati
hendaklah merancang dan menentukan arah supaya berhati-hati dan bersedia untuk berhenti dengan
perjalanannya. Pemandu dilarang menukar haluan selamat sekiranya wujud keadaan yang tidak diduga.
secara tiba-tiba apabila sudah
60
PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

A. Membelok ke kiri
i i Per
e ra t u ra n d i p e l b a g a i Pe r s i m p a n g a n

• S i m p a n g E m p at

Memandu pada lorong


yang betul boleh
melancarkan perjalanan
Kedudukan
a ) Lihat dihadapan dan belakang samada terdapat kenderaan/
pengguna yang lain
b ) Memberi isyarat
11)) P e r h a t i k a n 22)) T i n d a k aan
n c ) Lihat ’blind spot’ disebelah kiri sebelum membelok ke kiri
d ) Kurangkan kelajuan
a ) Lampu isyarat a ) Kedudukan sebelum memberi e ) Perhatikan lampu isyarat dan ikut arahan lampu
isyarat f ) Lihat depan dan kanan, jik a selamat , teruskan perjalanan.
g ) Masuk ke lorong yang terdekat.
b ) K e n d e ra a n m e l i nt a s i b ) Kedudukan sebelum tukar lorong
persimpangan B. Membelok ke kanan

c ) K e n d e ra a n d a r i p a d a c ) Kedudukan anda yang terakhir

d ) pejalan kaki d ) laluan membelok lin tas jalan


(peraturan sama seperti
membelok ke kiri)

Tindak an awal boleh diambil


jika anda sentiasa melihat
61
61 isyarat kenderaan lain.
PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

C . Ber
e rg e ra k k e h a d a p a n

M emandu pada lor o n g


yang betul boleh E . B u l at a n ( R o u n d a b o u t )
melancarkan perjalanan

a ) Pilih lorong yang betul

b ) Kurangkan kelajuan

c ) Lihat lampu isyarat dan ikut arahan


Pilih lorong yang betul ketika
d ) Jik a berhenti, lihat pejalan k aki yang melintas di menghampir i bulatan
hadapan dan kenderaan lain.
Ti n d a k a n a n d a
e ) Meneruskan perjalanan setelah lampu isyarat hijau
menyala dan jika selamat i . Berada di lorong yang betul sebelum memasuki bulatan
ii. S emasa menghampiri bulatan, perlahank an kenderaan
D. S i m p a n g T i g a d a n b e r i l a l u a n k e p a d a k e n d e ra a n d a r i s e b e l a h k a n a n .
Contoh
Di persimpangan ada tanda tanya isyarat berhenti,
berhenti dibelakang garisan berhenti dan memberi i. Kenderaan A yang berada dilorong sebelah kiri
laluan kepada kenderaan yang berada di jalan besar. hendaklah membelok ke k iri/hadapan.
ii. Kenderaan B yang berada di lorong B hendaklah
meneruskan perjalanan ke hadapan/ke k anan.
iii. Kenderaan berada di lorong C hendaklah
bergerak ke k anan atau berpusing balik.
62
62
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 6 ii) Per


Per ger
erger ak
gerak an ketik
akan ketikaa ber ada di aatas
berada tas jalan rra
ay a
OLAHGERAK Bergerak di atas jalan raya bermaksud memandu dengan
selamat di atas laluan yang betul dan kedudukan yang baik.
Di dalam pemanduan yang sebenar, pemandu akan Olahgerak ini berlaku apabila kenderaan berada/bergerak
melakukan sekurang-kurangnya tujuh (7) olahgerak atau di atas jalan raya, memandu di selekoh tajam, memandu di
pergerakan semasa di jalanraya. Proses pergerakan ini atas berbagai-bagai permukaan jalan, berada di atas jalan
perlu diketahui oleh pemandu bagi menjamin kelancaran raya yang rosak, berlubang dan minyak tumpah. Ketika
semasa pemanduan dan untuk mengelakkan daripada kecemasan seperti kenderaan rosak dan kemalangan.
sebarang kemalangan.

Berikut adalah antara olahgerak-olahgerak yang penting


untuk dipraktikkan apabila berada dijalan raya :

i) Pergerakan ke dalam
Bergerak ke dalam lalulintas
bermaksud masuk mengikuti
aliran lalulintas. Olahgerak ini
berlaku apabila seseorang
pemandu dari bahu jalan masuk
ke jalan raya, dari jalan susur
masuk ke dalam, dari tempat iii) P er
Per ger
erger ak
gerak an bersama alir
akan an lalulin
aliran tas
lalulintas
meletak kenderaan masuk ke Bergerak bersama dengan aliran lalulintas bermakna
jalan raya, menukar lorong dan mengawal kenderaan dengan selamat dan lancar di dalam
memasuki bulatan. kedudukan yang betul dengan kenderaan lain. Olahgerak
ini dilakukan juga semasa mengekori kenderaan, berada di
hadapan kenderaan lain, bergerak bersaingan kenderaan
lain dan hendaklah mengelakkan olahgerak yang boleh
menghalang lalulintas.

63
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

iv) Per
Per ger
erger ak
gerak an melin
akan tasi
melintasi vi) Pergerakan berpusing balik
Bergerak melintasi lalulintas Bergerak berpusing balik
bermaksud kenderaan melalui bermakna memandu sesebuah
sesuatu jalan di mana kenderaan kenderaan ke arah yang asal,
lain mungkin bergerak melepasi olahgerak ini termasuk
laluan seseorang pemandu. berundur semasa hendak
Olahgerak juga berlaku di semua meletak kenderaan, melakukan
persimpangan, lintasan pejalan pusingan U dan melakukan
kak i, lintasan keretapi dan di pusingan tiga (3)
lalulintas kawalan warden lalulintas/ penjuru.Semua pemandu
Polis. perlu diingatkan, seseorang
pemandu tidak dapat bergerak
dengan selamat kecuali dapat
mengenalpasti enam (6) kedudukan
yang boleh melibatkan kemalangan
dua (2) buah kenderaan serta enam
(6) keadaan yang boleh
v) Pergerakan ketika memotong mempengaruhinya.
dan dipotong
Bergerak semasa memotong bermakna
perjalanan dalam arah yang sama tetapi
pada kelajuan yang berbeza serta
mendahului kenderaan yang lain dengan
selamat. Olahgerak ini juga sama semasa
memotong dan ketika dipotong.

64
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

vii) Pergerakan keluar


KEADAAN KEMUNGKINAN
Bergerak keluar daripada aliran
lalulintas bermakna melakukan
Mungkin penglihatan pemandu tidak
satu olahgerak untuk berhenti 1 . Keadaan
begitu jelas kerana mengantuk
atau meletak kenderaan Pemandu
semasa memandu di jalan raya.
daripada aliran lalulintas.
Olahgerak lain termasuk
meninggalkan lalulintas dan
susur keluar, keluar dari jalan Mungkin enjin kenderaan tiba-tiba
raya dengan membelok ke kiri 2 . Kenderaan mati semasa bergerak untuk
atau ke kanan untuk melintasi persimpangan jalan.
memberhentikan kereta atau
berhenti semasa kecemasan.
Mungkin pemandu tidak dapat
3 . Keadaan melihat dengan jelas kerana silau
Semua pemandu perlu diingatkan, seseorang pemandu Cahaya matahari pagi semasa bergerak
tidak dapat bergerak dengan selamat kecuali dapat bersama dengan aliran lalulintas lain.
mengenalpasti enam (6) kedudukan yang boleh melibatkan
kemalangan dua (2) buah kenderaan serta enam (6)
keadaan yang boleh mempengaruhinya.

Bagaimanakah kedudukan yang dinyatakan tadi boleh


menyebabkan kemalangan?

Contoh:

1 . Kemalangan mungkin berlaku semasa pemandu


bergerak untuk memotong kenderaan lain.

2 . Kemalangan mungkin berlaku semasa pemandu


bergerak, ingin meletakkan kenderaan.

65
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 7 Dengan pengetahuan, kemahiran dan bersikap positif serta


KEPUTUSAN/TINDAKAN mengamalkan ‘Standard Formula’ mencegah kemalangan:

Setiap pemandu adalah perlu mempunyai pengetahuan, D Mengenali bahaya ‘Define’


kemahiran dan sikap yang positif, ini kerana bagi melayakkan A Menganalisa ‘Analyse’
seseorang pemandu untuk membuat keputusan terbaik dan D Membuat keputusan ‘Decide’
selamat semasa memandu.Pengetahuan serta kemahiran ini A Bertindak ‘Act’
diperolehi melalui:
Maka barulah seseorang pemandu benar-benar mampu
i) Memahami Konsep Pemanduan Berhemat itu sendiri iaitu untuk membuat keputusan serta bertindak dengan selamat
cara memandu untuk mengelakkan kemalangan; dan akan dapat menyelamatkan nyawa, masa dan harta.
Dengan itu menjadi pemandu yang berhemat dan
ii) Mengenalpasti bahaya’hazards’; kompeten.

iii) Enam (6) kedudukan yang boleh menyebabkan


pelanggaran dua buah kenderaan;

iv) Enam (6) keadaan yang boleh menyebabkan


kemalangan;

v) Meningkatkan ‘visual skills’ dan mengamalkan


peraturan jarak, peraturan memotong, peraturan
mengelakkan kemalangan dari arah hadapan,
peraturan di persimpangan dan juga memahami tujuh (7)
ciri-ciri olahgerak semasa memandu.

66
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Guna hon dan lampu untuk memberi amaran kepada lain-


BAB IV lain pemandu dan pejalan kaki. Mematikan suis pencucuhan
membantu tetapi ia amat merbahaya untuk kenderaan
PEMANDUAN DALAM PELBAGAI KEADAAN bersistem berautomatik dan stereng kuasa Jangan kunci
stereng.
BAHAGIAN 1
PEMANDUAN SEMASA KECEMASAN 2. Kender aan Te rrbabas
Kenderaan babas
Belokan yang mendadak, menukar lorong dengan tiba- tiba
Semasa berada dalam keadaan kecemasan, pemandu
atau membrek dengan kasar boleh menyebabkan sesebuah
dinasihatkan agar bertenang. Fikirkan cara yang terbaik
kenderaan itu terbabas terutama di atas permukaan
untuk menyelesaikan masalah. Berikut ada beberapa
jalan yang basah.
masalah sewaktu memandu dan cara-cara
Sekiranya bahagian belakang kenderaan terbabas
penyelesaiannya.
lepaskan pemecut dengan segera dan tekan cekam.
Pusingkan stereng mengikut arah bahagian belakang yang
1. Brek Gagal Berfungsi
terbabas itu. Pemandu kenderaan berkenaan akan lega
Seseorang pemandu menekan injak brek.Tetapi injak brek apabila kenderaan itu berjaya dikawal semula. Kemudian
terus menyentuh lantai, pamkan injak brek dengan segera. luruskan arah stereng. Jangan gunakan brek dalam usaha
Tindakan ini kemungkinan dapat memulihkan tekanan brek. ini.
Sekiranya tekanan gagal dipulihkan dan jalan raya selamat,
berada dalam gear dan tarikkan brek tangan beransur- 3. Pemecut Ter
Pemecut lek
erlek
lekaat
ansur. Kalau boleh, tukar kepada gear rendah dengan
Jika keadaan jalan raya selamat, cuba tarikkan injak
menggunakan kuasa pemampatan enjin untuk
pemecut yang terlekat itu dengan hujung kasut anda
memperlahankan kenderaan.
Sekiranya keadaan tidak mengizinkan, matikan suis
Sekiranya brek gagal berfungsi ketika berada di atas bukit, pencucuh dan brek untuk memberhentikan kenderaan
bukit curam, atau di mana kenderaan itu membahayakan Mematikan suis pencucuh boleh menyebabkan sistem
pengguna jalan raya yang lain, segera carikan objek untuk stereng kuasa dan brek kuasa gagal berfungsi. Kawalan
digesel - semak di tepi jalan, rel adang, termasuk kereta- stereng dan brek menjadi masalah. Pegang stereng
kereta yang diletakkan di tepi jalan, kepingan logam yang dengan kuat. Berjaga-jaga supaya stereng tidak terkunci
kemek boleh diperbaiki. semasa suis pencucuh dimatikan.

67
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Jika kenderaan perlu diberhentikan dengan segera atau 5. Lampu Hadapan Kender aan Ter
Kenderaan padam
erpadam
keadaan jalan raya tidak selamat, biarkan enjin berjalan Jika kejadian ini berlaku ia menghadkan pandangan,
dan tukar gear dalam keadaan neutral atau tekan cekam. amalkan tindakan memegang stereng untuk meluruskan
Berhenti segera dan matikan enjin. Enjin yang dibiarkan arah pergerakan kenderaan dan brek segera tanpa
berjalan boleh memudaratkan enjin itu sendiri, tetapi menyebabkan kenderaan terbabas. Beransur-ansur naik ke
keadaan ini lebih baik daripada terlibat dengan atas bahu jalan jauh dari aliran lalu lintas. Hentikan
kemalangan. kenderaan segera sebelum kejadian yang tidak diingini
berlaku. Nyalakan lampu isyarat kecemasan supaya
4. Ta y ar Pecah
Pecah pengguna jalan raya yang lain tahu apa yang sedang
Pegang stereng dengan erat. Jangan belok lebih untuk berlaku. Digalakkan supaya menggunakan peralatan
membetulkan arah stereng. Jika tayar belakang yang pecah, kecemasan yang lain seperti alat pemantul cahaya untuk
bahagian belakang kenderaan akan menjadi tidak stabil iaitu memberi amaran kepada pengguna jalan raya yang lain.
membelok ke kiri dan ke kanan. Brek perlahan-lahan dan
berhati-hati. Perbuatan membrek dengan tiba-tiba mungkin 6. Kender aan Te rrbak
Kenderaan bak ar
bakar
menyebabkan kenderaan berpusing dan sukar untuk dikawal. Biasanya kebakaran pada kenderaan berlaku akibat litar
pintas dalam sistem elektrik. Jangan membuang masa.
Hentikan kenderaan dengan segera. Matikan sistem
pencucuh dan keluarkan penumpang yang berada dalam
kenderaan itu. Buka bonet dan umpilkan wayar-wayar yang
terbakar jika boleh. Wayar-wayar mudah digantikan
berbandingkan dengan nilai sebuah kenderaan.

Naik ke atas bahu jalan perlahan-lahan ke kawasan yang rata


dan selamat untuk menukar tayar. Jangan menukar tayar dalam
kawasan merbahaya. Sentiasa nyalakan lampu isyarat
kecemasan atau alat-alat amaran kecemasan yang lain.

68
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Gunakan alat pemadam api atau tahan kenderaan lain Jika kenderaan terhenti dalam arus lalu lintas di selekoh, di
untuk mendapat bantuan. puncak bukit atau lain-lain lokasi yang boleh mendatangkan
bahaya, keluarkan penumpang jauh dari aliran lalu lintas.
Jika tiada alat pemadam api, cuba padamkan api itu dengan Jangan halang lampu belakang kenderaan dengan berdiri
kain atau gebar yang tebal. Jangan dipegang wayar-wayar atau melakukan kerja-kerja lain di belakang kenderaan.
yang terbakar dengan tangan tanpa alas. Kebakaran Pastikan alat-alat kecemasan diletakkan dalam jarak 5 meter
berkaitan elektrik adalah serius. Sekiranya api tidak dapat di belakang kenderaan. Angkatkan bonet dan dapatkan
dikawal, hendaklah tinggalkan kenderaan sebelum tangki bantuan.
minyaknya meletup.

7. B onet Ter
Bonet buk
erbuk
bukaa
Brek beransur-ansur. Naik ke atas bahu jalan. Lihat melalui
tingkap untuk panduan memandu. Sentiasa pastikan
bahawa bonet ditutup rapat selepas kenderaan diservis.

9. Menghadapi Sesuatu Kemalangan


Perancangan dan pengetahuan adalah mustahak dalam
8.Ter
8.Ter paksa B
erpaksa er
Ber hen
erhen ti Di A
henti tas LLebuhr
Atas ebuhraya
ebuhra tindakan mengelak kemalangan dari arah hadapan - di mana
Beri isyarat dan susur keluar ke tepi lebuhraya perlahan- kemalangan yang paling dahsyat.
lahan. Nyalakan lampu hadapan yang rendah di waktu
senja, malam atau waktu hujan. Nyalakan lampu sebelah Brek sekuatnya. Had laju yang rendah mengurangkan daya
dalam kenderaan dan lampu isyarat kecemasan. impak. Hala ke arah bahu jalan di sebelah kiri dan keluar
dari jalan raya.Bunyikan hon, nyalakan lampu hadapan.

69
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Jika kenderaan di hadapan masih menuju ke arah yang sama, Adalah mustahak hanya seorang sahaja mengawal
masuk ke dalam parit atau kawasan lapang di sebelah kiri. keadaan. Tingkap-tingkap dapat diturunkan dengan mudah,
Jangan cuba membelok ke sebelah kanan, kerana pemandu melainkan tingkap kuasa. Jadi turunkan tingkap-tingkap itu
kenderaan itu mungkin tersedar dan melanggar kenderaan dengan segera. Pecahkan kaca tingkap dengan benda yang
anda. keras atau ditendang dengan kaki.

10. Kender aan Terjunam Ke Dalam Air


Kenderaan Adalah sukar untuk membuka pintu di bawah tekanan air.
Baki udara biasanya terkumpul di dalam kenderaan. Jika
kenderaan itu menjunam ke hadapan, udara akan terkumpul
di bahagian belakang berhampiran bumbung. Tunggu
sehingga tekanan menjadi seimbang. Kemudian buka pintu
dan keluar segera.

11. K aca Sk
Kaca Skrr in Pecah
Pecah

Perlahankan kenderaan.
Jenguk melalui tingkap
dan berhenti di tempat
yang selamat. Kalau
Terjunam di dalam air adalah tragedi yang tidak dapat dijangka. boleh rentangkan gebar
Kejadian ini boleh menyebabkan panik. Ada beberapa tip yang atau kain atas papan
telah dibuktikan melalui beberapa ujian. pemuka dan letakkan
serpihan kaca atas gebar
Sesebuah kenderaan dengan tingkap dan pintu tertutup akan atau kain tersebut.
melampung selama 3 hingga 10 minit. Cara yang baik untuk
keluar ialah melalui tingkap.
Buatkan satu lubang pada kaca skrin. Pemandu kenderaan
Setengah pakar berpendapat supaya membuka tingkap segera hendaklah melindungi mata dengan memakai kaca mata.
dan keluarkan kanak-kanak dahulu. Mereka akan timbul di Gantikan kaca skrin yang pecah dengan segera
permukaan air. Ada juga yang berpendapat supaya membentuk
satu rangkaian manusia dan keluar melalui tingkap kenderaan.

70
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

12. Enjin Kender aan T idak B


Kenderaan oleh Dihidupk
Boleh an
Dihidupkan 13. Kerosakan Pada Kenderaan
Kerosakan mungkin disebabkan oleh:-
a) Jik
Jikaa Buk an Ak
Bukan iba
ibatt Kehabisan M
Akiba in
Min y ak
iny i) Kehabisan minyak
ii) Pemanasan lebih
- Jika kenderaan berautomatik, letakkan dalam neutral. iii) Punca elektrik
Tolakkan tuil gear dari satu posisi ke satu posisi. Cara iv) Karburetor basah
ini mungkin boleh membebaskan suis keselamatan. v) Pencucuh basah
vi) Kotoran pada sistem pembakaran
- Padamkan radio, lampu-lampu dan lain-lain punca vii) Tali kipas putus
elektrik untuk mengurangkan saliran kuasa letrik dari
bateri. a ) Kehabisan Minyak
Periksa tolok minyak. Jika bacaannya “E” atau “Empty”
- Rehatkan bateri seketika. isikan minyak.

- Tekankan pemecut separuh untuk menyambarkan cok b) Pemanasan Lebih


automatik. Penunjuk suhu akan menyala. Berhenti segera dan
matikan enjin. Angkat bonet supaya enjin dapat menyejuk
- Nyalakan pencucuh sehingga enjin dapat dihidupkan Jangan sentuh penutup radiator. Setelah radiator berhenti
atau selama 5 hingga 10 saat. Jika enjin masih tidak mengewap, tunggu setengah jam lagi. Kemudian
boleh hidup, mungkin enjin telah dibasahi oleh petrol. buk akan penutup dan tambah air. Periksa sistem
penyejuk untuk mengesan talian putus atau saluran yang
- Tunggu 2 hingga 3 minit. Tekan pemecut hingga bocor.
mencecah lantai dan biarkan dalam posisi itu. Hidupkan
enjin. Jangan pamkan pemecut, ia akan menyebabkan Sistem penyejuk hendaklah diperiksa segera, termasuk
enjin terlalu basah dengan petrol. Apabila enjin hidup jangka suhu dan penutup penyinar.
biarkan sehingga 30 saat sebelum berjalan.
c ) Kerosakan Sistem Elektrik
- Jika enjin masih tidak boleh dihidupkan, dapatkan Biasa berpunca daripada fius terbakar, pendawaian putus
bantuan mekanik. atau terminal bateri kotor. Jika kesemua sistem gagal
dihidupkan, puncanya ialah pada bateri. Tanggalkan kabel
bateri dan bersihkan terminal bateri.

71
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

d) Bau Petrol Bermakna Enjin Dibanjiri Dengan Petrol Tanggalkan nat dan letakkan ke dalam tudung tayar supaya
Tanggalkan penapis udara dan bukakan penyelak. nat tidak kehilangan. Tanggalkan tayar yang bocor itu dan
Hidupkan enjin. Enjin akan menjadi kering dan dapat pasangkan tayar ganti serta skru semula nat tetapi tidak
dihidupkan. ketat.

Palam pencucuh dan kabel-kabel serta litar pencucuh yang Turunkan kenderaan. Ketatkan semua nat dengan sepana
basah hendaklah dikeringkan dengan kain pengelap. Sistem dan pasang semula tudung tayar.
pencucuh yang basah menyebabkan enjin sukar
dihidupkan. Amaran :Jangan masuk di bawah kenderaan yang sedang
dibicukan.
Sekiranya sistem pembakaran tersumbat dengan kotoran,
tanggalkan penapis udara. Kotoran boleh dibuang dengan I5.P
I5.Pee rrala
ala tan Kec
alatan emasan
Kecemasan
meletakkan telapak tangan atas karburetor sambil seorang
pembantu menghidupkan pencucuh. a) Alat-alat pemantul cahaya
b) Kotak ubat dan buku panduan
Jika tali kipas putus, ikatkan stokin nylon atau tali yang c) Lampu suluh
sesuai sebagai gantian. d) Alat pemadam api jenis kering
e) Bicu dan sepana
14. M enuk ar Ta y ar
enukar
Apabila tayar bocor dalam perjalanan, kawal stereng dan f) Kabel pelompan
pandu keluar dari jalan raya. Jangan tekan brek. g) Tali untuk tunda
h) Alat pemutar skru
Tarik brek tangan. Letakkan batu atau pengadang di bawah i) Sepana palam pencucuh
tayar pepenjuru dengan tayar yang bocor. Keluarkan bicu/ j) Pelbagai jenis sepana
jak,sepana dan tayar ganti. k) Playar
I) Penyembur untuk menanggalkan kotoran
Tanggalkan tudung tayar dengan pemutar skru. m) Tali kipas kecemasan
Longgarkan nat sebelum kenderaan dibicukan.
n) Satu bekas mengandungi air bersih
Letakkan bicu di atas permukaan tanah yang keras dan
pamkan bicu sehingga tayar kenderaan dinaikkan ke paras
10 sm.
72
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 2 memerlukan kenderaan yang ‘baik’ di mana kenderaan


MEM ANDU DI LEBUHR
MEMANDU LEBUHRAAYA tersebut perlu dijaga dan diservis mengikut jadual.

Pendahuluan 2 ) Tayar mestilah diisi dengan tekanan angin yang betul dan
Memandu di lebuhraya adalah lebih mudah dan selesa. berada dalam keadaan baik. Untuk perjalanan yang jauh
Walau bagaimanapun bagi pemandu yang tidak pernah atau apabila muatan kenderaan penuh, gunakan tekanan
menggunakan lebuhraya, mungkin akan mengalami satu tayar yang tinggi.
pengalaman yang baru. Kemalangan yang berlaku di
lebuhraya disebabkan sikap pemandu yang mengambil 3 ) Pastikan pemandu selesa dengan tempat duduk dan juga
mudah semasa memandu dilebuhraya dengan memandu dengan tali pinggang keledar. Elakkan cuba menyelaras/
secara laju tanpa memikirkan soal keselamatan. membetulkan tempat duduk ketika pemandu sedang
memandu kerana ia boleh mengganggu tumpuan
Pemandu haruslah bijak untuk bertindak pantas ketika pemandu.
kecemasan semasa memandu di lebuhraya. Misalnya
terjadi pemandu panik dan mereka tidak pasti apa yang 4 ) Jangan menggantung tuala atau pakaian pada pintu
harus dibuat, walaupun mereka mempunyai pengalaman dengan usaha untuk mengelakkan cahaya. Ini akan
memandu bertahun-tahun. Apa yang penting adalah menghadkan pandangan belakang dan tepi pemandu.
pemandu yang memandu di lebuh raya perlu mengubah Jika ingin mengelakkan cahaya matahari, gunakan skrin
anggapan bahawa lebuhraya bukanlah tempat untuk penahan cahaya yang dijual di kedai assesori kenderaan.
memandu dengan laju atau bertindak dengan sesuka hati.
la lebih merupak an satu kemudahan bagi keselesaan 5 ) Berpakaian ringkas, selesa dan berkasut. Elakkan
pemandu-pemandu kenderaan. memakai selipar kerana ia mungkin tersekat antara brek
atau pedal pemecut. Jika pemandu berasa lebih selesa
Berikut beberapa garis panduan yang perlu diketahui tanpa memakai kasut, pilih sandal yang mengikat kukuh
sebelum dan semasa memandu: pergelangan kaki.
Sebelum Memandu 6 ) Jangan membawa terlalu ramai penumpang.
1) Perkara asas yang perlu ialah pastikan kenderaan (Maksima: 4 orang dewasa, termasuk pemandu atau 5
berada dalam keadaan baik. Pemanduan di lebuhraya orang termasuk seorang kanak-kanak di dalam kereta)
atau terlalu banyak barang-barang. Pemandu tidak akan
selesa jika kereta yang di pandu terlalu berat.

73
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

7 ) Pastikan setiap orang termasuk kanak-kanak memakai tali 5 ) Berhati-hati juga terhadap kereta yang keluar dari
pinggang keledar dan pintu telah dikunci dengan selamat. hentian sebelah atau kereta yang masuk ke lebuhraya
Gunakan kunci khas untuk kanak-kanak jika ada kanak- dari persimpangan.
kanak di dalam kereta.
6 ) Lihat kepada pengukur suhu dan penunjuk yang lain
untuk memeriksa suhu dan keadaan minyak enjin dan
8 ) Adalah dinasihatkan untuk membawa bersama-sama alat
bateri.
kelengkapan untuk menghadapi kecemasan seperti lampu
suluh dan payung. 7 ) Hendaklah sentiasa memandu di sebelah kiri (lorong di
sebelah luar) lebuhraya. Lorong sebelah dalam hanya
Semasa Memandu untuk memotong. Jangan jadi pemandu yang
1 ) Perhatikan had laju dan memandulah antara had yang pentingkan diri sendiri.
dibenarkan. Had kelajuan maksima yang tertera di 8) Jika jalan mempunyai tiga lorong, lorong luar untuk
lebuhraya ialah 110 km/j dan tidak semestinya memandu memandu perlahan, lorong tengah untuk memandu laju
dengan kelajuan yang maksima tersebut, adalah dan memotong, manakala lorong sebelah dalam untuk
dinasihatkan mengikut kelajuan yang sesuai. memotong sahaja. Jangan terus memandu di lorong
2 ) Sangat penting bagi pemandu untuk perhatikan semua sebelah dalam.
tanda-tanda isyarat yang dipamerkan di lebuhraya yang 9 ) Papan tanda juga menunjukkan jarak destinasi. Ini akan
menunjukkan perubahan had kelajuan yang sesuai. membantu pemandu membuat keputusan sama ada
3 ) Berhenti dan berehatlah di perhentian sebelah berikutnya. harus berhenti di hentian sebelah yang berikutnya untuk
Tidak dibenarkan berhenti di lorong kecemasan kecuali berehat, makan atau pergi ke tandas. Adalah tidak bijak
ketika kecemasan kerana tindakan ini merbahaya dan untuk memandu berterusan melebihi dua (2)
menyalahi undang-undang. jam.Pemandangan yang sama sepanjang lebuhraya
boleh menyebabkan menjadi bosan dan berasa
4 ) Perhatikan tanda isyarat lalulintas yang dipamerkan mengantuk.
berhampiran hentian sebelah atau persimpangan. 10) Gunakan lampu besar untuk memberi amaran kepada
Perlahankan kenderaan semasa menghampiri hentian kereta hadapan supaya bergerak ke lorong luar jika
sebelah atau persimpangan kerana mungkin ada pemandu kenderaan tersebut bergerak perlahan. Pemandu
yang memperlahankan kenderaan untuk berhenti atau hendaklah bergerak ke lorong luar sekira-nya terdapat
keluar dari lebuhraya pada persimpangan jalan.

74
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

kenderaan di belakang anda hendak ke lorong dalam. terhadap penggunaan lampu ‘hazard’, la hanya
Kenderaan tersebut mungkin melampaui had digunakan untuk memberi amaran bahawa kepada
kelajuan yang ditetapkan, tetapi janganlah melakukan pemandu kenderaan yang lain dan seharusnya
sesuatu yang membahayakan seperti menghimpit digunakan apabila kereta itu berhenti, terutama apabila
kenderaan kepada pembahagi jalan. berhenti di lorong kecemasan.

11) Kadangkala terdapat pemandu yang menggunakan 15) Walau bagaimanapun, pemandu diingatkan bahawa
lorong perlahan sehingga/walaupun telah banyak lorong kecemasan hanya untuk keadaan kecemasan,
kereta memotongnya. Ini akan menyebabkan kereta Berhenti di lorong kecemasan untuk menjawab atau
berbaris di belakang dan tidak boleh bergerak lancar membuat panggilan telefon adalah salah. Jika perlu
sehingga kenderaan itu bergerak ke lorong perlahan. menjawab panggilan penting, beritahu kepada rakan
yang membuat panggilan tersebut bahawa anda akan
12) Sentiasa nyalakan lampu isyarat sebelum memotong menghubunginya apabila tiba di hentian sebelah yang
atau menukar lorong. Pemandu mungkin merasakan terdekat.
tindakan tersebut tidak perlu apabila tidak kelihatan
kereta di belakang. Walau bagaimanapun, pemandu 16) Berhati-hati terhadap kereta yang berhenti di lorong
mestilah ingat bahawa pandangan belakang dan sisi kecemasan. Ini kerana kadang-kadang pemandu
terdapat kawasan yang tidak dapat dilihat yang tidak kenderaan tersebut akan membuka pintu tanpa
memungkinkan untuk anda melihat kenderaan. mempastikan kenderaan yang datang dari arah
belakang. Berhati-hati juga terhadap pemandu
13) Tetapkan jarak yang munasabah dari kereta hadapan. motosikal yang berhenti di bawah jambatan ketika hari
Gunakan peraturan 2 saat. Ini akan memberi masa hujan.
yang cukup untuk bertindak jika kereta di hadapan
berhenti tiba-tiba atau mengalami kerosakan. 17) Merancang perjalanan adalah penting jika tidak biasa
memandu di lebuhraya, elakkan memandu pada waktu
14) Jangan sesekali memasang lampu ‘hazard’ semasa malam atau pada musim hujan.
memandu. Pasangkan lampu besar dan lampu
belakang jika hari hujan. Terdapat pemandu
kenderaan mempunyai tanggapan yang salah

75
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

18) Memandu pada waktu tengahari amat memenatkan. Oleh


itu, pastikan pemandu mempunyai rehat yang cukup
sebelum memandu. Berehatlah di perhentian sebelah
selepas dua (2) jam perjalanan. Keluar daripada kereta
dan lakukan sedikit senaman regangan, tarik nafas dan
memandu semula apabila telah bersedia.

S elepas memandu

Selepas menamatkan perjalanan terutamanya perjalanan jauh,


pemandu dinasihatkan memeriksa semula keadaan kenderaan,
air bateri, sistem penyejuk, minyak enjin, tekanan angin tayar
dan kerosakan-kerosakan kecil pada komponen kenderaan
mungkin berlaku.

Perbetulkan atau baikpulih semula kerosakan bagi


mempastikan keadaan yang baik sentiasa terpelihara.

76
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 3 Rakan yang menemani tersebut perlu mempunyai kemahiran


MEM ANDU P
MEMANDU AD
PAD
ADAA WAK TU M
AKTU ALA
MALA
ALAMM dan pengalaman memandu yang baik. Lakukanlah selalu
sehingga benar-benar yakin bahawa pemandu boleh
Memandu pada waktu malam terutama untuk perjalanan memandu pada waktu malam.
yang jauh selalunya menjadi kegemaran/pilihan ramai
pemandu. Ini adalah kerana memandu pada waktu malam Jika pemandu bimbang sekiranya kereta dipandunya
lebih tenang dan kurang penat berbanding memandu pada mengalami kerosakan pada waktu malam dan mungkin tiada
waktu siang hari yang biasanya sentiasa sibuk. bengkel untuk membaiki kereta pada masa tersebut, langkah
yang terbaik untuk mengatasinya ialah mempastikan kereta/
Namun begitu, tidak ramai pemandu mahu memandu pada kenderaan dalam keadaan baik sebelum memulakan sesuatu
waktu malam. Ini berkemungkinan sama ada disebabkan perjalanan.
mempunyai penglihatan yang kurang jelas/kabur atau tidak
yakin kepada keadaan yang gelap. Satu tindakan yang bijak ialah tidak memandu jika ada
sesuatu yang tidak kena dengan kenderaan yang dipandu.
Jika pemandu menghadapi masalah penglihatan semasa
memandu pada waktu malam, ini boleh diatasi dengan Sistem lampu yang baik sangat penting apabila memandu
menggunakan cermin mata atau ‘kanta pembetul’. Memang pada waktu malam. Lampu besar hendaklah berkeadaan baik
tidak dinafikan mempunyai penglihatan yang baik adalah dan diselaraskan dengan betul agar ia benar-benar berfungsi
sangat perlu untuk memandu dalam mana-mana keadaan dengan baik.
sekalipun. Ini kerana ia merupakan satu aset penting untuk
keselamatan semasa memandu. Satu langkah yang baik, pemandu harus periksa semua
lampu, termasuk lampu penunjuk dan ‘lampu (hazard)’
Sekiranya pemandu tidak nampak disebabkan oleh silauan dengan meminta rakan memeriksa sekeliling kenderaan
dari lampu kereta ini boleh diatasi dengan memakai kaca ketika pemandu menguji fungsi sesuatu lampu.
mata khas anti-silauan.
Anda harus ingat, lampu besar sebenarnya adalah ‘mata’
Jika pemandu risau atau tidak berkeyakinan memandu untuk memandu pada waktu malam dan cahaya yang lemah
pada waktu malam, hendaklah mengatasinya sendiri. adalah seperti orang yang mempunyai penglihatan yang
Pemandu harus berani dan cuba memandu pada malam lemah/kabur. Ketidakberkesanan fungsi lampu sangat
hari dengan ditemani oleh rakan/kawan. merbahaya kepada orang lain.

77
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Bagaimana dengan lampu ekor/belakang? la juga penting Jika tidak dapat melihat disebabkan oleh lampu kereta yang
untuk pemandu kenderaan yang mengekori. Pastikan ia datang dari arah hadapan, ‘Klip’kan lampu tinggi sekali untuk
berfungsi supaya pemandu dari belakang dapat melihat mengingatkan pemandu kereta di hadapan supaya
kenderaan dengan jelas. memadamkan lampu besar. Jika kereta tersebut datang dari
belakang, berikanlah isyarat/tanda dengan tangan. Walau
Kedua-dua lampu belakang/ekor seharusnya berfungsi dalam bagaimanapun jika kereta tidak bertindak balas dengan
keadaan yang baik. Adalah sangat merbahaya, jika memandu merendahkan lampu besar, perlahankan kenderaan serta
dengan hanya satu lampu besar atau lampu belakang/ekor merta dan biarkan kenderaan tersebut melepasi atau
ketika memandu pada waktu malam, terutamanya apabila memotong.
memandu di jalan yang tiada lampu jalan.
Walaupun ini membangkitkan kemarahan, seharusnya anda
Oleh kerana itu, amat penting untuk tidak menganggap satu tidak melakukan perkara yang sama kepada pemandu
lampu besar atau lampu ekor yang menuju ke arah depan tersebut apabila berada di belakang keretanya.
kenderaan ialah motosikal. Ini mungkin menjadi salah
anggapan dan ia sangat merbahaya. Oleh itu sentiasa berhati- Pemandu dijangka memasang lampu kereta apabila hari
hati dalam membuat penilaian. mulai gelap. Pertamanya, harus memasang lampu tepi
apabila hari mulai gelap atau apabila anda menyedari
Apabila memandu pada waktu malam adalah dinasihatkan keadaan penglihatan anda mulai berkurangan disebabkan
untuk memandu pada jalan raya yang biasa melaluinya atau oleh keadaan gelap.
jalan raya yang mempunyai lampu jalan yang baik.
Jangan gunakan lampu kabus atau lampu memandu
Sebenarnya kebanyakan kemalangan yang berlaku pada waktu tambahan ketika memandu di dalam bandar. Lampu-lampu
malam adalah disebabkan oleh lampu yang Iemah/tidak baik, tersebut terlalu cerah dan mempunyai ketajaman yang
lubang-lubang yang terdapat di atas jalan atau pemandu yang tinggi. Adalah dinasihatkan agar lampu-lampu tersebut
tidak biasa dengan sesuatu jalan raya tersebut. Pemandu juga berkongsi suis dengan lampu tinggi. Anda mungkin terlupa
dilarang menggunakan lampu tinggi apabila mengekori memadamkannya jika suis lampu-lampu itu berasingan.
kenderaan lain. Cahaya kenderaan anda akan memantul
melalui cermin pandang belakang kereta di hadapan dan
menyilaukan mata pemandu kenderaan di hadapan.

78
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Kemalangan mungkin berlaku jika terlupa memadamkan Apabila memandu pada waktu malam seseorang pemandu
lampu-lampu tambahan apabila ada kereta datang dari arah tidak boleh melihat bahaya sebagaimana semasa memandu
hadapan. pada waktu siang hari, kerana seseorang pemandu
mempunyai masa yang terhad untuk membuat keputusan.
Anda mungkin perlu menyelaras lampu besar apabila kereta Antara faktor utama yang menyebabkan kemalangan pada
tersebut membawa muatan yang berat di dalam tempat waktu malam:-
meletak barang di belakang kereta. Bahagian hadapan a) Faktor-faktor manusia
mungkin lebih tinggi disebabkan muatan di belakang lebih b) Faktor-faktor fizikal
berat dan lampu besar tidak akan menyuluh di atas jalan.
Jangan lupa untuk menyelaras semula lampu besar kepada 1 ) Faktor-faktor Manusia
ketinggian biasa apabila muatan telah dikeluarkan dari
tempat letak barang. i) P engliha tan
englihatan

Pemandu yang memandu pada waktu malam tidak boleh


Kereta putih selalunya lebih mudah dilihat dengan jelas di melihat sejelas yang dilihat ketika memandu pada waktu
waktu malam berbanding dengan kereta berwarna gelap. siang. Mata seseorang pemandu memerlukan masa
Pemilik kereta berwarna gelap adalah dinasihatkan untuk menyesuaikan penglihatan semasa melihat ketika
melekatkan stiker pemantul di belakang kereta mereka lampu rendah.
untuk lebih mudah dilihat.
ii) S i l a u
Kereta yang selalu dicuci dan bersih adalah lebih mudah Pemandu juga boleh rabun seketika dengan cahaya
nampak dibandingkan dengan kereta yang kotor. Pastikan yang terlalu terang. Seseorang pemandu mungkin
kereta bersih terutamanya pada skrin kaca dan pintu. memerlukan beberapa saat untuk pulih daripada silauan.
Jika 2 saat berlaku dalam keadaan rabun akibat silauan
boleh menjadi bahaya. Oleh itu jangan melihat secara
Nyalakan lampu isyarat dan lampu ‘hazard’ apabila perlu. tepat ke arah cahaya yang begitu terang apabila
Padamkan segera selepas digunakan. Demikian juga memandu. Lihatlah ke sebelah kiri jalan bagi
lampu brek. Jangan letakkan kaki pemandu di atas pedal mengelakkan terkena silauan cahaya.
brek jika pemandu tidak membrek. Cahaya cerah yang
berterusan dari lampu brek boleh menggangu pemandu di iii) L etih dan kkur
ur ang ber
urang berww aspada
belakang. Letih dan kurang berwaspada akan menimbulkan
masalah yang lebih serius semasa memandu pada
waktu malam.

79
PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

I n i k e r a n a p a d a w a k t u m a l a m l a z i m n ya m a s a s e s e o r a n g i v ) Jangan memandu ketika mengantuk


itu untuk tidur. Pemandu tidak dapat melihat bahaya atau
Kebanyak an pemandu tidak menyedar i apabila ia akan
bertlndak sepantas pada waktu siang, maka kemungk inan tertidur semasa memandu. Jika rasa mengantuk elok
k e m a l a n g a n p a d a w a k t u m a l a m a d a l a h t i n g g i . S ek i r a n y a berhenti seketika daripada memandu kerana ketik a itu
pemandu mengantuk, langkah yang selamat ialah berhenti pemandu berada di dalam keadaan yang paling bahaya.
seketik a untuk tidur. Langkah yang bijak ialah tidur sebentar.

22.. F a k t o r - f a k t o r F i z i k a l

ii)) L a m p u j a l a n y a n g k u r a n g t e r a n g

Pada siang hari selalunya cahaya yang terang cukup untuk


melihat dengan begitu jelas. I ni tidak terjadi pada malam
hari, terdapat lampu jalan yang terang dan ada yang kurang
t e r a n g. Ma k a b a n y a k p e l a n g g a ra n s e r i n g b e r l a k u p a d a
waktu malam hari yang boleh melibatkan pejalan kaki, Gunakan lampu rendah semasa mengikut kenderaan lain.
b a s i k a l a t a u b i n a t a n g.

i i ) E l a k s i l a u a n d a ri k e n d e ra a n a ra h h a d a p a n

Jangan lihat ke arah cahaya lampu kenderaan yang datang


d a r i a ra h h a d a p a n . L i h a t k e a ra h k i r i j a l a n a t a u l o r o n g
sebelah kiri bagi mengelakkan silauan.
Gunakan lampu rendah semasa bertembung dengan kenderaan lain.
i i i ) G u n a ka n l a m p u t i n g gi a p a b i l a p e rlu
lu

Ramai pemandu sentiasa menggunakan lampu yang


rendah. Ini boleh memberikan keupayaan jarak penglihatan
y a n g l e b i h d e k a t s e m a s a m e l i h at k e h a d a p a n . G u n a k a n
l a m p u t i n g g i a p a b i l a i a s e l a m a t . L a m p u t i n g gi b o l e h
digunakan kecuali jika pemandu berada lebih dari 100 meter
d e n g a n k e n d e ra a n d a r i a r a h h a d a p a n at a u s e m a s a
mengekori sesebuah kenderaan yang jara knya 100 meter.
80
80
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB V
KEPERL
KEPERLUU AN KESIHA TAN D
KESIHAT DAAN Penting bagi setiap pemandu untuk mendapatkan
pemeriksaan mata setiap tahun atau dua tahun sekali.
KESELA
KESELAM M ATAN PEM ANDU
PEMANDU Seseorang mungkin tidak mengetahui keadaan atau kadar
penglihatan kecuali menjalankan pemeriksaan mata.
BAHAGIAN 1
KESIHATAN D
KESIHAT AN KESELA
DAN KESELAMM ATAN PEM ANDU
PEMANDU 2. Pendengaran

Semua orang menyedari bahawa pendengaran yang baik


1.Pandangan itu adalah penting untuk memandu. Pendengaran dapat
memberitahu amaran bahaya seperti bunyi hon, siren atau
Pandangan yang jelas adalah perlu ketika memandu. Jika bunyi geseran daripada tayar. Kadangkala hanya mendengar
tidak dapat melihat dengan jelas, adalah sukar bagi tetapi tidak dapat melihat kerana ia tidak di dalam kawasan
seseorang pemandu untuk mengagak jarak atau sesuatu penglihatan (blind spot).
rintangan. Oleh sebab itu perlulah melakukan sesuatu untuk
mengatasi masalah ini. Pemandu juga perlu melihat melalui Sesetengah orang yang mempunyai pendengaran baik gagal
ekor anak mata. Ini membolehkan seseorang pemandu untuk mendengar dengan jelas jika diganggu oleh radio, CD
mengagak kereta yang bergerak perlahan di sebelah atau kaset yang bising di dalam kenderaan. Perlahankan
apabila mata tertumpu di jalan raya hadapan. bunyinya dan pastikan satu daripada tingkap kenderaan
dibuka untuk mendengar keadaan di luar.
Kita mungkin dapat melihat dengan jelas tapi masih tidak
dapat mengagak jarak kenderaan. Mengagak jarak Semasa memandu, jangan menggunakan telefon mudah
kenderaan dengan baik adalah penting untuk mengetahui alih. la akan mengurangkan penumpuan kita terhadap
berapa jauh kenderaan kita dengan kenderaan yang lain. pemanduan. Situasi ini merbahaya kepada diri kita dan juga
Kebanyakan orang yang dapat melihat dengan jelas pada orang lain.
siang hari mungkin akan menghadapi masalah penglihatan
pada waktu malam. Setengah orang pula menghadapi Masalah pendengaran sama seperti masalah penglihatan
masalah penglihatan sewaktu cahaya yang malap. Terdapat yang tidak baik, ia boleh datang secara tiba-tiba tanpa
juga orang yang bermasalah dengan lampu yang terang, disedari. Pemandu yang tahu dirinya cacat pendengaran
yang boleh menyilaukan mata. atau mempunyai masalah pendengaran, perlu
menyesuaikan diri dan bergantung sepenuhnya kepada
kebolehan penglihatan mereka.
81
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

3. W aspada - Pastikan kita memerhati setiap bahagian jalan raya dan


lihat pada objek yang dekat dan jauh, kiri dan kanan
Apabila berada dalam keadaan keletihan, perlulah berwaspada.
Kebiasaannya badan terasa mengantuk pada waktu malam - Cuba makan sesuatu seperti kacang, gula-gula getah
dan pemandu perlu berwaspada pada waktu malam, dan menyanyi bersama-sama radio.
terutamanya selepas tengah malam. Pemandu mungkin tidak
dapat melihat bahaya di hadapan atau mengambil tindakbalas - Turunkan tingkap dan dapatkan sedikit udara luar.
dengan cepat, jadi peluang untuk terbabas adalah tinggi. Jika
terlalu mengantuk, cara yang paling selamat ialah dengan 4. P eruba
Peruba tan
erubatan
memberhentikan kenderaan di tepi jalan raya dan tidur sebentar.
Jika tidak, risiko nyawa pemandu dan yang lain amat bahaya. Adalah penting untuk diingatkan bahawa semua ubat-
Untuk menghindarkan keletihan dalam perjalanan yang jauh:- ubatan yang dibeli di kedai ubat, atau di klinik boleh
menyebabkan bahaya jika digunakan tanpa mendapat
- Dapatkan rehat yang panjang sebelum memulakan nasihat daripada pakar perubatan atau doktor.
perjalanan. Sekurang-kurangnya tidur seperti biasa pada
waktu malam sebelum memandu. Ubat yang dibeli di kedai ubat seperti ubat pening kepala,
selsema dan lain-lain boleh menyebabkan mengantuk dan
- Jangan ambil sebarang dadah (ubat-ubatan) kerana ia akan memberi kesan terhadap kecekapan memandu dan oleh
menyebabkan berasa mengantuk. Biarpun sebelum sebab itu ikutlah arahan dengan baik tentang sukatan dan
memandu pada waktu malam. kesan sampingan. Ambil perhatian yang lebih terhadap
amaran mengenai sukatan sama ada perlu atau tidak
- Jangan memandu terlalu lama. Memandu berterusan tanpa mengambil ubat selanjutnya.
berhenti di perjalanan yang jauh adalah merbahaya jika
pemandu letih dan mengantuk. Biasanya pemandu perlu Seseorang pemandu tidak dibenarkan memakan pelbagai
berhenti berehat setelah memandu selama dua (2) jam ubat dalam satu masa kecuali telah mendapat nasihat
perjalanan. daripada doktor. Jika terpaksa memakan ubat sebelum
Elakkan memandu di lewat malam. Keadaan tersebut memandu, tanyalah dahulu kesan sampingan ubat tersebut
adalah sesuai untuk tidur. daripada doktor berkenaan. la adalah menjadi
tanggungjawab bagi setiap pemandu untuk mengetahui
- Berhentilah sebentar, biarpun tidak letih. Memandulah kesan sampingan daripada ubat yang diambilnya.
secara bergilir-gilir untuk mengelakkan kepenatan.

82
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

5. Kesiha tan dan Emosi


Kesihatan Beberapa perkara penting untuk peringatan :

Sifat-sifat emosi sama ada tenang, gelisah, gugup atau - Jika sakit atau penat jangan memandu.
kepanasan akan memberi kesan terhadap seseorang
semasa memandu. Jangan biarkan perasaan-perasaan ini - Jangan memandu selepas meminum minuman keras
mempengaruhi semasa memandu. Gunakan segala atau memakan ubat.
kemahiran menilai, pengalaman, sifat sopan santun dan
peraturan memandu dengan selamat, sebaik yang - Jangan menunggang bersama-sama dengan seseorang
mungkin. yang meminum minuman keras atau memakan ubat.

Sesetengah keadaan umpamanya masalah pandangan - Emosi, sama ada sedang marah atau bimbang boleh
mata yang kabur, sakit jantung, diabetes dan gila babi akan menyebabkan kita memandu dalam keadaan tidak
menjejaskan pemanduan. Bincangkan keadaan dan selamat.
kesihatan kita dengan doktor dan ikut segala nasihatnya.
Kita juga harus memaklumkan kepada pihak yang - Adalah salah memandu dalam cahaya lampu kereta yang
berkenaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan tentang malap.
sesuatu keadaan anda sebelum mendapatkan lesen
memandu. Jangan memandu apabila perasaan terganggu 6. Pemeriksaan Doktor
atau ketika sakit. Seseorang pemandu hendaklah tahu
masa yang paling sesuai untuk memandu dan juga Walaupun laporan pemeriksaan doktor bukanlah sesuatu
hendaklah sedar keadaan-keadaan penumpang yang boleh yang diperlukan ketika mendapatkan lesen memandu,
menggangu semasa memandu. Jika kita berada dalam namun begitu adalah lebih baik sekiranya seseorang
keadaan sihat bolehlah membuat keputusan dengan baik pemohon mengadakan pemeriksaan kesihatan. Ini dapat
dan dapat menerima nasihat-nasihat pemanduan yang baik membantu mengesan sebarang penyakit yang mungkin
dari rakan-rakan tetapi sekiranya perasaan dan kesihatan dihidapi dan mungkin boleh menjejaskan keupayaan
terganggu, mungkin sukar atau lambat untuk membuat memandu. Walaupun demikian bagi pemandu yang ingin
keputusan ketika memandu. mendapatkan lesen kenderaan perkhidmatan awam (PSV)
perlu menjalani pemeriksaan doktor. Ini penting kerana
sebagai seorang pemandu kenderaan perkhidmatan awam
hendaklah berada di dalam keadaan yang cukup sihat bagi
menjamin keselamatan penumpang.

83
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

7 . Sik ap dan Keselama


Sikap tan
Keselamatan Harus diingat juga bahawa bertanggungjawab terhadap
perkara yang berlaku daripada sebarang keputusan diambil
Pemandu seharusnya mempunyai sikap yang baik dan atau gerak yang dilakukan. Ini adalah satu tanggungjawab
mengikut segala peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi setiap pemandu untuk memastikan memandu dengan
dalam usaha menjadi pemandu yang bertimbangrasa. selamat.
Pemandu sepatutnya tidak hanya menunjukkan kemahiran
b) Penumpuan
memandu sahaja tanpa berkelakuan sopan dan bertimbang
rasa ketika di jalan raya. Walau bagaimanapun kemahiran
Seseorang pemandu perlu memberi tumpuan 100% ketika
dan pengalaman memandu memerlukan masa untuk
memandu. Sebarang kesilapan boleh menyebabkan
menguasainya.
berlakunya kemalangan, jika fikiran melayang walaupun
sesaat. Jangan memandu, terutamanya untuk perjalanan
Pemandu yang baik harus memiliki ciri-ciri tertentu untuk
yang jauh sekiranya tidak sihat, letih atau berada dalam
membentuk sikap dan tingkahlaku yang baik ke arah
keadaan marah, runsing atau jika mengalami ketegangan.
pemanduan yang selamat. Di sini ada beberapa ciri-ciri
Sesetengah pemandu yang suka mengacau atau
pemandu yang baik dan harus diikuti:-
mengganggu pemandu lain (road bullies) adalah
disebabkan oleh dirinya mengalami ketegangan, gangguan
a ) Tanggungja
anggungjaww ab
perasaan atau kerunsingan. Kesilapan kecil daripada
pemandu lain akan menyebabkan pemandu tersebut (road
Sama seperti seorang juruterbang dalam kapal terbang,
bully) akan bertindak agresif.
pemandu juga bertanggungjawab terhadap keselamatan
penumpang di dalam kereta sebagaimana menjaga
Membuat sesuatu perkara lain ketika memandu juga akan
keselamatan diri sendiri. Kita mesti bertanggungjawab
menyebabkan seseorang akan hilang tumpuan memandu.
terhadap semua pengguna jalan raya yang lain seperti
Sebagai contoh membuat atau menjawab panggilan telefon,
kanak-kanak, orang tua, orang cacat, penunggang basikal
makan, mencari frekuansi radio atau menukar kaset/cakera
dan juga binatang.
padat, melihat peta untuk mengetahui arah, membaca buku/
surat khabar atau melibatkan diri dalam perbualan dengan
Bertanggungjawab juga membawa maksud, bersedia untuk
penumpang.
bertolak ansur dengan semua pengguna jalan raya yang
lain dalam pelbagai keadaan ataupun situasi. Harus diingat
Adalah penting untuk diingatkan bahawa penggunaan
bahawa bukan hanya kita seorang sahaja pengguna jalan
telefon ketika memandu adalah tidak selamat dan
raya tetapi semua orang berhak menggunakannya.
melanggar undang-undang. Situasi ini lebih merbahaya
84
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ketika pemandu membuat belokan ketika memandu. Begitu juga apabila terlihat binatang atau kanak-kanak
Berhentilah di tepi jalan atau di tempat yang selamat jika di tepi jalan raya, kita harus dapat menjangka yang
anda hendak membuat panggilan atau menerima panggilan binatang atau kanak-kanak itu mungkin akan
telefon. menyeberangi jalan raya dengan tiba-tiba. Jadi,
perlahankanlah kenderaan dan bersedia untuk berhenti
Penumpuan sewaktu memandu yang baik memerlukan jika perlu. Dengan jangkaan yang dibuat, mungkin tidak
pandangan yang jelas dan baik. Elakkan dari menampal akan terkejut dan boleh mengambil tindakan dengan
stiker yang terlalu banyak atau menggantung objek pada mengelak jika sesuatu yang tidak diduga berlaku.
tingkap (cermin) di kenderaan kerana ini akan membatasi
pandangan. Alkohol juga boleh mengurangkan penumpuan d) K e s a b a r a n
ketika memandu dan ia juga menyalahi undang-undang jika
diambil secara berlebihan ketika memandu. Pemandu yang bijak mesti bersedia menerima jika
pemandu lain atau pejalan kaki membuat kesalahan atau
Diingatkan juga agar tidak memandu jika telah mengambil kesilapan kerana kadangkala kita sendiri pun ada
dadah atau ubat tanpa mendapatkan nasihat daripada doktor membuat kesalahan atau kesilapan di jalan raya.
terlebih dahulu. Bersabarlah dengan pemandu yang membuat kesilapan
dan harus juga bersabar dengan pemandu yang
c ) Merancang berkelakuan buruk di jalan raya. Bertenanglah dan
gunakan hon jika berada dalam keadaan yang diperlukan.
Pemandu yang baik dapat memandu dengan sempurna
Kita mesti mampu menjangka atau merancang dengan baik tanpa mengetahui konflik dalam semua situasi.
untuk mengambil sebarang tindakan jika berlaku apa-apa
perkara di hadapan atau sekeliling kita ketika memandu. Seseorang pemandu perlu ingat bahawa seseorang itu
Dalam kata lain, kita harus dapat menjangka apa yang cuba mudah menjadi marah apabila orang lain membuat
dibuat oleh pemandu lain. Sebagai contoh, pemandu di sesuatu kesilapan. Jika perasaan marah itu tidak dapat
hadapan mungkin mahu membelok ke kiri tapi tidak memberi dikawal, kemungkinan besar memudahkan anda terlibat
isyarat untuk membelok. Dalam keadaan ini, jika di situ ada dalam kemalangan. Jangan cuba untuk membalas
simpang ke kiri dan pemandu di hadapan memperlahankan perbuatan pemandu yang membuat kesilapan atau
kenderaan, kita juga sepatutnya memperlahankan kesalahan dengan menggunakan bahasa yang kesat
kenderaan dan cuba bergerak sedikit ke kanan agar tidak atau membuat gerakan tangan ke arah mereka kerana
melanggar kenderaan di hadapan jika ia membelok ke kiri ini mungkin akan menyebabkan pergaduhan dan
kesusahan kepada anda.
dengan tiba-tiba.

85
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Pemandu yang membuat kesilapan tersebut kemungkinan Semuanya untuk mempastikan setiap pemandu,
seorang yang pemarah. Ini akan memudahkan penumpang dan pengguna jalan raya di sekitar
pertengkaran seterusnya berlaku pergelutan jika tidak selamat ketika memandu. Harus diingat bahawa
dikawal. Oleh sebab itu, jika perasaan terlalu marah pemandulah yang akan menentukan keselamatan
sehingga mengganggu emosi sewaktu memandu, di Jalan Raya.
berhentilah di tempat yang selamat sehingga kita kembali
tenang. 8 . Tanggungja
anggungjaww ab memilik
memilikii insur ans
insurans

Terdapat juga pemandu yang kurang sabar terhadap Insurans kenderaan motor merupakan salah satu
pelajar-pelajar yang sedang belajar memandu. Anda ciri penting yang diberikan penekanan utama oleh
mungkin menghadapi masalah yang serupa sewaktu Kerajaan bagi tujuan menjaga kepentingan orang
belajar memandu ketika dahulu. Jadi hendaklah bersabar ramai semasa penggunaan kenderaan motor di
jika mereka melakukan kesalahan atau pun kelembapan. jalan raya. Melalui polisi mewajibkan kenderaan
Jangan memandu terlalu hampir atau memotong dengan bermotor yang dilesenkan mengambil perlindungan
rapat di antara pelajar-pelajar baru belajar memandu. insurans kenderaan, maka kepentingan orang
awam yang terlibat dengan kemalangan jalan raya
e ) Keyakinan dapat dilindungi dengan pemberian pampasan
insurans yang sewajarnya.
Pelajar memandu sering membuat kesilapan di jalan raya
kerana mereka tidak mempunyai pengalaman dan belum Di bawah peruntukan Seksyen 89, Akta
ada keyakinan untuk memandu. Kebiasaannya keyakinan Pengangkutan Jalan 1987 (APJ 1987), penanggung
diperolehi jika kita mempunyai pengalaman. insurans kenderaan motor telah dibahagikan
kepada dua kategori berikut:
Untuk menjadi pemandu yang baik perlulah mempunyai
keyakinan. Ramai pemandu tidak mahu memandu pada a ) Biro Penanggung Insurans Motor
waktu malam kerana tidak mempunyai keyakinan untuk
menghadapi senario dan suasana yang berbeza pada waktu laitu suatu institusi Penanggung Insurans Motor
malam. yang telah menyempurnakan suatu perjanjian
dengan Menteri Pengangkutan untuk memberikan
Walau bagaimana pun kita perlu mengelakkan diri dari pampasan kepada mangsa-mangsa pihak ketiga
terlalu yakin kerana ia boleh menyebabkan menjadi cuai. kemalangan jalan raya seandainya mangsa-
mangsa tersebut telah dinafikan haknya bagi
mendapatkan pampasan kemalangan disebabkan
kenderaan terlibat tidak mempunyai perlindungan
insurans yang sah dan efektif.
86
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

b) P enanggung IInsur
nsur ans Yang Dibenar
nsurans Dibenarkk an atau penipuan maklumat insurans kenderaan motor juga
boleh dihukum di bawah peruntukan Seksyen 108(1)(b)
Bermaksud seseorang atau sesebuah syarikat atau 108(2)(c) APJ 1987. Seandainya disabitkan dengan
yang menjalankan perniagaan insurans kenderaan kesalahan maka pihak terlibat boleh didenda tidak
motor dengan sahnya di Malaysia dan menjadi anggota melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama
Biro Penanggung Insurans Motor. tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya
sekali.
Bagi kenderaan motor yang didaftarkan keperluan
mengambil polisi/nota perlindungan insuran adalah Di dalam prosedur biasa kemalangan jalan raya, setiap
diwajibkan. Mengikut peruntukan Seksyen 90(1) APJ kemalangan yang berlaku dikehendaki dilaporkan kepada
1987, setiap kenderaan motor yang didaftarkan dan pihak polis dalam tempoh 24 jam selepas kemalangan
dilesenkan untuk kegunaan di jalan raya diwajibkan tersebut berlaku. Laporan ini perlu bagi membolehkan
supaya mengambil polisi/nota perlindungan insuran pihak polis menjalankan siasatan terhadap kemalangan
kenderaan motor. yang berlaku dan menentukan pihak yang bersalah di
dalam kemalangan tersebut.
Tanpa polisi/nota perlindungan insurans yang sah dan
efektif, kenderaan motor terlibat tidak akan dibenarkan Selain pihak polis, mengikut peruntukan Seksyen 104,
dilesenkan bagi tujuan kegunaan jalan raya. APJ 1987, adalah menjadi kewajipan kepada setiap
Seandainya tanpa perlindungan insurans yang sah dan pengambil insurans kenderaan motor untuk memberitahu
efektif sesebuah kenderaan itu telah dengan apa-apa penanggung insurans secepat mungkin mengenai apa-
cara samada dengan jalan penipuan atau pun tipu-helah apa kejadian/kemalangan kenderaan motor yang
telah dilesenkan untuk kegunaan di jalan raya, maka melibatkan sesuatu tuntutan di bawah sesuatu polisi
mereka dan kenderaan motor yang terlibat adalah insurans. Laporan segera ini perlu bagi mempastikan
ditakrifkan sebagai telah melakukan kesalahan di bawah penanggung insurans kenderaan motor memberikan
Seksyen 90(2) APJ 1987. pampasan insuran kepada pihak yang terlibat seperti
yang sewajarnya.
Sekiranya disabitkan dengan kesalahan, maka pihak
yang terlibat boleh dijatuhi hukuman denda tidak
melebihi satu ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh
tidak melebihi tiga bulan penjara atau kedua-duanya
sekali atau mereka yang terlibat dengan pemalsuan

87
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 2 3 . Penjenisan ketegangan


Ketegangan boleh di bahagikan kepada dua jenis iaitu
PENGURUSAN KETEGANGAN tekanan positif dan negatif. Tekanan positif adalah
“STRESS MANAGEMENT” seperti mengendalikan urusan perniagaan, latihan
sukan, raptai, ber tunang, berkahwin, kejayaan atau
1 . Pendahuluan pencapaian sesuatu anugerah. Tekanan negatif pula
Ketegangan ‘stress’ adalah normal. Terdapat perbezaan adalah seperti kematian, sakit, putus tunang,
penceraian, kegagalan serta hasrat yang tidak tercapai.
individu dalam menghadapi serta mengendalikannya.
Pengetahuan berkaitan pengurusan ketegangan ‘stress’
adalah penting bagi setiap manusia termasuk pemandu. i) Ket egangan FFizik
Ketegangan izik al ‘P
izikal ‘Phh y sical Str ess
ess’’
Stress
Ini kerana pemandu sebagai manusia akan berubah tingkah Ketegangan fizikal dialami oleh semua orang termasuk
laku ketika berhadapan dengan persekitaran yang berubah. pemandu. Setelah bekerja seharian, badan menjadi letih
Keadaan jalan raya, pergerakan kenderaan di jalan raya dan boleh menjejaskan tumpuan untuk memandu.
dan tekanan perasan yang di hadapi oleh pemandu Terlalu lama memandu pun boleh mengurangkan
berkaitan masalah peribadi turut melahirkan unsur-unsur tumpuan kepada memandu yang boleh menyebabkan
negatif. Ini terbawa-bawa kepada perubahan tingkah laku. kemalangan. Kesan ketegangan fizikal hanya
memberikan kesan kepada diri atau anggota badan
Sebagai manusia, mereka menghadapi tekanan dalam diri seseorang. Pengambilan ubat-ubatan juga boleh
yang berbeza dari masa kesemasa. Sebagai pemandu pula memberikan kesan kepada ketegangan fizikal, dan
akan menyebabkan berlakunya berbagai-bagai karenah adalah di nasihatkan kepada pemandu jika ingin
pengguna jalan raya. Oleh itu pemandu menjadi terburu- mengambil ubat perlulah mendapatkan nasihat daripada
buru memandu di jalan raya dengan cara memandu yang doktor terlebih dahulu sama ada boleh memandu atau
membahayakan diri sendiri dan pemandu lain. sebaliknya. Sebagai contoh ubat batuk, lazimnya boleh
menyebabkan mengantuk.
2 . Definisi ketegangan
Ketegangan dapat diertikan sebagai penglahiran tekanan
dalam diri berkaitan dengan aspek pekerjaan, peningkatan,
pencapaian, kehidupan penyelesaian dan
perolehan.Tekanan perasaan akan berlaku kerana manusia
tidak mampu memperolehi semua yang di ingini kerana
keupayaan terbatas. 88
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ii) Ket egangan P


Ketegangan sikolog
sikologii ‘ P
Psikolog sy
Psy cholog
sycholog ical Str
chological ess
ess’’
Stress Ketegangan adalah sebahagian daripada kehidupan. Kita
Sebagai manusia kita tidak boleh lari daripada harus laluinya, cuma cara mengendalikannya mungkin
menghadapi kehidupan seharian. Banyak perkara- berbeza di antara individu dengan individu lain.
perkara yang boleh mengganggu fikiran sama ada
sebelum memandu atau semasa memandu. Sebagai 4 . Bagaimana kesan ketegangan semasa memandu
contoh anak sakit, atau kanak-kanak perlu rawatan Sesuatu perkara yang menarik ialah kenderaan dan
doktor.Oleh kerana tiada kesempatan terpaksa ke pemandu mempunyai sistem tersendiri untuk
tempat kerja dahulu, semasa memandu ke pejabat menghadapi ketegangan. Perbezaannya ialah kereta
boleh mengganggu fikiran kerana bimbang kalau-kalau adalah direka untuk dipandu tetapi kita dilahirkan bukan
sakit yang dihadapi oleh anak tadi bertambah serius. sebagai pemandu. Pemandu perlu dilatih supaya
Contoh lain ketika seseorang sedang memandu anak- mempunyai pengetahuan, kemahiran serta sikap yang
anak di dalam kereta ada yang menangis, ada yang betul untuk mengendalikan kenderaan dengan selamat.
bergaduh dan menjerit. Perkara-perkara ini boleh Ini kerana jika kenderaan rosak, pemandu perlu
mengganggu fikiran pemandu seperti menjadi marah mengenalpasti sebab-sebab atau punca kerosakkan dan
dan tidak boleh mengawal kereta yang dipandu. Ini juga jika perlu mernberhentikan kenderaan tersebut untuk
boleh menyebabkan kemalangan. mengelakkan daripada rosak teruk. Bagi pemandu pula
ianya perlu tahu darjah/tahap ketegangan yang dialami
iii) Ket egangan FFisiolog
Ketegangan isiolog ik
isiologik al ‘P
ikal ‘Phh y siolog ical Str
siological ess
ess’’
Stress serta perlu tahu cara-cara mengurangkan, mengawal
Ketegangan fisiologikal berlaku apabila seseorang yang ketegangan sebelum ia ‘collaps’.
menghadapi ketegangan fizikal dan mental serentak.
Ini amat merbahaya apabila ia memandu di mana dari 5 . T iga per ingk
peringk
ingkaa t mengaw al ket
mengaw egangan
ketegangan
segi fizikal iaitu badan yang letih diikuti dengan fikiran
yang terganggu maka didalam ketegangan fisiologikal i) Peringkat 1 ‘Alarm’
ini juga boleh menyebabkan kemalangan. Mungkin Apabila seorang pemandu terkejut dan cuba mengelak
faktor utama kemalangan maut di negara ini berlaku atau membrek, tindakbalas serta-merta ini terhadap
disebabkan oleh ketegangan fisiologikal. Lazimnya situasi yang tidak dijangkakan dan ianya berjaya
apabila mental dan fizikal terganggu atau menghadapi mengatasinya dan masih boleh meneruskan perjalanan
ketegangan. Sudah pasti tumpuan di jalan raya semasa atau pemanduannya.
memandu sudah tidak mampu di buat. Inilah risiko yang
amat tinggi boleh berlaku kemalangan jika diteruskan
memandu.

89
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ii) P e rringk
ingk
ingkaa t 2 ’R esistanc
’Resistanc
esistancee’ ii) Pakaian yang selesa juga memberikan keselesaan
Pemandu yang sedang memandu menghadapi ketegangan memandu. Jika pakaian terlalu ketat ia akan cepat letih
fizikal dan psikologi tetapi ia masih mampu mengawal fikiran dan tidak selesa kepada pemandu. Dengan
dan mampu menyesuaikan dengan dirinya/badannya melonggarkan sedikit pakaian boleh membantu untuk
dengan situasi serta mencari jalan keluar didalam mengatasi mencapai keselesaan memandu.
permintaan ketegangan yang berlaku. Pemandu masih
boleh memandu terus dan berjaya menghadapi ketegangan iii) Jika melakukan perjalanan yang jauh, memandu
yang berlaku. mungkin membosankan. Dengan ada teman untuk
berbual boleh mengurangkan ketegangan dan
iii) Peringkat 3 ‘Exhaustion’ membuatkan seseorang boleh memandu terus dengan
Di peringkat seseorang pemandu yang menghadapi selesa.
ketegangan fizikal dan psikologi yang terus menerus di
mana badan dan fikirannya tidak mampu untuk iv) Jika terlalu letih memandu seseorang pemandu boleh
menerimanya, kesilapan/kesalahan daripadanya mungkin berehat seketika, mungkin tidur sebentar atau rehat
berlaku. Didalam keadaan ini pemandu harus seketika sambil meminum secawan kopi boleh
memberhentikan kenderaan tersebut daripada terus menghilangkan atau mengurangkan ketegangan dan
memandu kerana jika diteruskan kemalangan boleh berlaku. boleh meneruskan semula perjalanan.
Pemandu perlu rehat atau senaman secukupnya sebelum
menyambung semula untuk memandu. v) Ada juga terdapat sesetengah orang lebih suka
melakukan senaman ringan sambil menghirup udara
6 . Rancangan pengurusan ketegangan segar kerana ia boleh mengembalikan semula tenaga
dan seterusnya mengurangkan ketegangan.
Ada beberapa langkah yang boleh diambil untuk Ketegangan tidak selalunya negatif cuma jika kadar
menangani ketegangan; ketegangan terlalu tinggi kita sepatutnya berhenti
memandu atau tidak memandu langsung. Apa yang
i) Keselesaan memandu amat penting terutama tempat penting dengan kadar ketegangan tertentu akan
duduk. Keselesaan tempat duduk dan cara duduk yang betul membuatkan kita lebih perihatin dan lebih berhati-hati
semasa memandu boleh menentukan ketahanan seseorang memandu.
semasa memandu. Perjalanan darah seseorang penting
dalam konsenterasi memandu.

90
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 3
TAHAP ALK OHOL
ALKOHOL KESAN KE A
AT
TA S
DALAM DARAH TINGKAHLAKU
PEM ANDU
PEMANDU AN Dl BA
ANDUAN W AH PENGARUH ALK
BAW OHOL
ALKOHOL (%) SEDAR
DAN DADAH

1.Pendahuluan 0.10 - Perhatian terganggu


Undang-undang negara kita telah menetapkan bahawa Tahap M er
Mer baha
erbaha ya
bahay - Masa reaksi lambat
sesiapa sahaja yang memandu, cuba memandu atau
menjaga kenderaan di bawah pengaruh alkohol atau dadah - Keupayaan mental terganggu
adalah satu kesalahan. Tindakan memandu di bawah 0.15 - Masa reaksi terganggu
pengaruh alkohol atau dadah akan hilang keupayaan untuk Tahap M er
Mer baha
erbaha ya
bahay - Imbangan, penglihatan dan
memandu dengan cermat/berhemat serta hilang tumpuan koordinasi terjejas
sewaktu memandu. Keadaan ini boleh menyebabkan
kemalangan di jalan raya. - Kebolehan deria dan motor
0.20 Tahap Mabuk amat berkurangan
2. Alkohol Tahap M abuk
Mabuk - Memasuki tahap mabuk
Alkohol dikategorikan sebagai dadah penekan (depressant) - Tingkahlaku luar kawal
Lazimnya akan mengurangkan aktiviti-aktiviti yang
dikendalikan oleh sistem saraf manusia. Alkohol akan - Gangguan motor (menggigil)
meninggalkan kesan kepada sel-sel saraf dengan 0.20-0.35 - Persepsi deria amat terganggu
mengurangkan kelancaran pengendalian isyarat-isyarat - Tidak sedarkan diri akan keadaan
saraf. Alkohol berupaya mengubah tingkahlaku normal sekeliling
seseorang itu menjadi tingkahlaku tidak normal dan di luar - Memerlukan pertolongan untuk
kawalan. Keadaan ini amat merbahaya terutama sekali berjalan
ketika sedang memandu. Perubahan tingkahlaku pemandu - Pergerakan lumpuh serta merta
akan dapat dikenali berdasarkan kosentrasi/kandungan - Bagi kandungan yang melebihi
alkohol dalam darah. Ini dapat dilihat berdasarkan jadual 0.35% boleh membawa maut
di bawah. dan lazimnya akan membawa
maut.

91
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Jadual di sebelah jelas menunjukkan bahawa pemandu akan Ini bermaksud sekiranya seseorang pemandu didapati
hilang pertimbangan ketika memandu jika berada di bawah memandu di bawah pengaruh alkohol melebihi kadar
pengaruh alkohol. Kemungkinan seorang pemandu mabuk ditetapkan adalah melakukan kesalahan.
untuk terlibat dengan kemalangan adalah tinggi iaitu 25 kali
jika dibandingkan dalam keadaan pemandu itu tidak mabuk. 3. Dadah/Ubat
Oleh itu cara yang bijak ialah dengan menyatakan ‘tidak’ kepada
alkohol. Kita juga perlu mengelak diri dari menumpang
kenderaan yang dipandu oleh rakan atau pemandu yang berada
di bawah pengaruh alkohol. Sekiranya berbuat demikian kita
akan terselamat dari maut.

Terdapat tiga (3) bentuk kesalahan yang boleh dikaitkan dengan


alkohol menurut undang-undang negara iaitu:-

i) Memandu semasa berada di bawah pengaruh


minuman yang memabukkan/alkohol;

ii) Menjaga kenderaan semasa berada di bawah pengaruh Secara umum dadah membawa maksud apa-apa jenis
minuman yang memabukkan/alkohol; dan bahan atau bahan kimia yang dimakan/digunakan pada
tubuh manusia atau haiwan untuk merawat, mencegah dan
iii) Memandu dan menjaga kenderaan dengan kepekatan menyembuh sebarang penyakit tertentu. Ini termasuklah
alkohol melebihi had yang ditetapkan. ubat-ubatan yang digunakan seharian seperti ubat sakit
kepala, ubat demam, ubat selsema, ubat batuk dan lain-
Merujuk kepada kesalahan yang ke (iii), had alkohol yang telah lain lagi.
ditetapkan ialah:-
Undang-undang telah menetapkan bahawa, memandu atau
(a) 35 mikrogram alkohol dalam 100 mililiter nafas atau; menjaga kenderaan semasa di bawah pengaruh alkohol
dan dadah adalah satu kesalahan. Namun begitu, tidak
(b) 80 miligram alkohol dalam 100 mililiter darah;atau dijelaskan apakah dadah atau ubat yang terlibat.

(c) 107 miligram alkohol dalam 100 mililiter air kencing.

92
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Sebenarnya banyak jenis ubat yang boleh memberi kesan iii) Bacalah terlebih dahulu arahan atau peringatan yang
kepada pemanduan. Oleh itu amat penting bagi pemandu terdapat pada kotak atau botol ubat untuk mempastikan
untuk mendapatkan nasihat dari doktor untuk mengambil ia tidak membawa kesan mengantuk atau khayal ketika
ubat sebelum memandu. Ini adalah kerana terdapat ubat- memandu. Jika sesuatu ubat itu boleh menyebabkan
ubatan yang boleh menyebabkan pemandu mengantuk mengantuk maka elakkan diri dari memandu jika perlu
atau khayal dan ini membahayakan diri dan orang lain ketika mengambil ubat tersebut; dan
di jalan raya.
iv) Elakkan daripada mengambil alkohol selepas mengambil
Terdapat juga dadah berbahaya yang dilarang sama sekali ubat. Kemungkinan terdapat ubat-ubatan yang memberi
digunakan semasa memandu. Dadah tersebut boleh kesan yang buruk apabila diambil bersama alkohol. Ini
menyebabkan ketagihan, kepenatan, khayal, psikosis, serta akan membahayakan diri ketika memandu.
merosakkan daya ingatan dan sistem saraf. Antara contoh
dadah tersebut ialah Amphetamine, kokain, heroin, morfin, Oleh itu setiap pemandu yang mengamalkan pemanduan
metadon LSD - 25, kanabis, ganja dan pelbagai jenis yang yang berhemat seharusnya menjauhkan diri dari memandu
lain. Kita adalah diingatkan menjauhkan diri dari dadah kenderaan bermotor semasa berada di bawah pengaruh
bukan sahaja ketika memandu tetapi juga pada setiap alkohol atau dadah. Kita bukan sahaja dapat mengelakkan
masa. diri daripada dikenakan tindakan undang-undang tetapi juga
dapat mengelakkan diri daripada kemalangan yang
Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian melibatkan kehilangan nyawa dan harta benda.
sebelum memandu:-
i) Apabila mengambil ubat, dapatkan nasihat doktor
tentang kesan ubat yang di ambil jika anda memandu;

ii) Kebanyakan ubat yang diambil seperti ubat sakit kepala,


selsema, batuk atau penenang boleh memberi kesan
yang buruk ketika memandu;

93
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB VI JENIS-JENIS LESEN MEMANDU


UNDANG-UNDANG DAN KESALAHAN
Terdapat beberapa jenis lesen memandu yang dikeluar-
PEMANDU kan. Jenis-jenis lesen memandu yang dikeluarkan adalah
mengikut kegunaan sesuatu lesen itu seperti berikut :-
BAHAGIAN 1
LESEN MEMANDU i) Lesen belajar memandu bagi membolehkan seseorang
belajar memandu (LDL)

LATAR BELAK
AT ANG :
BELAKANG ii) Lesen memandu percubaan bagi membolehkan
pemandu baru memandu (PDL)
Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) di bawah Seksyen
26 (1) menegaskan : iii) Lesen memandu kompeten bagi membolehkan
pemandu yang telah selesai tempoh percubaan
‘...,.tiada seorang pun boleh memandu sesuatu kenderaan memandu (CDL)
motor daripada apa-apa kelas atau perihal, di sesuatu jalan
melainkan jika dia adalah pemegang sesuatu lesen iv) Lesen memandu vokasional bagi membolehkan
memandu yang dibenarkan....’ pemandu memandu kenderaan perkhidmatan awam
dan kenderaan barangan (PSV, GDL, lesen konduktor).
Ini bermakna pemandu di jalan raya mesti memiliki lesen
memandu. Sekiranya pemandu tidak memiliki lesen memandu KELAS-KELAS LESEN MEMANDU
maka mereka melakukan kesalahan di bawah Seksyen 26 (2)
yang menegaskan : JPJ Mengeluarkan lesen memandu seperti berikut:

‘... mana-mana orang yang melanggar subsekysen (1)


adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan
boleh didenda...’

94
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

A KENDERAAN ORANG CACAT SYAR


YA AT - S Y
RA AR
YA AT
RA KELA
KELAYYAK AN
AKAN PEMOHON UNTUK
MEND
MENDA APPAAT K AN LESEN
KAN
B MOTOSIKAL (PERSEORANGAN)

B1 MOTO S I K A L Syarat-syarat kelayakan pemohon untuk mendapatkan lesen


(PERSEORANGAN) (tidak melebihi 500c.c) memandu adalah berdasarkan kelayakan umur dan
MOTOSIKAL (PERSEORANGAN) kesihatan. Kelayakan minima umur mengikut jenis kenderaan
B2 (tidak melebihi 250c.c) adalah :-
MOTOSIKAL SELAIN DARIPADA MOTOSIKAL
C (PERSEORANGAN) - Enam Belas (16) tahun bagi Kelas A, B dan C

D MOTOKAR: berat tanpa muatan tidak melebihi 3000 kg - Tujuh Belas (17) tahun bagi Kelas D
MOTOKAR BERAT : berat tanpa muatan melebihi
E 7500 kg - Dua Puluh Satu (21) tahun bagi kenderaan lain - Kelas E
hingga I
MOTOKAR BERAT : bersendi atau berat kejur berat
E1 tanpa muatan tidak melebihi 7500 kg
Bagi permohonan Lesen Kelas E, E1 dan E2 pemohon perlu
MOTOKAR BERAT : bersendi atau berat kejur berat memegang Lesen Memandu Kelas D bagi tempoh setahun
E2 tanpa muatan tidak melebihi 5000 kg
sebelum dibenarkan memohon.
TRAKTOR RINGAN : JENTERA BERGERAK
F RINGAN (BERODA); berat tanpa muatan tidak melebihi Manakala kelayakan kesihatan adalah dari segi sihat tubuh
5000 kg
badan dan boleh melihat ke hadapan sehingga 23 meter
TRAKTOR RINGAN : JENTERA BERGERAK dan tidak buta warna. Sekiranya pemohon ada kecacatan,
G RINGAN (BERANTAI); berat tanpa muatan tidak melebihi pemohon adalah diminta untuk mendapatkan surat
5000 kg
pengesahan pemeriksaan daripada doktor yang boleh
H TRAKTOR BERAT: JENTERA BERGERAK BERAT mengesahkan pemohon adalah layak untuk memandu tanpa
(BERODA); berat tanpa muatan melebihi 5000 kg mendatangkan risiko kepada dirinya sendiri dan pengguna
jalan raya yang lain.
TRAKTOR BERAT : JENTERA BERGERAK
I BERAT (BERANTAI); berat tanpa muatan melebihi
5000 kg

95
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

UJIAN MEMANDU 3. UJIAN MENGIKUT KELAS LESEN MEMANDU

1.PENDAHULUAN (a) Motokar dan Motolori

Bahagian I Ujian Teori (berkomputer/lisan) untuk


Panduan Jalanraya dan Pemanduan
Ujian memandu perlu
Berhemat.
diadakan untuk menentukan
kekompetenan seseorang
Bahagian II Ujian praktikal meletak motokar/ motolori
pemandu sebelum ia
secara masuk belok, mendaki bukit dan
dibenarkan memandu di atas
pusingan tiga penjuru
jalanraya.
(dikecualikan untuk motolori)

Bahagian III Ujian memandu di atas jalanraya

2. BAHAGIAN-BAHAGIAN UJIAN

Ujian memandu dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Ujian Teori Berkomputer dilakukan oleh tiga buah syarikat
mengikut bahagian-bahagian seperti berikut: berlesen yang dilantik. Ujian diadakan di pusat ujian yang
ditetapkan. la juga boleh didaftarkan untuk tempahan ujian
a ) Bahagian I - Ujian teori (Undang-undang berkomputer secara online melalui:-
Jalanraya dan Pemanduan
Berhemah).
Alamat laman web pihak e-services:
b) Bahagian II dan III - Ujian Praktikal http://www.rilek.com.my
http://www.eservices.com.my
http://www.myeg.com.my

96
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

b) Motosikal
5. MENJALANI UJIAN
Bahagian I Ujian Teori (berkomputer/lisan) Untuk menduduki ujian, calon hendaklah terlebih dahulu
mendapatkan kad Penetapan Ujian JPJL3 bagi tarikh
Bahagian II Ujian Kecekapan menunggang motosikal ujiannya dengan mengemukakan dokumen-dokumen
iaitu pusingan angka 8, meniti di atas berikut:
simen ‘plank test; (Kelas A dan C
dikecualikan) menunggang di antara
‘kon’, ‘slalom test’, brek kecemasan dan i. Lesen Belajar Memandu asal yang masih sah
menunggang di selekoh tajam ‘crank tempohnya.
course’.
ii Kad Pengenalan atau salinan.
Bahagian III Ujian menunggang dijalanraya, termasuk
laluan tak rata bagi kelas B sahaja. iii Bayaran yang dikenakan sebanyak RM 10.00.

4. PENE
PENETTA PAN UJIAN BAHA
PAN GIAN 1
BAHAGIAN
Sekiranya tarikh ujian yang ditetapkan di atas Kad Penetapan
Semasa memohon penetapan ujian Bahagian I calon adalah Ujian itu tidak dapat dipenuhi, seseorang calon boleh
dikehendaki mengemukakan: memohon untuk meminda kepada tarikh baru tanpa bayaran
di mana calon hanya berpeluang meminda tarikh hanya sekali
sahaja. Walau bagaimanapun sekiranya seseorang calon
i Kad Pengenalan atau salinan itu gagal dalam sesuatu Bahagian atau gagal hadir pada
tarikh yang ditetapkan, ia perlu mendapatkan Kad Penetapan
ii Sijil kehadiran kursus Pendidikan Pemandu Ujian baru sebelum menduduki ujian ulangan dan
(KPP) (JPJL2A) menamatkan sekurang kurangnya 16 jam kursus praktikal
sebelum dibenarkan untuk memohon ujian praktikal
iii. Bagi pemohon di luar Lembah Kelang,JPJL3 kad Bahagian II dan III.
penetapan ujian Bahagian I, kad penetapan ujian boleh
digunakan untuk ujian Bahagian II dan III. Jika anda
gagal, anda hendaklah membeli kad penetapan ujian
yang baru.

97
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

6. TEMPOH SAH UJIAN BAHAGIAN I LESEN BELAJAR MEMANDU (LDL)

Tempoh sah ujian Bahagian I ialah dua tahun, sementara 1 . KELA


KELAYYAK AN UMUR
AKAN
tempoh sah ujian Bahagian II dan Bahagian III ialah satu (1) Kelayakan umur yang ditetapkan sebelum seseorang
tahun. boleh memohon lesen belajar memandu (LDL) ialah
seperti berikut :-
7. KEPUTUSAN UJIAN
i - 16 tahun memandu kelas A, B dan C
Keputusan ujian akan diberitahu dengan serta merta selepas ii - 17 tahun untuk kelas D
ujian.Calon-calon yang kandas dalam Bahagian I, II dan III iii - 21 tahun untuk memandu kenderaan berat dan
hanya dibenarkan mengambil ujian semula selepas 1 minggu perdagangan kelas E, F, G, H dan I.
daripada tarikh kandas. Sekiranya calon telah lulus mana-mana
Bahagian ini dan ianya masih tidak membuat lesen dalam 2. SYAR
YA AT PENGEL
RA PENGELUUA R AN LESEN BELA
RAN JAR
BELAJAR
tempoh setahun,calon dikehendaki mengambil ujian semula. MEMANDU
Sekiranya ada calon-calon yang terkilan di atas keputusan
Bahagian II dan III mereka boleh mengemukakan rayuan Sebelum sesuatu lesen memandu dikeluarkan, calon
bertulis selewat-lewatnya sehari selepas gagal ujian. adalah dikehendaki memenuhi syarat-syarat seperti
berikut :-
8. MENAMBAH KELAS
1 ) Telah menghadiri kursus teori selama 5 jam dan
Bagi calon-calon yang telah memiliki lesen memandu kompeten dikeluarkan dengan sijil kehadiran JPJL2A.
bagi sesuatu kelas dan ingin menambah kelas yang lain calon-
calon adalah dikecualikan daripada menghadiri semula kelas 2 ) Telah lulus ujian undang-undang teori (Bahagian 1)
KPP serta ujian Bahagian I. dalam tempoh 2 tahun dari tarikh permohonan.

3 ) Telah menghadiri latihan amali permulaan 6 jam di sirkit


latihan institut memandu dan dikeluarkan dengan sijil
kehadiran JPJL2B bagi kelas lesen yang dipohon.

98
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Sesuatu lesen belajar memandu boleh dikeluarkan mengikut 4. PERMOHONAN LESEN BELAJAR MEMANDU BARU
tempoh 3 atau 6 bulan dan boleh diperbaharui mengikut
agregat tersebut sehingga 2 tahun dari keluaran pertama. a ) Pemohon hendaklah menyertakan
Mana-mana pemegang lesen belajar memandu yang ingin
membaharui lesen itu setelah tempoh 2 tahun dilepasi adalah • JPJL2B (Sijil kehadiran kursus permulaan di Sirkit Latihan
dikehendaki untuk mengambil semula ujian undang-undang Institiut Memandu)
teori sebelum dibenarkan pembaharuan. Ini bermakna,
seseorang calon dikehendaki menyelesaikan semula ujian • Borang JPJL1 yang lengkap diisi
amali dalam tempoh 2 tahun tersebut.
• Sijil lulus ujian Undang-undang Jalanraya JPJ L3 (kecuali
3. SYAR
YA AT - S Y
RA AR
YA AT
RA YANG DIKENAK AN
DIKENAKAN KEPAD
KEPA A
DA kelas E)
PEMEGANG LESEN BELAJAR MEMANDU
• Sesalinan Kad Pengenalan
Semua pemegang lesen belajar memandu adalah
dikeluarkan syarat-syarat seperti berikut :- • 1 keping gambar warna berukuran 25mm x 32mm dan

1 - mempamerkan tanda pengenalan ‘L’ di hadapan dan • Bayaran RM20.00 untuk 3 bulan, RM40.00 untuk 6 bulan
belakang kenderaan bagi kelas A, B & C. Bayaran RM30.00 untuk 3 bulan
(RM60 untuk 6 bulan) bagi kelas D & keatas.
2 - memandu di bawah pengawasan pengajar institusi
memandu yang ada sijil pengajar yang sah bagi kelas PR
RAA KELAYAK
KELAY AN UNTUK MENDUDUKI UJIAN A
AKAN AMM ALI
kenderaan yang dipandu
Semua calon adalah dikehendaki untuk memenuhi syarat
3 - tidak boleh membawa penumpang atau muatan. syarat berikut sebelum dibenarkan untuk menduduki ujian
amali:-

1 - telah lulus ujian undang-undang teori (dalam tempoh 2


tahun dari tarikh permohonan)

2 - telah menjalani latihan amali 16 jam (termasuk 6 jam


pertama di sirkit latihan institut memandu)

99
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

LESEN MEMANDU PERCUBAAN (P) 2. APAK


APAK AH SY
AKAH AR
SYA AT- S Y
RA AR
YA AT YANG
RA DIKENAK
DIKENAKAAN
AD
KEPA
KEP A
DA PEMEGANG LESEN MEM ANDU
MEMANDU
1. APAK
PAK AH R
AKAH ASIONAL BA
RASIONAL GI PENGEL
BAGI PENGELUUA R AN LESEN
RAN PERCUBAAN?
MEMANDU PERCUBAAN
Pemegang lesen memandu percubaan diwajibkan untuk
Lesen memandu percubaan mematuhi beberapa syarat semasa memandu di jalan raya
dikeluarkan oleh JPJ kepada iaitu:

P
pemandu-pemandu baru
bagi mengenakan beberapa 1 ) Membawa lesen memandu percubaan bersama-
batasan supaya mereka samanya
diberi masa untuk 2 } Mempamerkan plat ”P”di hadapan dan belakang
memperolehi kemahiran dan kenderaan
pengalaman untuk menjadi
pemandu kompeten. 3 ) Memastikan kadar alkohol dalam darah, pernafasan dan
air kencing adalah 0.00
Siapak ah golongan pemandu yyang
Siapakah ang perlu memegang lesen
perlu
memandu percubaan? Pemegang lesen memandu percubaan yang didapati
Mereka yang perlu memegang lesen memandu percubaan melanggar mana-mana syarat tersebut di atas adalah
adalah mereka yang memohon lesen bagi kelas lesen yang melakukan kesalahan dan boleh didakwa dibawah Seksyen
terawal sahaja. 119 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika disabitkan
dengan kesalahan itu boleh dihukum RM1000
RM1000/- atau 3 bulan
Apak ah kelas-kelas yyang
Apakah ang tter
er liba
erliba t?
libat? penjara bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua
Kelas-kelas lesen yang terlibat adalah kelas-kelas A, B, B1, dan seterusnya RM2000
RM2000/- atau 6 bulan penjara atau kedua-
B2, C, D, F, G, H, I sahaja (kelas-kelas kenderaan motokar duanya.
berat (E, El, E2) adalah tidak terlibat kerana pemohon kelas- Sabitan kesalahan ini juga akan mengumpul sejumlah 5
kelas ini perlu memegang kelas motokar ringan (D) terlebih atau 10 mata demerit di sistem demerit KEJARA.
dahulu)
Mana-mana pemegang lesen memandu percubaan yang
B er apa lamak
erapa ah ttempoh
lamakah empoh per cubaan?
percubaan? telah mengumpul 10 mata demerit akan mengakibatkan
Tempoh percubaan adalah selama dua (2) tahun sahaja. lesen memandu percubaannya dibatalkan oleh Ketua
Pengarah JPJ.

100
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

1 ) Sabitan kesalahan ini juga akan mengumpul mata 3) APAK


PAK AH AKIBA
AKAH TN
AKIBATN
TNYYA SEKIR
SEKIRA AN YA LESEN MEM
NY ANDU
MEMANDU
demerit seperti berkut:- PERCUBAAN DIBA TA L K
DIBAT AN?
KAN?

Kesalahan M
Maata D emer
Demer it
emerit Sekiranya lesen memandu percubaan anda dibatalkan,
anda akan dilarang daripada memandu, memegang atau
1) Gagal membawa lesen memandu 5 memohon lesen (termasuk lesen memandu) bagi tempoh
percubaan bersama-samanya. 12 bulan.

2) Gagal memastikan kandungan alkohol 5 Selepas tempoh larangan, anda akan disyaratkan untuk
dalam darah, pernafasan dan mengulangi semula proses pembelajaran dan ujian
air kencing pada tahap 0.00. sebelum dibenarkan untuk mendapatkan lesen dan akan
dikenakan tempoh percubaan sekali lagi.
3) Gagal mempamirkan plat ’P’ 10
di hadapan dan belakang kenderaan. 4. CAR A --C
RA CAR
RAA MEMP
MEMPA A MERK
MERKANAN PLA
PLATT ’P
’P’’
Pemegang-pemegang lesen memandu percubaan kelas
Pemegang lesen percubaan juga boleh mengumpul mata D (motokar) hendaklah melekatkan plat ‘P’ dihadapan
demerit sekiranya melakukan kesalahan terjadual di cermin di sebelah kiri (atas) dan di sebelah kiri (atas)
bawah sistem KEJARA. bahagian belakang cermin motokar seperti yang
ditunjukkan di bawah:
2 ) Mana-mana pemegang lesen memandu percubaan yang
telah mengumpul 10 mata demerit akan mengakibatkan
lesen memandu percubaannya dibatalkan oleh Ketua
Pengarah JPJ. Dengan pembatalan itu, pemegang lesen
juga akan dilarang memandu, memegang atau memohon
apa-apa lesen (termasuk lesen belajar memandu) bagi
tempoh 12 bulan.

101
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PERMOHONAN LESEN MEMANDU

1. Pendahuluan

a) Apabila seseorang pemegang Lesen Memandu


Percubaan telah tamat tempoh percubaan 2 tahun ia
hendaklah memohon lesen memandu kompeten tidak lewat
1 tahun daripada tarikh ianya tamat. Permohonan untuk
mendapatkan lesen memandu (JPJ L6) yang sah hendaklah
Saiz yang ditetapkan mengikut undang-undang: dikemukakan di mana-mana pejabat JPJ Negeri dengan
Saiz pelekat ‘P’ untuk motokar - 15cm x 15cm menyertakan dokumen-dokumen berikut:
Saiz pelekat ’P’ untuk motosikal - 10cm x 10cm
i) Lesen Memandu Percubaan Asal;
Pemegang-pemegang lesen memandu percubaan kelas
motosikal solo (B, B1, B2) dan motosikal bukan solo ii) 1 keping gambar warna berukuran 25mm x 32mm
C)) hendaklah mempamerkan plat “P” di bahagian
(kelas C
atas atau bawah lampu besar di hadapan motosikal dan iii) Bayaran RM20.00 1 tahun(kelas A, B dan C) dan
satu lagi di plat bahagian atas atau di bawah nombor RM30.00, 1 tahun (Kelas D,E,F,G,H dan I)
pendaftaran motosikal seperti yang ditunjukkan di bawah:
b) Lesen memandu baru boleh dipohon bagi tempoh 1
tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun.

102
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PERINGA
ATTA N 2. UJIAN TEORI

Bagi permohonan untuk menukar Lesen Memandu 2.1 Ujian Teori terbahagi kepada 4 kategori seperti berikut :
Percubaan kepada Lesen Memandu Kompeten yang
diterima dalam tempoh 7 hari sebelum tamat tempoh 2.1.1 Lesen Kenderaan barangan (GDL)
percubaan, pertukaran dan pengeluaran lesen memandu termasuk motosikal;
kompeten adalah dibenarkan bagi tempoh 1 tahun sahaja.
Setelah dikenalpasti permohonan adalah dari pemohon yang 2.1.2 Lesen kenderaan perkhidmatan awam (PSV)
memohon dalam tempoh 7 hari sebelum tamat tempoh Bas termasuk bas mini/van
percubaan, urusniaga pertukaran diteruskan dengan tempoh
selama 1 tahun diberi dan dikawal secara automatik oleh 2.1.3 Lesen kenderaan perkhidmatan awam
sistem komputer. (PSV) teksi/kereta sewa/teksi mewah;dan

Pemba talan LLesen


embatalan esen M emandu Kompet
Memandu Kompeten en 2.1.4 Konduktor
Mana-mana lesen memandu kompeten yang disabitkan
dengan kesalahan tertentu boleh dibatalkan oleh mahkamah 2.2 Semua calon bagi lesen seperti di para 2.1.1 hingga
(majistret/hakim) dan Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan 2.1.3 adalah lulus ujian teori sekiranya memperolehi
Malaysia. sekurang-kurangnya 42 markah daripada 50 markah
yang diperuntukkan (sebanyak 50 soalan disediakan),
LESEN VOKASIONAL
1. PERMOHONAN BARU UNTUK LESEN VOKASIONAL 2.3 Bagi pemohon lesen konduktor pula seperti di para
2.1.4 adalah lulus ujian teori sekiranya memperolahi
1.1 Semua permohonan baru untuk lesen vokasional sekurang-kurangnya 32 markah daripada 40 markah
hendaklah memenuhi kategori berikut :- yang diperuntukkan (sebanyak 40 soalan disediakan)
1.1.1 Telah lulus pemeriksaan perubatan
2.4 Masa yang diperuntukkan adalah selama 60 minit bagi
sebagaimana disyaratkan.
perkara 2.1.1 hingga 2.1.3 dan selama 45 minit bagi
1.1.2 Telah menghadiri kelas teori dan latihan amali perkara 2.1.4.
sebagaimana disyaratkan; dan

1.1.3 Lulus ujian teori dan amali sebagaimana


disyaratkan.
103
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

2.5 Keputusan ujian teori dikeluarkan dengan menggunakan 3.4.1 GDL (Motokar Berat Bersendi)
sijil lulus ujian JPJL12.
3.4.2 PSV (Bas)
2.6 Bagi calon-calon yang lulus ujian teori boleh dibenarkan
mengambil ujian amali serta merta. 3.4.3 PSV (Teksi/Kereta Sewa/Teksi Mewah)

2.7 Manakala calon-calon yang gagal di dalam Ujian teori pula 3.5. Ujian amali bagi lesen vokasional kategori seperti
boleh memohon untuk menduduki semula ujian tersebut berikut adalah dikecualikan:
sekurang-kurangnya 1 minggu dari tarikh gagal ujian.
3.5.1 GDL ( motosikal)
3. UJIAN A
AMM ALI
3.5.2 GDL (Motokar Ringan)
3.1 Ujian amali bagi lesen vokasional adalah tidak lagi
dibahagikan kepada peringkat bahagian seperti mana 3.5.3 GDL (Motokar Berat Kejur)
yang diamalkan bagi mendapatkan lesen memandu
kompeten. Sebaliknya, semua elemen ujian amali 3.5.4 PSV( Motokar Ringan - bas mini/van)
dirangkumkan menjadi satu.
3.5.5 Konduktor
3.2 Calon-calon akan dinilai berdasarkan kepada
kemahirannya memandu di semua peringkat dan 4. JUMLAH JA
JAMM LATIHAN
LATIHAN
penentuan lulus atau gagalnya seseorang calon itu adalah
bergantung kepada prestasi pemanduannya secara Semua pemohon adalah dikehendaki menghadiri kelas teori
menyeluruh. dan amali selama tempoh yang ditetapkan seperti berikut:-

3.3 Ujian amali bagi lesen vokasional hanya boleh


dilaksanakan selepas lulus ujian teori.

3.4 Ujian amali bagi lesen vokasional hanya diwajibkan bagi


kategori seperti berikut :-

104
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Perkara Kelas Latihan Jumlah R AY U AN LESEN MEM


UAN ANDU TA M AT TEMPOH
MEMANDU
Teori Amali Jam
a ) R a yuan LLesen
esen P er
Per cubaan tama
ercubaan tamatt ttempoh
empoh melebihi 1
PSV tahun
(Bas) 7 8 15
Mana-mana pemegang lesen P tamat tempoh dan gagal
PSV memperbaharui dalam tempoh yang ditetapkan iaitu tidak
(Teksi/Kereta melebihi setahun dari tarikh tamat tempoh lesen, pemohon
Sewa/Teksi 9 5 14 boleh mengemukakan rayuan. Hanya rayuan yang
Mewah) memenuhi syarat dan kriteria-kriteria yang ditetapkan seperti
berikut akan dipertimbangkan bagi kelulusan.

1. Kriteria-kriteria dan asas-asas pertimbangan


Perkara Kelas Latihan Jumlah permohonan/rayuan.
Teori Amali Jam
1.1 Pemegang lesen ‘P’ yang ingin mengemukakan rayuan
GDL perlulah memastikan bahawa lesen berkenaan tamat
Lori Kejur 7 - 7 tempoh sah dengan tidak melebihi tiga (3) tahun dari
tarikh akhir lesen tersebut (Seksyen 29(1 )(b)APJ 1987).
GDL
Lori Bersendi 7 8 15 1.2 Gagal menukar lesen ‘P’ kepada lesen ‘CDL’ dalam
tempoh yang ditetapkan kerana berada di luar negara.
GDL Pemegang lesen perlu mengemukakan bukti berdasar-
Motokar kan kepada dokumen keluar/ masuk negara
Ringan 7 - 7 sebagaimana tercatat di dalam passport.

GDL 1.3 Gagal menukar lesen ‘P’ kepada lesen ‘CDL’ dalam
Motosikal 7 - 7 tempoh yang telah ditetapkan kerana mengalami sesuatu
jenis penyakit yang mudarat. Pemegang lesen
Konduktor 6 - 6 mengemukakan surat kenyataan dan pengesahan
daripada doktor/hospital sebagai bukti rekod kesihatan.

105
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Ketentuan tahap dan kemudaratan penyakit perlulah dinyatakan b) R


Raa yuan LLesen
esen
esen’’ CDL
CDL’’ Tama
amatt Tempoh M elebihi 3 Tahun
Melebihi
oleh doktor/hospital berkenaan. Bukti rekod perlu menunjukkan
pesakit mempunyai kesulitan kesihatan yang memerlukan • Lesen ‘CDL’ akan terbatal secara automatik sekiranya
beliau sentiasa merujuk kepada doktor/ hospital dan dalam pemegang lesen berkenaan gagal memperbaharuinya
masa yang sama tempoh tersebut juga memerlukan ia dalam tempoh tidak melebihi 3 tahun dari tarikh tamat
berurusan dengan JPJ bagi maksud pembaharuan lesen tempoh lesen.
memandunya.
• Rayuan lesen ‘CDL’ hanya dibuat bagi kes-kes dimana
1.4 Gagal menukar lesen ‘P’ kepada lesen ‘CDL’ dalam tempoh pemohon berada di luar negara, tahanan penjara. Selain
yang ditetapkan kerana menjalani tahanan tertentu oleh daripada alasan tersebut, rayuan tidak akan
pihak berkuasa. Pemegang lesen perlu -mengemukakan dipertimbangkan.
bukti melalui surat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa
atau badan yang berkenaan mengenai rekod dan tempoh • Ibu Pejabat menerima permohonan untuk diproses
tahanan yang menunjukkan pemegang lesen berkenaan berdasarkan alasan dan bukti-bukti yang kukuh samada
tidak berupaya untuk berurusan dengan JPJ. melalui bukti passport, surat pengesahan tahanan
penjara dan sebagainya. Sekiranya dokumen tersebut
1.5 Gagal menukar lesen ’P’ kepada lesen’ CDL’ dalam tempoh gagal dikemukakan, permohonan tidak dapat
yang ditetapkan kerana menghadapi permasalahan dipertimbangkan.
tertentu mengikut rayuan yang dikemukakan oleh
pemegang lesen. Ketua Pengarah boleh • Jangkamasa bagi proses rayuan ini adalah lebih
mempertimbangkan rayuan berkenaan mengikut kes dan kurang 1 bulan.
permasalahan yang dikemukakan bersama bukti yang
disertakan oleh pemohon. c ) R a yuan LLesen
esen Vok asional Tama
okasional amatt Tempoh M elebihi
Melebihi
3 Tahun
1.6 Ketua Pengarah berhak untuk menolak sebarang
permohonan berdasarkan budibicaranya tanpa apa-apa • Lesen vokasional akan terbatal secara automatik
alasan.Keputusan Ketua Pengarah adalah muktamad. sekiranya pemegang lesen berkenaan gagal
memperbaharuinya dalam tempoh 3 tahun dari tarikh
tamat tempoh lesen atas sebab-sebab tertentu.

106
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

• Ibu Pejabat menerima permohonan rayuan untuk 4. Keputusan Rayuan


memperbaharui lesen vokasional berdasarkan
alasan-alasan dan bukti yang kukuh. 4.1 Setiap permohonan/rayuan yang memenuhi syarat akan
dipertimbangkan oleh Ketua Pengarah Pengangkutan
• Kebiasaanya, rayuan lesen vokasional akan diterima Jalan Malaysia mengikut kes demi kes melalui
dengan mengambilkira kedudukan lesen vokasional Pengecualian Pemakaian Kaedah 5 (3), Kaedah-
yang tidak terpakai bagi Seksyen 29 (1)(b) apabila Kaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992.
dibaca bersama Seksyen 2 APJ 1987. Mana-mana
rayuan yang lulus akan disyaratkan hanya menghadiri 4.2 Semua proses permohonan/rayuan adalah dibuat oleh
Kursus Teori (JPJL2C) sahaja. Bahagian Pelesenan Pemandu Ibu Pejabat sahaja
dengan mengambilkira rekod lesen berkenaan adalah
2. Permohonan Rayuan bersih daripada sebarang hukuman pembatalan dan
2.1 Pemegang lesen boleh mengemukakan rayuan terus jumlah mata demerit terkumpul adalah kurang daripada
kepada Bahagian Pelesenan Pemandu Ibu Pejabat 10. Sesuatu kelulusan itu juga hanya akan dikeluarkan
JPJ Malaysia. oleh Bahagian ini setelah mendapat keputusan dan
kelulusan daripada Ketua Pengarah Pengangkutan
3. D ok
Dok umen-
okumen- dok
umen-dok umen Yang P
dokumen er
Per lu Dikemuk
erlu ak
Dikemukak an oleh
akan Jalan Malaysia.
Pemegang Lesen
4.3 Manakala perlaksanaan mana-mana ujian yang
3.1 Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan oleh diperlukan sebagaimana keputusan yang telah dibuat
pemegang lesen semasa mengemukakan rayuan bolehlah dijalankan di mana-mana institut memandu
adalah seperti berikut :- yang bersesuaian setelah pembaharuan lesen belajar
memandu dan tempahan ujian memandu dibuat di JPJ
3.1.1 Surat rayuan yang mempunyai maklumat nama, Negeri yang berkenaan. Surat kelulusan akan
nombor kad pengenalan dan alamat untuk dihubungi dikeluarkan oleh Bahagian Pelesenan Pemandu Ibu
serta ditandatangani oleh pemegang lesen Pejabat kepada JPJ Negeri yang berkaitan dan satu
berkenaan. salinan kepada pemegang lesen. Kelulusan bagi
3.1.2 Salinan lesen memandu berkenaan. pemegang PDL hanya mempunyai tempoh sah selama
enam puluh (60) hari sahaja daripada tarikh surat
3.1.3 Bukti-bukti yang berkenaan dengan kes-kes rayuan kelulusan dikeluarkan. Sebarang rayuan selepas
seperti para di atas. tempoh kelulusan berkenaan tidak akan diterima dan
calon perlu mengambil lesen memandu sebagaimana
prosedur sedia ada.
107
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PER
PERTTUK
KAAR AN LESEN MEM
RAN ANDU D
MEMANDU OMESTIK ASING
DOMESTIK
KEPAD
KEPA A LESEN MEM
DA ANDU K
MEMANDU OMPE TEN M
OMPETEN
KOMPE ALA
MALA YS I A
ALAY

Pemegang-pemegang lesen memandu asing bagi negara-


negara tertentu dan masih sah tempohnya boleh membuat
pertukaran kepada lesen memandu kompeten Malaysia secara
automatik.

Walau bagaimanapun, pemegang-pemegang lesen tersebut


masih boleh memandu di negara ini selagi Lesen Memandu
domestik negara asing tersebut masih sah tempohnya dan ada
membawa bersama-samanya terjemahan lesen dalam Bahasa
Inggeris atau Bahasa Malaysia.

Senarai negara yang diterima untuk pertukaran adalah berubah


dari masa ke semasa dan boleh dipinda berdasarkan
pengesahan terkini dari Kementerian Luar Negeri. Senarai yang
telah dipersetujui adalah seperti berikut:

Pemegang-pemegang lesen memandu domestik negara asing


yang lain yang menjadi negara Pejanji Konvensyen Geneve
1949 & 1968 boleh memandu di negara ini selagi lesen
memandu domestik negara asing tersebut masih sah
tempohnya dan ada membawa bersama-samanya terjemahan
lesen dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia. Antara
negara tersebut adalah:

108
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Australia Brunei Belgium China


Denmark Egypt (Mesir) Fiji Finland
France Germany Hong Kong Iran
Italy Iraq Jepun Korea
Libya Laos Mauritius Myanmar
New Zealand Netherlands Nigeria Papua New Guinea
Philippines Poland Russia Switzerland
Spain Singapore Thailand Turkey

negara asing yang lain yang menjadi negara Pejanji Konvensyen Geneve 1949 & 1968 boleh memandu di negara ini selagi
lesen memandu domestik negara asing tersebut masih sah tempohnya dan ada membawa bersama-samanya terjemahan lesen
dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia. Antara negara tersebut adalah :

Afghanistan Albania Algeria Argentina


Austria Brazil Bahamas Bahrain
Barbados Benin Belarus Bangladesh
Bolivia Bosnia Herzegovina Botswana Bulgaria
Burkina Faso Burundi Cameroon Canada
Central Frican Chad Chile Congo
Cote D’lvore Costa Rica Colombia Croatia

109
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Czechoslovakia Dahomey Dominican Republic D. Kampuchea


Ecuador Estonia Ethiopia El Salvador
French Polynesia Georgia Ghana Greece
Guatemala Guinea Guyana Haki
Honduras Holy See Hungary Iceland
India Indonesia Ireland Ivory Coast
Jamaica Jordan Kenya Kuwait
Latvia Lebanon Lesotho Liberia
Liechtenaterin Lithuania Luxembourg Madagascar
Malawi Maldive Island Mauritania Mexico
Monaco Mongolia Morocco Namibia
Nepal Nicaragua Norway Niger
Panama Paraguay Peru Pakistan
Republic of Moldova Republic of Macedonia Romania Rwanda
San Marino Saudi Arabia Senegal Seychelles
Sierre Leone Slevania Slovenia Somalia
Southern Yemen South Africa Sri Lanka Sudan
Swizerland Syria Taiwan Togo
Trinidad & Tobago Tunisia Turkmenistan Uganda

110
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Ukranian Soviet UAE United Kingdom United States


Uruguay Uzbekistan Venezuela Vietnam
Western Samca Yemen Yugoslavia Zambia
Zimbabwe

Pemegang-pemegang lesen memandu domestik negara asing seperti (b) di atas boleh memohon untuk mendapatkan lesen
memandu Malaysia kepada Ketua Pengarah JPJ dan Ketua Pengarah boleh menggunakan budi bicaranya mengikut kes demi
kes, untuk membenarkan pertukaran lesen memandu domestik negara asing tanpa ujian ataupun mengenakan syarat-syarat dari
masa ke semasa.
Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut: 2 - Permohonan permit Antarabangsa juga boleh dipohon
di pejabat Persatuan Automobil Malaysia; dan
i) Salinan lesen memandu domestik asing yang disahkan.
3 - Pemohon-pemohon hendaklah mengemukakan
ii) Surat terjemahan lesen (Bahasa Inggeris atau Bahasa Ma- dokumen-dokumen berikut:
laysia) oleh kedutaan negara yang mengeluarkan lesen atau
pihak berkuasa yang mengeluarkan lesen berkenaan; i) Lesen memandu domestik asal & salinan photostat
yang masih sah tempohnya untuk 1 tahun;
iii) Borang permohonan (Lampiran B-2)
ii) Kad Pengenalan asal & salinan photostat;
PERMIT MEM ANDU ANT
MEMANDU ANTAAR ABANGSA
RABANGSA
iii) 2 keping gambar warna ukuran pasport
1 - Pemegang-pemegang lesen memandu kompeten Malaysia
yang ingin memandu di negara asing adalah dinasihatkan iv) Borang JPJ L1
untuk mengambil permit memandu antarabangsa;
v) Bayaran RM150.00 setahun.

111
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PERUNTUKAN KHAS LESEN MEMANDU SINGAPURA BAHAGIAN 2

Mana-mana pemegang Lesen Memandu Kompeten Malaysia KESALAHAN-KESALAHAN MEMANDU DAN


yang bermastautin/memiliki pas kerja (bekerja) di Singapura AN-HUKUM
HUKUMAN-HUKUM
HUKUM AN-HUKUMANNANN
ANNYYA DI BA
BAWWAH AK TA
AKT
adalah layak memohon lesen memandu Singapura. Untuk PENGANGKUT
PENGANGKUTAN AN JALAN 1987
tujuan tersebut, pemohon boleh dapatkan cabutan rekod lesen
D
DAAN
DANN
memandu kompeten Malaysia di mana-mana pejabat JPJ
Negeri dengan bayaran RM 10.00 dan kemukakan kepada K AED AH-K
AEDAH-K AED AH DI BA
AEDAH
AH-KAED BAWW AHN
AHNYYA
pihak berkuasa Singapura untuk dapatkan lesen memandu (RTR1959)
Singapura.
1. PENDAHULUAN
~ Mana-mana yang telah memiliki Lesen Memandu
Singapura, Lesen Memandu Malaysia adalah terbatal Bahagian ini mengandungi jenis-jenis kesalahan memandu
mengikut Seksyen 29(b) APJ1987. dan hukuman-hukuman yang dikenakan keatas pengguna-
pengguna jalan raya yang didapati melanggar peraturan-
~ Jika pemilik bermastautin/tamat tempoh kerja/ kontrak di peraturan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan
Singapura, pemegang lesen tersebut boleh memohon lesen Kaedah-kaedah di bawahnya (Road Transport Rules 1959).
memandu kompeten Malaysia dengan menggunakan surat Jenis-jenis kesalahan dan hukuman adalah seperti berikut:
pengesahan daripada pihak berkuasa Singapura.
AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987
~ Semasa memiliki lesen memandu Singapura, pemegang
lesen berkenaan boleh memandu kenderaan yang didaftar (AKTA 333) DAN KAEDAH-KAEDAH
di negara ini atau didaftarkan di Singapura di Malaysia.
LALULINTAS JALAN 1959

112
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

i) Pendaftaran Kenderaan-Kenderaan Motor

SEKSYEN / SEKSYEN / KADAR KADAR


BIL KESALAHAN KAEDAH KAEDAH KOMP
PAAU N MAHKAMAH
KESALAHAN HUKUMAN

1 Kenderaan tidak mematuhi kaedah Seksyen 6(1) Seksyen 119(2) RM 3000


pembinaan dan penggunaan

2 Memiliki/menggunakan kenderaan tidak Seksyen 7(1) Seksyen 7(3) Mahkamah Denda RM 2000
didaftarkan

3 Tidak memberitahu Ketua Pengarah @ Seksyen 12(5) Seksyen 11(2) RM 150


Pengarah mengenai perubahan
butir-butir dalam daftar

4 Tidak membuat tukar milik dalam masa Seksyen 13(1) Seksyen 119(2) RM 100
7 hari

5 Tidak Peraga / Nombor Pendaftaran/ Seksyen 14(1) Seksyen 14(4) RM 100


No. Kabur / Keliru / tidak ikut ukuran

6 Tidak tukar alamat dalam masa 7 hari Kaedah Kaedah RM 100


8GV(LD)65 15VV(LD)65
LN 158/65 LN 158/65

113
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ii) Perlesenan Kenderaan-Kenderaan Motor

SEKSYEN / SEKSYEN / KADAR KADAR


BIL KESALAHAN KAEDAH KAEDAH KO M P
PAAU N MAHKAMAH
KESALAHAN HUKUMAN

Denda
1 Menggunakan kenderaan tanpa LKM/LKM Seksyen 15(1) Seksyen 15(4) Mahkamah
RM 5000
telah diserah balik Seksyen 119(2) Seksyen 15(4)

2 Tidak pamer / mencatat / ubah / rosak / Seksyen 20(1) Seksyen 119(2) RM150
pamerkan LKM diubah / dirosak /
dicacatkan

Denda
3 3.1 Tiada LKM / Trade Plate Seksyen 23(1) Seksyen 23(2) Mahkamah RM 2000 dan
gantung
3.2 LKM / Trade Plate tamat tempoh LKM/Trade Plate
bagi Kenderaan

a) Motosikal RM 100
b) Kenderaan Persendirian RM 150
c) Teksi / Kereta Sewa RM 150
d) Bas/Lori RM 150

114
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

iii) Pelesenan Pemandu-Pemandu Motor

SEKSYEN / SEKSYEN / KADAR KADAR


BIL KESALAHAN KAEDAH KAEDAH KOMP
PAAU N MAHKAMAH
KESALAHAN HUKUMAN

1 a) Lesen Memandu tamat tempoh Seksyen26(1) Seksyen RM 150 Denda


26(2)19(2) Mahkamah
RM 1000
b) Tiada lesen Memandu
atau 3 bulan
penjara atau
kedua-duanya
sekali

2 Tidak patuhi syarat-syarat LDL Seksyen 24(4) Seksyen 24(4) RM 200

Denda
3 Gagal mengemukakan butir untuk Seksyen 34(2) Seksyen 34(4) Mahkamah
Pengendorsan RM 2000 atau
6 bulan penjara
atau kedua-
duanya sekali

Denda
4 Memandu semasa Lesen CDL Seksyen 38(2) Seksyen 38(5) Mahkamah RM 2000 atau
digantung atau dibatal
penjara 6 bulan

5 Tidak memberi lesen/kerjasama kepada K.14GV(LD) K.15KV(LD) RM 3000


Pegawai Penguatkuasa LN 158/65 LN 158/65

115
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

iv) Memandu Dan Kesalahan-Kesalahan Yang Berkaitan Dengannya.

SEKSYEN / SEKSYEN / KADAR KADAR


BIL KESALAHAN KAEDAH KAEDAH KO M P
PAAU N MAHKAMAH
KESALAHAN HUKUMAN

Denda RM1000
1 Memandu/menyebabkan/ membenarkan Seksyen 39 Seksyen 39(5) Mahkamah
atau 6 bulan penjara
memandu di bawah umur
atau kedua-duanya sekali

2 i) Melebihi had laju kepada kenderaan Seksyen 40(1) Seksyen 40(1) Mahkamah Denda RM1000 dan
lesen diendoskan/
digantung satu
ii) Melebihi had laju kebangsaan Seksyen 69(1A) Seksyen 119(2) bulan. Sabitan
bagi segala jalan kedua lesen
a) Melebihi 40 km/h RM300 digantung 3 bulan
b) 26 km/h - 40km/h RM200
c) 1 km/h - 25 km/h RM100

3* Memandu dengan melulu dan Seksyen 41 Seksyen 41 Mahkamah Penjara Mandatori


membahayakan dan menyebabkan 2 hingga 10 tahun
kematian dan denda RM500
hingga RM2000
dan digantung lesen
memandu bermula
daripada tarikh di
mahkamah sehingga
kes diputuskan
penjara.

116
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4* Memandu dengan melulu dan Penjara mandatori sekurang-


membahayakan kurangnya satu (1) hari tetapi
(tidak melibatkan kematian) Seksyen 42 Seksyen 42 Mahkamah tidak lebih lima tahun dan denda
RM 500 hingga RM 15000.

Kesalahan berikutnya
dipenjarakan tidak lebih 10 tahun
dan denda RM 10000
hingga RM 20000

Tiada penjara Denda


5* Memandu dengan tidak cermat dan RM 4000 hingga
tidak bertimbang rasa RM 10000 dan penjara
(tidak melibatkan kematian) Seksyen 43 Seksyen 43 Mahkamah tidak lebih 12 bulan

Penjara mandatori 3 hingga 10


tahun dan denda RM 8000 hingga
6* Memandu semasa berada
RM 20000 dan digantung lesen
di bawah pengaruh
memandu bermula dari tarikh
minuman yang memabukkan Seksyen 44 Seksyen 44 Mahkamah
sebutan pertama di mahkamah
atau dadah (melibatkan kematian
sehingga kes diputuskan.
atau kecederaan)

117
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Denda RM 500 atau penjara satu


7* Jaga kenderaan semasa
bulan. Sabitan kedua - denda
mabuk/dadah Seksyen45(1) Seksyen 45(1) Mahkamah
RM 1000 atau penjara 3 bulan atau
kedua-duanya.

Denda RM2000 atau


8* Memandu atau menjaga kenderaan penjara 6 bulan dengan
motor dengan kepekatan alkohol Seksyen 45A Seksyen Mahkamah kepekatan alkohol
melebihi had yang ditetapkan. 45A(3) melebihi had bulan.
Sabitan kedua - denda
RM 4000 atau
penjara satu tahun atau
kedua-duanya dan
digantung lesen/batal.

Denda RM 2000 atau


9* Ujian pernafasan 45B Seksyen 45B Seksyen 45B(4) Mahkamah
penjara 6 bulan atau
kedua-duanya. Sabitan
kedua - denda RM 4000
atau penjara satu tahun
atau kedua-duanya dan
lesen digantung 1 tahun.

118
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

10 Pengadaan spesimen bagi analisis Seksyen 45C Seksyen 45C(6) Mahkamah Denda RM2000
atau penjara 6 bulan atau
kedua-duanya sekali & lesen
digantung/batal.

11 Pandu semasa sakit/tidak upaya Seksyen 46 Seksyen 46 Mahkamah Denda RM1000 atau penjara 3
bulan atau kedua-duanya

12 Menunggang atas injak/ Seksyen 47 Seksyen 119(2) RM1000


halang pemandu

13 Halang lalu lintas cara bahaya Seksyen 48 Seksyen 119(2) RM300

14 Tunggang belakang pemandu/ Seksyen 49(1) Seksyen 119(2) RM150


bawa lebih penumpang (motosikal)

15 Bergantung atau naik semasa Seksyen 50(2) Seksyen 119(2) RM150


kenderaan bergerak atau ditarik
tanpa kuasa-kuasa sah

16 Memasuki, menggerak atau Seksyen 50(2) Seksyen 119(2) RM150


mengusik kenderaan atau
mana-mana bahagian
tanpa kuasa sah

17 Bertindak sebagai penjaga kereta Seksyen 50(3) Seksyen 119(2) RM150


yang tiada kuasa sah
(penjaga kereta haram)

119
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

18 Gagal menunjukkan lesen memandu Seksyen 58(2) Seksyen 119(2) RM150

19 Ambil kenderaan tanpa izin Seksyen 51 Seksyen 51 Mahkamah Denda RM2000 atau penjara 6
bulan atau kedua-duanya.

20 Wajib berhenti dan


lapor kepada polis dalam
masa 24 jam selepas kemalangan Seksyen 52(1) Seksyen 119(2) RM100

21 Tidak berhenti bila ditahan


(pakaian seragam) Seksyen 55 Seksyen 119(2) RM300

22** Guna jalan terhad/langgar


sekatan penggunaan sesuatu jalan Seksyen 70(1) Seksyen 70(4) RM300

23** Kesalahan di lintasan pejalan kaki Seksyen 75 Seksyen 75(5) RM300

24 Tidak berhenti disekatan jalan Seksyen 78(2) Seksyen 78(2) RM300

25** Tidak mematuhi/mengabaikan


isyarat lalu lintas jalan Seksyen 79(2) Seksyen 79(2) RM200

26** Menaja/menyertai lumba haram Seksyen 81 Seksyen 8 1(2) Mahkamah Denda RM2000 atau 6 bulan
penjara atau kedua-duanya.
Seksyen 8 1(3) Denda RM2000 atau 6 bulan
penjara dan lesen digantung
satu tahun.

120
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Sabitan kedua -denda RM5000


atau penjara satu tahun
atau kedua-duanya
dan lesen digantung
3 tahun.

27* Tidak pandu di sebelah kiri jalan K.3(1)RTR/ Seksyen RM300


LN 166/59 119(2)

28 Tidak pakai tali pinggang keledar K.4 MV(SSB)78 Seksyen RM100


(P.U.A/378/78) 119(2)

29 Tidak memasang lampu motosikal K.96 (A) Seksyen RM100


pada waktu siang/malam MV(C/U) 119(2)

30 Pandu tidak rapat tepi jalan/kiri K.4RTR (LN166/59) Seksyen RM100


semasa pandu perlahan 119(2)

31 Tidak pakai topi keledar K.4MS(SH) Seksyen RM100


119(2)

32 Memotong ikut kiri K.5RTR (LN Seksyen RM300


166/59) 119(2)

33 Memotong cara bahaya/susahkan K.6RTR Seksyen RM150


orang lain/tidak benarkan (LN 166/59) 119(2)
kenderaan lain memotong/
meninggikan kelajuan

34 Tidak rapat kiri semasa belok K.7 RTR Seksyen RM150


kiri/ kanan 119(2)

121
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

35 Tidak ikut lorong betul ketika K.8 RTR Seksyen119(2) RM300


hampir di simpang

36 Masuk dan berhenti di K.8 RT(SCP)


petak kuning LN 101/63 K.9 RT(SCP) RM300

37 Tidak berhenti semasa murid K.8 RT(SCP)


sekolah melintas LN 101/63 K.9 RT(SCP) RM300

38** Tidak beri laluan kepada kenderaan K.9 RTR Seksyen 119(2) RM300
Ambulan, Polis, Kastam, JPJ dan Bomba

39** Pemandu tidak boleh tidur semasa


memandu K.10 RTR Seksyen 119(2) RM300

40 Memandu tanpa dapat mengawal K.I7 RTR Seksyen 119(2) RM300


kenderaan

41 Menggunakan telefon bimbit K.17(A) RTR Seksyen119(2) RM300


semasa memandu

42** Memotong di garisan kembar K.12(3)(a) 75


LN 167/59 Seksyen 119(2) RM300

43** Pusing ‘U’ di jalan yang ada had laju K.13 RTR Seksyen 119(2) RM300

44 Tinggalkan kenderaan tanpa mematikan K.14 RTR Seksyen 119(2) RM300


enjin/menggunakan brek tangan

122
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

45 Brek tidak berfungsi K.15(9)MV


(C/U)LN 170/59 Seksyen 119(2) RM300

46 Halang lalu lintas/tidak berhenti


rapat tepi semasa turun dan
naik penumpang K.16 RTR Seksyen 119(2) RM200

47** Gagal mematuhi lampu isyarat K.17 dan


K.18 TS
(LN 167/59) Seksyen 119(2) RM300

48 Buka tepi/belakang dinding K.22 RTR Seksyen 119(2) RM300


kenderaan/bahaya

49 Tidak pasang cermin sisi motosikal K.21 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM100

50 Penggilap cermin tidak berfungsi K.23 MV (C.U) Seksyen 119(2) RM150

51 Hon tidak berfungsi/nada siren K.24 MV(C/U) Seksyen119(2) RM150

52 Lampu isyarat tidak berfungsi K.25 MV(C/U) Seksyen 119(2) RM150

53 Lampu brek tidak berfungsi/ K.26 MV(C/U) Seksyen 119(2) RM150


nyala berkelip/bukan merah jingga

123
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

54 Tiada mudflap (wings) K.31 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150

55 Tidak selenggara
kenderaan dengan baik K.94 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM300

56 Tidak jaga brek/gear/


stereng/wiper K.95 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150

57 Tidak jaga lampu dengan


baik/tidak berfungsi K.97 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150

58 Tidak pasang lampu pada


waktu malam K.101 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150

59 Tidak ada alat amaran tiga segi K.101A MV (C/U) Seksyen 119(2) RM300

60 Pasang lampu semasa K.102 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150


berhenti di sebelah kanan jalan

61 Tidak jaga silencer/ekzos K.103MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150

62 Tidak jaga meter kelajuan K.104 MV (C/U) Seksyen 119 (2) RM150

63* Tidak jaga tayar/tidak berbunga K.105 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150

124
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

64 Ekzos bunyi bising K.109


MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150

65 Halang lalulintas kecuali turun K.113


penumpang MV (C/U) Seksyen 119(2) RM200

66 Tidak matikan enjin/tidak guna brek K.116 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150
tangan semasa memberhentikan
kenderaan

67 Memasang lampu hadapan selain K.96


warna putih (20)(i) Seksyen 119(2) RM150

68 Larangan penggunaan cermin gelap K.5 MV


(PCTG) 1991 K.10 MV (PCTG) RM200

69 Letak kenderaan di tempat yang


di larang:

i) tanda no parking K.8A (TS(SCT) RM200


59 LN 167/59

ii) digarisan kuning K.12(3A)TS Seksyen 119(2) RM200

125
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

70 Letak kenderaan di tempat yang


dilarang:

i) di simpang/selekoh K.12(1) RTR Seksyen 119(2) RM200

ii) dari paip bomba K.12(2) RTR Seksyen 119(2) RM200

iii) di tempat bahaya/terlindung K.12(3) RTR Seksyen 119(2) RM200

iv) Perhentian bas K.12(4) RTR Seksyen 119(2) RM200

71 Baiki/basuh kenderaan di garis K.48 RTR Seksyen 119(2) RM100


pejalan kaki awam

72 Henti/Halang K.38 RTR Seksyen 119(2) RM200


lalulintas di pejalan kaki

73 Guna/letak kenderaan di K.50 RTR Seksyen 119(2) RM200


pejalan kaki

Nota: *Kes-kes KEJARA

126
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

v) Perun
Perun tuk
eruntuk an-P
tukan-P erun
an-Perun tuk
eruntuk an Ter
tukan hadap R
erhadap isiko
Risiko -R
isiko-R isiko P
-Risiko ihak Ketiga Yang T imbul Dar
Pihak ipada P
Daripada enggunaan Kender
Penggunaan aan M
Kenderaan ot
Mot or
otor

SEKSYEN / SEKSYEN / KADAR KADAR


BIL KESALAHAN KAEDAH KAEDAH KO M P
PAAU N MAHKAMAH
KESALAHAN HUKUMAN

1 Tiada perlindungan insurans Seksyen 90(1) Seksyen 90(2) Mahkamah Denda RM1000
atau penjara 3 bulan
atau kedua-duanya
dan lesen digantung selama
12 bulan

2 Pemilik gagal kemukakan insurans Seksyen 103 Seksyen 103 RM100

vi) Kesalahan-Kesalahan Dan Pelbagai Peruntukan

SEKSYEN / SEKSYEN / KADAR KADAR


BIL KESALAHAN KAEDAH KAEDAH KO M P
PAAU N MAHKAMAH
KESALAHAN HUKUMAN

1 Palsu/pemalsuan (kemuka/ubah) Seksyen 108 Seksyen 1 08 Mahkamah Denda RM5000


rosak/usik/cacatkan /gunakan atau penjara satu
lesen/ dokumen/plate palsu tahun atau kedua-
duanya

127
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

2 Liabiliti Pemunya Berdaftar Seksyen 109 Seksyen 109 Disabitkan bersalah sebanyak
3 kali di bawah seksyen 41,
42, 43, 44, 45 dan
45A dalam masa
3 tahun oleh
pemandu yang sama. Pemilik
kenderaan boleh
didenda RM50,000
hingga RM 150,000.
Kesalahan
berikutnya didenda RM
100,000
hingga RM500,00

3 Halangan/gangguan Seksyen 110 Seksyen 110 RM200


lalu lintas

4 a) Enggan beri maklumat Seksyen 114(2) Seksyen 114(2) RM300 Denda RM5000 atau penjara
satu tahun atau kedua-duanya
b) Maklumat palsu

5 Gagal beri maklumat Seksyen 115(1) Seksyen 115(1) RM300


pemandu

128
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 3
d) Mewujudkan pemandu-pemandu yang berdisiplin,
SISTEM KEJARA bertanggungjawab dan bertimbangrasa di jalan raya.

1.PENGERTIAN UMUM e ) Mengambil tindakan terhadap pemandu-pemandu yang


melakukan kesalahan jalan raya.
Sistem KEJARA adalah singkatan dari perkataan ‘SISTEM
PENALTI MATA DEMERIT KESALAHAN JALANRAYA’.
Sistem ini ditujukan khas kepada pemandu-pemandu 4. BAGAIMANA SISTEM KEJARA BERFUNGSI
kenderaan yang memiliki lesen memandu Kompeten dan
Lesen Memandu Percubaan. Sistem KEJARA berfungsi seperti berikut:-

2.PENGERTIAN KHUSUS a ) Sistem KEJARA berfungsi di bawah APJ 35,35a, 37 dan


38, dan juga mengikut Kaedah-Kaedah Kenderaan Mo-
Sistem pemberian mata demerit kepada pemandu- tor (Mata Demerit) 1997.
pemandu kenderaan yang telah disabitkan kesalahan sama
ada melalui kompaun (Polis atau JPJ ), atau denda b) Rekod pesalah Sistem KEJARA diwujudkan melalui notis
(Mahkamah) bagi kesalahan yang terjadual. saman yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan
terjadual dan mata demerit akan dikira.
3. KENAP
KENAPAA SISTEM KE
KEJJ A R
RAA DIWUJUDK
DIWUJUDKAAN
c) Bagi pemanduan yang telah mengumpul 15 atau lebih
Sistem KEJARA diwujudkan bertujuan:- mata demerit, tindakan berikut akan diambil:

a ) Untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya.

b) Untuk meningkatkan kesedaran kepada pemandu-


pemandu mengenai keselamatan jalan raya.

c) Mempastikan pemandu-pemandu mematuhi peraturan-


peraturan jalan raya.

129
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

M ATA KESALAHAN HUKUMAN 5. KURSUS PEMULIHAN

15 atau lebih mata Lesen memandu Kursus pemulihan kepada pemandu dikenakan seperti
demerit akan digantung berikut:-
kali yang pertama 6 bulan
a ) Ketua Pengarah boleh mengarahkan pemegang
15 atau lebih mata Lesen memandu
demerit bagi kali akan digantung lesen memandu yang lesennya telah digantung
yang kedua 12 bulan menghadiri kursus pemulihan. Apabila pemegang
lesen menghadiri kursus dengan jayanya,
15 atau lebih mata Lesen tempoh pengurangan penggantungan diberikan.
demerit bagi kali memandu
yang ketiga digantung 12 bulan Penggantungan Tempoh Pengur
Pengur angan
engurangan
(Dalam tempoh 5 tahun) dan tindakan
pembatalan lesen Penggantungan kali Pertama 4 Minggu
akan dibuat Penggantungan kali Kedua 8 Minggu

d) Bagi lesen memandu kompeten (CDL) yang digantung, 6. PEMBERIAN BONUS


pemandu berkenaan tidak boleh memandu atau
mendapatkan suatu lesen, sama ada lesen belajar Pemberian bonus dipertimbangkan seperti berikut:-
memandu atau selainnya untuk memandu kenderaan
daripada apa-apa kelas semasa tempoh penggantungan. a ) Bagi pemandu-pemandu lesen CDL yang mendapat
mata demerit kurang daripada 15 mata, dan tidak
e ) Bagi pemandu Lesen Percubaan yang telah mengumpulkan melakukan apa-apa kesalahan terjadual selama tempoh
10 atau lebih mata demerit, Lesen Percubaan akan 24 bulan berturut-turut, 7 mata demerit akan diketepikan.
dibatalkan.
7. PENALTI DEND
PENALTI DENDAA
f) Bagi pemandu yang telah dibatalkan lesen memandu Pemandu dilarang memandu semasa lesen digantung:-
(Lesen ‘P’ atau CDL) tidak boleh memandu atau
mendapatkan suatu lesen, sama ada lesen belajar a ) Memandu semasa lesen memandu digantung atau
memandu atau selainnya daripada apa-apa kelas bagi dibatalkan boleh didenda RM2,000 atau enam (6) bulan
tempoh dua belas bulan dari tarikh penyerahan balik lesen. penjara.
130
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

8 . KESALAHAN-KESALAHAN TERJADU AL D
TERJADUAL AN M
DAN MAATA M a ta D
Demer
emerit
emer it
DEMERIT YANG DIBERIK A N Kesalahan Yang Diber ik
Diberik an
ikan

Kesalahan-kesalahan terjadual dan kedudukan mata g) Melebihi had laju yang


demerit adalah seperti berikut:- dikenakan pada sesuatu jalan
atau kenderaan
Kesalahan M a ta D
Demer
emerit
emer it
- Melebihi 40km sejam 10
Yang Diber ik
Diberik an
ikan - Melebihi 26km - 40km sejam 8
- Melebihi 1km - 25km sejam 6
a ) Memandu atau sedang
mengawal kenderaan motor di h) Kesalahan-kesalahan
bawah pengaruh 15 berhubung dengan memotong 8
minuman yang memabukkan dan halangan semasa
atau dadah memotong
i) Gagal memberi laluan kepada
b) Memandu dengan melulu atau ambulans atau kereta bomba 8
membahayakan 15 atau kenderaan polis atau
kastam atau JPJ
c) Memandu dengan tidak cermat 15
dan tidak bertimbangrasa j) Kesalahan-kesalahan yang
dilakukan oleh pemandu di 8
d) Pertandingan atau dugaan 15 lintasan pejalan kaki
kelajuan k) Kesalahan-kesalahan
berhubung dengan pemanduan 8
e ) Tanpa alasan yang munasabah, di sebelah kiri jalan
gagal mengadakan spesimen
nafas, darah atau air kencing 15 l) Gagal berhenti di persimpangan 8
apabila dikehendaki berbuat
demikian oleh pegawai polis m) Cuai mengawal dengan wajar
pergerakan kenderaan 8
f) Gagal mematuhi lampu isyarat 10 (Penggunaan telefon bimbit)

131
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

M a ta D
Demer
emerit
emer it
Kesalahan M
Maa ta D emer
Demer it
emerit Yang Diber ik
Diberik an
ikan

n) Menggunakan kenderaan motor 5


di jalan yang disekat

o) Mengabaikan arahan-arahan dan 5


isyarat-isyarat lalulintas

p) Menggunakan tayar botak 5

q) Memotong di garisan kembar 5


(Garisan tidak putus)

r) Gagal mematuhi syarat-syarat


yang dilampirkan kepada lesen
memandu percubaan [Kaedah
15A Kaedah-Kaedah Kenderaan
Motor (Lesen Memandu) 1992]

- Gagal membawa lesen memandu 5


bersama-samanya semasa
memandu

- Gagal mempamerkan tanda 10


pengenalan’P’

- Gagal mempastikan kandungan 5


alkohol dalam nafas, darah atau Air
kencing adalah pada 0.00

132
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB VII i. Memakai pelindung muka atau risor.


PER
RAATUR AN D
TURAN AN PERUND
DAN ANGAN
PERUNDANGAN
MENGENAI PENUNGGANG MO MOTT OSIK
OSIKAAL ii. Pakaian pelindung:
- Jaket dan seluar yang berwarna cerah, kalis angin
BAHAGIAN 1 dan selesa pada leher, tangan dan pinggang.
PANDU AN UNTUK PENUNGGANG MO
ANDUAN MOTT OSIK
OSIKAAL
2 . Pemeriksaan Motosikal
1. MEM
MEMAAK AI PER
KAI ALA
PERALA TAN YANG BE TUL
ALAT Anda harus sentiasa memeriksa motosikal anda
setiap kali anda ingin memulakan perjalanan.
Penunggang motosikal hendaklah menggunakan
peralatan yang betul untuk menjamin keselamatan semasa a ) Kawalan
berada dijalan raya. Peralatan yang perlu diberi perhatian
adalah seperti berikut : i) Brek-brek tangan dan kaki
- Berfungsi dan kedua-duanya mencengkam apabila
a ) Topi Keledar : digunakan.
Aspek-aspek yang penting yang perlu diberi perhatian
ii) Cekam tuil ‘throttle’
adalah seperti berikut : - Mesti sentiasa dalam keadaan licin,senang
ditarik atau dilepaskan.
i. Memakai topi dengan kemas, selesa dan bermutu.

ii. Berwarna cerah seperti putih, kuning dan sebagainya. iii) Kabel
- Disapu minyak dan dapat berfungsi dengan baik.
iii. Mempunyai pemantul cahaya. Tukar jika topi keledar
rosak. iv) Tayar
- mempunyai tekanan angin yang cukup dan
b) Pelindung Mata, Muka dan Badan mempunyai bunga tayar yang sempurna.
Tubuh anda seperti badan, mata dan muka adalah penting
dilindungi semasa memandu. la perlu dilindungi daripada
terkena batu, serangga, dan angin deras. justeru itu, ia
perlu dilindungi :-

133
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

v) Lampu
- Selalu dibersihkan dan sentiasa berfungsi

- Tentukan lampu signal sentiasa menyala ketika


digunakan

- Tentukan lampu brake sentiasa berfungsi


Brek-brek tangan dan kaki
- Hon uji tentukan ia berfungsi sebelum digunakan.

vii) Rantai

- Disapu minyak, tidak terlalu tegang atau kendur

vii) Cermin Tayar Lampu

- Diperbetulkan sebelum memandu.

- Adalah berbahaya untuk membetulkan cermin bila


anda sedang memandu. Rantai

viii) Minyak Hitam dan Petrol Periksa tahap minyak hitam dan
petrol sebelum memandu. Cermin

- Jangan memandu ketika minyak petrol berada pada


reserve kecuali anda hendak ke Stesen Minyak.
Minyak Hitam
- Kekurangan minyak hitam akan mengakibatkan
kerosakan mekanikal yang mengakibatkan kenderaan
terhenti dan mengakibatkan anda hilang pertimbangan.

134
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 2 b) Tempat duduk


Duduk dekat dengan ‘handlebar’ dan pegang pemegang
MENUNGGANG C
CAAR
RAA SELA
SELAMM AT
dengan kemas. Siku dibengkokkan ke bawah. Anda
harus boleh memusingkan ‘handlebar, tanpa perlu
Pengenalan menjangkau tangan anda. Kaki diletakkan di atas tempat
Bagi menunggang motosikal dengan selamat, anda harus letak kaki.
tahu mengawal arah, kelajuan dan mengimbangi
2. Memusing dan membelok
motosikal. la memerlukan banyak latihan dengan
a ) Badan hendaklah ditegakkan.
menggunakan cara menunggang yang betul, merangkumi
b) Condongkan badan semasa membelok.
perkara-perkara saperti berikut :
c) Kawal hadlaju motosikal.
a ) Kedudukan Badan d) Gunakan gear yang sesuai mengikut keadaan dan
tidak menukar gear dengan tiba-tiba.
b) Memusing dan membelok
c) Memberek 3. Membrek
a ) Gunakan kedua-dua brek setiap masa
d) Menukar gear apabila hendak berhenti atau memperlahankan
kenderaan.
1 . Kedudukan Badan
Kedudukan badan yang betul adalah mustahak untuk b) Berhati-hati setiap kali anda mengambil tindakkan
mengawal motosikal anda supaya dapat memandu untuk menggunakan brek.
dengan selamat. la memerlukan posisi yang betul,
kedudukan pada tempat duduk, kedudukan tangan, siku, c) Brek hadapan menghasilkan kuasa untuk
lutut dan kaki. memberhentikan motosikal.

a ) Gaya Memandu 4. Menukar Gear


Kedudukkan badan adalah penting untuk mengawal Jangan menaik atau menurunkan gear motosikal anda
motosikal anda dan menunggang dengan selamat. la sewaktu :-
memerlukan gaya yang betul, kedudukan diatas tempat
duduk, kedudukan tangan, siku, lutut dan kaki. i) Membelok.
ii) Menuruni bukit
iii) Menghampiri persimpangan

135
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

5. Tek nik A
eknik sas M
Asas enunggang M
Menunggang ot
Mot osik
otosik al
osikal BAHAGIAN 3
MENENTUKAN JARAK
a ) Kawalan yang baik terhadap motosikal dari awal
Adalah penting anda menentukan jarak yang sesuai antara
b) Memandu mengikut kelajuan yang sesuai anda dengan kenderaan yang lain. Jika seseorang
melakukan kesalahan, jarak yang selamat akan
c ) Kedudukan badan yang betul memberikan peluang kepada anda untuk bertindak dengan
cepat untuk menghindarkan kemalangan.
d) Kedudukan tangan dan kaki yang betul
1. Jar ak Hadapan
Jarak
e ) Kedudukan badan yang berimbang ketika membelok
Jarak hadapan adalah merujuk kepada jarak diantara
f) Menentukan pertukaran gear yang lancar motosikal anda dan kenderaan dihadapan. Mematuhi
peraturan jarak yang selamat, akan memberikan anda
g) Penggunaan brek hadapan dan belakang cukup masa untuk memperlahankan kenderaan dan ruang
yang cukup untuk menggunakan brek atau bertindak untuk
mengatasi sebarang kejadian.

Gunakan peraturan 2 saat. Semasa berhenti, jarakkan


dengan kenderaan dihadapan.

2. Jarak di Bahag
Jarak ian Tepi
Bahagian

Penunggang motosikal boleh melakukan sesuatu


pergerakkan yang tidak boleh dilakukan oleh kenderaan
lain, la boleh bergerak dari satu lorong ke suatu lorong
yang lain untuk menjarakkan motosikal dari kenderaan lain.

136
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Seorang penunggang motosikal yang berpengalaman i) Beri laluan untuk kenderaan dibelakang memotong
sentiasa mengikut arus lalulintas yang di tetapkan. anda atau tukar lorong jika perlu.
Pertukaran lorong memandu hanya dibuat sekiranya
berlaku perkara-perkara seperti berikut :- jj) Perlahankan kenderaan tingkatkan jarak dari 2 saat
kepada peraturan 4 saat
a) apabila penunggang dipotong atau berselisih dengan
kenderaan dihadapan. Dalam keadaan ini anda harus iii) Perlahankan kenderaan jika jalan hadapan telah
bergerak ketengah-tengah lorong. kosong untuk memberi peluang kepada kenderaan di
belakang memotong anda.
b) apabila anda berada dekat dengan trak/lori besar,
ianya kadangkala akan mengakibatkan tiupan angin
yang deras yang akan menggangu kawalan anda.
Dalam keadaan ini bergerak ke tengah lorong apabila
kenderaan telah melepasi anda atau bergerak jauh
dari laluan trak/lori tersebut.

3. Jarak di Belakang

Kenderaan dari belakang mempunyai lebih kawalan


terhadap ruang dibelakang dari kenderaan yang di
hadapan. Banyak penunggang mengadu masalah
kenderaan mengekori kenderaan terlalu rapat. Dalam
keadaan ini tindakan seperti berikut dapat membantu untuk
mengatasi masalah :

137
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 4 BAHAGIAN 5
MENGENAL PASTI M
PASTI ASALAH
MASALAH MENUNGANG PAD
PA A W AK
DA TU M
AKTU ALA
MALA
ALAMM

1. Memandang ke Hadapan
Memandang Apabila memandu di waktu malam, penunggang motosikal
i. Perhatikan keadaan di permukaan jalan harus memberikan perhatian kepada perkara-perkara
seperti berikut :-
ii. Melihat tindakan pemandu kenderaan di hadapan.
iii. Perhatikan tepi jalan - kenderaan keluar/masuk di a ) Pasangkan semua lampu dan gunakan lampu tinggi
simpang.
ketika tidak mengekori dan berselisih dengan
kenderaan lain.
2. Menoleh ke Belakang
b) Kurangkan kelajuan dan mengekori kenderaan di
Penunggang hendaklah melihat cermin dan menoleh ke
belakang apabila ingin menukar lorong. Dengan cara ini hadapan anda pada jarak yang selamat.
penunggang dapat melihat kenderaan di belakang lorong
sebelahnya. Menoleh kebelakang adalah perlu bila ingin c) Gunakan cahaya lampu kenderaan di hadapan
memotong, membelok dan menukar lorong.
d) Menambah jarak dengan kenderaan lain
3. Menggunakan Cermin
e ) Pastikan penunggang dan pembonceng boleh dilihat
Untuk mengetahui apa yang berlaku di belakang, penunggang dengan memakai topi keledar dan pakaian yang ada
dinasihatkan selalu memeriksanya dengan menggunakan pemantul cahaya
cermin motosikal. Cermin motosikal ini sangat mustahak
apabila melakukan atau berhadapan perkara-perkara seperti f) Adalah baik jika penunggang motosikal menampal
berikut :- pemantul cahaya di belakang, hadapan dan badan
motosikal.
i) Sebelum berhenti
ii) Semasa berhenti di persimpangan
iii) Semasa menukar lorong

138
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 6 PERINGATAN SE
PERINGAT SEWW AK TU MEMBA
AKTU MEMBAWW A PEMBONCENG
W A PENUMP
MEMBAW
MEMBA ANG
PENUMPANG
DAN BARANGAN a ) Pembonceng hanya dibenarkan menaiki motosikal
apabila enjin motosikal telah dihidupkan dan turun
Perkara yang untuk perlu diikuti apabila membawa setelah enjin dimatikan.
penumpang atau barangan :-
1. Tempat duduk yang sesuai, besar dan duduk rapat b) Pembonceng hendaklah duduk rapat dengan
antara penunggang dan penumpang. penunggang dihadapan.

2. Gunakan pemijak kaki yang kukuh. MEMBAWA BAR


MEMBAW ANG/BEBAN
BARANG/BEBAN

3. Memakai pakaian pelindung dan topi keledar yang 1 . Bawa barang yang ringan
sesuai.
2 . Ikat dengan tali anjal
4. Pembonceng hendaklah:-

4.1 Menaiki motosikal setelah enjin dihidupkan


4.2 Duduk rapat dengan penunggang
4.3 Pegang paha,tali pinggang atau pemegang
pembonceng
4.4 Letak kaki di atas pemijak kaki

PENUNGGANG DENGAN PEMBONCENG


1. Pandu dengan kelajuan yang rendah terutama
semasa membelok atau dijalan tak rata.
2. Mengambil tindakan awal bila berhenti
3. Memberitahu pada pembonceng sebelum
melakukan sesuatu

139
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 7 2. M enuk
Menuk ar Ar
enukar ah D
Arah engan P
Dengan an
Pan tas
antas
MENGEND ALIK
MENGENDALIK AN MO
ALIKAN MOTT OSIK
OSIKAAL
KETIKA KECEMASAN a) Untuk membelok ke kanan:

Penunggang harus sentiasa berhati-hati ketika berada di Tolak pemegang sebelah dengan tapak tangan Roda
jalanraya. Penunggang hendaklah mengetahui apa yang harus hadapan akan membelok ke kiri dan motosikal akan
dilakukan dalam keadaan kecemasan. Tindakan yang cepat cenderung ke arah kanan apabila motosikal telah cenderung
dan berkesan hendaklah diambil apabila menghadapi situasi ke kanan, berhenti menolak dan tegakkan motosikal
yang mencemaskan. Berikut dinyatakan beberapa situasi
kecemasan dan tindakan yang harus dilakukan oleh 3. K
Kaa w alan Ketik
Ketikaa Ter gelincir
ergelincir
penunggang :-
Brek dengan kuat salah satu atau kedua-dua brek
1.Membrek merupakan satu sebab berlakunya kegelinciran.

a ) Tutup ’throttle’ Jika roda depan tergelincir, lepaskan brek hadapan secepat
mungkin.
b) Membrek dalam masa yang awal
Jika roda belakang tergelincir, kawal haluan motosikal dan
c) Gunakan kedua-dua brek dengan kuat hanya semasa lepaskan brek secara perlahan-lahan.
berjalan lurus
Jika tergelincir disebabkan terlalu laju, lepaskan pemulas
d) Tekanan brek hendaklah berubah-ubah mengikut minyak.
permukaan jalan
Semasa berlaku kegelinciran, kedua-dua kaki hendaklah
e ) Bila menurun bukit yang curam dan berliku, brek dengan diletakkan diatas pemijak kaki.
perlahan dan kurangkan tekanan semasa mengambil
selekoh.

f) Penggunaan gear yang rendah semasa mula menurun bukit


adalah baik.

140
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4. Masalah Mekanikal

Tayar Kempis/Pancit:

a ) Pegang handle dengan kemas dan bergerak secara


lurus.

b) Bebaskan brek, lepaskan pemulas minyak dan biarkan


motosikal bergerak perlahan.

c) Jika tayar depan kempis, undur tempat duduk ke


belakang. Jika tayar belakang kempis, duduk seperti
biasa.

d) Tunggu sehingga motosikal bergerak perlahan dan


berhenti ditepi jalan.

5. P emulas M
Pemulas in
Min
inyy ak Tersek
ersekaat

a ) Tarik cekam tuil, gunakan brek dan bebaskan pemulas


minyak.

b) Tutup suis enjin atau tunggu motosikal berhenti.

c) Selepas berhenti, periksa kabel pemulas minyak dan


uji.

141
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHA GIAN A
BAHAGIAN
1 . Pilih tanda isyarat lalu lintas yang SESUAI dengan semua
pernyataan di bawah:

I. Kenderaan yang dipandu perlahan berada di lorong


sebelah kiri
II. Kenderaan yang hendak memotong gunakan lorong di
sebelah kanan

A B C D

2 . Pilih tanda isyarat lalu lintas yang SESUAI dengan semua


pernyataan di bawah:

I. Perlahankan kenderaan A BERHENTI


KANAK-KANAK
MELINTAS
B 50
II. Berhenti sekiranya perlu
III. Melihat kenderaan dari arah kanan km / j
IV. Memberi laluan kepada kenderaan dari arah kanan

C D
BERI
LALUAN
142
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

3. Pilih tanda isyarat lalu lintas yang dikategorikan sebagai sementara:

A B C D

4. Pilih tanda isyarat lalu lintas yang sesuai dengan semua pernyataan di bawah:

I. Dilarang memotong
II. Perlahankan kenderaan
III. Tukar kepada gear rendah
IV. Teruskan perjalanan dengan berhati-hati

A B C D

143
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

5.Tindakan yang perlu dilakukan oleh pemandu apabila melalui jalan yang terdapat tanda isyarat lalu lintas ini:

A. Per lahank
erlahank an kender
lahankan aan,tuk
kenderaan,tuk ar kepada gear rrendah
aan,tukar endah dan pandu di sebelah kkir
ir
irii
B. Perlahankan kenderaan,tukar kepada gear tinggi dan teruskan perjalanan
C. Perlahankan kenderaan, bebaskan gear dan memandu ke kanan jalan
D. Perlahankan kenderaan, bebaskan gear dan berhenti di tepi jalan

6.Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini:

A. Kenderaan melebihi 3.5 meter lebar dilarang masuk


B. Kenderaan melebihi 3.5 meter tinggi dilarang masuk 3 .5m
C. Kenderaan tidak melebihi 3.5 meter tinggi dilarang masuk
D. Kenderaan melebihi 3.5 meter tinggi sahaja dibenarkan masuk

144
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

7. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini:

A. Selekoh kanan
B. Selekoh berbahaya
C. Lencongan ke kanan
D. Persimpangan jalan di sebelah kanan

8. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini:

A. Jalan bercabang
B. Simpang tiga di hadapan
C. Simpang jalan di sebelah kkir
ir
irii
D. Simpang jalan di sebelah kanan

145
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

9. Pilih pernyataan yang BETUL bagi tanda isyarat lalu lintas ini:

1 K. Kangsar A. T iada jaw apan yyang


jaw ang betul
B. Ke Taiping, belok kiri, sejauh 74km lagi
74 Taiping C. Ke Kuala Kangsar, jalan terus, sejauh 1km lagi
D. Ke Kuala Sepetang, belok kanan, sejauh 74km lagi
74 K. Sepetang

10. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini:

A. Halangan
LENCONGAN B. Rintangan
C. Lencongan
D. Jalan sehala

146
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

11. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini:

A. Tanda isyarat gereja di hadapan


B. Tanda isyarat hospital di hadapan
C. Tanda isyarat berhenti di hadapan.
D. Tanda isy ar
isyar
araa t simpang empa
empatt di hadapan

12. Tindakan yang perlu dilakukan oleh pemandu apabila melalui jalan yang terdapat tanda isyarat lalu lintas ini:

A. Perlahankan kenderaan, tukar kepada gear rendah dan pandu di sebelah kanan jalan
B. Per lahank
erlahank an kender
lahankan aan, pandu dengan ber
kenderaan, ha
berha ti-ha
hati-ha ti dan dilar
ti-hati ang memot
dilarang ong
memotong
C. Bunyikan hon dan teruskan perjalanan dengan kelajuan yang sama
D. Bunyikan hon,tukar kepada gear tinggi dan lajukan kenderaan

13. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini:

A. Teruskan perjalanan seperti biasa


B. Berhentikan kenderaan sehingga pagar lintasan kereta api dibuka
C. Perlahankan kenderaan dan teruskan perjalanan jika palang tidak menghalang perjalanan
D. Per lahank
erlahank an kender
lahankan aan dan tterusk
kenderaan erusk an perjalanan jik
eruskan jikaa tiada ker eta api yyang
kereta ang melalui kka
a w asan ini

147
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

14. Di kedua-dua kawasan ini, pemandu hendaklah memandu dengan:

I . Berhati-hati
II. Memperlahankan kenderaan
III. Menyalakan lampu kecemasan

A. Ill sahaja
B. I dan II sahaja
C. I dan III sahaja
D. II dan III sahaja

15. Di kawasan manakah tanda isyarat lalu lintas ini akan anda temui ketika memandu?

A. Perumahan
B. Pembinaan
3 .5m C.
D.
Te rro
o w ong
Lintasan kereta api berpagar

148
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN B
16. Mengikut kajian,kebanyakan kemalangan berlaku di akhir sesuatu perjalanan.Kenapa perkara ini boleh berlaku?

A. Keletihan dan mengantuk


B. Pengaruh cahaya dan cuaca,
C. Kerosakan mekanikal kenderaan
D. Terlalu gembira kerana hampir ke destinasi

17. Sedang anda memandu di sebatang jalan raya, tiba-tiba sebuah kenderaan datang dari arah hadapan dalam
keadaan tidak terkawal. Apakah tindakan yang perlu anda ambil?

A. Teruskan perjalanan dengan berhati-hati


B. Nyalakan lampu kecemasan (hazard lights)
C. Kurangkan kelajuan, bergerak ke sebelah kiri jalan dan berhenti jika perlu
D. Bergerak ke sebelah kanan jalan dan memberhentikan kenderaan jika perlu

18. Jika anda memandu kenderaan berat di lebuh raya, nyatakan cara pemanduan yang baik yang patut anda amalkan.

A. Memandu sama ada di sebelah kiri atau kanan jalan


B. Memandu di sebelah kkir
ir
irii mengik
mengik ut had laju yyang
ikut ang ditetapk
ditetapk an
etapkan
C. Memandu ditengah jalan untuk mengelakkan daripada tergelincir
D. Memandu di sebelah kanan jalan dan tidak perlu memberikan isyarat

19. Semasa memandu di selekoh, pemandu hendaklah:

A. Menarik brek tangan


B. Menekan injak cekam (clutch)
C. Menggunakan gear yang rendah
D. Gear mestilah dalam keadaan bebas
149
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

20. Apabila anda menghampiri pusing keliling dan ingin membelok ke kanan, di lorong manakah anda mesti
memandu?
A . Lorong kiri
B . Lorong kanan
C . Lorong kiri atau kanan
D . Lorong yang tidak dilalui oleh kenderaan lain

21. Antara perbuatan tidak sopan atau tindakan kurang bijak semasa memandu yang boleh membawa bahaya
ialah:

A. Memberikan isyarat yang betul apabila hendak membelok


B. Menggunakan lampu rendah ketika mengekori kenderaan di hadapan
C. S en tiasa memasang lampu tingg
entiasa tinggii semasa memandu pada w aktu malam
waktu
D. Memandu perlahan di lorong kiri dan membiarkan kenderaan di belakang memotong

22. Menuruni bukit yang curam memerlukan kita memandu dengan lebih berhati-hati. Apakah langkah yang
sesuai diambil apabila memandu dalam keadaan ini?

A. Tekan injak cekam dan kawal stereng


B. Tukar kepada gear tinggi dan bersedia untuk membrek
C. Tuk ar kepada gear rrendah
ukar endah dan bersedia un tuk membr
untuk ek
membrek
D. Sentiasa menggunakan brek dan cekam (clutch) untuk mengawal kelajuan kenderaan

23. Pilih satu daripada tempat-tempat berikut yang dibenarkan memotong apabila selamat:

A. Di petak kuning
B. Di hadapan sekolah
C. Di selekoh dengan garisan berkembar
D. Di jalan lurus dengan garisan putus-putus

150
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

24. Penggunaan isyarat yang betul membolehkan:

A. Pemandu lain memandu laju


B. Anda mendapat keutamaan laluan
C. Kesesakan lalu lintas dikurangkan
D. Pemandu lain boleh bertindak awal

25. Membrek dengan mengejut semasa memandu kenderaan boleh dielakkan dengan:

A. Memandu dengan had laju 30km/j


B. Mengekori kenderaan di hadapan terlalu hampir
C. Memastikan kenderaan anda memotong setiap kenderaan yang berada di hadapan tanpa mengira keadaan
D. Memastikan jarak yang selamat dan sentiasa menyesuaikan cara memandu dengan keadaan cuaca dan jalan

26. Tindakan berikut adalah cara untuk mengelakkan perlanggaran kenderaan daripada arah hadapan KECUALI:

A. Menekan brek dan memandu ke sebelah kanan jalan raya


B. Membunyikan hon dan menyalakan lampu hadapan
C. Perlahankan kenderaan dengan serta-merta
D. Bergerak ke sebelah kiri jalan raya jika perlu

27. Apakah tindakan anda sekiranya anda berhenti di tepi jalan dan ingin keluar dari kenderaan?

A. Terus buka pintu dan keluar ;


B. Menurunkan cermin tingkap sebelum keluar
C. Memasang lampu isyarat ke kiri sebelum keluar
D. M eliha
elihatt ccer
er min sisi dan pastik
ermin an tiada kender
pastikan aan lain dar
kenderaan darii belak ang
belakang

151
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

28. Hydroplaning ialah keadaan apabila kenderaan menggelongsor di atas lapisan air yang berada di antara tayar
dan permukaan jalan. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya keadaan ini?

A. Ta y ar botak
B. Jalan kering
C. Tekanan angin tayar yang cukup
D. Kenderaan yang dipandu perlahan

29. Jika hujan terlalu lebat dan jalan sukar dilihat dengan jelas semasa memandu, pemandu dinasihatkan untuk
mengambil tindakan berikut:

A. M ember hen
emberhen tik
hentik an kender
tikan aan dit
kenderaan empa
empatt yyang
ditempa ang selama
selamatt sehingga hujan ber hen
berhen ti
henti
B. Melajukan kenderaan dan memasang lampu hazard
C. Meneruskan perjalanan seperti biasa
D. Sentiasa membunyikan hon

30. Bercakap melalui telefon bimbit atau mendengar radio yang terlalu kuat semasa memandu boleh
menyebabkan pemandu:

A. Dapat memandu dengan tenang


B. Dapat mengelakkan diri daripada mengantuk
C. T idak dapa
dapatt member
memberii tumpuan semasa memandu
D. Tidak merasakan kepenatan memandu terutama ketika perjalanan jauh

31. Tujuan utama pemanduan berhemat diperkenalkan ialah untuk :

A. Menghalang perjalanan anda


B. Menjimatkan kos perjalanan anda
C. Mempercepatkan perjalanan anda
D. Mengelakkan kemalangan jalan raya

152
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

32. Apabila memandu menghampiri selekoh tajam yang terlindung, apa yang anda perlu jangkakan?

A. Tiada kenderaan lain di hadapan


B. Ter dapa
dapatt halangan dan kender
erdapa aan lain dar
kenderaan darii hadapan
C. Kenderaan dari arah hadapan memandu di lorong yang betul
D. Keadaan jalan raya adalah bersih dan tiada apa-apa halangan

33. Jika anda ingin memotong kenderaan di hadapan, anda mestilah:

A. Memandu perlahan
B. Menggunakan gear rendah
C. Mematuhi peraturan 12 saat
D. Menyalakan lampu hadapan

34. Merancang perjalanan bermaksud:

A. Menggunakan jalan paling dekat walaupun lalu lintas di jalan tersebut adalah sibuk
B. Menggunakan kenderaan baru supaya cepat sampai ke tempat yang dituju
C. M en
enyy ediak an w
ediakan aktu perjalanan yyang
waktu ang cuk up un
cukup tuk sampai ke sua
untuk tu ttempa
suatu empa
empatt
D. Menyediakan perbelanjaan yang mencukupi

35. Dalam keadaan manakah anda sukar membuat jangkaan jarak dan kelajuan kenderaan yang datang dari hadapan?

A. Memandu dalam cuaca yang baik pada siang hari


B. M emandu pada w aktu malam semasa hujan leba
waktu lebatt
C. Memandu pada waktu tengah hari semasa hujan rintik-rintik
D. Memandu pada waktu petang semasa cuaca terang benderang

153
PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

3 6 . Di manakah anda dibenar k an meletak kenderaan?

A. Di jalan selekoh
B. Di perhentian bas
C. Di atas jambatan sempit
D..
D Di te m p at l e t a k k e n d e ra a n ya n g d i s e d i a k an
an

3 7 . Bagaimanak ah cara memandu yang baik dan selamat ketika di selekoh tajam?

A. Memandu dengan perlahan dan gunakan gear yang sesuai


B. M e m a n d u d e n g a n l a j u d a n m e n ya l a k a n l a m p u h a d a p a n
C. Menyalakan lampu hadapan dan membunyik an hon
D. M e n e k a n i n j a k c ek a m ( c l u t c h ) s e p a n j a n g s e l e k o h

3 8 . Dalam keadaan bagaimanakah kita per lu memotong kenderaan di hadapan?

A. A p a b i l a m e n g e k o r i s e b u a h k e n d e ra a n y a n g m u n g k i n b o l e h m e n y e b a b k a n k e m a l a n g a n
B. A p a b i l a k e n d e r a a n d i h a d a p a n b e rg e r a k t e r l a l u p e r l a h a n
C. A p a b i l a k e n d e r a a n d i h a d a p a n m e n u k a r h a l u a n k e k i ri
D
D.. S e m u a ya n g d i ny a t a k a n d i at a s

i hadapan? 39. Pilih pern yataan yang BE TUL bagi gambar rajah ini:

A. Kenderaan C perlu beri keutamaan kepada kenderaan B


A B. K e n d e r a a n B p e r l u b e r i k e u t a m a a n k e p a d a k e n d e ra a n C
C. Kenderaan B perlu beri keutamaan kepada kenderaan A sebelum keluar
D. K e n d e r a a n A p e r l u b e r i k e u t a m a a n k e p a d a k e n d e ra a n B s e b e l u m m e m b e l o k

C
154
PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

40. Pilih perny ataan yang BETUL bagi gambar rajah ini:

A
A. K e n d e ra a n B m e m p u ny a i k e u t a m a a n j a l a n s e b e l u m k e n d e ra a n A
B. K e n d e r a a n A m e m p u n y a i k e u t a m a a n j a l a n s e b e l u m k e n d e ra a n B
C C. K e n d e r a a n C m e m p u n ya i k e u t a m a a n j a l a n s e b e l u m k e n d e r a a n B
D. Kenderaan C mempuny ai keutamaan jalan sebelum kenderaan A
B

BAHAGIAN C
41. Pilih dari senarai di bawah yang menunjukkan ketegangan positif:

A. Sakit
B. Kematian
C. Berkahwin
D. Putus tunang

4 2 . B era p a l a m a k a h t e m p o h s e s u a t u Le s e n M e m a n d u Per c u b a a n ( P D L ) ?

A. 6 bulan
B. 1 2 bulan
C. 2244 b u l a n
D. 3 6 bulan

155
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

43. Kelayakan umur minimum untuk memohon Lesen Belajar Memandu (LDL) bagi kelas B ialah:

A. 15 tahun
B . 16 tahun
C. 17 tahun
D . 18 tahun

44. Semua calon dikehendaki lulus ujian undang-undang jalan raya sebelum layak memohon untuk menduduki ujian amali.
Berapa lamakah sah laku bagi kelulusan ujian undang-undang tersebut?

A . Satu tahun dari tarikh lulus


B . Dua tahun dar
darii tar ik
tarik
ikhh lulus
C . Tiga tahun dari tarikh lulus
D . Tiada tempoh dari tarikh lulus

45. Berapa lamakah tempoh sah laku sijil keputusan ujian memandu (JPJL3) untuk memohon Lesen Memandu?

A . 1 tahun
B. 2 tahun
C. 3 tahun
D. 4 tahun

46. Apakah jenis lesen yang diperlukan oleh seorang pemandu Kenderaan Perkhidmatan Awam?

A. Lesen Memandu Kompeten dan Lesen PSV


B . Lesen Memandu Kompeten dan Lesen GDL
C . Lesen Memandu Kompeten dan Lesen Konduktor
D . Lesen Memandu Kompeten dan Permit Memandu Antarabangsa

156
PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

47. Pemegang Lesen Memandu Percubaan (PDL) hendaklah mempamerkan:

A. Plat “L” di hadapan dan di belakang kenderaan


B. Pla
latt “P
“P”” di hadapan dan di belak ang kender
belakang aan
kenderaan
C. Tanda “AWAS PEMANDU CACAT” di belakang kenderaan
D. Tanda “PEMANDU SEDANG DIUJI” di hadapan kenderaan

48. Di bawah Sistem KEJARA apakah jenis tindakan yang boleh dikenakan kepada pemegang
Lesen Memandu Kompeten (CDL) apabila didapati telah mengumpul 15 mata demerit atau
lebih bagi kali ketiga dalam tempoh 5 tahun?

A. Lesen Memandu Kompeten (CDL) digantung tidak melebihi 6 bulan


B. Lesen Memandu Kompeten (CDL) digantung tidak melebihi 12 bulan
C. L esen M emandu Kompet
Memandu en ((CDL)
Kompeten CDL) digan tung 12 bulan dan tindak
digantung an pemba
tindakan talan lesen ak
pembatalan an dibua
akan dibuatt
D. Lesen Memandu Kompeten (CDL) digantung 24 bulan dan tindakan pembatalan lesen akan dibuat

49. Di bawah Sistem KEJARA berapakah mata demerit yang boleh dikenakan pada pemandu yang melakukan kesalahan kerana
TIDAK mematuhi lampu isyarat semasa memandu di jalan raya?

A. 5 mata
B. 8 mata
C. 10 ma ta
mata
D. 15 mata

50. Seorang pemandu telah meletakkan kenderaannya mengikut sesuka hati di kawasan lalu lintas yang sibuk.
Di bawah Seksyen 48 Akta Pengangkutan Jalan 1987 tindakan ini merupakan suatu kesalahan kerana ia boleh :

A. Menyebabkan kenderaan lain sukar untuk mendapatkan tempat letak kenderaan


B. M en
enyy ebabk an baha
ebabkan bahayy a, halangan aatau
tau kesusahan kepada pengguna - pengguna yyang
ang lain
C. Memberikan cukup ruangan kepada kenderaan lain meletakkan kenderaan di tempat yang sama
D. Menyebabkan kenderaan lain mudah untuk membuat olah gerak yang sesuai bagi mengelakkan kesesakan
lalu lintas kepada pengguna jalan yang lain
157