Anda di halaman 1dari 23

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.

my

Namacalon:.

Kelas:
018/1

SULIT
018/1 Science Percubaan UPSR

Year 6

20ll
t hourl5 rninutes
JABATAN PELAJARAII NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN PERCUBAAN SAINS UPSR 2011

l jam

15

minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

MAKLUMAT KEPADA CALON


Kertas soalan ini mengandungi 2 Bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.

Bahagian A ada 30 soalan. Jawab semua soalan.

3.

Jfiwab dengan menghitamkon ruangan pada Kertas iawapan Bahagian A.

Behagian B ada 5 soalan. Jawab semua soalan.

5. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan


sebaltknya.

untuk memberi maklumat yang berguna bagi

menjawab soalan. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala, kecuali dinyatakan

6.

Jawab dengan menulis jmuapan kamu dalam ruanganyang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak

018

GPSSJPNWPIPERCUBAAN UPSR 2011

SU[,IT

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

Section A Bahagian A
,:i [ 30 marks] :!{ 30 markahl

Answer all questions Jawab semun soalan Diagram I shows two fish in two different containers. Rajah 1 menuijukkrin dua ekor ikan di daram duq bekas yang berbeza.
dead fish

minyak

water

air
Uontalner I Bekas I
Container 2 Aekas 2

Diagram Rajah I

X.

The fair test in Diagram 1 shows that animals need Ujikaji dalam Rajah I menunjukkan haiwan memerlukan

A B C D

air udara food maksnan water

air
sunlight cahaya matahari

which of the following animars and their behaviours are matched correctly? Antara yang berikut, manakah haiwan dan kelakuan iipadonkan'd"ngon betul?

itrir"

Behaviour Kelakuan
Lays small amount of slimy eggs Bertelur dalam kuantiti yang sedikii dai berlendir Lays eggs under the leaves Bertelur di bahagian bmuah daun Lays egss underground Bertelur di dalam tanah

$tay in herds Hidup dalam kawanan yang besar


018
GPSSJPNWP/PERCU BAAN 20.11

Lihat Halaman sebelah

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


SULIT

018

Antara haiwanyang berikut, manakah menghadapi ancaman kepupusan?

B&

Diagram 2 shows four types of animals. Rajah 2 menunjukkan empat jenis haiwan.

qs
Diagram 2
Which of the following shows tr,, ur"ffiXiurrur. of p, e, R and S? Antara berikut yang manakah menunjukkan organ pernafasan p, e, I? dan S? P O
Trachea structure Liang pernofasan Lungs Peparu
Trachea structure Liang pernafasan Moist skin Kulit Lembap Gills Insang

A
B

Gills
Insang
Trachea structure Liang pernafasan Lungs Peparu Trachea structure Liang pernafasan

Moist skin Kulit Lembap


Trachea structure Liang pernafasan Lungs

c
D

Moist skin Kulit Lemban Lungt Peoatu


Lungs Peparu

Peparu

Moist skin Kulit Lembap

018

GPSSJPNWP/PERCUBAAN

2011

SULIT

[.ihat Halaman sebelah

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

0:.8

The removal of the soil layer by running water such as heavy rain. Penyingkiran lapisan tanah oleh pengaliran air seperti hujan lebat.

What is the type of destruction that is related to the above information? Apalrahjenis pemusnahan yang dikaitkan dengan rnaklurnat di atasT

A Flash flood B
C
Banjir kilat Soil erosion
Hakisan tanah Water pollution
Petrcemaran

air

D
6

Loss of habitat

Kehilangan habitat
Diagram 3 shows a food web. Rajah 3 menunjuklwn satu siyatan malcanan.

,Vt-U

:i

P\

,/ ,/

\r

s /

_-',

\
R

-/'T

Diagram 3 Rajah 3
Which of the following statements is true?_ Ant ara p e yny at dan y ang b e r ikut, mana kah b enar ?

A B

Q, R and S are herbivores. Q, R, dan S ialah herbivor.


S, U and T are carnivores. S, U, dan T ialah karntvor,

c rhe number of species U decreases


D

if the number of species e increases. Bilangan spesies (J berkurangan jika bitangan spesiis bertamboh. e

The number of species T increases when the number of species S decreases. Bilangan spesies T bertambah apabira spesies s berkurongan.

018

GPSSJPNWP/PERCUBAAN

2011

5ULIT

Lihat Halaman sebelah

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


SULIT

018

which of the following is not aN ancient times method of measuring length? Antara yang berikut, manakah bukan cara mengulat panjang pada zaman silam?

A Span
Jengkal

Foot

Kaki

C D

Cubit
Hasta
Head

Kepala

8 Diagram 4 shows the volume of water in a beaker before and after adding in three,wooden
blocks.

Raiah 4 menunjukkan isipadu air dalam satu bikar sebelum dan se.lepas menambdhkan tiga bangkah kayu lce dalamnya,

000 900 800 700 600 500

mt

mI

Diagram 4 Rajah 4
What is the volume of each wooden block? Apakah isi padu setiap bongkah kayu tersebut?

50 cm3
100 cm3 150 cm3

B
C
D

200 cm3

018

GPSSJPNWP/PERCUBMN 2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

Diagram 5 shows a circuit diagram. Rajah 5 menunjukkan satu rajah litar elektrik

Diagram 5 Rajah 5 Which electric circuit is represented by the circuit diagram above? Antara litar elektrikyang berikut, manakah mewakili rajah litar eletrtrik di atas?

10 Which of the following statement$ are true about force? Antara pernyat aan yang b e rikut, manalah benar tentang drya?

P
Q

Force can be $een.


Daya boleh ditihat.

RS-

Force involves pushing only.


Daya melibatkan totakan sahaja. Kesan daya boleh ditihat. A force is an action that is given to an object. Daya ialah satu aksiyang dikenakan ke atas suatu objek.

The effect of the force can be seen.

P andQ P donQ

pandR QdanR D Rand8 RdanS


GPSSJ

P and,S P danS

PNWP/PERCTJBAAN 2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


SULIT

018

11 Diagram 6 shows cold water in a beaker being heated. Raiah 6 menunjuldcan air sejuk dalam satu biknr yang sedang dipanaskan.

Cold
water
Air sejuk

Bunsen burner Penuru bunsen

Diagram 6 Rajah 6

It is observed that the water becomes warmer after 3 minutes. State one reason (inference)
which explains why the cold water becomes waffner. Diperhatikan bahswa air menjadi panas selepas 3 minit. Nyatakan satu inferens yarry menjelaskan bagaimana air sejuk menjadi panas.

A Water can become wanner.


Air boleh menjadi panas.

B Water becomes waffner in 3 minutes.


Air menjadi panas dalam 3 minit.

C D

Water gives out heat energy when heated.

Air mengeluarkan tenaga haba apabila dipanaskan.


Water becomes wanner when it gains heat. Air menjadi panas apabila ia memperoleh haba.

12 Diagram 7 shows a signboard that can be seen in the highway. Raiah 7 menunjukkan satu papan tanda yang boleh dijumpai di lebuh raya.

Diagram 7 Rajah 7
018
GPSSJPNWP/PERCUBMN

2011

SULTT

Lihat Halaman sebelah

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

Which of the car drivers will be summoned due to over the speed limit? Antara pemanduyang berikut, manakah aka,n disaman kerana memandu melebihi had laju?

Car driver
Pemandu

Distance Jarak
180

Time Masa
2 J +
A

J T U
V

300

244
110

A B

,Sand U

SdanU
Sand Z

SandV

C TandV
TandV

D
13

Uand
U

andT

Diagram 8 shows a glass inside a bEaker of water. Raiah 8 menunjukkan sebiji gelas dalam sebuah bikar yang berisi air.

Diagram 8 Rajah I
experiment? Diperhatikan bahawy air tidak dapat mengalir ke dalam gelas itu. Apakah yang boleh dis impulkan darip ada eluperimen itu?

It is observed that water cannot:flow into the glass. What can be concluded from the

A
B
C

Gases occupyspace.

Gas memenuhi ruang.


Gases have fixed mass.

Gas mempunyai j isint

te

tap.

Gases have fixed volume.

Gas mempunyai isi padu tetap.


Gases can be compressed.

Gas boleh dimampatkan.

018

GPSSJPNWP/PERCUBAA,N

2011

SULTT

Lihat Halaman sebelah

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


SULIT

018

14 Table I shows two groups of object. Jadual 1 menunjukkan dua htmpulan objek
P Leather bag
Beg

o
Tent Khemah
Plastic bag
Beg

lailit

Tyre Tayar

plastic

Drinking straw Key Penvedut minuman kunci the followins ing can be p laced into P and Q? Which Bahan manakah boleh dilampulkan dalam kumpulan P dan Q? B Paper Rubber band A Kertas Gelang getah

silk
Sutera

Telephone Telefon Gold ring

c
D

Bottle Botol
Camera

Cincin emas
Flower pot Pasu bunga

Kamera
15 Diagrarn 9 shows the observation

of an investigation. Rajah 9 menunjukkan pemerhatian bagi satu penyiasatan.

Diagram 9 Rajah 9
What is materialX? Apakah itu bahanX?

Glass

Kaca B Cardboard Kadbod C Manila card Kad manila D Tracing paper Kertas tekap

018

GPSSJPNWP/PERCUBMN 2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

16 Diagram

10 shows a glass of cold orange

juice.

Rqtah 10 menunjukJmn segelas jus orenyang sejuk.

droplet titlsut

Diagram l0 Rajah I0
Predict what will happen when the droplet is tested with red and blue litmus paper. Ramallran apqyang akan berlaku apabilo titisan diuji dengan kBrtas litmus biru dan merah.

A
B
C D

The red litmus paper

will

change its colour.

Kertas litmus merah akan bertukar warna. The blue litmus paper will change its colour. Kertas litmus biru akan bertukar warna. Both litmus paper will change its colour. Kedua-dua kertas litmus akan bertukor warnaBoth litmus paper will not change its colour. Kedua-dua kertas litmus tidak akan bertukar warna.

17 Which of the following statements explain the benefits of recycling industrial waste?
4ntara berikut, pernyataan manakah yang betul tentangfaedah mengitar semula bahan buangan industri?

I il
III lV A

Reduce pollution
Me ngurangkan pe nc e rn ar an

Prevent the depletion ofnatural resources Mengelakkan kepupusan sumber alam Produce new products from used materials Menghasilkan barangan baru daripada bahan terpakai Reduce the cost of waste disposal Mengurangkan kos pelupusan bahan buangan

I and III only dan III sohoja B I,II and IV only I, II dan IV sahaja C II, III and IV oniy II, III dan IV sahaia D I, II, III and IV only I, [1, III dan IV sahaja

018

GPSSJPNWP/PERCTJBAAN 2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


SULIT 11

018

18 Diagram I I shows a method of food preservation.


Raj ah I

menunjukkan sau lrsedah pengawetan makarnn"

Diagram l1' Rajah I1


What is the method of preservation known as? Kaedah pengawetan itu dikenali sebagai?

A Cooling B
C D

Penyejukan Salting Pengasinan Vacuum packing


Pembungkusan vakum

Drying
Pengeringan

19 Diagram

12 shows a conversation between Yusuf and Gopal. Rajah 12 menunjukkan satu perbualan antara Yusuf don Gopal,

I don't agree with you. Wa tidnk setaju dangmt

Diagram 12 Rajah 12
Which statement explains Yusufs observation? Pernyataan yang manakah menjelaskan pemerhatian Yusufr A The Sun does not give out light at night. Matahari tidak mengeluarkan cahaya pada malam. B The Moon is nearer to the Earth compared to the Sun. Bulon lebih dekat dengan Bwmi berbanding dengan Matahari. C The Sun is too large and cannot be seen by naked eyes. Matahari terlalu besar dan tidok dapat dilihat melalui mata kasar. D The Moon reflects more light than the Sun. Bulan memantul lebih banyak cahaya daripada Matahari.

018

GPSSJPNWP/PERCUBAAN

2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my t2

018

20

Rajah I3 menunjukkan tiga planet dalam Sistem Suria.

oo
M
N

Diagram 13 Rajah 13 Wh{ are the possible a,rrangement for planet L, M and N? Apakah susunan kedudukan yang mungkin bagi planet L, M dan N?

L
Mars

M
Venus Zuhrah Jupiter

N
Earth Bumi
Saturn

Marikh
Mars

Marikh
Mercury Utarid
Saturn

Musytari
Earth

Zuhal
Venus

Bumi
Uranus Uranus

Zuhrah Jupiter

21

Musytari Diagram l+ Moon as it revolves around the Earth. Raiah 14 menuniulckan kedudukan berbeza untuk bulan semasa ia beredar mengelilingi Bumi.

Zuhal

showsffie

r\
Sunlight
Cahaya

matahari

d{r+ ,q) ry)

:m".
o
Diagram 14 Rajah 14

What phase would you expect to see when the Moon is at positions J, K and L? Apakahfasa Bulan yang kamujangkakan apabila Buran berada di twdudukan J, K dan L?

A(

K
11 tl

BC

t
\
II
2011

tl

"o o)

J) C
.41

J)

L-/

\J
Uhat Halaman sebelah

GPSSJPNWP/PERCUBAAN

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


SULIT

018

22 Diagram l5

shows one of the phases of the Moon. Rajah 15 menunjuA*an satufasa bagi Bulan.

Diagram 15 Rajah 15
When can the phase of the Moon above be seen based on the Lunar calendar? Bilakahfasa bulan di atas dapat dilihat berdasarkan taqwim Qamari?

A
B
C
D

lst day oflunar calendar Ihb taqwim Qamari


5th day

oflunar

calendar

Shb taqwim Qamari

l5th day oflunar calendar I1hb taqwim Qamari

30th day oflunar calendar 30hb taqwin Qamari 23 Diagram 16 shows the occurrence of an eclipse ofthe Moon. Rajah 16 menunjukkan kejadian gerhana Bulan.

Butan

Moon

Diagram 16 Rajah 16
Which of the following is correct about the occunence? Antarayang berihtt, manakah betul tentang kejadian itu?

It can be seen during the daytime. Ia boleh dilihat padawaktu siang. B The Earth's shadow cover the Moon's surface. B ayang- b ay ang B um i me I indungi p e rmuka an B ul an. C The Moon's shadow falls on a certain part of the Earth. Bayang-bayang Bulan jatuh ke atas sebahagian daripada permukaan Bumi. D It occurs when the moon is blocking the sunlight. Ia terjadi apabila bulan menghalang cahrya Matahari.

018

GPSSJ

PNWP/PERCUBAAN 2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

24 Diagram l7 shows what can be seen by observer from the Earth during eclipse ofthe Sun. Raiah 17 menuniukkan sesuatu yqng dilthat oleh pemerhati dari Bumi semasa gerhana
Matahari.

'i
What areXand I? ApakahX danW

,rpiagram

17

.,:Rajah 17

x
Earth

Y Sun

Bumi Moon Bulan


Sun

Matahari
Sun

Matahari
Earth

Matahari
Sun

Matohari

Bumi Moon Bulan

25 Diagram 18 shows the development of land transportations p, R and S. e, Rajah I8 menunjukkanperkembanganpenganglattan darat p, g R, dan s.

P
r A

)9q\Ii*,i ./"ll

n -Jl

KP-ffi-n \-A ff|'}\ l/)/ y )i*


'rS.
6HA 2

a
Diagram lg Rajah 18
Which of the following sequences is in the correct order? Antara yang berikut, manakoh urutan adalah betul?

A B

D 018

Q,R,P,S P,S,Q,R S,P,R,Q S,P,Q,R


GPSSJPNWP/PERCUBAAN

2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


15

018

Diagram l9 shows the uses of the deviceX. Rajah 19 menunjukkan kegunaan alat X.
Communication
Komunikasi

*["]-

Process data Memproses data

Education
Pendidikan

Store information
Menyimpan maHumat

Diagram 19 Rajah 19 Xprobably is Xmungkinsekali ialah

radio

B
C D

radio computer komputer


stethoscope stetoskap

fax machine

tnesinfm 27 Which of the following tunnel is the strongest? Antara terowong yang berilut, manakah paling kuatT A

GPSSJPNWP/PERCUBAAN 2011

SULIT

Lihat Ha[aman sebelah

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 16

018

28 Ravi wants to keep five boxes of toy in his display rack. Which of the following
arangement of the boxes is the rnost stable? Ravi hendak merryimpan lima kotak mainan dalam rakpamerannya. Antara susunan lrotakyang berilafi, manakah paltng stabil?

ffi

r:]

_r-r , .l

t r=FT

rfl

29 Diagram 20 shows a nail clipper. Rajah 20 menunjulckan satu pemot ong latku.

@
I II
III
IV
Gear

Diagram 20 Rajah 20

which of the following simple machines that can be found in the nail clipper? Antara mesin ringkas yang berirut, manakah aapit ;i;;p;; daram pemotong
Gear

k*nfi

Lever
Tuas Wedge

Baji
Wheeland axle Roda dan gandar
GPSSJPNWP/PERCUBAAN

018

2011

sultT

Lihat Hataman sebelah

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

suLlr
A I and III I dan III B land IV
I dan IV C II and III II dan III D II and IV II dan IY
All

L7

o1B

Se'mua objek

the objects below use screw principle except di bav'ah menggunakan prinsip skru kecuali

AR

+--5r..1
\:r,,

t__i.l,

ffi}

END OF SECTION A / TAMAT BAHAGI.AN A

GPSSJPNWP/PERCUBAAN 2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


SULIT

18

Section B

Answer all questions. Jawab semua soalan

Bahagian B [ 20 marks ] 120 rnarkahl

Diagram I shows two shorea plants with different height. The seeds are dispersed by wind. Average distance of seeds dispersed by the wind are sho*n below. Gambar raiah I menuniukkan dua pokok meranti dengan lretinggian yang berbeza. Biji benih meranti disebarkan oleh angin. Purata jarak biji benih disebarkan o[eh ingin dituniuk*an di bawah. Diagram I
Shorea Plant P PolCIk Meranti P Shorea Plant Q Pokok Meranti Q

----.----_+
60m

100 m

by the seed : 60 m olehbiii benih: 60 m lurotgjarakdilalui a) What is the aim of the ? Apakah tujuan penyiasatan itu?

Average distance havelled

Average distance travelled by the seed: 100 m Purata jarak dilalui oleh biii benih: 100 m

(b)

variable in the investigation. Nyatakan satu pembolehubah dimalarkan dalam eksperimen itu.

State one constant

[1 mark] markah]

I
018
GPSSJ

mark]

markahJ

PNWP/PERCUBMN 2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

f:l

[E

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


SULIT

19 State one hypothesis that can be made in the investigation.

(c)

Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyissatan itu.

[1 markah]
Hafiza,has two springs, X and Y. X and Y are ofthe same length' She carries out an investigation using the springs. Each spring is hung with an identical box. Diagram 2.1 shows the result of the investigation. Hafiza mempunyai dua spring, X dan Y. X dan Y adalah sama priniang' Die"menialankan penyiasatanmenggunakan dia sprtng itu. Setiap spring digantung dengan latak yang serupa' Rajah 2.1 menuniukkan keputusan penyiasatan itu-

mark]

Spring X SpringX

(a)

State two inferences about the length of spring

Y.
Y.

Nyatalran dua inferens tentang paniang spring

l.

2.

E
[2 marks]
12

[E

markahl

(b) Write one observation to support your answer in 2(a). Tulis satu pemerhatian untuk menyokong inferens kamu di 2(a).

ll
018
GP55J PNWP/PERCU BAAN 2011

[1 mark] marknhf

SULIT

Lihat Halaman sebelah

SUUT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

(c) Hafiza heats spring X as shown in Diagram 2.2. Hafiza memanaskan spring X seperti ditunjukkan dalam Rajah 2.2.

Spring

X
Bunsen Bumer
Penunu Bunsen

Diagram 2.2 After heating, it is found that spring X has elongated to 30 cm. Write one hypothesis based on the information. sytelah dipanaskan, didapati spring x telah memanjang lcepada 3a cm.
Tulis satu hipotesis berdasarkan maklumat itu.

Diagram 3 shows the apparatus that has been set up to investigate the factors that cause rusting. Raiah 3 menuniukkan susunan rodas untuk suatu penyiasatan bagi menentukanfaktor yang menye b ab lran pe ngarat an.

[l

markl

markah]

Drying Agent
Agen

Boiled Water

oit
Minyak

Pengering

Air
didih

a
(a) State an inference of the iron nait t"?i:rtffiT;. Nyatakan satu inferens tentang paku dalam tabung uji P.

018

GPSSJPNWP/PERCUBAAN

2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

[1 mark] tl markahJ

r= I lrl
[]

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


SULIT

2L

(b)

Predict what will happen to the iron nail in tsst tube & if the boiled water is replaced with tap water? Rsmslksn apayang akan berlaku kepada paku besi dalam tabunguii Riika air yang dididihkan diganti dengan air paip?

(c)

[1 mark] [1 markahJ
State what is observed (responding variable). Nyatakan apa yang diperhatikan (pembolehubah bergerak balas).

ft
(d)

mark] markahl

Write a conclusion for this investigation. Tuliskan satu kesimpulan bagi penyiasatan ini.

fl

[1 mark]

markahJ

Diagram 4 shows how long longan fruits can last when different amounts of sugar is added to 200 mt, ofwater. Rajah 4 menunjukkan berapa lama buah longan dapat bertahan apabilajumlah gulayang berbeza ditambahke dalam 200 N air.
Duratlon of time the longan fruits last (day)

30
25

20

l5 l0
Amount of sugar added (tablespoon)

6, 9

12

Jumlah eulavane ditambah kudu

Diagram 4

(a) State the pattern of the duration of time the longan fruits last. Nyatakan corak bagi tempoh masa buah longan dapat bertahan.

p markahJ
018
GPSSJPNWP/PERCUBAAN

mark]

[=

2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

t:]

I lrl

SUL]T
Apakah tuj uan penyias atan?

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


22

(b) What is the purpose (aim) of the investigation?

p marknhJ
(c) In this investigation, state Dalam penyiasatan ini, rryatakan (D what is changed (manipulated variable), ap a y ang d i ub ah ( p e mbo I e hub ah di manip ul as ilcan),

[1 mark]

(iD

what is observed (responding variable). apa yang diperhatikan ( pembolehubah bergerak balas).

[2 rnarks] [2 markahJ

(d) What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripadapenyiasatan ini?

fi

mark]

markahJ

Diagram 5 below shows the six stages of phases ofthe Moon based on the lunar calendar. Raiah 5 di bawah menunjulclcan enamfasa Bulan berdasarkan kalendar Qamari.

nnKiIEU
Stage
1

Stage 2

Stage

Stage 4

Stage 5

Stage 6

Diagram 5 Rajah 5

018

GPSSJ

PNWP/PERCUBAAN 2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my


SULIT

23

018

GPSSJPNWP/PERCUBAAN 2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

(a) State the trend of change in the sizes of the phases of the Moon that can be seen from the stage I to 6 in the above diagram. Nyatakan corak perubahan saiz fasa Bulan yang dapat dilihat dari peringkat I hingga 6 pada rajuh di atas.

p
(b) What causes the phases of the Moon to take place? Apakah yang menyebabkanfasa Bulan berlaku?

I l mark]
rnarkahJ

Ilmark]
[1 marknhJ
(c) At the phases of the new Moon, the Moon cannot be seen. What can you say
based on this statement?

Pada
b e rdas

fa;a anak Bulan, Bulan tidak dapat dilihat. Apa yang anda boleh
arkan
ks ny at aan

rryatakon

ini.

Ilmark]
[1 markahJ
(d) Based on the information shown in the above diagram, predict the stage that the full Moon
can be seen. Berdasar,'kan maklumat yang ditunjukkan dalarn rajah di atas, ramalkan peringkat di mana Bulan penuh dapat dilihat.

Mat'kah disemak dan ditanda tangani oleh Guru Besar

fi

I l mark]
markahJ

( ZAINAB MOHAMAD) END OF SECTION B / BAHAGIAN B TAMAT

018

GPSSJ

PNWP/PERCU BAAN 2011

SULIT

Lihat Halaman sebelah

Anda mungkin juga menyukai