Anda di halaman 1dari 1

Khng ghi vo

khu vc ny

GIY NP TIN VO NGN SCH NH


Tin mt

Chuyn khon

Mu s C1- 02/NS
(TT s 08/2013/TT-BTC ngy 10/01/2013
ca B Ti Chnh)
NC
M hiu: ..................
S: .........................

Ngi np thu: ...............................................................................................................M s thu: .............................................


a ch:................................................................................................................................................................................................
......................................................................................... Huyn: ....................................Tnh, TP: ................................................
Ngi np thay: .................................................................................................................M s thu:.............................................
a ch: ...............................................................................................................................................................................................
Huyn: .............................................................................Tnh, TP: ...................................................................................................
ngh NH (KBNN): ....................................................... trch TK s: ..............................................................................................
(hoc) np tin mt chuyn cho KBNN: .......................................................................Tnh, TP:.................................................
ghi thu NSNN vo TK.......................................................................hoc np vo TK tm thu s:..............................................
Trng hp np theo kt lun ca CQ c thm quyn: TK 3521 (Kim ton NN)
TK 3523 (Thanh tra CP)

TK 3522 (Thanh tra TC)

TK 3529 (CQ c thm quyn khc )

C quan qun l thu: ...............................................................................................................M CQ thu: .......................................


T khai HQ, Q s: .......................................... ngy: ................................ Loi hnh XNK: ...........................................................
(hoc) Bng k Bin lai s: ................................................ ngy .....................................................................................................
STT

Ni dung cc khon np NS

M NDKT

M chng

K thu

S tin

Tng cng
Tng s tin ghi bng ch:.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

PHN KBNN GHI


M CQ thu:............................................

N TK:......................................................

M BHC: .............................................

C TK: .....................................................

M ngun NSNN:...................................

Ngi np tin

I TNG NP TIN

NGN HNG A

Ngy thng nm

Ngythngnm

K ton trng

Th trng

K ton

NGN HNG B
Ngythngnm
K ton

K ton trng

K ton trng

KHO BC NH NC
Ngythng..nm.
Th qu

K ton

K ton trng