Anda di halaman 1dari 137

JBEA1101 TATABAHASA 1 PROF. MADYA DR.

ABDUL RAZAK BIN ABDUL KARIM


Nur Nadirah binte Razali (JEA100716) Muhd Dinie Shaifullah bin Yacob (JEA100714) Hoirull Amri bin Tahiran (JEA100701) Nazrah Hanani binte Mohd Rawi (JEA100713) Tarikh Pembentangan: 5th April 2011

Tujuan Kajian

Kertas ini bertujuan menghuraikan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu dalam sebuah contoh artikel yang dipilih. Kata-kata yang dibentuk akan dianalisis daripada sudut pembentukan kata iaitu melalui empat proses yang telah dihuraikan Tatabahasa Dewan iaitu proses pengimbuhan, proses pemajmukan, proses penggandaan dan proses pengakroniman.

Batasan Kajian

Kajian ini tertumpu kepada huraian dan rumus-rumus berdasarkan pembentukan kata yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan sahaja. Beberapa huraian yang telah dibuat oleh Asmah Haji Omar disertakan hanya untuk memberikan gambaran yang berbeza dan penerangan yang lebih jitu dan luas mengenai beberapa perkara.

Pendahuluan
Proses pembentukan kata atau word formation adalah proses yang terlibat dalam penghasilan binaan-binaan perkataan, iaitu bagaimana morfem-morfem sebagai unsurunsur perkataan disusun dan dicantumkan untuk membentuk perkataan. (Tatabahasa Dewan, 1995: 565)

Pendahuluan
Asmah Haji Omar di dalam buku Nahu Melayu Mutakhir pula menyatakan pembentukan kata adalah cara kata-kata dibentuk atau proses yang dilalui oleh sesuatu kata dalam pengwujudannya. (Nahu Melayu Muktahir, 1993:22)

Rumusan
Melalui kedua-dua definisi atau konsep proses pembentukan kata, dapat dirumuskan bahawa proses pembentukan kata merupakan kaedah atau cara kata-kata dalam bahasa Melayu digabung, diubah dan dibentuk untuk melahirkan perkataanperkataan yang baru.

4 Proses Pembentukan Kata

Proses pengimbuhan adalah sesuatu proses meletakkan bentuk-bentuk imbuhan pada dasar kata sama ada di hadapan, di belakang, di celah ataupun dengan cara mengapit kata dasar untuk menghasilkan kata terbitan. (Tatabahasa Dewan, 1995: 565)

Proses Pengimbuhan

PROSES PENGIMBUHAN

Imbuhan merupakan representasi morfem terikat yang tidak boleh berdiri sendiri di dalam ayat.
Antara contoh imbuhan atau morfem terikat adalah ter-, -an, ke-an, dan di-kan.

PROSES PENGIMBUHAN

Kata dasar pula mewakili morfem bebas yang boleh hadir bersendirian di dalam ayat. Antara contoh kata dasar atau morfem bebas adalah makan, lari dan diri.

PROSES PENGIMBUHAN

Proses pengimbuhan menggandingkan imbuhan atau morfem terikat itu pada kata dasar atau morfem bebas dan hasil daripada proses ini adalah kata terbitan.
Pengimbuhan boleh menyebabkan perubahan makna nahu pada kata terbitan berkenaan.

PROSES PENGIMBUHAN

1)

Imbuhan dapat dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu, Awalan - Hadir sebelum kata dasar. Contohnya - terbilang dan diminum.
Akhiran - Hadir sesudah kata dasar. Contohnya - ternakan.

2)

PROSES PENGIMBUHAN
3.

4.

Apitan - Hadir secara mengapit kata dasar, iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan akhir kata dasar. Contohnya: memahami dan diberikan. Sisipan - Hadir di celahan kata dasar. Contohnya: gementar

Pengimbuhan Awalan

Pengimbuhan awalan dapat dibahagikan kepada tiga kelompok iaitu; Awalan kata nama Awalan kata kerja Awalan kata adjektif.

1. 2. 3.

Imbuhan Awalan
Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif

Kata Nama

Imbuhan Awalan KN
Awalan-awalan yang membentuk KN ialah: (i) peN(ii) pe(iii) peR(iv) ke(v) juru(vi) maha(vii) tata(viii) pra(ix) sub(x) supra(xi) eka(xii) dwi-

Kata Nama

(i) Awalan peNpeBila & bagaimana menggunakan bentuk-bentuk ini? 1. Faktor fonologi:

peN-

pem-

Jenis huruf pertama pada kata dasar yang akan bercantum dengan awalan itu. 2. Faktor perkembangan & perancangan bahasa: Menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak mematuhi kelaziman peraturan fonologi bahasa Melayu.

pen-

peng-

Kata Nama

Awalan peN-

peN-

pe-

Kata Nama

Awalan peN-

Tiada contoh perkataan dalam data

peN-

pe-

Kata Nama

Awalan peN-

peNp pm
k kng

pet tn
s s ny

Kata dasar yang bermula huruf p, t, s, dan k luluh Digantikan bentuk sengau yang dilafazkan pada tempat yang sama daerah artikulasinya.

Kata Nama

Awalan peN-

Perkataan dalam data

peNp pm
k kng

pet tn
s s ny

Contoh: pijak pemijak tiup peniup karang pengarang kembara pengembara selam penyelam

Kata Nama

Awalan peNpeNpem-

Perkataan dalam data

peNpembaca pembeli pembilas pembersih pemfatwa pembrek pemblok pemproses

b
p

f v

perkataan pinjaman

Kata Nama

Awalan peNpeN-

Perkataan dalam data

penpencuri pencegah pendosa pendorong penjual penziarah pentauliah (BA) penstabil (BI)

Kata dasar bermula huruf:

c d j z sy

Kata dasar pinjaman bermula huruf:

t s

Kata Nama

Awalan peNpeNKata dasar bermula huruf:

Perkataan dalam data

pengpenggolong penggali penghujung pengkhianat pengatur pengekor pengira pengolah pengusir pengkatalog (BI) pengkabul (BA)

Kata dasar bermula huruf:

g h kh
(bunyibunyi konsonan)

a e i o u
(bunyibunyi vokal)

Kata pinjaman bermula huruf:

Kata Nama

Awalan peNpeNpeng-

Satu kekecualian, iaitu kata dasar kaji yang bukan kata pinjaman tetapi menerima awalan peng- menjadi pengkaji. Hal ini untuk dibezakan dengan perkatan pengaji.

Kata Nama

Awalan peNpeN-

Tiada perkataan dalam data

pengecat pengecat syor pengesyor tin pengetin bom pengebom pam pengepam lap pengelap had pengehad

Berlaku apabila bergabung dengan kata dasar yang berekasuku kata, baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman.

Imbuhan Awalan
Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif

Kata Kerja

Awalan beR-

Awalan beR- pembentukan kata kerja yang bersifat tak transitif


kata dasar
beR + fikir = beRfikir kata dasar (R) beR + rasa = beR(r)asa kata dasar (-er-) beR + derma = beRderma beR + kerja = be(R)kerja

Awalan beR-

Kata Kerja

Awalan beRKata Nama beR + buah = beRbuah

Awalan beR- + Golongan Kata

Kata Kerja
beR + lari = beRlari

Awalan beR-

Kata Adjektif

beR + dukacita = beRdukacita


Kata Tugas beR + dua = beRdua

Kata Kerja

Awalan beR-

Tak Transitif

a. Tak transitif tanpa pelengkap


Contoh: Mereka sedang berjalan. b. Tak transitif berpelengkap Contoh: Jangan sekali-kali berbuat jahat.

Kata Kerja

Awalan beR-

Aspek makna awalan beR-

1. beR- yang bergabung dengan Kata Kerja


I. beR- memberi makna melakukan perbuatan

Contoh: senam - beRsenam


II. beR- memberi pengertian refleksif (perbuatan yang melibatkan diri sendiri) Contoh: cukur - beRcukur

Kata Kerja

Awalan beR-

III. beR- pengertian perbuatan bersalingan

(saling melakukan perbuatan yang


terkandung dalam kata kerja)

Contoh: janji beRjanji


IV. beR- pengertian suatu keadaan yang sudah
Sudah! Belum! Telah!

sedia berlaku (seperti pasif)


Contoh: tulis - beRtulis

Kata Kerja

Awalan beR-

2. beR- digabungkan dengan Kata Nama

I. beR- yang membawa maksud pengertian


mempunyai

Contoh: isteri beRisteri


II. beR- pengertian memakai atau menggunakan

Contoh: bahasa - beRbahasa

Kata Kerja

Awalan beR-

III. beR- pengertian mengerjakan atau

mengusahakan sesuatu
Contoh: kebun beRkebun IV. beR pengertian menghasilkan, melahirkan atau mengeluarkan sesuatu Contoh: buah beRbuah

V. beR- pengertian meminta bantuan


Contoh: guru beRguru

Kata Kerja

Awalan beR-

3. beR- yang digabungkan dengan Kata Adjektif

I. beR- pengertian berada dalam keadaan


Contoh: gembira beRgembira II. beR- pengertian memperoleh Contoh: untung - beRuntung

Kata Kerja

Awalan beR-

4. beR- yang digabungkan dengan Kata Tugas

I. beR- pengertian menjadi atau menunjukkan


bilangan dalam kumpulan

Contoh: dua beRdua


II. beR- pengertian bersama-sama Contoh: serta beRserta III. beR- pengertian mendapat Contoh: oleh - beRoleh

Kata Kerja

Awalan beR-

Analisis Data
SM secara inti patinya membicarakan tentang kerajaan Melayu dan rajaraja Melayu yang bertahan memerintah bukan sahaja Melaka, tetapi juga menebarkan kuasanya ke negeri-negeri persekitaran yang secara geografi wujud dalam keadaan berserakan. Dalam lataran geografi yang demikian, kekuasaan tentera sahaja tidak dapat sebenarnya menuntut kepatuhan negeri-negeri yang ditakluki. Mekanisme kuasa yang lebih bersifat nonfisikal malah supernatural diperlukan untuk mengawal rakyat secara psikologi, supaya kepatuhan dan ketaatan mereka itu menjelma secara sukarela dari dalam diri masing-masing.

Kata Kerja

Awalan teR-

Awalan teRkata dasar teR + jalin = teRjalin kata dasar (R) teR + rasa = teR(r)asa kata dasar (-er-) teR + perdaya = teRperdaya

Awalan teR-

Kata Kerja

Awalan teRKata Kerja Transitif Kata Kerja Tak Transitif Aktif

Pasif

Awalan teR-

Kata Nama

Kata Kerja

Awalan teR-

1. Kata Kerja Transitif

Kata kerja yang diikuti oleh objek atau


penyambut.

Contoh: Ahmad teRambil buku Ali.


Objek

Kata Kerja

Awalan teR-

2. Kata Kerja Tak Transitif

Kata kerja yang tidak memerlukan objek atau


penyambut sesudahnya, tetapi boleh diikuti

oleh unsur keterangan.


Contoh: Dia teRjatuh dari atas pokok.
Unsur Keterangan

Kata Kerja

Awalan teR-

4. Aspek makna awalan teR-

I. teR- pengertian tak sengaja bagi kedua-dua


kata kerja aktif dan pasif.
Kata Kerja Aktif Transitif Adik teRtelan gula-gula. Kata Kerja Pasif Anjingnya teRlanggar oleh bas.

Kata Kerja

Awalan teR-

3. Kata Kerja Pasif


Sejumlah kata kerja terbit hasil gabungan kata dasar
dengan imbuhan teR- berfungsi sebagai kata kerja

pasif.

Contoh: Bunga itu teRpijak oleh Ayub.

Kata Kerja

Awalan teR-

II. teR- pengertian keupayaan

Contoh:
Cikgu Hana tidak teRbaca tulisan yang buruk

itu.
III. teR- pengertian dalam keadaan tersedia

Contoh:
Pasu-pasu bunga teRsusun di halaman rumah.

Kata Kerja

Awalan teR-

Analisis Data
Peribadi yang terjelma dari seluruh kompleks mitos tersebutlah dikatakan menzuriatkan keturunan raja-raja Melayu, menjadikan mereka bukan sahaja perkasa dan berdaulat tetapi juga kebal. Melalui peribadi yang demikianlah rakyat dikawal dan dikendalikan sehingga kepatuhan kepada raja itu muncul dari kerelaan hati, bukan paksaan. Untuk menjamin ketahanan kuasa rana dan berterusan kepatuhan rakyat maka rakyat diikat dengan satu sumpah suci yang menuntut

rakyat sehingga ke anak cucu yang terkemudian supaya memberi seluruh taat
setia walaupun raja itu zalim pekertinya. Walaupun waadat tersebut memberi ruang kepada rakyat untuk mengubah janjinya sekiranya pihak raja mengubah janjinya, namun secara praktikal pengarang tidak pernah membenarkan keadaan itu berlaku.

Kata Kerja

Bentuk Awalan di-

Digabungkan dengan kata dasar untuk membentuk kata kerja pasif bagi ayat yang subjek asalnya terdiri daripada pelaku orang ketiga

Kata dasar + diTulis Panjat Tarik

+ di- =

Ditulis Dipanjat Ditarik

Kata Kerja

Bentuk Awalan di-

Kata kerja pasif awalan di- mempunyai bentuk aktif yang menerima awalan meN-

Aktif Menulis Memanjat

Pasif Ditulis Dipanjat

Kata Kerja

Bentuk Awalan diKata Nama

Hukum Gulai

Golongan Kata
Kata Kerja

Kebanyakan kata nama yang menerima awalan di- juga menerima akhiran kan dan i untuk menjadikannya kata kerja transitif)

Tulis Panjat

Kata Kerja

Bentuk Awalan di-

Tiada makna khusus pada awalan di- selain pembentukan kata kerja pasif untuk orang ketiga.

Kata Kerja

Bentuk Awalan di-

Analisis Data

Kata Dasar

di-

Imbuhan Awalan
Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif

I.

Awalan Kata Adjektif

Awalan teRteR- + runcing = TERuncing teR- + rendah = TERendah teR- + ringan = TERingan

Awalan terter + kecil = TERkecil ter + masyhur = TERmasyhur ter + muda = TERmuda

Awalan sese + pandai = Sepandai se + indah = Seindah se + tinggi = SEtinggi

Imbuhan Akhiran
Kata Nama Kata Kerja
Akhiran dalam BM hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja sahaja.
(Tatabahasa Dewan, 2011: 69)

Kata Nama

Imbuhan Akhiran KN
Akhiran-akhiran yang membentuk KN ialah: (i) -an (ii) -wan (iii) -man (iv) -wati (v) -isme (vi) -in (vii)-at (viii)-ah

Kata Nama

Akhiran -an
Terdapat 1 akhiran kata nama asli, iaitu an yang bergabung dengan kata dasar tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf. baca lapang tafsir tuju duga paksa hubung + -an = bacaan + -an = lapangan + -an = tafsiran + -an = tujuan + -an = dugaan + -an = paksaan + -an = hubungan

Perkataan dalam data

-an

Imbuhan Akhiran
Kata Nama Kata Kerja

Kata Kerja

Imbuhan Akhiran KK
Akhiran-akhiran yang membentuk KK ialah: (i) -kan (ii) -i

Kata Kerja

Imbuhan Akhiran

Hanya terdapat dua akhiran yang membina kata kerja berimbuhan akhiran iaitu kan dan i. Kedua-dua akhiran kan dan i membentuk kata kerja transitif.

Kata Kerja

Imbuhan Akhiran
Akhiran -kan
Wujud dalam ayat tertentu

AYAT PASIF bagi kata ganti nama orang pertama dan kedua
Contoh: Rencana-rencana itu saya bukukan. Rumah itu kami dirikan bersama sama.

AYAT SURUHAN

Contoh: Belikan saya sepasang kasut. Tolong padamkan lampu itu.

Kata Kerja

Imbuhan Akhiran

Pengertian Khusus yang dikaitkan dengan penggunaan akhiran -kan


a) Memberi pengertian kausatif atau menyebabkan jadi
b) Memberi pengertian benefaktif atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain

Kata Kerja

Imbuhan Akhiran

Analisis Data

Hanya ada satu akhiran kan yang memberi pengertian benefaktif

guna

-kan

gunakan

Kata Kerja

Imbuhan Akhiran

Seperti akhiran kan, akhiran i juga mempunyai hanya satu bentuk, iaitu i.

Analisis Data Tiada dapatan untuk imbuhan akhiran i (tanpa imbuhan awalan)

Imbuhan Apitan
Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif

Kata Nama

Apitan kata nama


Terdapat 4 jenis apitan yang membentuk kata nama terbitan dalam BM: 1.peN--an 2.pe--an 3.peR--an 4.ke--an

Kata Nama

Apitan peN--an
pe--an pem--an pen--an
peng--an

4 bentuk
Bila & bagaimana menggunakan bentuk-bentuk ini? 1. Faktor fonologi: Jenis huruf pertama pada kata dasar yang akan bercantum dengan apitan itu.

2. Faktor perkembangan & perancangan bahasa:

Menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak mematuhi kelaziman peraturan fonologi bahasa Melayu.

Kata Nama

Perkataan dalam data

peN--an menjadi pe--an


peN--an
mandi nilai nganga nyala rasa lari waris peri kekal selusur -

pe--an
pemandian penilaian pengangaan penyalaan perasaan pelarian pewarisan pemerian pengekalan penyelusuran

Kata dasar bermula huruf:

m n ng ny r l y w

Kata dasar bermula huruf:

pm tn k ng s ny
(luluh & ganti)

Kata Nama

Perkataan dalam data

peN--an menjadi pem--an


peN--an pem--an
baca pembacaan bina pembinaan bunuh pembunuhan beri pemberian fikir pemikiran (BA) veto pemvetoan (BI) proses pemprosesan (BI) blok pemblokan (BI)

Kata dasar bermula huruf:

Kata dasar pinjaman bermula huruf:

Gugus konsonan yang bermula huruf:

b f v

p b

Kata Nama

Perkataan dalam data

peN--an menjadi pen--an


peN--an
cipta dekat derhaka jelma jana tadbir syarikat zalim -

pen--an
penciptaan pendekatan penderhakaan penjelmaan penjanaan pentadbiran pensyarikatan penzaliman

Kata dasar bermula huruf:

c d j sy z

Kata dasar pinjaman bermula huruf:

t s

Kata Nama

Perkataan dalam data

peN--an menjadi peng--an


peN--an peng--an
gali penggalian khianat pengkhianatan hasut penghasutan ajar pengajaran elak pengelakan indah pengindahan olah- pengolahan ukur pengukuran kaji pengkajian karya pengkaryaan

Kata dasar bermula huruf:

Kata dasar bermula huruf:

g kh h
(bunyibunyi konsonan

a e i o u (bunyibunyi vokal)

Kata dasar pinjaman bermula huruf:

Kata Nama

peng--an menjadi penge--an

Tiada perkataan dalam data

peng--an

penge--an

Berlaku apabila bergabung dengan kata dasar yang berekasuku kata.

syor pengesyoran bom pengeboman sah pengesahan had pengehadan

Kata Nama

Perkataan dalam data

Apitan peR--an
peR--an Mempunyai 1 bentuk pewujudan apabila bergabung dengan semua kata dasar kecuali kata dasar yang bergabung itu berawalkan huruf r.
Dua huruf r yang bergabung menjadi satu r melalui proses peleburan.

cuba percubaan jalan perjalanan hubung perhubungan atur peraturan laku perlakuan hias perhiasan gelut pergelutan resap - peresapan

Kata Nama

Perkataan dalam data

Apitan ke--an
ke--an
ada keadaan istimewa keistimewaan peka kepekaan saintifik kesaintifikan tahan ketahanan besar kebesaran raja kerajaan patuh - kepatuhan

Boleh bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf.

Imbuhan Apitan
Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif

Kata Kerja

Imbuhan Apitan

IMBUHAN APITAN KK Apitan-apitan yang membentuk KK ialah: (i) meN-...-kan (ii) beR-...-kan (iii) beR-...-an (iv) di-...-kan (v) meN-...-i (vi) di-...-i (vii) memper-...-kan (viii) memper-...-i (ix) ke-...-an (x) diper-...-kan (xi) diper-...-i

Kata Kerja

Imbuhan Apitan meN--kan


me--kan

men--kan

meN--kan
mem--kan

Apitan meN-..kan membentuk kata kerja transitif.

meng-kan

Kata Kerja

Imbuhan Apitan meN--kan


meN-..kan menjadi me-..-kan apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m, n, ny, r, l, w dan y.

Analisis Data
meN--kan
me--kan

Kata Kerja

Imbuhan Apitan meN--kan

Analisis Data
meN--kan men--kan

meN-...-kan menjadi men-...-kan apabila diimbuhan pada kata dasar yang bermula dengan d, c, j, sy dan z.

Kata Kerja

Imbuhan Apitan meN--kan

Analisis Data kata dasar bermula dengan huruf s + meN-...kan Dalam hal ini, huruf pertama kata dasar berubah menjadi bentuk sengau yang sama daerah artikulasinya. Maka s menjadi ny.
sebab

Me-kan

menyebabkan

Kata Kerja

Imbuhan Apitan meN--kan

Analisis Data Kata dasar bermula dengan huruf: t + meN--kan Dalam hal ini, huruf pertama dalam kata dasar berubah menjadi bentuk sengau yang sama daerah artikulasinya (homorgarnik), iaitu n bagi t.

Kata Kerja

Imbuhan Apitan meN--kan

Analisis Data

huruf t + meN--kan
takut tamat turun

meN--kan

Menakutkan Menamatkan menurunkan

Kata Kerja

Imbuhan Apitan meN--kan

Analisis Data meN- menjadi mem- apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f, p dan v .

bicara

Mem-kan

membicarakan

Kata Kerja

Imbuhan Apitan meN--kan


meNkan

Analisis Data

meng-kan

menggunakan

meN- menjadi mengapabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g, gh, kh dan h.

menggerunkan

menggetarkan

Apitan Kata Kerja


Apitan pe-...-an pem-...-an pen-...-an peng-...-an penge-...-an pe-...-an per-...-an pel-...-an ke-...-an Contoh-Contoh Apitan Kata Kerja pelaksanaan perasaan pembuatan pentakrifan penggunaan pengehadan pesisiran persalinan pelajaran kelainan kelebihan kedukaan pembinaan pendapatan pengguguran pengesahan peperangan perkuburan penyiaran pemfitnahan pencarian pengkhayatan pengesyoran pekarangan permainan

Imbuhan Apitan
Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif

Menerangkan sifat sesuatu bangsa!

II.

Apitan yang membentuk kata adjektif


terbitan ialah ke--an.
ke ke ke ke barat melayu arab an an an an

Imbuhan Sisipan
Kata Nama Kata Adjektif Kata Kerja

Kata Nama

Sisipan kata nama


-el-er-emPerbezaan bentukbentuk berdasarkan faktor morfologi, iaitu kelainan-kelainan bentuk itu bergabung dengan kata dasar yang berlainan.

Tiada perkataan dalam data

tapak telapak tunjuk telunjuk kuping keruping suling seruling kuning kemuning kuncup - kemuncup

Imbuhan Sisipan
Kata Nama Kata Adjektif Kata Kerja

Terhad dan tidak produktif sifatnya!

III.

-Melibatkan 4 jenis sisipan iaitu:


-em-elserak - sELerak geman - gELeman

-ergodak - gERodak kelip kER(e)lip

-insambung - sINambung

guruh - gEMuruh gilang - gEMilang

serbak - sEMerbak

Imbuhan Sisipan
Kata Nama Kata Adjektif Kata Kerja

Kata Kerja

Sisipan Kata Kerja


Dalam BM, tidak ada sisipan yang membentuk kata kerja. Bentuk perkataan yang terdiri daripada KN dan KA yang mengandungi kata sisipan dapat dijadikan KK melalui proses pengimbuhan Contoh: geletar (KA yang mengadungi sisipan el-)

meng- + geletar = menggeletar (KK)

Proses Pemajmukan

Dipetik daripada http://achikkini-achik.blogspot.com/2010/12/soalan-bahagianhbml2103smp-dan.html, pada 25 Mac 2011.

PROSES PEMAJMUKAN

Proses pemajmukan adalah sesuatu proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. (Tatabahasa Dewan, 1995:48)

Proses Pemajmukan

Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna yang tertentu. Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah tetapi terdapat sejumlah kata majmuk yang sudah mantap penggunaannya dan dieja sebagai satu perkataan.

Kata Majmuk Rangkaian Bebas


Kata majmuk dapat dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu;
(1)

Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian bebas. Contoh: air hujan, bandar raya, tengah hari dan termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti Perdana Menteri, Naib Canselor dan Profesor Madya.

Kata Majmuk Berbentuk Istilah Khusus


(2) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. Contoh: segi tiga, atur cara dan hak milik.

Kata Majmuk Mendukung Maksud Kiasan


(3) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan. Contoh: buah tangan, ringan tangan dan besar hati.

Kata Majmuk Mantap

Golongan kata majmuk juga terdiri daripada sebahagian kecil bilangan yang penggunaannya sudah dianggap mantap.
Walaupun mengandungi dua kata dasar, namun kata majmuk-kata majmuk ini dieja sebagai satu perkataan.

Kata Majmuk Mantap

Contoh kesemua kata majmuk yang dimaksudkan adalah;


Kata Majmuk Mantap Antarabangsa Kerjasama Suruhanjaya

Beritahu
Bumiputera Jawatankuasa Kakitangan

Olahraga
Matahari Setiausaha Sukarela

Tandatangan
Tanggungjawab Warganegara Pesuruhjaya

Bukan Kata Majmuk (Dieja Bersambung)

Terdapat sejumlah perkataan yang bukan kata majmuk yang tergolong dalam golongan kata yang tertentu.
Lazimnya dieja bercantum.

Bukan Kata Majmuk (Dieja Bersambung)

kata nama kata adjektif kata sendi nama kata hubung kata tanya

peribahasa sukacita kepada apabila bagaimana

hulubalang dukacita daripada darihal

Analisis Data
Kata Majmuk ke? Tingkah laku Taat setia Maruah diri Kadangkala Daripada Walaupun

Proses Pemajmukan
Penggandaan kata majmuk Pengimbuhan kata majmuk

Penggandaan kata majmuk

Melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja.

Contoh: alat-alat tulis, gambar-gambar rajah, garis-garis pusat Satu kekecualian: Penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap; penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur Contoh: tandatangan-tandatangan, setiausaha-setiausaha

Proses Pemajmukan
Penggandaan kata majmuk Pengimbuhan kata majmuk

Pengimbuhan kata majmuk


1.

Boleh menerima imbuhan untuk menghasilkan kata terbitan.

Terdapat dalam 2 bentuk:


Apabila menerima imbuhan awalan atau akhiran saja, ejaannya tetap terpisah. campur aduk bercampur aduk temu bual ditemu bual

Contoh:

2.

Apabila menerima imbuhan apitan, ejaannya menjadi bercantum. satu padu menyatupadukan urus niaga diurusniagakan

Contoh:

Proses Penggandaan
Penggandaan penuh Penggandaan separa Penggandaan berentak

PROSES PENGGANDAAN

Proses Penggandaan pula berlaku apabila sesuatu kata itu terhasil dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu, dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. (Tatabahasa Dewan, 1995:49)

PROSES PENGGANDAAN

Proses penggandaan ialah proses yang menggandakan kata dasar. Kata dasar boleh digandakan sepenuhnya, separa sahaja atau secara berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

Terdapat 3 jenis penggandaan iaitu, penggandaan penuh, penggandaan separa dan penggandaan berentak.

Penggandaan Penuh

Proses menggandakan keseluruhan kata dasar, sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak.

Contoh: murid-murid, meja-meja dan bungabunga. Contoh: pelawat-pelawat, kehendak-kehendak dan pertubuhan-pertubuhan.

Penggandaan Penuh
1.

Menggandakan kata adjektif tunggal untuk memberi makna keadaan sifat yang menyeluruh.
Penggandaan Penuh
besar-besar tinggi-tinggi

bijak-bijak
merah-merah

rendah-rendah
kecil-kecil

Proses Penggandaan
Penggandaan penuh Penggandaan separa Penggandaan berentak

Penggandaan Separa

Merupakan proses menggandakan sebahagian sahaja kata dasar itu. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal atau kata terbitan dan penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar.

Penggandaan Kata Dasar Tunggal

Penggandaan kata dasar tunggal selalunya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya dan letak gandaannya pada bahagian hadapan kata dasar. Vokal dalam suku kata pertama yang digandakan kepada kata dasar itu mengalami pelemahan vokal menjadikannya vokal e pepet.

Penggandaan Kata Dasar Tunggal

Sebagai contoh, perkataan lelaki merupakan hasil daripada proses penggandaan separa kata dasar tunggal.

Perkataan dasar laki digandakan dengan suku kata pertama lalaki kemudian berlaku pelemahan vokal menjadikan vokal e pepet lalu terbit perkataan lelaki.

Contoh-contoh lain : sesiku, lelangit dan jejari.

Penggandaan Separa pada Kata Dasar Berimbuhan

Penggandaan separa pada kata dasar berimbuhan pula hanya menggandakan kata dasar utama dan tidak melibatkan imbuhannya sekali. Penggandaan separa pada kata dasar berimbuhan berlaku terhadap golongan kata kerja dan kata adjektif. Penggandaan separa pada kata dasar berimbuhan boleh berlaku pada bahagian hadapan kata dasar berimbuhan. Contoh: berlari-lari, berturut-turut dan terdiri-diri.

Penggandaan Separa pada Kata Dasar Berimbuhan

Penggandaan separa pada kata dasar berimbuhan juga boleh berlaku pada bahagian belakang kata dasar berimbuhan.

Contoh: kejar-mengejar, bantu-membantu dan kasih-mengasihi.

2.

Penggandaan Separa

- proses mengulang atau menggandakan kata


dasar adjektif tanpa menggandakan

imbuhannya.
I. II. III.

Penggandaan separa pada kata berawalan

Penggandaan separa pada kata berakhiran


Penggandaan separa pada kata berapitan

Penggandaan separa pada kata berawalan SEpandai-pandai SEbaik-baik

Penggandaan separa pada kata berakhiran besar-besarAN rindu-rinduAN

Penggandaan separa pada kata berapitan KEmalu-maluAN KEhijau-hijauAN

Proses Penggandaan
Penggandaan penuh Penggandaan separa Penggandaan berentak

Penggandaan Berentak

Penggandaan berentak merupakan proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada 3 jenis iaitu 1.penggandaan berentak pengulangan vokal 2.penggandaan berentak pengulangan 3.konsonan dan penggandaan berentak bebas.

Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal

Penggandaan berentak pengulangan vokal ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu.

Contoh: lauk-pauk, kuih-muih dan sayur-mayur.

Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan

Penggandaan berentak pengulangan konsonan ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyibunyi konsonan tertentu.

Contoh: bukit-bakau, gunung-ganang dan kayu kayan.

Penggandaan Berentak Bebas

Penggandaan berentak bebas pula ialah penggandaan yang tidak mempunyai persamaan pada bunyi vokal atau konsonan

Contoh: anak-pinak, saudara-mara dan lintang pukang.

3.

Penggandaan Berentak

- proses yang terhasil daripada pengulangan


kata dasar berasaskan rentak bunyi tertentu

dalam kata dasar.


Penggandaan Berentak porak-peranda gilang-gemilang kusut-masai hiruk-pikuk

Analisis Data
Gandaan Seluruh Orang-orang Disiplin-disiplin Bacaan-bacaan Alat-alat Model-model Peristiwa-peristiwa Raja-raja

Orang Disiplin Bacaan Alat Model Peristiwa Raja

Analisis Data

Gandaan Berentak (bebas) Riuh-rendah Riuh Gandaan Berentak (Pengulangan konsonan) Terus-menerus Terus

Proses Pengakroniman

PROSES PENGAKRONIMAN

Proses pengakroniman berlaku apabila terbentuk suatu kata singkatan dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata, dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. (Tatabahasa Dewan, 1995:68)

Proses Pengakroniman

Akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yg boleh diujarkan sebagai satu perkataan.
Akronim tergolong ke dalam kata tunggal.

Proses Pengakroniman
1.

Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan, keseluruhannya ditulis dengan huruf besar, jika kata nama khas. Contohnya DBKL- Dewan Bandaraya Kuala Lumpur BN - Barisan Nasional DBP - Dewan Bahasa dan Pustaka.

Proses Pengakroniman
2.

Akronim juga terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/ atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.

Contohnya: Tadika - taman didikan kanak-kanak. Kugiran - kumpulan gitar rancak Cerpen - cerita pendek

Proses Pengakroniman
3. Akronim juga terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/atau suku kata itu menjadi kata nama khas; kata itu ditulis bermula dengan huruf besar. Contoh: Sukma - sukan Malaysia Bernama - Berita Nasional Malaysia Proton - Perusahaan Otomobil Nasional.

Dapatan Kajian

Di dalam artikel yang dianalisis, Sulalat-UsSalatin dan Ketahanan Politik Melayu Abad ke-17, terdapat kata-kata yang mengalami proses pengimbuhan, penggandaan, pemajmukan dan pengakroniman. Kata-kata yang menerima proses pengimbuhan lebih banyak dan kerap jika dibandingkan dengan kata-kata yang menerima proses penggandaan, pemajmukan dan pengakroniman.

Kesimpulan

Artikel yang telah dikaji telah menepati objektif kajian, yakni terdapat keempat-empat proses pembentukan kata.

Bibliografi
Asmah Haji Omar, 1993. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa, & Abdul Hamid Mahmood, 2004. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.