Anda di halaman 1dari 6

Praktikal 2 : Daya dan Gerakan

Objektif : i. ii. Untuk mengenalpasti pelbagai jenis daya dalam konteks yang berbeza. Untuk menghitung nilai pecutan graviti.

Radas dan bahan: Kayu tebal, bola ping-pong, kayu yang diikat dengan wayar, bikar dan buku.

Aktiviti 1: Mengenalpasti pelbagai jenis daya dalam konteks yang berbeza. Masalah: Apakah jenis daya yang akan terhasil dalam konteks yang berbeza? Prosedur: 1. Satu kayu yang tebal diletakkan di atas lantai. Kayu itu telah ditolak. Pemerhatian yang dibuat telah dicatat. 2. Bola ping-pong telah dibaling ke atas udara. Pemerhatian yang dibuat telah dicatat. 3. Satu dawai yang panjang telah diikat ketat antara paku yang ada di atas permukaan kayu. Dawai telah disentuh. Pemerhatian yang dibuat telah dicatat. 4. Satu bola ping-pong telah diletak di dalam bikar yang dipenuhi air. Bola itu telah ditolak masuk ke dalam air. Pemerhatian yang dibuat telah dicatat. 5. Satu buku telah diletakkan di atas tapak tangan. Pemerhatian yang dibuat telah dicatat. 6. Inferen telah dinyatakan bagi setiap pemerhatian yang dibuat.

Keputusan

Bil. Prosedur 1

Pemerhatian Kayu bergerak ke arah daya

Inferen Daya tolakan melebihi daya berat menyebabkan kayu bergerak ke arah yang ditolak.

tolakan.

Prosedur 2

Bola bergerak ke atas dan jatuh ke Daya tolakan menyababkan bola bawah. bergerak ke atas. Daya graviti menyebabkan bawah. bola jatuh ke

Prosedur 3

Wayar yang diikat dengan kayu Dawai

mengitarkan

udara

di

telah bergetar dan mengeluarkan sekitarnya bunyi. Prosedur 4

mengeluarkan

bunyi.

Daya getaran mengeluarkan bunyi.

Bola ping-pong terapung di atas Daya apung oleh air menyebabkan air. Bola ping-pong tidak masuk ke bola ping-pong terkeluar daripada dalam air apabila cuba ditolak ke air. dalam air.

Prosedur 5

Buku tidak bergerak dan berada di Daya angkat buku sama dengan tapak tangan pada kedudukan daya berat buku. Keadaan ini yang sama. menyebabkan buku itu statik di tapak tangan.

Aktiviti 2: Menghitung nilai pecutan graviti. Masalah: Berapakah nilai pecutan sesuatu objek yang jatuh bebas? Adakah nilai ini bergantung kepada jisim objek itu? Inferen: Nilai pecutan graviti adalah tetap dan tidak dipengaruhi oleh jisim objek yang jatuh. Hipotesis: Pecutan graviti adalah tidak dipengaruhi oleh jisim objek yang jatuh. Pemboleh ubah: a) Dimanipulsikan b) Bergerak balas c) Dimalarkan : Berat (g) : Pecutan disebabkan oleh gravity (ms-2) : Ketinggian berat yang dilepaskan

Radas dan bahan: Jangka masa detik, pita detik, bekalan kuasa arus ulang alik 12 V, pita selofan, wayar penyambung, berat 10g, 20g dan 30g

Prosedur: 1. Radas telah disusun sepertimana yang dilihat di dalam Rajah 2.1. 2. Jangka masa detik telah dipasang di atas meja. 3. Pita detik telah dipasang ke dalam jangka masa detik dan jisim sebanyak 10g telah dilekatkan pada pita detik dengan menggunakan pita selofan. 4. Jangka masa detik telah dihidupkan dan jisim yang menarik pita detik itu dilepaskan untuk jatuh ke bawah secara bebas. 5. Pecutan graviti telah dihitung daripada pita yang diperolehi. 6. Pita telah dipotong 5 titik panjang dan disusun untuk membentuk graf. 7. Langkah 3-5 telah diulang dengan menggunakan berat 20g dan 30g.

8. Berat dilepaskan daripada ketinggian yang sama. 9. Graf telah dibina daripada bacaan pita detik dan pecutan telah dikenalpasti bagi setiap kes.

Keputusan Pecutan/ms-2
5

Jisim (g) 10 20 30

Panjang pita detik (cm) 2 3 4

Perbincangan

1. Adakah nilai pecutan yang diperolehi untuk jisim yang berbeza adalah sama dengan graviti (pecutan disebabkan oleh gravitidi bumi) Terangkan. Nilai pecutan graviti bumi yang dikenalpasti dalam eksperimen ini adalah kecil berbanding dengan nilai sebenar iaitu 10 ms-2. Daya geseran berlaku antara pita detik dengan jangka masa detik adalah salah satu faktor yang mempengaruhi nilai pecutan menjadi kecil. Rintangan udara pada

pergerakan jisim juga menggurangkan pecutan graviti.

2. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang daya ke atas objek yang jatuh secara bebas? Daya berat ke atas objek yang jatuh secara bebas ke bawah adalah kecil berbanding dengan tarikan graviti sebenar. Objek mesti diletakkan di tempat yang tinggi supaya memperolehi pita detik yang panjang untuk memastikan nilai yang tepat.

3. Jika eksperimen ini dibuat di bulan, adakah nilai pecutan yang diperolehi bagi jisim yang berbeza sama dengan graviti bumi? Terangkan.

Jika eksperimen ini dibuat di bulan, nilai pecutan yang diperolehi bagi jisim yang berbeza tidak sama dengan pecutan graviti bumi. Graviti di bulan adalah 1/6 graviti di bumi. Graviti di bulan adalah sangat rendah.

Kesimpulan: Pecutan graviti tidak bergantung pada jisim objek yang jatuh. Hipotesis telah diterima.

Mastery Of Knowledge And Skills Questions:

1.

At the end of the practical, answer the following questions:

(a)

What have you learnt from the practical? Saya dapat mempelajari bahawa daya yang berbeza yang terhasil di konteks yang berbeza serta jenis-jenis daya sepertidaya geseran, daya graviti, daya ketumpatan dan getaran dengan lebih mendalam. Saya juga dapati daya tarikan graviti yang bertindak ke pusat bumi dan tegak ke permukaan bumi. Selain itu, saya juga mempelajari cara menggunakan jangka masa detik dengan betul dan belajar cara menghitung pecutan graviti berdasarkan pita detik yang diperolehi. Akhirnya, saya dapati pecutan graviti tidak dipengaruhi oleh jisim objek.

(b)

Which part of the primary science curriculum teaches this particular topic? Tahun : 6 Tajuk :Daya

(c)

Discuss how you can use the above practical in your teaching and learning?

Sebagaiseorang

guru,

eksperimeninibolehdijalan

di Guru

dalammakmalbersama-samamurid.

bolehmenunjukkaneksperimeninisecarademonstrasiataumemberipel uangkepadamuriduntukmenjalankaneksperimensecarakumpulan. Muridmembuatpemerhatiansendirihasileksperimendanmengaitkande nganjenis-jenisdaya yang telahdipelajari.Selainitu,

melaluieksperimenjugamuriddapatmemahamibahawapecutantidakdi pengaruhiolehberatobjektetapidipengaruhiolehdayatarikangravitises uatutempat.Dengancaraini, dipelajaridenganlebihmudah. muriddapatmemahamiapa yang

(d)

What was the role of the teacher in the above practical? Guru memainkanperanansebagaipemudahcara. Guru pun

bolehmenjalankanaktivititersebutmelaluidemonstrasiatau

membantumuridsemasamerekamenjalankanesperimensecarakumpul an. Selepassesuatuaktivitidijalankan guru

haruslahmemberipenjelasandanpengukuhan yang jelaskepadamurid.