Anda di halaman 1dari 6

SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian

1 1 PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ 1 (1 + 0) WAJ3108 Pengurusan Kokurikulum Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: ____________

Minggu 1

Tajuk dan Kandungan Pengenalan Kepada Gerak Kerja Kokurikulum Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Komponen/Bidang gerak kerja kokurikulum - Persatuan/Kelab - Sukan - Unit Beruniform Pengurusan gerak kerja kokurikulum Carta organisasi gerak kerja kokurikulum Akta, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan-peraturan Am pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Penilaian gerak kerja kokurikulum

Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan gerak kerja kokurikulum. (1.1) 2. Menghuraikan konsep, skop dan bidang gerak kerja kokurikulum. (1.1) 3. Menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan gerak kerja kokurikulum. (1.4), (4.4) 4. Mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan gerak kerja Kokurikulum. (1.5), (6.3) 5. Menterjemahkan kandungan kurikulum kokurikulum kepada amalan aktiviti pengajaran pembelajaran. (2.3), (8.5) 6. Mematuhi amalan kerja berdasarkan akta, surat pekeliling ikhtisas dan peraturan-peraturan am pelaksanaan gerak kerja kokurikulum. (4.5), (7.1), (7.4)

Kuliah (1 Jam) Penerangan dan perbincangan mengenai: Konsep, skop dan bidang gerak kerja kokurikulum Sumber yang berkaitan dengan akta dan peraturan dalam gerak kerja kokurikulum Kandungan kurikulum Penilaian dalam gerak kerja kokurikulum

Tutorial (Jam)

Amali

ISL (Jam)

Catatan

Penubuhan unit-unit kokurikulum

1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerangan dan penubuhan dan unit yang mempunyai badan induk. (1.1), perbengkelan Faktor-faktor yang mempengaruhi (8.1) mengenai: penubuhan Faktor penubuhan 2. Mengurus dan melaksanakan bidang tugas dan unit di bawah Penubuhan unit yang mempunyai jawatankuasa dan peranan guru penasihat. (2.6), (8.5) badan induk badan induk Pengurusan dan Perlembagaan dan undangundang Peranan Guru Penasihat 1
pelaksanaan bidang tugas Jawatan kuasa serta peranan guru penasihat

SKEMA TLO Kuliah (1 Jam) Tutorial (Jam) ISL (Jam)

Minggu

Tajuk dan Kandungan Bidang tugas jawatankuasa

Hasil Pembelajaran

Amali

Catatan

Sistem Fail dan surat menyurat Sistem dan Jenis-jenis fail - Sistem fail - Jenis fail

1. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan Penerangan dan sistem fail dan surat menyurat. (1.1) perbincangan mengenai: 2. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang Sistem fail berkaitan dengan sistem dan jenis fail. (1.2) Jenis fail 3. Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi Aplikasi ICT dalam berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik, pengurusan berkesan dan bermakna. (2.2), (5.2), (5.5) sistem fail yang 4. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada efisyen dan pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang berkesan. koheren tentang penulisan surat rasmi. (6.3) 1. Dapat menjelaskan tentang prosedur penulisan surat rasmi. (1.1), (4.4), (4.5) 2. Mematuhi peraturan, etika dan protokol menulis surat rasmi mengikut pangkat dan jawatan dalam organisasi. (1.2), (3.3), (4.4), (4.5), 3. Mengkategori dan mengawal keselamatan surat-surat rasmi mengikut kategori. (4.4) 4. Mengintergrasikan kemahiran ICT dalam penulisan dan pengurusan surat-surat rasmi. (2.2) Penerangan dan perbincangan mengenai: Penyediaan surat-surat. Kategori suratsurat rasmi. Aplikasi ICT dalam menulis surat-surat rasmi.

Sistem Fail dan surat menyurat Prosedur penulisan surat rasmi

Sistem Fail dan surat menyurat Komunikasi rasmi melalui media elektronik

1. Boleh berkomunikasi melalui media digital dan elektronik Perbincangan dan dalam urusan rasmi. (1.1), (2.2), (3.3), (5.2), (7.4) perbengkelan mengenai: 2. Merancang dan melaksanakan sistem dan penyusunan Penggunaan fail dan surat menyurat berasaskan sistem digital dan media digital dan elektronik. (1.2), (2.1), (2.2) elektronik dalam komunikasi. 3. Melaksanakan penghantaran dan penerimaan surat menyurat, data dan maklumat melalui media digital dan sistem fail dan elektronik. (1.2), (2.2), (7.4) surat menyurat 4. Meneroka dan mengenal pasti alamat-alamat sesawang pergerakan/pertubuhan kokurikulum untuk perhubungan yang berasaskan internet. (1.5), (3.6), (6.3), (7.5), (8.3) berasaskan sistem digital dan elektronik. Aplikasi ICT

SKEMA TLO Kuliah (1 Jam) dalam sistem fail. Tutorial (Jam) ISL (Jam)

Minggu

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Amali

Catatan

Pengelolaan Aktiviti dan Pertandingan Jenis-jenis aktiviti - Olahraga tahunan - Lawatan - Perkhemahan - Rekreasi Prosedur Pengendalian Aktiviti - Kertas kerja - Surat menyurat

1. Menjelaskan konsep pengelolaan aktiviti dan pertandingan. (1.1)

Perbincangan dan perbengkelan mengenai: 2. Menghuraikan prosedur pengendalian aktiviti. (1.2) Pengelolaan aktiviti dan 3. Mengurus olahraga tahunan, perkhemahan, lawatan dan pertandingan. Rekreasi. (2.6) 4. Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya. (3.6) 5. Mematuhi prosedur dan peraturan menyediakan kertas kerja dan surat menyurat untuk merancang dan mengelola sesuatu aktiviti dan pertandingan. (8.4) Jenis-jenis dan prosedur pengendalian aktiviti. -

Pengelolaan Aktiviti dan Pertandingan Peraturan dan Langkah-langkah Pengelolaan - Sebelum - Semasa - Selepas Penilaian dan Pelaporan - Keberkesanan aktiviti - Laporan aktiviti - Mesyuarat pasca nilai Sistem Pertandingan - Sekaligus - Liga - Kalah mati

1. Menghuraikan peraturan dan langkah-langkah pengelolaan aktiviti. (1.2), (3.4), (3.6)

Penerangan dan perbincangan mengenai: 2. Mengaplikasi pelbagai kaedah untuk memantau, menilai Peraturan dan dan membuat pelaporan terhadap pelaksanaan sesuatu langkah-langkah aktiviti. (2.4), (4.2), (4.4) pengelolaan aktiviti. 3. Menjelaskan tentang perancangan dan pengelolaan sistem pertandingan. (2.1), (6.2) Penilaian dan 4. Menghubungkait pelbagai idea dan situasi untuk menghasilkan pelbagai projek baharu berkaitan dengan pengelolaan dan sistem pertandingan. (6.3), (8.4) pelaporan aktiviti. Sistem pertandingan

Pengelolaan Aktiviti dan Pertandingan Perancangan dan Pengendalian - Kertas kerja

1. Menjelaskan proses merancang dan mengendalikan aktiviti/projek dan pertandingan. (1.1), (2.1), (3.4) 2. Menyediakan anggaran perbelanjaan dam mengenal pasti sumber kewangan, tenaga manusia, bahan dan 3

Penerangan dan perbincangan mengenai: Proses merancang dan

SKEMA TLO Kuliah (1 Jam) pengendalian sesuatu aktiviti dan pertandingan Anggaran perbelanjaan. Langkah Keselamatan. Tutorial (Jam) ISL (Jam)

Minggu

Tajuk dan Kandungan - Surat menyurat - Penubuhan AJK Pengelola - Anggaran perbelanjaan - Atur cara & Buku program Peraturan dan Langkah-langkah Keselamatan - Sebelum - Semasa - Selepas

Hasil Pembelajaran peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. (4.4), (4.6), (8.2), (8.5) 3. Menyediakan susunan atur cara aktiviti. (7.2) 4. Menghuraikan tindakan dan langkah-langkah keselamatan dalam mengendalikan aktiviti dan pertandingan. (2.6)

Amali

Catatan

Pengurusan Mesyuarat Jenis-jenis mesyuarat - Mesyuarat agung - Mesyuarat tergempar - Mesyuarat agung luar biasa - Mesyuarat jawatankuasa Peranan dan Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Mesyuarat - Pengerusi - Setiausaha - Ahli

1. Menghuraikan jenis-jenis mesyuarat (1.2)

Penerangan dan perbincangan 2. Mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks mengenai: pengurusan mesyuarat (1.5) Pengurusan mesyuarat 3. Berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif (5.2) 4. Menjelaskan peranan dan tanggung jawab ahli mesyuarat berdasarkan jawatan. (5.3) Peranan dan tanggungjawab ahli mesyuarat -

10

Pengurusan Mesyuarat Agenda mesyuarat Pengendalian mesyuarat Tatacara mesyuarat Minit mesyuarat

1. Menyediakan agenda mesyuarat yang jelas dan tepat mengikut keutamaan. (1.2)

Perbincangan dan perbengkelan mengenai: 2. Merancang, mengurus pelaksanaan mesyuarat mengikut Agenda agenda dan mematuhi peraturan. (2.6), (4.1), (4.4) mesyuarat 3. Mengamalkan sistem dan peraturan mesyuarat dengan Pengendalian penuh tanggungjawab, berintegriti, akauntabiliti dan mesyuarat empati dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Minit mesyuarat (3.1), (3.3), (3.6), (4.2), 4. Menyediakan minit mesyuarat mengikut kaedah dan format yang betul. (4.4), (5.2), 5. Menunjukkan kebolehan mengendalikan mesyuarat secara teratur, licin dan berkesan. (5.3)

11

Pengurusan kewangan Sumber kewangan Peraturan mengutip wang

1. Menjelaskan sumber, prosedur dan peraturan pengurusan kewangan. (1.1), (4.5), (8.2) 2. Merancang dan mengurus sumber kewangan. (2.6), 4

Penerangan dan perbincangan mengenai: Sumber

SKEMA TLO Kuliah (1 Jam) kewangan Peraturan kewangan Tutorial (Jam) ISL (Jam)

Minggu

Tajuk dan Kandungan Merekod stok Penyata kira-kira (4.5), (8.2)

Hasil Pembelajaran

Amali

Catatan

3. Menyediakan rekod pengurusan stok. (4.4) 4. Beramanah terhadap tanggungjawab kewangan (3.3), (4.2), (4.4)

12

Majlis Rasmi Protokol Konsep protokol dan etiket sosial Pengendalian majlis rasmi - Penyediaan senarai jemputan - Susunan keutamaan - Susunan tempat duduk - Tertib di meja makan - Susunan bendera

1. Menjelaskan isu-isu dalam majlis rasmi. (1.1) 2. Menghuraikan tentang pengendalian sesuatu majlis rasmi. (1.2) 3. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang baik dalam majlis-majlis rasmi. (3.3) 4. Bekerjasama dan berinteraksi dengan pelbagai pihak dalam menjayakan sesuatu majlis rasmi. (3.4), (3.6) 5. Mewujudkan hubungan baik dengan pihak media yang membuat liputan terhadap majlis rasmi. (4.4), (5.2) 6. Mematuhi peraturan dan protokol yang ditetapkan dalam majlis rasmi (4.4), (7.1)

Penerangan dan perbincangan mengenai: Protokol dalam majlis rasmi Pengendalian majlis-majlis rasmi -

13

Majlis Rasmi Protokol Peranan Pengerusi Majlis / Juru Acara Penyediaan Teks Ucapan / Kata Alu-aluan - Majlis perasmian/penutupan - Majlis perpisahan - Majlis keraian

1. Menjelaskan peranan Pengerusi dan Jawatankuasa majlis. (4.4), (6.3) 2. Menyediakan senarai dan agihan tugas ahli jawatankuasa majlis. (3.3), (6.3) 3. Menyediakan teks ucapan bersesuaian dengan majlis dan penyampai ucapan. (3.3) 4. Merancang dan merangka susunan atur cara majlis rasmi. (8.5) 1. Menjelaskan definisi kepimpinan. (1.1), (6.5) 2. Menghuraikan konsep nilai dan etika dalam kepimpinan. (1.1), (4.1), (4.6) 3. Membanding beza pelbagai gaya kepimpinan. (5.3), (6.1) 4. Bersedia menerima pandangan dan teguran untuk meningkatkan kualiti kepimpinan. (4.1), (7.3) 1. Mengumpul data daripada sumber yang tepat dan relevan untuk menilai sesuatu aktiviti/projek yang dijalankan. (1.5), (2.4), (2.5) 5

Penerangan, perbincangan dan perbengkelan mengenai: Jawatankuasa majlis rasmi Susunan atur cara majlis rasmi Penerangan dan perbincangan mengenai: Definisi kepimpinan Pelbagai gaya kepimpinan Melaksanakan penilaian aktiviti seperti berikut:

14

Kepimpinan Definisi kepimpinan Gaya kepimpinan - autokratik - demokrasi - lassire-faire

15

Penilaian Aktiviti - Mengumpul data - Analisis data

SKEMA TLO Kuliah (1 Jam) Tutorial (Jam) ISL (Jam)

Minggu

Tajuk dan Kandungan - Menulis laporan

Hasil Pembelajaran

Amali

Catatan

2. Menganalisis dan membuat penilaian terhadap terhadap Pengumpulan aktiviti untuk penambahbaikan. (4.1), (6.3), (7.2) data 3. Menyediakan laporan berasaskan data yang dianalisis Analisis data secara telus dan tepat serta mempunyai nilai kritis, Penulisan kreatif dan inovatif. (4.1), (4.2), (5.1), (6.1), 8.3) laporan