Anda di halaman 1dari 8

STRUKTUR PROGRAM DAN STRUKTUR KURSUS

Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Struktur program ini adalah seperti yang berikut:
BIL. 1. KURSUS KURSUS WAJIB Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS Pengajian Profesional Major Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%)

2.

86 (65%)

3.

24 (18%)

133 (100%)

Kursus Wajib
Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT), dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas, kemahiran generik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit.

Kursus Teras
Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Sepanjang mengikuti program, pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses, iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum, dan internship. PBS dijalankan selama 4 minggu, praktikum 24 minggu, manakala internship selama 4 minggu. Amalan

Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit.

6.1

PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut:

KURSUS WAJIB
KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum - Permainan Kokurikulum - Unit Beruniform I Kokurikulum - Unit Beruniform II Kokurikulum - Olahraga Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6

KURSUS TERAS Pengajian Profesional


KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM 1 1 2 3 4 5 7 8 8

Amalan Profesional
KOD PBS3101 PBS3102 PBS3103 PBS3104 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I P. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT TK TK TK TK 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM 1 2 3 4 5 6 7 8

*Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.

Senarai Kursus Major dan Kod


BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP

6.2

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER

1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH


KOD BMM3101 BMM3102 BMM3102 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (2007) Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Kursus ini ditawarkan kepada pelajar Ambilan Tahun 2008)
(Sesi 2009 tambah topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya)

KREDIT 3(3+0) 3(2+1)

SEM 1 1

BMM3117 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116

Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Morfologi Bahasa Melayu Sintaksis Bahasa Melayu Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah

3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%)

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

2. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH


KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH


KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

4. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH


KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah ) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

5.PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH


KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKP3111 PKU3112 PKU3113 PKP3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan dalam Pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 Terapi Dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan 1 - Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (1+2) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (1+2) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

6. PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA ( TESL )


KOD TSL 3101 TSL 3102 TSL 3103 TSL 3104 TSL 3105 TSL 3106 TSL 3107 TSL 3108 TSL 3109 TSL 3110 TSL 3111 TSL 3112 TSL 3113 TSL 3114 TSL 3115 KURSUS Introduction to Linguistics Literature in English ELT Methodology English Phonetics and Phonology Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Action Research I- Methodology Curriculum Studies Action Research II Implementation and Reporting Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+ 0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

6.3

AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER


PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1

Bil. 1

Elektif 1 Pendidikan Jasmani

KOD PJM3102 PJM3106 PJM3110 PJM3112

Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Program Kesihatan Sekolah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (menggantikan BMM3102) Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1)

Sem 2 3 4 5

Pendidikan Kesihatan

PKE3101 PKE3102 PKE3103 PKE3104 BCN3105 BCN3108 BCN3109 BCN3112

3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

2 3 4 5 2 3 4 5

Bahasa Cina * Ditawarkan


mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan

Bahasa Melayu * Ditawarkan


mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan

BMM3101 BMM3117 BMM3104 BMM3103

3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1)

2 3 4 5

Language Arts LGA 3101 * Ditawarkan LGA 3102 kepada pelajar LGA 3103 TESL mulai LGA 3104
ambilan 2011

Childrens Literature Songs and Poetry for Young Learners Stories for Young Learners Plays and Drama for Young Learners Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif

3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+ 0) 12 (9%)

2 3 4 5

Pakej Elektif 2
Bil. 1 Elektif 2 Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan

KOD PSK3101 PSK3102 PSK3103 PSK3104

Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan*PBS) Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling English for Undergraduates Principles of English Language Teaching English for the Language Teachers English Language Teaching Methodology For Young Learners Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (menggantikan BMM3102 mulai sesi Jan 2010) Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif

Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1)

Sem 3 4 5 6

Pendidikan Moral

ELM3101 ELM3102 ELM3103 ELM3104

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0)

3 4 5 6

Mathematics Elective

MTE3102 MTE3107 MTE3109 MTE3111

3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1)

3 4 5 6

English Language

ELE3101 ELE3102 ELE3103 ELE3104

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1)

3 4 5 6

Bahasa Melayu Elektif

BMM3101 BMM3102 BMM3117 BMM3104 BMM3103

3(3+0)

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

4 5 6 3 4 5 6

Bahasa Cina Elektif


* Ditawarkan mulai ambilan 2009

BCN3105 BCN3108 BCN3109 BCN3112

12 (9%)

Nota: *Pakej Elektif 1 bagi Program (TESL) adalah Language Arts terdiri daripada LGA 3101. LGA 3102, LGA 3103 dan LGA 3104. * Pemilihan Pakej Elektif 2 bagi PISMP (TESL) adalah seperti yang disenaraikan dalam jadual pakej Elektif 2 kecuali kursus bahasa. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.