Anda di halaman 1dari 13

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM JOHOR BAHRU

BMM 3104
PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

NAMA DAN NO. I / C ANGKA GILIRAN N0. TEL KUMPULAN / UNIT

SAZALI BIN SAMPAM 690401-05-5039 2011122360632 013-7472477 RBT 3 JUN 2011

MATA PELAJARAN

BMM 3104 ( PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH )

TAJUK TUGASAN

RPH BAHASA MELAYU TAHAP 2 DAN PENGAPLIKASIAN KONSEP 5 P

NAMA PENSYARAH

EN. KHUSHAIRI BIN FADZAL

TARIKH SERAHAN

14 SEPTEMBER 2013

PERAKUAN
Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

1.

Tandatangan

...................................................................... SAZALI BIN SAMPAM 690401055039

Nama Penulis : NO . I / C :

Tarikh

1 SEPTEMBER 2012

PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin-Nya, Kerja Kursus BMM 3104 ( Pengajian Suktan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ) dapat disiapkan tepat pada masanya. Dalam menyiapkan buku ini saya mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada En Khushairi bin Fadzal , pensyarah yang membimbing saya dalam mata pelajaran BMM 3104 ini.Terima kasih kerana telah membimbing dan memberi teguran yang sangat berharga serta menyemak tugasan saya semasa membuat kerja kursus ini. Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan di Kelas RBT 3 yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk menyiapkan tugasan diberi. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ahli keluarga terutama isteri dan anak anak yang memahami dan memberi sokongan padu terhadap kesibukan diri saya dalam menyempurnakan tugasan ini. .

ii

SENARAI KANDUNGAN

MUKA SURAT HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 PETA MINDA KONSEP 5 P . RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) REFLEKSI PENGAJARAN HARIAN REFLEKSI KENDIRI RUJUKAN i ii 1 . 2-8 9 - 10 11 - 12 13

LAMPIRAN CD BORANG KOLABORASI

REFLEKSI Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada tuhan kerana akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan ini mengikut masa yang ditetapkan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pensyarah pembimbing kami iaitu DR. Maskiah binti Masrom atas tunjuk ajar dan dorongan yang telah diberikan. Tidak lupa juga buat rakanrakan kelas RBT3 yang banyak membantu berkongsi ilmu dan memberi pendapat serta nasihat dalam menyiapkan tugasan ini. Hasil daripada tugasan ini saya telah diingatkan semula dengan teori-teori pembelajaran yang berkaitan dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Melalui pembelajaran ini saya dapat mengingatkan diri saya semula bagaimana pentingnya saya sebagai seorang pendidik dalam membantu murid-murid maju dalam pembelajaran mereka melalui teknik peneguhan, latihan, hukum kesan dan hukum kesediaan yang betul dan berkesan. Pada awal menerima tugasan ini saya merasakan ianya akan amat membantu saya dalam meningkatkan kefahaman dan pengetahuan saya dalam ilmu budaya belajar. Di tambah pula tugasan ini adalah tugasan individu, membuatkan saya berasa lebih bertuah kerana saya dapat berdikari dan menguji kemampuan diri sendiri. Walau bagaimanapun, sewaktu menyiapkan tugasan ini terdapat beberapa masalah yang telah saya hadapi. Antaranya ialah masalah untuk memahami kehendak soalan. Keadaan ini dapat diatasi dengan bertanyakan pada pensyarah dan juga pendapat rakan rakan sekelas dan rakan dari kumpulan lain yang sealiran dengan saya. Malah ianya mengajar saya supaya lebih berusaha dan berdikari mencari jalan penyelesaian. Dalam hal ini saya merasakan kemudahan teknologi maklumat masa kini amat penting dan membantu saya serta rakan menyiapkan tugasan ini dengan baik.

Secara kesimpulannya, tugasan ini telah banyak membantu saya untuk mengembangkan lagi ilmu pengetahuan, kaedah dan teknik pengajaran saya pada masa akan datang dalam melaksanakan amanah serta tugas saya sebagai seorang pendidik. Adalah diharapkan agar ilmu ini juga dapat memberikan saya kesediaan bagi berhadapan dengan murid semasa dalam proses pembelajaran dan pengajaran kelak yang mana kita ketahui yang ianya semakin mencabar dari hari ke hari.

Sekian, Terima Kasih.

Disediakan oleh :

_____________________ SAZALI BIN SAMPAM 690401055039 Reka Bentuk Dan Teknologi 3 ( RBT3 )

RUJUKAN 1. Adenan Ayob dan khairudin Mohamad. ( 2012 ). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu. Shah Alam . Oxford Fajar Sdn. Bhd. Rafiah Daud.( 2012 ). Prosedur Menulis RPH. Kumpulan ceramah LPS Intitut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar, Seremban, Negeri Sembilan. Abdul Hamid Mahmod. ( 2006 ). Penyerapan Nilai Murni dalam Pengajaran dan Pembelajaran bahasa Melayu dalam Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu; Kemahiran Bernilai Tambah. Tanjung Malim; Penerbit UPSI. Kamarudin Hj. Hussin dan Siti Hajar Hj. Abd. Aziz. ( 1998 ). Pengajian Melayu 5 dan 6 (Pemulihan dan pengayaan , Pengurusan sumber ). Kuala Lumpur; Kumpulan Budiman sdn. Bhd.

2.

3.

4.

Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus

NAMA PELAJAR KUMPULAN SEMESTER MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING

: SAZALI BIN SAMPAM : RBT 3 : 3 : RBT 3105 ( KAEDAH MENGAJAR KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH ) : EN. ABDUL RAZIF BIN HJ. ABDUL RAHMAN JUN 2011

TARIKH

PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menerima soalan tugasan dan taklimat daripada pensyarah mata pelajaran

CATATAN

T/ TANGAN

23 JUN 2012

Tugasan perlu dihantar selewatlewatnya pada 1 September 2012.


EN. ABDUL RAZIF B. HJ ABDUL RAHMAN

Memahami kehendak soalan tugasan 25 JUN Hingga 30 JUN Mencari maklumat dari internet/Pusat Sumber mendapatkan bantuan daripada Pustakawan

Membuat jadual kerja Cetakan maklumat internet Nota ringkas Catatan bibliografi Sazali bin Sampam

2 JULAI Hingga 12 JULAI 2012

Menyediakan draf penulisan RPH Meneliti buku teks KH Tahun 5

Menyusun maklumat Menganalisis maklumat berdasarkan kehendak tugasan Menghubungkait maklumat yang relevan Membuat huraian terperinci Sazali bin Sampam

28 JULAI Hingga 1 OGOS 2012

Menghantar hasil subtugasan/ draf semakan dan perbincangan dengan pensyarah pembimbing

Membetulkan ejaan Menyusun maklumat mengikut keutamaan Memperincikan huraian Memperbaiki cara penulisan bibliografi Membetulan semua komen yang dibuat oleh pensyarah pembimbing Sazali bin Sampam

EN. ABDUL RAZIF BIN HJ. ABDUL RAHMAN

2 OGOS Hingga 8 OGOS 2012

Menghantar hasil subtugasan/ draf selanjutnya kepada pensyarah Menyempurnakan tugasan KKBI dengan sempurna

hantar tugasan yang telah siap kepada pensyarah melalui e-mail Menyusun hasilan mengikut urutan berdasarkan soalan Membuat kulit , kandungan, kolaborasi,dan lain lain. Membinding dengan kemas Sazali bin Sampam

1 September 2012

Menghantar hasil tugasan kepada pensyarah pembimbing

Diterima dan direkodkan

EN. ABDUL RAZIF B. HJ. ABDUL RAHMAN

DI SEDIAKAN OLEH,

_____________________ ( SAZALI BIN SAMPAM ) 690401055039 RBT 3 JUN 2011