JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN PELAJAR PRA-PERKHIDMATAN KURSUS

PERGURUAN DENGAN PERLAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 1/3 KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI :

Bil
1.

Perkara
Elaun Pelajar PraPerkhidmtan Kursus Perguruan

Maklumat Yang Perlu Disemak

Rujukan

1.0 Pastikan Kenyataan Tuntutan Bayaran Elaun Pelajar Pra-Perkhidmatan Kursus Perguruan dengan perlaksanaa AP 58(a) SSM(Sistem Saraan Malaysia) dan dokumen sokongan di sertakan. 1.1 Semak bulan dan tahun kewangan. Jika bukan tahun semasa, pastikan Sijil AP58(a) yang telah diluluskan disertakan dan memenuhi syarat-syarat berikut :a) tuntutan hendaklah disempurnakan dalam tahun kewangan b) baki peruntukan dalam tahun kewangan dan semasa adalah mencukupi 1.2 Sekiranya syarat AP58(a) tidak dipatuhi, pastikan surat kelulusan perbendaharaan disertakan. 2.0Takrif “Elaun Pelajar” Sejumlah wang yang di bayar oleh Kerajaan kepada pelatih-pelatih Pra-perkhidmatan Kursus Perguruan di bawah Kementerian Pendidikan berikutan perlaksanaan Sistem Saraan Malaysia 2.1 Takrif “Pra-Perkhidmatan” Kursus Pra Perkihidmatan merupakan program yang menyediakan latihan keguruan untuk bakal guru sekolah rendah dan menengah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) 3.0 Kadar Elaun Pelajar Pra-Perkhidmatan Kursus Perguruan adalah seperti berikut JUMLAH KURSUS BAYARAN Kursus Perguruan lepasan Ijazah(sains,sastera,teknoloji, RM 8400.00 senibina,vertirina) setahun Kursus Diploma Perguruan Malaysia(sains,sastera,teknoloji RM 7560.00 senibina,perubatan bersekutu setahun PPISM dan B.Ed (TESL) RM 8400.00 setahun Ruj.Pek.JPA(L)S 175/4/11Klt.5(14)BTH21.9. 2007

. Pek.0 Dokumen sokongan untuk pembayaran a) Pastikan lampiran pengiraan di buat dengan lengkap berdasarkan kursus-kursus yang di ikuti oleh pelajar-pelajar b) Surat tawaran kursus. Perlu bayar kadar”A” e) Pastikan potongan-potongan lain di ambilkira dalam pengiraan tuntutan elaun tersebut. Perkara Elaun Pelajar Praperkhidmatan Kursus Perguruan Maklumat Yang Perlu Disemak 4. c) Perkiraan di buat mengikut tempoh seseorang pelajar mengikut kursus bagi satu bulan d) Kadar elaun pelajar hendaklah tepat seperti yang telah di tetapkan di bawah ini:KURSUS Kursus Perguruan Lepasan Ijazah: KPLI.KPLI LPBS SR.00 setahun di bayar 2 kali mengikut semester Tempoh 4 tahun Rujukan Ruj.00 sebulan Dengan penginapan di sediakan Tempoh 11/2 – 3 tahun Kadar A-RM 8400.2007 Surat tawaran berserta borangborang perjanjian di kepilkan mengikut kursus-kursus PISMP PPISMP dan B ed (TESL) (Pelajar IPKB berada di UITM dalam tempoh 2) tahun.9.JPA(L)S 175/41-klt.Potongan asrama dan bayaran makan bagi pelajar yang tinggal di asrama.KPLI LPBS SAR Semua kursus persediaan JUMLAH BAYARAN RM 4800. perjanjian yang menyatakan tempoh seseorang pelajar mengikuti sesuatu kursus. Tempoh 4 tahun RM 430.5(14) bth.KPLI JQAF.21. Contohnya:.00 setahun bayar 2 kali setahun mengikut semester RM 8400.00 setahun di bayar 2 kali mengikut semester.JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN PELAJAR PRA-PERKHIDMATAN KURUSUS PERGURUAN PERLAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 2/3 KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil 1.

g) Pastikan bulan tuntutan elaun jelas di baucar tuntutuan dan lampiran pengiraan.1 – 41100-Biasiswa. elaun alat perkakas. Kursus Perguruan Maklumat Yang Perlu Disemak f) Bayaran di bayar atas BSN atau bank yang telah ditentukan oleh pihak Institut Perguruan berkenaan. h) Pastikan setiap lampiran pengiraan yang di kemukakan di tandatangani oleh pegawai penyedia dan pegawai penyemak Rujukan 5. Perkara Elaun Pelajar Pra-Perkhd.5 Tahun 2004 Penjenisan Kod 5.0 Perkiraan elaun khas untuk bayaran elaun buku.1 Pastikan kod objek yang di gunakan adalah 5.1. elaun kertas kerja di kira bersekali dengan tuntutan elaun bulanan yang layak.0 “Takrif Pegawai “ Seseorang pegawai di dalam Perkhidmatan Awam Kerajaan Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Kerajaan Negeri termasuk yang di lantik secara sementara atau sangkut tidak termasuk pegawai yang sedang berkhidmat di luar negeri Pekeliling Perbendaharaan Bil.JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN PELAJAR PRA-PERKHIDMATAN KURSUS PERGURUAN DENGAN PERLAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 3/3 KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil 1. Dermasiswa dan bantuan Pelajaran Dalam Nergeri 41199-Bantuan-bantuan lain Bagi Hasil Dan Perbelanjaan 6. .

00 IPIK IPT IPTJ IBMM IPBA ELTC IP RAJANG IP KENINGAU IP SARAWAK IPBL IP KENT IPTAR IP TAWAU IPP IPTB KADAR “B” RM 7140.00 RM 4200.00.00+ elaun perkakas RM 2000.0 JENIS IPG MENGIKUT KADAR KADAR “A” RM 8400. Bagi pelajar aliran sastera jumlah elaun khas ialah sebanyak RM 850.JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN PELAJAR PRA-PERKHIDMATAN KURSUS PERGURUAN DENGAN PERLAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 4/4 KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil 1.200.150.00 + elaun kertas kerja RM 15. Potongan asrama atau makan akan di buat potongan Sekiranya ada.00 IPIS IPTHO IPPM IPSAH IP PERLIS IP IPOH IPTAA IPRM IPKT IPKB IPSM IPSMB IPDA - Rujukan .00 + RM 950.00 Jumlah layak di terima ialah sebanyak RM 5.150.00 RM 5. Perkara Elaun Pelajar Praperkhidmatan Kursus Perguruan Contohnya:- Maklumat Yang Perlu Disemak Pelajar aliran sains layak mendapat elaun sebanyak RM4.00 Borang tuntutan di tuntut dalam format elaun sara hidup Seperti contoh berkepil 7.00 + elaun buku RM 600.