JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN PELAJAR PRA-PERKHIDMATAN KURSUS

PERGURUAN DENGAN PERLAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 1/3 KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI :

Bil
1.

Perkara
Elaun Pelajar PraPerkhidmtan Kursus Perguruan

Maklumat Yang Perlu Disemak

Rujukan

1.0 Pastikan Kenyataan Tuntutan Bayaran Elaun Pelajar Pra-Perkhidmatan Kursus Perguruan dengan perlaksanaa AP 58(a) SSM(Sistem Saraan Malaysia) dan dokumen sokongan di sertakan. 1.1 Semak bulan dan tahun kewangan. Jika bukan tahun semasa, pastikan Sijil AP58(a) yang telah diluluskan disertakan dan memenuhi syarat-syarat berikut :a) tuntutan hendaklah disempurnakan dalam tahun kewangan b) baki peruntukan dalam tahun kewangan dan semasa adalah mencukupi 1.2 Sekiranya syarat AP58(a) tidak dipatuhi, pastikan surat kelulusan perbendaharaan disertakan. 2.0Takrif “Elaun Pelajar” Sejumlah wang yang di bayar oleh Kerajaan kepada pelatih-pelatih Pra-perkhidmatan Kursus Perguruan di bawah Kementerian Pendidikan berikutan perlaksanaan Sistem Saraan Malaysia 2.1 Takrif “Pra-Perkhidmatan” Kursus Pra Perkihidmatan merupakan program yang menyediakan latihan keguruan untuk bakal guru sekolah rendah dan menengah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) 3.0 Kadar Elaun Pelajar Pra-Perkhidmatan Kursus Perguruan adalah seperti berikut JUMLAH KURSUS BAYARAN Kursus Perguruan lepasan Ijazah(sains,sastera,teknoloji, RM 8400.00 senibina,vertirina) setahun Kursus Diploma Perguruan Malaysia(sains,sastera,teknoloji RM 7560.00 senibina,perubatan bersekutu setahun PPISM dan B.Ed (TESL) RM 8400.00 setahun Ruj.Pek.JPA(L)S 175/4/11Klt.5(14)BTH21.9. 2007

00 setahun di bayar 2 kali mengikut semester.KPLI JQAF.Potongan asrama dan bayaran makan bagi pelajar yang tinggal di asrama.21.JPA(L)S 175/41-klt.00 sebulan Dengan penginapan di sediakan Tempoh 11/2 – 3 tahun Kadar A-RM 8400. . c) Perkiraan di buat mengikut tempoh seseorang pelajar mengikut kursus bagi satu bulan d) Kadar elaun pelajar hendaklah tepat seperti yang telah di tetapkan di bawah ini:KURSUS Kursus Perguruan Lepasan Ijazah: KPLI. Perkara Elaun Pelajar Praperkhidmatan Kursus Perguruan Maklumat Yang Perlu Disemak 4.JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN PELAJAR PRA-PERKHIDMATAN KURUSUS PERGURUAN PERLAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 2/3 KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil 1. Contohnya:. perjanjian yang menyatakan tempoh seseorang pelajar mengikuti sesuatu kursus. Pek.KPLI LPBS SAR Semua kursus persediaan JUMLAH BAYARAN RM 4800.9.00 setahun bayar 2 kali setahun mengikut semester RM 8400.00 setahun di bayar 2 kali mengikut semester Tempoh 4 tahun Rujukan Ruj.0 Dokumen sokongan untuk pembayaran a) Pastikan lampiran pengiraan di buat dengan lengkap berdasarkan kursus-kursus yang di ikuti oleh pelajar-pelajar b) Surat tawaran kursus. Perlu bayar kadar”A” e) Pastikan potongan-potongan lain di ambilkira dalam pengiraan tuntutan elaun tersebut.2007 Surat tawaran berserta borangborang perjanjian di kepilkan mengikut kursus-kursus PISMP PPISMP dan B ed (TESL) (Pelajar IPKB berada di UITM dalam tempoh 2) tahun.KPLI LPBS SR.5(14) bth. Tempoh 4 tahun RM 430.

5 Tahun 2004 Penjenisan Kod 5. . Kursus Perguruan Maklumat Yang Perlu Disemak f) Bayaran di bayar atas BSN atau bank yang telah ditentukan oleh pihak Institut Perguruan berkenaan.JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN PELAJAR PRA-PERKHIDMATAN KURSUS PERGURUAN DENGAN PERLAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 3/3 KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil 1. elaun alat perkakas.0 “Takrif Pegawai “ Seseorang pegawai di dalam Perkhidmatan Awam Kerajaan Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Kerajaan Negeri termasuk yang di lantik secara sementara atau sangkut tidak termasuk pegawai yang sedang berkhidmat di luar negeri Pekeliling Perbendaharaan Bil. Dermasiswa dan bantuan Pelajaran Dalam Nergeri 41199-Bantuan-bantuan lain Bagi Hasil Dan Perbelanjaan 6.1 Pastikan kod objek yang di gunakan adalah 5.1 – 41100-Biasiswa. h) Pastikan setiap lampiran pengiraan yang di kemukakan di tandatangani oleh pegawai penyedia dan pegawai penyemak Rujukan 5. elaun kertas kerja di kira bersekali dengan tuntutan elaun bulanan yang layak.0 Perkiraan elaun khas untuk bayaran elaun buku.1. g) Pastikan bulan tuntutan elaun jelas di baucar tuntutuan dan lampiran pengiraan. Perkara Elaun Pelajar Pra-Perkhd.

00 RM 4200. Bagi pelajar aliran sastera jumlah elaun khas ialah sebanyak RM 850. Potongan asrama atau makan akan di buat potongan Sekiranya ada.00 RM 5.150.00 Jumlah layak di terima ialah sebanyak RM 5.00 Borang tuntutan di tuntut dalam format elaun sara hidup Seperti contoh berkepil 7.200.00 IPIK IPT IPTJ IBMM IPBA ELTC IP RAJANG IP KENINGAU IP SARAWAK IPBL IP KENT IPTAR IP TAWAU IPP IPTB KADAR “B” RM 7140.150.00 + elaun buku RM 600.00+ elaun perkakas RM 2000.00 + RM 950.00.0 JENIS IPG MENGIKUT KADAR KADAR “A” RM 8400.00 + elaun kertas kerja RM 15.00 IPIS IPTHO IPPM IPSAH IP PERLIS IP IPOH IPTAA IPRM IPKT IPKB IPSM IPSMB IPDA - Rujukan .JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN PELAJAR PRA-PERKHIDMATAN KURSUS PERGURUAN DENGAN PERLAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 4/4 KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil 1. Perkara Elaun Pelajar Praperkhidmatan Kursus Perguruan Contohnya:- Maklumat Yang Perlu Disemak Pelajar aliran sains layak mendapat elaun sebanyak RM4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful