Anda di halaman 1dari 14

SULIT

3756/1

SULIT PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM

TAHUN 2012

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1


PERATURAN PEMARKAHAN
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT . Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh di maklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan. Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak.

[ Lihat sebelah

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT Skema kertas 1 No.soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JUMLAH A B

3756/1

9 11 10 10

3756/1

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT

3756/2

SULIT PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM

TAHUN 2012

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2


PERATURAN PEMARKAHAN
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT . Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh di maklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan. Peraturan pemarkahan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

[ Lihat sebelah

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

2
AKAUN

3756/2

1 (a) Nyatakan akaun mengikut pengelasan di bawah.

Aset Semasa Liabiliti Semasa

Salah satu aset semasa yang sesuai Salah satu liabiliti semasa yang sesuai

1m 1m

(b ) TARIKH 2012 Julai 16 JURNAL AM BUTIR Derma Belian DEBIT 200 200 KREDIT 1m 1m

(c ) Urusniaga i. Beli Alatulis RM 400 secara hutang dari AZ Enterprise

Debit Alat tulis

1m

Kredit AZ Enterprise

1m

(d) i. ii.

Diskaun Niaga RM6000 x 10% = RM600 Jumlah perlu dibayar RM5600 (5600 x 2%) = RM5 488 [2m]

[1m] [1m]

(e) RM 120

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT
2(a)

3
Arina Enterprise Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2012 RM RM RM RM 165 885 354 165 531 (1) 9 678 79 180 569 851 1 420 77 760 682 78 442 88 120 10 990 77 130 (1+1OF**) 88 401 (1OF#)

3756/2

Jualan - Pulangan jualan Jualan bersih Tolak Kos Jualan Stok Awal Belian - Pulangan belian - Diskaun diterima Belian bersih + Angkutan masuk Kos belian Kos barang untuk dijual - Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar + Hasil Sewa (7700 + 700) Faedah atas simpanan Hutang Ragu/Per. Hutang Ragu/ Pengurangan PHR (835-KKK)

(1OF*)

8 400 (1) 250


135 (1OF##) 97 186 14 400 1 392 3 000 600 234 2 074 773 1 530 5 120

- Belanja Gaji Kadar bayaran Insurans (3600-600) Faedah atas pinjaman (15000 X 4%) Alat tulis (289 55) Hutang Lapuk (874 + 1200) Angkutan keluar Susut nilai lengkapan Susut nilai kenderaan Untung Bersih

(1) (1) (1) (1) (1) (1) 29 123 68 063 (1) [14 markah]

Nota : 1. 2. 3. 4. OF* OF** OF# OF## mesti ada belian dan salah satu akaun kontra dengan angka yang betul. tiada butir asing dan operasi mesti betul. sebarang angka; Jualan Kos Jualan angka PHR 835(ID) PHR (KKK)

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT
2(b)

3756/2

Arina Enterprise Kunci Kira-kira Pada 30 Jun 2012 RM RM Aset Bukan Semasa Premis Lengkapan - Susut nilai terkumpul (2295 + PP) Kenderaan - Susut nilai terkumpul (14400 + PP) Aset Semasa Stok/Stok akhir Penghutang (15200 - 1200) - Per. Hutang Ragu Bank Simpanan tetap Tunai Sewa/Sewa diterima terakru Insurans terdahulu - Liabiliti Semasa Pemiutang Faedah pinjaman terakru MODAL KERJA

RM 94 660

15 300 3 825 (1OF*) 40 000 19 520 (1OF*)

11 475 20 480 126 615 (1)

10 990 14 000 (1) 700 13 300 (1OF**) 13 145 5 000 1 720 700 600 45 455 (1OF#)

12 873 200

13 073 (1) 32 383 (1OF##) 158 997

Ekuiti Pemilik Modal awal + Untung bersih - Ambilan (1238 + 55) Modal akhir Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman

77 227 68 063 (1OF^) 145 290 1 293 (1) 143 997

15 000 (1) 158 997

[ 11 markah ] Nota: 1. 2. 3. 4. OF* OF** OF# OF## angka SNT dalam ID + Susut nilai dalam PP Penghutang ID 5% PHR tiada butir asing butir Modal Kerja mesti ada & sebarang angka Aset Semasa Liabiliti semasa angka yang sama dalam PP

5. OF^

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT
3 (a)

5
Perusahaan Perabot Ideal Penyata Kos Pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 KOS BAHAN LANGSUNG: Stok awal Belian (-) Pulangan bahan langsung + Angkutan masuk (95 000+6 000)

3756/2

210 000 429 800 18 000 411 800 101 000 512 800 722 800 205 000 517 800

(-)Stok akhir bahan langsung Kos bahan langsung KOS BURUH LANGSUNG: Upah buruh langsung (80%x37 300)) KOS PRIMA KOS OVERHED: Susutnilai alat-alat kecil (26 000+110 000-19 000) Belanja penyelenggaraan kilang(125000x80%) Upah buruh tak langsung (20%x373 000) Susutnilai mesin kilang (650000x10%x70%) (650 000x10%) Insurans(106 000x70%) Belanja am Kadar bayaran Minyak pelincir kilang Kos overhed + Kerja dalam proses awal (-)Kerja dalam proses akhir KOS PENGELUARAN

2or1*

298 400 816 200

1 1

117 000 100 000 74 600 45 500 74 200 81 000 69 000 55 000 616 300 1 432 500 272 000 1 704 500 321 000 1 383 500

1+1of* 1 1 2or1** 1

1 1 1 1+1of** [17 markah]

(b)

Perusahaan Perabot Ideal Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 Jualan (-) Kos Jualan: Stok awal barang siap + Kos Pengeluaran (- ) Stok akhir barang siap Kos Jualan Untung Kasar 1 920 000 500 000 1 383 500 1 883 500 478 500 000 1 405 500 514 500 1

(c)

Kerja dalam proses ialah barang separuh siap

1 [3 markah] 1 [1 markah]

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT

3756/2

Syarat 2or1* Jawapan tepat 2m Stok awal + belian stok akhir 1m Syarat 2 or1** Jawapan tepat 2m (650 000x10%=65000) 1m Syarat 1of* Jawapan tepat 2m 1of 26 000-19 000 = 7 000 atau 110 000-19 000 = 91 000 Syarat 1of** Jawapan tepat 2 m 1of jika wujud ke empat-empat komponen dan operasi betul (Kos bahan langsung + kos buruh langsung + kos overhed + kerja dalam proses awal kerja dalam proses akhir)

3(b) i) Kos berubah seunit

= RM25 000 5 000 = RM5 = RM6 500 + RM2 500 = RM9 000 = Kos Tetap Margin CarumanSeunit = RM9 000 RM10 RM5 = 1 800 unit @ = 1800 x RM10 = RM18 000

(1)

ii) Kos tetap

(1)

iii) Titik pulang modal

(OR 1) (2) @ (2)

[4 markah]

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT
4(a) (i)

7
Akaun Yuran RM 2011 430 (1FB)^ Yuran terdahulu / Jul 1 Baki b/b 2012 Bank / Penerimaan Jun 30 & Pembayaran Yuran tertunggak / Baki h/b

3756/2

2011 Yuran tertunggak / Jul 1 Baki b/b 2012 Jun 30 Perdapatan & Perbelanjaaan Yuran terdahulu / Baki h/b

RM 30 (1FB)*

10 620 (1OF) 100 11 150 *

10 560 (1) 560 ^ 11 150 [4 markah]

Nota : 1. 2. 3. 4.

1FB ^ : 1FB* : 1OF :

yuran tertunggak awal dan akhir mesti betul. yuran terdahulu awal dan akhir mesti betul. Terima sebarang angka dengan syarat mana-mana 3 item betul dan tiada butir asing. Abaikan tarikh. Penggunaan baki atau yuran terdahulu / tertunggak mesti konsisten.

(ii) 2011 Jul 1 Stok alat tulis / Baki b/b 2012 Jun 30 Bank

Akaun Alat tulis RM 80 (1FB)*

2012 Jun 30 Pendapatan & Perbelanjaan Stok alat tulis / Baki h/b

RM 291 (1) 45 * 336 [2 markah]

256 336

Nota : 1. 2.

1FB* : Alat tulis awal dan akhir mesti betul. Abaikan tarikh. Penggunaan baki atau stok alat tulis mesti konsisten

(ii) 2012 Jun 30

Bank

Akaun Belanja am RM 2011 Jul 1 Belanja am terakru / 6 000 Baki b/b 2012 Jun 30 Perdapatan & Perbelanjaaan 6 000

RM 60 (1)

5 940 (1) 6 000 [2 markah]

Nota

Abaikan tarikh.

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT
(b) Penyata Untung Rugi Kursus Motivasi

3756/2

RM Kutipan kursus motivasi (-) Belanja Bayaran penceramah Makanan Sijil dan alat tulis Untung kursus motivasi Nota . 1. 2. 3.

RM 20 500

10 000 7 500 1 000

18 500 2 000 (1+1OF) [2 markah]

Terima sebarang bentuk jawapan. Jawapan tepat 2 markah walau pun tanpa jalan kerja. Syarat 1OF : mesti ada kutipan kursus motivasi dan mana-mana dua belanja dan tiada butiran asing.

c)

Kelab Penyayang Taman Seri Mawar Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 30 Jun 2012 RM RM Pendapatan Yuran 10 620 (1) Derma 4 500 Untung kursus motivasi 2 000 (1OF) Sewa alatan sukan 5 600 22 720 - Perbelanjaan Susut nilai lengkapan 344 (2 or 1)* Susut nilai alatan sukan 735 (2 or 1)** Air dan Elektrik 1 000 Alat tulis 291 (1OF) Belanja am 5 940 (1OF) Insurans 500 Akhbar dan majalah 2 060 Derma Rumah Warga Emas 500 11 370 Lebihan 11 350

(rujuk b)

(Rujuk a ii) (Rujuk a iii)

(1+1OF) [10 markah]

Nota : 1.

susut nilai lengkapan 2 markah jika jawapan RM344. 1markah jika jawapan RM44. susut nilai alatan sukan 2 markah jika jawapan RM735. 1 markah jika jawapan RM1 470.

2,

**

3.

Lebihan 1 OF jika tiada butiran asing dalam komponen pendapatan dan perbelanjaan.

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT

3756/2

5(a) pengiraan Urus Alatan niaga Pejabat Baki 6500 ii. iii. Iv V Vi Jumlah

Penghutang 4650

Stok 18500

Bank 7450 -150

Tunai 550

Pemiutang 7700

Modal 25000

Untung Bersih 4950 -150

+3000 +4350 -4000 -1900 9500 9000 -250 14 250 5400 550 -1900 -250 5550

+3000 +350

28000

5150

Perniagaan Tualak Kunci Kira-Kira Pada 30 April 2012 Alatan Pejabat Penghutang Stok Tunai Bank (1) (1) (2) (2) 9 500 9 000 14 250 550 5 400

Modal Untung Bersih Pemiutang

(1) (2) (1) (2)

28 000 5 150 33 150 5 550

38 700

38 700

[12 markah]

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT

10

3756/2

5(b)(i) Kedai Runcit Lee Penyata Mengira Modal Pada 31 Mei 2012 Aset Premis Perabot [(7650 +1860)-(9510 X 10%] Penghutang (24765-205) Stok Bank - Liabiliti Pemiutang Kadar bayaran terakru Modal pada 31 Mei 2012 RM 25 000 8 559 (1) 24 560 12 146 8 793 RM

79 058

(1 OF*)

18 220 236 (1)

18456 60 602 (1)** [4 markah]

Nota : 1. 1 OF* tiada butir asing 2. 1 ** Aset Liabiliti, terima jawapan tanpa butir dengan syarat ada tajuk.

5(b)(ii) Kedai Runcit Lee Penyata Untung Rugi Bagi Tahun Berakhir 31 Mei 2012 RM Modal Akhir + Ambilan (890 + 60) - Modal Tambahan Modal Awal Untung Bersih 1 860 (1) 52 707 RM 60 602 (1 OF#) 1540 (1) 62 142 54 567 7 575 (1OF##) [4 markah] Nota : 1. 1OF# Angka dalam 5(b)(ii) 2. 1OF## Sebarang angka, operasi betul dan tiada butir asing

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT

11

3756/2

6 (a) i.i) Margin Untung Kasar = Untung Kasar x 100 Jualan Bersih = RM56 250 x 100 RM345 500 = 16.28 % OR (1) OR (1) (2)

i.ii) Pulangan atas Modal

= Untung bersih x 100 (1) Modal Awal = (RM56 250 RM16 750) x 100 RM120 000 = RM39 500 x 100 OR (1) RM120 000 = 32.92% (2)

i.iii) Kos Jualan

= Jualan Untung Kasar = RM345 500 RM56 250 = RM289 250 Kos Jualan Stok Purata = RM289 250 RM30 674 = 9.43 kali OR (1) OR (1) (2)

Kadar Pusing Ganti Stok =

ii) Kadar Pusing Ganti Stok (hari)

= Bilangan hari Kadar pusing ganti stok (kali) = 365 12 kali = 30.42 hari (1)

Perniagaan Tegap Maju menukar stoknya setiap 30 hari @ 1 kali setiap bulan (1) iii) Perniagaan Gagah Perkasa kerana Pulangan atas Modal Perniagaan Gagah Perkasa lebih banyak iaitu 32.92% berbanding Perniagaan Tegap Maju iaitu 29.81% (2)

[10 markah]

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT

12

3756/2

(b)(i)

BUKU TUNAI (ruangan bank sahaja) Baki b/b Pemborong Dinesh Dividen 7 450 (1) 99 (1) 300 (1) Caj bank Kedai Wong Sewa Baki h/b 7 849 Baki b/b 6 824 [6 markah] 25 (1) 650 (1) 350 (1) 6 824 7 849

(ii)

Kedai Runcit Iman Penyata Penyesuaian Bank pada 30 April 2012 RM Baki Debit seperti Buku tunai Campur: Cek belum dikemukakan Long Enterprise Tolak: Cek belum dikreditkan Kedai Ria Baki Kredit seperti Penyata Bank RM 6 824 (1OF)

700 (1) 7 524 3 100 (1) 4 424 (1) [4 markah]

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT