Judul : Tertana m Artist: Tony Q Rastafara Album: Anak Kampung S i sa l amunanku d iguyur hu jan Menghanta r merangka i ka ta Malam te l ah menghanyutkan

j iwa Men jenguk r i ndu yang menggebu Kenyataan l ah i r kan kesadaran Saat i n i k i ta menua i c in ta Maka b ia rkan lah waktu ber ja lan Apa adanya , Dua pu luh empat j am te r l ewat i Untuk t i dak ber jumpa denganmu R in t i k a i r hu jan mas ih se t i a Me mbasah i bayang wa jahmu oo … Ada yang te r tanam T ingga l d i ha laman hat i Fo r more l y r i c s and gu i ta r chords , P lease v i s ihttp://thechords-lyrics.blogspot.com t: