Anda di halaman 1dari 8

Perwakilan Visual Data

Definisi

Perwakilan

Beberapa jenis visual data

Perwakilan visual data

Visual

Dapat dilihat

Data

Butir atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpulkan. Dapat dijadikan asas untuk membuat kajian.

Data dan sifat data Data

Data diskret : mengambil nilai-nilai yang tepat.

Data selenjar: tidak boleh mengambil nilai-nilai tepat dan ketepatannya bergantung kepada alat pengukuran.

Contoh : Bilangan pelajar di dalam setiap kelas Bilangan kereta Proton Saga yang digunakan oleh pelatih IP Keningau. Bilangan ikan yang ditangkap oleh nelayan setiap bulan. Contoh : Jisim durian-durian dari sebuah dusun Ketinggian pelatih lelaki di IPG Kampus Keningau. Masa yang diambil untuk pelatih untuk pergi ke kuliah.

Carta palang

Carta palang berpasangan Carta palang berkomponen

Carta piktogram / carta gambar

Perwakilan data boleh dilakukan dengan 9 cara

Carta pai

Ogif Carta garis

Poligon kekerapan

Histogram

Jenis jenis perwakilan data

Carta palang menggunakan jalur mencancang atau mengufuk. digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. Contoh : membuat prbandingan bilangan murid memperolehi keputusan cemerlang dalam UPSR bagi Tahun Enam.

Carta palang berkomponen merupakan salah satu cabang dalam carta palang digunakan untuk menggambarkan pelbagai jenis data dalam suatu carta. membuat perbandingan beberapa perkara dalam satu palang yang sama. . Setiap palang dibahagikan kepada beberapa bahagian tertentu bergantung kepada bilangan perkara yang ingin dibandingkan. juga digelar sebagai carta palang berganda.

Carta palang berpasangan. carta palang yang mempunyai lebih daripada satu jalur atau baris untuk setiap maklumat. membandingkan dua atau lebih maklumat

Carta piktogram / carta bergambar.

Carta pai suatu bulatan penuh yang bernilai 360. yang dibahagikan kepada beberapa sektor mengikut nilai yang diwakilinya. Saiz bulatan menggambarkan jumlah keseluruhan ciri yang dikemukakan. ditandakan dengan warna yang berbeza. boleh menggambarkan taburan dan menunjukkan kadar peratusan.

menggunakan gambar yang dilukis bagi menggambarkan data yang berkenaan.

Jenis jenis perwakilan data

Carta garis

Ogif - merupakan graf garis yang menunjukkan kekerapan melonggok melawan sempadan kelas atas. - Terdapat dua jenis ogif; I. II. ogif kurang daripada ogif lebih daripada

dikenali sebagai graf garisan. Diwakili oleh garisan lurus yang menyambungkan titik-titik yang mewakili data-data yang dicerap.

menunjukan keuntungan dan kerugian sesebuah syarikat. untuk membuat kenaikan dan penurunan terhadap suatu data yang diperolehi.

- Melalui ogif, banyak nilai statistik seperti pesuku pertama, penengah, pesuku ketiga, per sepuluh, per seratus dan sebagainya dapat dianggarkan.

Histogram Poligon kekerapan bentuk graf garis yang dilukis dengan menyambungkan titik-titik tengah puncak setiap palang dalam histogram. menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih taburan kekerapan. Lengkung kekerapan terbentuk apabila bilangan selang kelas dalam suatu taburan kekerapan semakin banyak. Lengkung kekerapan lengkung licin yang diperoleh dengan menyambungkan titik tengah kelas pada hujung setiap palang dalam sesebuah histogram. - menggunakan carta palang bagi taburan kekerapan dan kuantitatif. - sejenis carta palang untuk data diskret atau selenjar. - Luas setiap palang adalah berkadaran dengan kekerapan kelas. - Gambar rajah histogram dibina bagi mempamerkan data yang besar dalam bentuk yang mudah difahami. - Carta palang tak bersambung tidak digunakan bagi melakar histogram.

Min

1. Nilai purata bagi satu kumpulan data dan dikenali sebagai minaritmetik kepada taburan data. 2. Rumus :

X
i 1

X1 X 2 X N N

Di mana = min populasi N = saiz populasi Xi = nilai ke i pemboleubah X

1. Lokasi apabila nilai disusun secara numerik (paling kecil ke


paling besar).

Ukuran kecenderungan memusat

Kedudukan Median

Median

n 1 kedudukandalam susunan data. 2

2. Jika bilangan nilai adalah ganjil, median adalah nombor


tengah dan jika bilangan nilai adalah genap, median adalah purata dua titik tengah. 3. Bacaan atau data yg wujud di tengah-tengah apabila data disusun dalam tertib menaik atau menurun.

4. Symbol bagi median:

1. Mod adalah nilai nombor yang berlaku paling kerap.


Mod

2. Bacaan berulang dengan kekerapan yang paling tinggi. 3. Symbol bagi mod :

FREKUENSI TABURAN TERKUMPUL

Kurang daripada frekuensi taburan terkumpul

Lebih daripada frekuensi taburan terkumpul

menambah semua frekuensi Ia bermula dengan berkumpul dari yang paling rendah dengan saiz yang tertinggi.

mencari jumlah terkumpul frekuensi yang bermula dari tertinggi ke kelas yang paling rendah.

Boleh dipamerkan dalam bentuk grafik yang dinamakan sebagai lengkungan frekuensi terkumpul.

Lengkungan frekuensi terkumpul

Menganggarkan median, kuartils, dan percentiles untuk frekuensi taburan terkumpul.

mengangggarkan informasi. Contoh: berapa banyak jumlah orang yang mendapat kurang daripada markah yang diberi.

Memudahkan mendapatkan set-set data yang sempurna.

Percentiles

Jurang Interkuartil

jumlah pembahagian set data kepada 100 bahagian yang sama rata.

Pengiraan ini benar JIKA set data yang diberikan adalah dalam bentuk : a. Genap b. Disusun dengan urutan menaik.

Menunjukkan bagaimana nombor di dalam set data disebarkan di sekitar set median. Menunjukkan nombor berkumpul dengan rapat di sekitar set median dan jurang interkuartil yang besar. Menunjukkan data disebarkan di sepanjang jurang nilai yang luas.

Rumus bagi jurang interkuartil:

Jurang Interkuartil = kuartil atas kuartil bawah