Purusa : Om Swastyastu Predana : Om Swastyastu Semara Putra : Nggih melinggih dumun, kanggiang genahe kosek Krisna : Inggih ten

kenapi, suksma Handayani : Gung, karyanin dumun semetone wedang! Sukreni : Nggih mbok Yu. Laksmi Dewi : Nggih sampunang repot-repot. Yaspita : Nggih ten kenapi. Semara Putra : Yen dados uning niki sameton rauh saking napi ? Krisna : Niki tiang Gus Krisna sareng rabi tiang Dewa Ayu Desstri, niki o ka tiange sane lanang Gus De Wira, sane istri Dayu Dita, sareng sameton-sameton tiang, sane nike mbok tiange Diyah sareng adik tiange Laksmi. Titiang saking gri ya Carik Manggis ring Karangasem. Semara Putra : Oh nggih. Tiang Anak Agung Teja Semara Putra, niki rabi tiange D ewa Ayu Sri, niki oka tiang sane alitan Gung Gek Martha, sane nike Mbok tiang Gu ng Yas sareng adik tiang Gung Reni. Yen dados titiang mataken, wenten napi samet on sareng sami rauh meriki? Destri : Sadurunge titiang sakeluarga nunas ampura dumun, santukan tiang sareng sami rauh meriki nenten ngicen piuning. Tatujon tiang sareng keluarga me riki santukan oka tiang niki mapisadu, niki jatuh tresna kocap sareng oka Gung A jie sane mapesengan Gek Diah. Handayani : Nggih mangkin dumun, santukan niki wenten sangkutanne sareng ok a tiang, mangkin jagi takenang tiang dumun. Gek Martha niken jebos Mbok Gung Dia h meriki! Martha : Inggih Bu,,, Mbok Gek meriki dumun nikene sareng Ibu. Diah : Nggih jantos dumun Sukreni : Ledangan dumun, kanggiang ten wenten napi Laksmi Dewi : Nggih ten kenapi suksma Diah : nggih bu, wenten napi ? Handyani : Niki wenten semeton saking griya Carik Manggis. Okan nyane Gus W ira kanikayakayng jatuh tresna sareng Gek. Punapi niki ? Diah : Nggih nak jakti kenten bu, Gek sareg Gus Wira nak pade-pade tre sna. Yaspita : Niki Gek Diah ring dija kenal sareng Gus Wira? Sukreni : Nggih, ados ten naenin cerita yan gek sampun madue dedemenan ? Diah : Gek kenal sareng Gus Wira sawireh gek masekolah sareng gek dita. Laksmi Dewi : Oh kenten, jakti nika gek ? Dita : Nggih bugek, diah nika timpal tiang ring sekolah dumun pas kulia h ring Undiksha satu jurusan nika dumun. Komala : Oh kenten, berarti sampun tamat masih mangkin nggih ? Diah : Nggih tiang sampun tamat nika. Yaspita : Rarisan dumun unggahan wedange. Laksmi Dewi : Nggih nggih suksma tunas tiang niki. Krisna : Pang ten sue galahe puniki, tetujon tiang sekulawarga meriki ing gih ipun jagi nunas gek diah ka anggen tiang mantu, punapi niki gung aji? Semara Putra : Nggih tiang wantah guru rupakane diah, meled pesan yening diah n emu bagia. Yan sampun diah tresna, tiang kal ngicen diah nyalanin. Mangkin niki wenten ibu, bibi, sareng adikne diah, minab wenten piteket utawi pitaken, nang p ada pada nuenang. Destri : Nggih patut nika, tiang masih ten kayun yening benjang pungkur g ex diah makamen di sunduk sesampune merabian sareng gusde ring griya. Santukan r ing griya tan wenten napi. Yaspita : Nggih, yening unduk punika tiang sampun meserah sareng gek diah, nak sampun pada-pada duur, sampun uning ne ken sane becik tur sane ten becik. Dita : Majeng ring diah, iraga kan sampun sue matimpal, wenten becikne yening iraga mapaiket dados semeton. Martha : Nggih mulan becik yening sue sampun matimpal yan prasida kalan turan dados semeton, nanging tiang kari sayang sareng mbok gek, yan dados tunas tiang mangda nenten sengsaya, yan dados tiang metaken, ring dija bli gusde wira

Handayani : Nggih yening alit-alit ami sampun satinut. I Gusti Ayu Martha Sari (20) 8. Dita : Tiang taler bagia yening prasida masemeton sareng gek diah santu kan saking dumun tiang meld medue semeton istri. Ni Nyoman Sukreni (05) (08) (09) (12) (15) (19) (22) (27) . manawi sampun madue bekel batak angge numbas beras akilo. gek taler merasa meled dados rabine wi gus. Punapi ring sameton sane lianan ? Semara Putra : yening sapunika tiang satinut santukan punika galah sane becik. Diah : Patut pisan sekadi atur wi gus sane wau. ibu wantah prasida ng etut pejalan ceninge makekalih. Krisna : Nggih yening nenten wenten malih titiang sekeluarga ngaturang su ksma pisan ring semeton driki. mebuah acepok la n ngantos mati. Dewa Ayu Laksmi Dewi 6. M.A Gede Teja Semara Putra 4. S. Nanging titiang nunas ampura indik panyembrama sawentene manten tur genah sane kosek. nunas ring wi gus sareng mbok gek pang ten sekadi makpak tebu telah manisne sepah ka kutang. Martha : Nggih tiang pinaka adine mbok gek diah. Shanti Om. PENDIDIKAN BAHASA BALI Dosen Pembimbing: Dr. wi gus sampun makarya ring u ndiksha dados dosen.Si Oleh : Kelompok I 1. Shanti. Titiang t aler sampun meled pisan metali radio sareng gek diah. Destri : Nggih patut pisan napi sane kanikayang sareng ibune gek diah san e wau. bibik taler mera sa bagia. Sukreni : Becik pisan yening gusde sampun madue pakaryan. Laksmi Dewi : Nggih para panglingsir iwah sameton sinamian napike wenten malih sane patut baosan. A. Pang care punyan biune cepok mentik. napi je jele melah okan tiang gek diah puniki mangde sareng-sareng nuenang. Wirasa : Nggih tiang matur suksma majeng ring kulawarga sareng sami santu kan sampun nyarengin rauh meriki mapisadu ajeng ring semeton gek diah.Minab nika sane dados sungsut ring kayun. jele melah okan tiang gusde taler kaduenang sarng-sareng. Majeng ring kulawarga gusde. yening kantun wenten durusan. santukan sampun sueca nagingin pinunas tiange mak asami sane mangkin tiang pacang nglungsur mapamit.mangkin makarya ? Wirasa : Gek martha sampunan sangsaya malih. punapi pula pali pengambilan gek diah puniki? Komala : Yening nenten wenten palang punapa punapi indik pengambilan gek diah pacang kalaksanayang ring rahina Buda Wage Manail pinanggal 19 Juni warsa 2 013 ring galah jam 4 sore. yan dadi ba n ngidih gelekang ampasne. Krisna : Nggih becik pisan piteket sane wau. Drs. Ngiring puputang bebaosane an tuk ngaturang parama santhi Om Shanti. Ring para semeton sane tiosa n napi wenten mailh sane patut baosang ? Semara Putra : Yening saking kulawarga titiang nenten wenten malih sane jagi ba osang. I Wayan Wirasa 2. Dewa Ayu Dwi Destri Antari 7. Nggih galah kawaliang mali h ring gus aji. I Wayan Rinda Suardika. Yaspita : Mangkin tiang jagi mataken. Ni Putu Dita Wisna Wati 9. Ni Luh Putu Yaspita Dewi 5. Ida Bagus Krisna Udayana 3.Pd.

12.10. 11. Diah Putu Witaningtyas (31) Dewa Ayu Sri Handayani (38) Diyah Komala Dewi (41) PROGRAM S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNDIKSHA 2013 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.