Anda di halaman 1dari 65 
 

   

  

 

!" #$ 

%&&'

 
 

   

  

 

!" #$ 

%&&'
 
 
 

2009

n

() ) )* b j@bi
2009 @b@u@
@b@a@a@-a-a@Lma@bi@ R b@a@a@i@m@Lb-@n@a@m@@@na@a @N abm@bn@y
@:mi@ a@ o a@ j- @ @ab@bma@ L@Lb@ L )*)+), @La@ ab-@ a@ b-@ au@ a@ ab@ @ a@ ni@ 6u@ a@ 7a@ a@ i
@ @N b@u@ L @b j @bi@b@
Perpustakaan Negara Malaysia
Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum
[Dalil al-manhaj al-dirasiyy li al-lughat al-Arabiyyat:
al-manhaj al-mutakamil li al-madaris al-ibtidaiyyat]

: "
 -   ]
[   

/ Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian


Pelajaran Malaysia.
1. Arabic language--Study and teaching(Primary)--Malaysia.
2. Arabic language--Outlines, syllabi, etc. I. Title.

 !
A
 . /
01 2345 2 6 7 8 9 : 7 8 (;< ;$ /
 = > ?
T U"- . j-QAF :" E3F G H I J   K "
 -  LM+ " !)+ NOP K 2 8 2Q,)+ 7 8 R"S : B
+ C3+ > D
. 445 Z G)Z < [1 )
F < \X T V "
 - W1 =
   L; 5"M X+P )G RLG LM+ !)+ Y
f^ .  - $ - ` ,ab c- G"d: :e G . j-QAF :" K 8 ]* " ) Y ^_ G  K "
 -  [P
W  g_ K "
 - W + h$X i+ . ,aP *  - 1 $ - [) Y L P "
 -  ) [1 / < L; !0 7
, ALG 7 8
. X 2 
 jk )? 
Q3l m" 
. s;F  t4  q K r<4, ^"Q   K "
 - Y / L;  "p K )_" V"o 8< RLG "`+ [1 7_" nH1

 "#$
A/l) !0 
  ^H [ P }X Y z g
 ! { |3+ A l"Qy ? 7 8 x, u A ( Y v 1 K [)S
Y 4 3
w 
_ K d8 cX)l 6 u   [P
. 2+X K ` ? _) ) ()
 (Z < jL )F ! { [ ) + A 8) - c ,Q`  Q  K 3
w "X Y~+
: +z 3 Q3l )*L gz : 7 8 :)_ +sl * ]* ": [ "Q: A  r
w Y4,
% &'(
,- )
!
 *+
. )!
&/0 1.
2
 3
4 ,5

- 6


7

Y "M c:b   w + EQu BP V " < 8  K " [PF   Q
  A Ml8 X <_ Q8 E,) [) Yl) 8P _1
4  Q, c  8 c^M* j #]Q` j r
S Y )+ BP ~ 1 V .>
() EQ4 k $s 2 <M: 
P 7 8 Q  )< #$  aM ;HT
. Yl) ! { " ["


@@pb
@ @
@na@p y i@@-b-i@ @ i @N ab@@p y @a @ 2M< , @@B -@a@a@@ @ R bn@ (KBSR) -@b-i@
@ @N bu@a@-a@Lby@L na@-@@b-i@a@ r @ab-@ji@L j b @@ba@C
@ @
@pb@ nm@ m @ R Cmi@ b@ @ u@ -@ a@ b b b @ N u@ pb@ bn-@ bi@ b@ a @ na @ bmb q @ b @ @ Bb-a@ @ aa@ u@ @ @N uj@a@ub@ a @@nj@na @ bi @u
@ @
@Bbi@u@pb@bb@a@ a @L n<M @na @ b j@ -@bb @@@u@mbna@b@a @ b j@-@l@Bbi@u@mb-@a@b
@bbj-@u c @ b j @-@l@Bbi @ b j @ -@o@ @N a @@b@m-@a@u@-@a@@a@u@@b@aa @N i@@a@l
@ @N @aS@@im@a@ @j@u@pb
@ @@

@@@@

@@ @N u @@a@a@7a@a@b-@-nna @ R b@a@bma@ a@ab-@a@b- L@bbj@nj@m@a@u@-@a@br@na@b-a


@ @N -b@bm @a@ b @m @Mn-@a @u @@LaS
@ @
@ @

@ @@j@bi @b
b @u @

$0 
,aP    K "
 - [P . /
01 2345 2 6 7 8 9 : ~ EF: Y $,1 7 8 (;< ;$ . /3 "8 [< [^"Q g: jL > ? AX" Y" > <
. aM ;HT 4 Ml8 X <_ Q8 E,) [) [<:P 8b ;b " M< , l) " M< , GT Q,
a AL; !k X  H
8 9:
 H "
 - (Z 7 8 Y s 
_ A  ^"Q (; q Y !T T )- c L;  + BP   X" "
 -  
. _H
;4 9<
: 7 8 L; Q  X"  K
M ! k c  "? c)51 BP q 

 QF: c  "? c)51 EF:

(%

M ! 
 c8)a) K "
 - t4 

M ! 445 4a ^"s k c  ^"s

M ! 445 * k c  "? *

T "
 - 8)s (Z 

  ^"Q (; q K ,"$  )4 8)Q +)$ d:T ;b 8)Q c"M K 74$M "
 - (Z 


<+ T ,"$ [T Z c)M xMX

. T Yl) ^) r ? b Q  aM ;HT 4 

('

. 5 1 


 ^) c:4  c3 H Q 
 
 8 K Z < X) - G "
 - [)+ [1  AGT RLG EQ4 
? =>
 
 1$ 9"
: Y !" #$  K  Y
. M ! n$Q k c  "? c)51 BP q (
.  QF: c  "? c)51 EF: ( %
. M ! 
 c8)a) K "
 - t4 (
. M ! 445 4a ^"s n$Q k c  ^"s (
. M ! 445 * n$Q k c  "? * (
  ^"Q (; q K ,"$  )4 8)Q +)$ d:T ;b 8)Q c"M K 74$M "
 - (Z (

<+ T ,"$ [T Z c)M xMX (
. b Q  aM ;HT 4 (
 A1 BC @
. Q 
 
 +" P ) 9 c"M )- ) #s) )- c 7 8 "
 -   )


 F 

(")

K "
 - (Z 7 8 Q , .  ^"Q (; q  r8) P T )- c 38) <  
.  - 
j"QM )
 G )- c [P
. ; 3Q < ` ? ()
 8"S ()
 
+ K U)Z < ) ~ 1 RLG . 
 
 8 K 
M *S  c )
 !,"+  ^"Q (; 
. X" Q FS:T :H :` c :H BT : / : K  X"   U"

c :H
q  *" + . ) _" 
 i : !T c: Y :H * K !a) .   ^"Q  (;  q  7 8 S+ "H1 c:H !1 BP c :H <Q+
 * 7 8  =   K . F<3 r*" c  "k ^"Q 7 8 *" , ^"Q  , . G "+ c  "? c)51 BP q 7 8 !" #$ (; 
. n$Q M k * * [) 5 "?
.   ^"Q  (;  q  )- c Y~ +
.   
 #s) K M !< 7 8  s BP q  )
+ :

q 

(Z = =) T 3 c - c <Xb Y8 n3


 c)
 5)+ 3 )HT N t4 7 8  s BP (;  )
+ :

(; 

. 44$ F<3 G8)Q "


 - 
. 445 ^"s S l)3~ M n$Q k c  "? ^"s 7 8  s BP ^"Q  )
+ :

^"Q 

. 445 * n$Q M k c  "? * 7 8  s BP   )
+ :

  

.Q, M AJ ? " Y8 X) "QM  + 1 A F!


G HI Y8 , X)  k + 1 7 8 F<3  < 74$M "
 - (Z < [1 c RLG W + 8 K 
 -3 

X" Q FS:T :H

T " X" Q FS:T " FS:T RLG 7<+ . ) 9 K )_) "5
 
 i : X" Q FS:T RLG 8"+ . c Y 
 ) X" Q FS:T 7 8 :` : ) u
.  ) < 3 FS:T 
 W  "l (Z < [1 N" Q * . 3 2 X;5 1 P FS:T RLG g
[1 
 ), N" s "
10

"M 13 8"+ FS:T RLG 


 . " )M ` )? - T w:T )- 3
 FS:T RLG / Y . "w3 
 FS:1 Y8 ;~, "HT FS:T gHP  LG g
. Q)  ^* + w:T *"? ^*L ` ; ` )- 3
, . ^*L q) + 13 "M 
= ( K )
BP )5 6 
1 3 K L; 8 g)X + c8)a) RLG * . F ? "w3 VH L; Q
 c8)a) r<X  X" #s) H 
: G #s) RLG . 
 3 LG "X Y8 q, 
< 8) j k ^S:b 2G 3X 
Yl) Q
 c8)a) L* . _) ) ()
 ` "$
 c3 F 
.( a " () Aa " =
T A K Y*T A$M K cT A cT ) K (
.( W; A<k ^~81 ) L 8 ( %
. 8T (sT (
. !s) ck gwT [) T (
.( "T ^~81 A3 cT A3 K Y*T ) 3 K (
. c"S c)* (
. )G c+3 c"~ 2*)M (
. c:)? (
. Q  ( '
. _) ) ()
 ( &
. gz Y c ) (
. Yl)   "Q ( %
. )S ( T 8< *T 8) (

11

: +z c8)a) 7 8 *"  X" Y !" #$ "


 -  
 ; )S 

 K

( ) !s) ck

a " =
T

3 K cT

( % ) 2*)M 

c"~

c:)?

( ) Q 

'

( % ) Q 

&

 1

(L)

t; N"F+ A  LG K . )- c Y8 g


e )- ) W + g)XT Y gX K Yy . )- c ! r_ BP 3_  X" "
 - W + K )- ) +
. g`T ? "
 - 8)s )$ (d G )- )

12

)$ (d 


< J c )5T / y r8) < [1 !F < Y A445 c3
 k ^"s c  "* c)5T EF: 7 8 s  [) 2+-+ 2+ )$ (d  
. 45 S
. 445 QF: "? EF: 7 8  X" Y !" #$ K )$ (d *"
c"M

  "
 ()
 r<   )F RLG 
+ . Q
 <k G) r<X c  RLG + . Q< c8)a) E
+ L; F c  Y * && c"M ~+
.   LG  K s E4 K P q)_" Yy 3 "Q+ * && ,  X" Y !" #$ K + J c"M 1 . Q  X" K ,

"
 - 8)s

"
 - (Z 7 8 L; cs + BP "
 - 8)s 
+  . Z 8  * L; [< [)$+ P "
 -  Y 1 ^_ "
 - 8)s [P
. ,"5 )D 44$ G8)Q
. / / ) < BP c8)a) RLG <Q+ ]I .  X" <  Z "
 - 8)s c8)a) ,

gT ) <

13

G G / R )G / C :1 / C :1 / :1 :

n~ 

+ / RLG LG :

wb 

.%

g / C / / K / 7 8 / Y8 / BP / Y :

"k "X

}: "*L

 / / G / #* / \ / Y / * / Y 1 / : (M 1

` ) <
/ * :1 / Y* :1 / * :1 / : YD :

n~ 

/y / < / ^ / (1 / 8 / u / ), :

"d 

.%

CG / G :

wb 

"T / q~ / a :


M 

` "M

!k

 / YG YG / G G

}: !0 / "*L !0 :

: +z c8)a) 7 8 "


 - 8)s K  *"  A  X" Y !" #$ K
q~A a :


M 

CG A G :

wb 

.%

/y A< A# H A(1 A8 Au A), :

14

"d 

}: !0 A"*L !0 :

!k

YD :

n~ 

g`T ?

. <? ;HT aM Q " E


+ J z g)sT Y )H G .  [< 7 8 QF: "< "
 g`T ?
 7 8 ~ 1 ) - ) ) u
: , !" #$ Z g`T ? , . gT ) < K   X" ` ) < K g`T ?  
): 


8w $ 

.%

_ _ Y

 BC ( 1 )
(Z  nM  ` ,ab Q c c 8 _ d l) Q 8):1 # K ,"
 
 Y .  X" K "
 -  c ) 9 8 _)+
! " < ( G _ l) Q  aM ;HT [)+ . 3Q < 8 K r:)k RLG !0  E3F . s< 
 ^ 3 
 ^*L 
+ 3Q < c ;8b _) ) 
. j~? ! { ^3  G1
,"
 


3 8 /
 LH+ J "$
 ~s 7 8 S 2:1 * . V - () 8 !)+ K g
,  J Gn ()
 ,"-k  ` M Z ()
 Y 7 8 ,"
 
 S
. 
 
 8 ^ 1 /
 3 Q 
+ -3 * . <? ;HT 3 Q <  =3S _ ^ aM ;HT 4 $ [<:b 8P BP 
+ "
 - 
+ 8 g;H 3 Q " [P
. 
 c_ X ! " < 
 ) < BP G "w3 n "w3 )$ j !  3  Q 
: Q RLG / Y

15

r Q rl

%.

WM 7 8 8

%.%

 ) 8

%.

(" X g3+

%.

) r?

%.

 


%.

(%

 "?

%.

8S 

%.

<k ,d: Q
 ^M5

%.'

:T %.&
 _ %.
[
 %.%
F) %.
"S %.
Yl) rX %.
QF nM %.
8 _ N" %.
l) Q 

. T Yl) Y8 / < /l) ):) L; )M: K Yl) rX " BP V 
+ "
 - 
+ 8 ^1 "-+ J l) Q [P
, Q` 8 _ d 

. "
 g`T ? MF  )- r T (Z (; K = 7 8 ,Q` 8 _ d  S+
,ab Q c c
"5
 RLG . s< 
 ^ 3 
 ^*L 
+ 3Q < c 
 =) 1 
+  $+ ;8b _) ) (Z  G ,ab Q c c $Q
. 
 j / ",) $  s 
 i 8" 
 
 8 K 3 "<+ Yy
c 
 " "
 - 
+ K  [, A 7 8 f^ . "5
 
 ~s QQ? 8  g)$M H L; c ,ab Q c c V
. "5
 c3 F + J "HT
: c RLG Y8 _) N"w ,
nM 
. "Q p S X "M i  ` _ ) 1 # Ze nM  [P . 8b jQ nM BP i u J FS :T T g;H Y nM  "-+

16

 $+ ;8b _) ) (Z 

.%

 )" =)? " (Z " b  8 <+ c)


 gP ` $+ U"- P =)? (Z 7 8 s  [)  RLG "-+ [1 
. c3_) c3  X ` j)"+ U"- 1 b

 =) 1 
+ 

. 
 cn-+ _) )
 ,"
  + [1 RLG !F <+ . ()
 =< * K s ~ Y  Y 
 =) 1 
+  3:_ !a) [1 ) 
 3Q < c 

t)?  3Q < z !s) [1 !F <  [1 |


LG . Q G" Q<  ~Q R 
 <? 7 8  "+ K 
+  3Q < c `
. a
^*L 
+
7 8 r .
3F ^*L Y "Hz ! 
 ^ *

$ZS ^*L |M ^*L *"? ^*L Q) ^*L a " QF ^*L j)- ^*L 7 8 ^*L 
+ S
. 2+3 * g) ! r jL 
 =) 1 8  rG) RLG 8" [1 


17

j )- ^*L ..
. 
lQ c  X h$Q  X ^"Q   [)
 < )- ^*L [)
 Y L gMlT
a " QF ^*L ..%
< BP [)L gMlT ^G .
3 ~
 ^wT s;8 c<Q  c$ [) , . E
 )T nM [)3 ^*L Y q) L [ )
 Y L gMlT
. =  FZ 7 8 
+ J =
T a " 
*"? ^*L ..
. M g-wT K Y  1 <k c*"4 /39 /a [):)  3 . <_1 c*"X g;H Y ,"
 [)F [)
gMlT ^G
|M ^*L ..
. dQ ;X1 ) [ :X1 [)
 < e 1 c3
 r
 1 " K ", cs1 [)~Q 1 (Puzzles) 3 ["3 , . )$ nM [) -S gMlT ^G
Q) ^*L ..
 3 . ["Hz * s J c)5T [)* 8 Q) ^*L j gMlT Y . "3 Y L )- )$s" [1 [)3 T 7Q) K [ ) )G) gMl T [ P
. :: 1 c-  K s ^~Q [)
 < M Z c- 7Q) q):1 /  7 8 Q  [)+ /$4M /
 < [):)
Y "Hz ! 
 ^* ..
, 7 8 s  [)+ AY "Hz ! 
 7 8 _ s . ; 3<  s c$Zw [):) , . Y "Hz ! Vs;8 /8 [):) gMlT ^G
. Y "Hz "8S
$ZS ^*L ..
G"8Se +  7 8 [):) A [ "
S s gMlT ^G . Y "H , Y <M:1 , 7 8 s "`*1 [):) ^*L Y q) L [)
 Y L gMlT
. 3 7 8 Q [)
 
18


3F ^*L ..
w1 [)$ "X G . 2 )X Y ^wT R 
 <? [)
 c+3 c:)? #$+ K [)8 gMl1 CG . 3:)_ CP 
3F E
 ^*L Y q) LG
. S * ! F N" gMlT ^G ! . c+3 c:)? ^ 8 7 8 "?
^ 3 


. R"8 g)l 
 5) 
 Q  , "`*1  
LG . 5 2+H r<X ` ? ,"
 k ()M 2+  |3 ^3 
 g;H Y
s< 


.
 nM clS: 8) c3  M Z #s) K " s< 
 N"F . 3Q < 2+X )  c ) 9 " [1 )G s< 

. 
s ) 2+ $M K 
J  k ,"
 " [1  qF P 4_: 
 [) 
. GL F " ( < < / 3
S / *" ) T c:3 ` V 6 BP c RLG i u . 8) nM ce  ^"P 3 K * c RLG N"F+
. 
 
 8 ^ 3s 3 8 /
 "
 - ) =  )M   )
a GLH [1 r ) "5
 RLG


 
 N.O ( M )
Q R
S G! 

. - (Z 8 2<M  E` L . $ZS 2+H g;H Y 
 r8) < Y "Hz g$+ Y Y \X  7 8 *" 
+ "
 - 
+ [) [1 
2+s r<X (T )D (Q 5", _b 
+ g;H Y  7F
 . ()" 
 i :  =
  jL ( Mastery Learning ) _b 
+ ! " < +" b RLG [P
. 
 
 8 Y ^_ ^"b N;5b Q [) [1  L . 
 $ZS 

19

(P

F0 U 1

(T

cQ RLG / Y .  s ! r + J 


 
 cQ+ "l r 1  . 
 W  "l (Z   X" K "
 - W + K <
) 3 cQ (Z [)G" g
M 
 . $+ Q "Q Q :  k Q "F "a j)" S r
 ` Ss G "F 
. !, = Y "Hz ! g$+ r: 8P Q: nM+ "M [1  !F < Y . P 2Q )S+ "
 - 
+ 7 8  !S+ J _) ) ;
1> 1

(V

Y T n T ) 


 " :" :b Y cQ _
 c;{ " k [)+ . "
 - 
+ 8 =)? $ *" 3 - < [1 
 
. 
) ^"Q ) 
 
 8 K 8 J ) 
XX> 
 S 8Y.

(W


 
 8 K A H Y<X G [1 
3 "F F [1 
 7 8 EQX . 44$ "
 - 8)s (Z   X" "
 - 
+ 
.  < 1 7 8  c3
 K M] ) 3 `T
. *0

(Z

. 3 T 


 ) (Z 
) ^"Q " . ^"Q BP 2Q )S+ nM 7 8 2+s !, 3F 2 $Zw Y )+ c)
 R + 7 8  
) ^"Q 8<+
A$\ ]

([

/ A<M: )- c /  "  8 tu . 2+ s) K c


 =
  
 RLG g;H Y  !F < . 
 
 K  8  " `y
. g`T ? )- "` "
 - 8)s /  " L* . "HT c{ )- c
_
K 3 "<+ 
 -3, AnM  G ,ab Q c c G1 Y . 
 
 8 K ,ab Q c c l) s;HT Q gHP Y8 38 )G r "< 
(d : 2X"F 
 2* c Q RLG r "<+ [1 . 
 
 8 K 8 b jQ nM  7 8  LG *" .  ^"Q (; q c 
+
. "Q !$ Y8 
 "w3 n 
3l  BP ="< + 

20

(^

= FSa _5 


 

#s) )- "` "
 - 8)s

 )- c " [1 
 !F < A +" b RLG g;H Y

(`

. - 
+ K 1 Y* #s) c8)a) r<X 
 


. "w3 n S "HT ) "


 -  Yy

BP ,ab . 

cd;(

(b

.  ) < !," ,ab FS:T ^"_P 2y g` 3 7 8 A =) F ) < P $ jL  N ;5b 
 (Q 
 7-3
*f(

( Pe

1 +L c3  P Q+ "`*1 FS:T 


 i : EQX jL )M  7F
[1 $ . Y G " < ^"b 
, A2 H  "M "M  Q
  s Y 3 "d:
. 
 w
7 8 "? <: c   ^"s q)< "+ : +z FS:T K ` Q R
S G! 
 [1 Ag` 3 7 8 . X" Q FS:T K "S
 c+" b RLG "d+
. * [) "? 5 c  )$ E,)+ )- 3
 / / )? ` K F0 1 "d .  7 8 = "? Y ) + " )3< 
0

 8 8 " <  Q+ [) . ()" i  E]Qu ) <  cOP Y8 M c)
 r k FS:T )G Q . 
 
 8 Y 1 ^_ Q [1 ,"8 *
. "b FS:T 1 X;5b FS:T P Q  8 
 ; c^"_b
 
 LZ . (PKSR)  R" + jL Q !

21

" < 


1d j

g< ha 
: 
 =kl 

: n> 8@

T,P


: F!
\

T,T

< - ,): - ") *1 - 3 - WF<1 - ) ) - ):) - )  "P - - " , - " 

: 
 S

T,V

a 
M 
: F #
... "w K c c / c  "w j1 K

22

T,W

X" Q FS:T

c" 8 k c  L;  !<+ . 1


. ", ), 80 G P G "+
. 445 QF: c3
 c  L; EF: . =

c
 

^"Q 

(; 

q 

,,
gwT "? 3a

,,
 "? ^"s

%,%,
c3
 c  EF:

,,
"? c)51 "+

F3a S 


. 445

 3~ gw1
. S 

. 445 QF:

. 8)<
,%,
c  BP q 
. [Q+ c3


QF: , J k c3


 c  L; EF: . i
. 445

,%,

,%,

%,%,%
c3
 c  EF:

L ;  "+ _) ^"s , J c  ^"s . 


. G P

[) "? 5


. *

c  ^"s
^"s c3


 "X 7 8  S


. 445 QF:

. G P L;  "+ ! F<3  < k ^"s . R


. 445 F3a  "? 3a . 
. 445 * [) "? 5 . 
. 4 45 Z<: k c3
 c  <: . N

. 445
,%,%
c  <:
Q "F c3

. 445
,,
 < k <:
. F<3 

23

,,
k BP q 
. [Q+

) <

gT 

c
X" Q FS:T

 

(; 

) <

q 

^"Q 
, J k c3
 c  L;  !<+ . 1
. wS / csF3 BP L; wP 
. 8)< k c3
 c  L;  "+ . =

,%,

,,

%,%,

,%,

1 c  / E,) 
.  * )$ c3


 3~ gw1 /
+
)   K S 
.  

^wT <+
. )$ 

c  45 Y * 
r*" c3

. 8)<

. * Mw )S ^m1 L; "* . i

,,

. , /
+ ! k c3
 c  L; ^"s . 

k / E,) 
.  * )$ 

. c  /  E ,) 


 )S ^m 1 L; ^"s . R
)$ k 1 c3
 1 c  / L; E,)+ . 

,%,
1 c  / E,) 

,%,
c3
 c  "+

. ^"s )$ c3
. 8)<

,,

,,%

 < k ^"s


445 ^"s F<3 

k 45 Y * 
. 8)<

. * ^"s

,,
k "+
. 8)<

24

` 

c

X" Q FS:T

 

^"Q 

(; 

q 

c  /  k c3


 c  !<+ . 1
. n 

,%,
c  *

,%,
^"s 8 c 8"

%,%,
EF: 8 c 8"

,%,
c: / 

c 8 " ! k c3


 c  L;  "+ . =
. 44$ c- 

 * c3

. 445

. c3
 c 

. c3
 c 

c3
 c 
. 8)<

%,,

c 8 " !  ; )S ^m 1 L; "* . i


. 44$ c- 

,%,

,,
8 c- 8"

. L + 1 Y L + / )? ^"_P . 

Q "F c  ^;P

. c "QM k ^"s

c  8" ! k c3


 c  L; ^"s . R
. 44$ c- 

. 445

. 445 * c3


 c  L;  * . 
. 3 c  "M L; ^ . 

,,
[) c  r+"+

. L; 7 8 c  ^;P . N

. M 0

K c- 8"
. (; 

) <

,,
c - / 
. 8)< k K

,,

. M 0 [) c  L; r+"+ .


. r - S ^Q P . j
. 3 _b T Y8 L; _P . C
. Mw $M (1 ; )S Y8 T L; N"l . g
( F
 #+ ) ) " Q: : )- 3

L [1 K * gT L W Q X K L; W
J   nHT L r  . P } ` BP ` Y ` 
. )3< 7 8 
m

25

Q
 T Y8 _b
. ^"Q )

,,

c4 


c)? "T
. 8)<

} ` 

. q

: n> 8@

T,P

q1
F!
\

T,T

[ 7 $ #$Q "+)3 ()
 " ," /
 ,"
S0

T,V

... CG / ... G


F #

T,W

... Y 1
... CG / ... G
: gp$< \r
): 


26

T,Z

op ha

(P

: 
 =kl

(T

X" Q FS:T


c" 8 k c  L;  !<+ . 1
. ", ), 80 G P G "+
. 445 QF: c3
 c  L; EF: . =
_) ^"s 2 8 *" "? , J c  ^"s . i
. G P L;  "+ 
. 445 * [) "? 5 . 
. 445 Z<: k c3
 c  <: . R

c
 

^"Q 

(; 

) <

q 

,%,

,%,

%,,

,,

[) "? 5


. *

c3
 c  ^"s
. 445 ^"s

2 8 *" "? EF:


. 445 QF:  K

"? c)51 "+


. 8)<

,%,%
c  <:

%,%,
c3
 c  EF:

,,
k BP q 

Q "F c3

. 445

. 445 QF:

. [Q+

,,
 < k <:
. F<3 
,,%
c)M <:
. Z

27

gT

X" Q FS:T

c
 

^"Q 

(; 

) <

q 

,%,
1 c  / E,) 

,%,
1 c  / E,) 

%,,
  "? EF:

,%,
45 Y * 

. 8)< k c3


 c  L;  "+ . = .  * )$ c3


. ^"s )$ c3
445 QF:

c3
 c 
. 8)< r*" 

,,
 < k ^"s

%,,
c)M ^Q P

. 445 ^"s F<3 

. Z

, J k c3


 c  L;  !<+ . 1
. wS 1 csF3 BP L; wP 2 8 *" "?
"? , J k c3
 c  L; EF: . i
. 445 QF: 2 8 *"
. * Mw )$ L; <+ . 
"? /
+ ! k c3
 c  L; ^"s . 
. , 2 8 *"

,,
k / E,) 
.  * )$ 

. G P L;  "+ ! F<3  < k ^"s . 

%,%,

)$ k 1 c3


 1 c  / L; E,)+ . R
. * ^"s

. )$ ^wT <+

,,%
k 45 Y * 
. 8)<
,,
k "+
. 8)< 

28

` 

X" Q FS:T

c
 

^"Q 

(; 

) <

q 

G k c3


 c  L;  !<+ . 1
. , / /,"? /

,%,
c  *

,%,
^"s 8 c  8"

%,%,
EF: 8 c 8"

,,
c)51 / 

c 8 " ! k c3


 c  L;  "+ . =
. 44$ c- 

 * c3

. 445

. c3
 c 

. c3
 c 

  "?
. 8)<

,,%
,%, ^"s n$Q "QM ^"s

%,,%
K n3


,%,

. 445

 < k (; 

c: / 

,,

F<3 
#s) r<X

c3
 c 
. 8)<

c  8 " ! K Y*T L; <+ . i


. 44$ c- 
. L + 1 Y L + / )? ^"_P . 

Q "F c  ^;P

c 8 " ! k c3


 c  L; ^"s . 
. 44$ c- 

. 445

. 445 * c3


 c  L;  * . 
. 3 c  "M L; ^ . N

,,
[) c  r+"+

. L; 7 8 c  ^;P . R

. M 0

8 c- 8"


. c"QM k ^"s

. M 0 [) c  L; r+"+ . 

,,

. 44$ _b T Y8 L ; _P .

 T Y8 _b
. ^"Q ) Q


. Mw $M (1 K Y*T Y8 T L; N"l . N

. M Z #) 
,,
%,,
K c- 8"

K c- / 
. 8)< k

. (; 
,,
c4 

. r - S ^Q P .

c)? "T
. 8)<
 Y8 }43 : )- 3

. K "- Y8 }43 

29

} ` 

( P ) ? F t

: n> 8@

sp ha

(P


 =kl

(%

T,P

N
: F!
\

T,T

# H (1 u ), r:_ /y <


: S

T,V

"
: F #

T,W

... # H ... A ... ( 1. . . A ... u ... A .... ), ... A ...r: .. . A ... / y K ... A ... < K ...
.

30

X" Q FS:T


c3
 c  L;  !<+ . 1
G P G "+ c" 8 k
. ", ), 80
QF: c3
 c  "? L; EF: . =
. 445
*" "? , J c  ^"s . i
. G P L;  "+ _) ^"s 2 8
_) ^"s c3
 c  ^"s . 
. G P L;  "+
. 445 * [) "? 5 . R
Z<: c3
 c  <: . 
. 445

c
 

^"Q 

(; 

q 

,%,

,%,

%,,

,.

[) "? 5


. *

^"s c3
 c  ^"s
. 445

K 2 8 *" "? EF:


. 445 QF:  

c)51 "+
. 8)< "?

,%,%
c3
 c  <:

%,%,
QF: c3
 c  EF:

,,
k BP q 

. 445 Q "F

. 445

. [Q+

) <

,,

 < k <:


. F<3 

gT

31

X" Q FS:T


k c3
 c  L;  !<+ . 1
BP L;  wP 2 8 *" "? , J 
. wS 1 csF3 
k c3
 c  L;  "+ . =
. 8)<
. P q 
 ck L; /
+ . i
M Z $ K )$ Y8 L; } . 
. <+

c
 

^"Q 

(; 
%,,

,%,
1 c  / E,) 
.  * )$ c3


,%,
c3
 1 c  / E,) 
. ^"s ) $ 

QF:  "? EF:


. 445

,,
)$ k / E,) 

,,

%,%,

F<3  < k ^"s


. 445 ^"s

. ) $ ^wT <+

.  *

) <

q 
,%,
45 Y * 
c3
 c 
. 8)< r*" 
,,%
k 45 Y * 
. 8)<

,,%

, J k c3


 c  L; EF: . R
. 445 QF: 2 8 *" "?

^"s n$Q "QM ^"s


. 445

k 1 c3
 1 c  / L; E,)+ . 
. * ^"s )$ 

,,
k "+
. 8)<

,,
 T Y8 _b

 "+ ! F<3  < k ^"s . 


. G P L; 

. ^"Q ) Q


32

` 

X" Q FS:T


k c3
 c  L;  !<+ . 1
. , / /,"? / G
8 " ! k c3
 c  L;  "+ . =
. G 44$ c- c 
8 " ! k c3
 c  L; ^"s . i
. 44$ c- c 

c
 

^"Q 
,%,

,%,

c  *
 * c3


. 445 Z (; K ck L; (Z . 


. L; / )? ` Q< . R

445

. 445 * c3


 c  L;  * . 
. 3 c  "M L; ^ . 

,,

. L; 7 8 c  ^;P . N

c  r+"+
. M 0 [)

) <

q 
%,%,

,,

^"s 8 c 8" c  EF: 8 c 8"


. c3
 c 
. c3


c)51 / 
M Z "?

. 445
,%,
Q "F c  ^; P

. M 0 [) c  L; r+"+ .

(; 

. 8)<
,,%

%,,%

^"s n$Q "QM ^"s


. 445

 < k (; K n3#s) r<X F<3 

,%,
c: / 

. M Z #) 

c3
 c 
. 8)<

,,
^"s 8 c- 8"

%,,

. c"QM k

. (; K c- 8"

,,
K c- / 
. 8)< k

. r - S ^Q P . j


. 3 _b T Y8 L; _P . C

,,
c4 

. Mw $M (1 ck Y8 T L; N"l . g

( explorace )

c)? "T

S 3 : )- 3
. 8)<

33

} ` 

a K<

: n> 8@

T,P

<S " g1 "  "Q " g 1 "


: F!
\

T,T

[ 
 "* "F "*  "* F "* S " "* (Q "* < "*
: 
 S

T,V

q ~ 
M 
: F #

T,W

/3
+ / r
+ 

... r
1
: gp$< \r
8w $ 

34

T,Z

: ? ha

(P

: 
 =kl

(T

c

X" Q FS:T


 
k c3
 c  L;  !<+ . 1
. ", ), 80 G P G "+ c" 8 

^"Q 

(; 

,%,
,%,
[) "? 5 c3
 c  ^"s

,,
k BP q 
. [Q+

. *

. 445 ^"s

. 445 QF:

<S " g1"  "Q " g1 " , J c  ^"s . i
. G P L;  "+ ! _) ^"s

,%,%
c  <:

,,

%,%,
c3
 c  EF:

. G P L;  "+ ! F<3  < k ^"s . 

Q "F c3

. 445

. 445 Z<: c3


 c  <: . R

" g1 " 7 8  S


<S " g1 "  "Q 
. 445 QF:

. 445 * [) "? 5 . 


,,

 < k <:


. F<3 
,,%

c)M <:
. Z

35

q 

%,%,
c3
 c  EF:

QF: 8 *" c3


 c  "? L; EF: . =
. 445

 < k ^"s


. 445 ^"s F<3 

) <

gT

X" Q FS:T

c
 

^"Q 

(; 

wP k c3


 c  L;  !<+ . 1
. 3 csF3 BP L; 

,%,
1 c  / E,) 

,%,
1 c  / E,) 

. 8)< k c3


 c  L;  "+ . =

.  * )$ c3


. ^"s )$ c3
. <+ M Z $ K )$ Y8 L; } . i


" g 1 " , J k c3
 c  L; EF: . 
. 445 QF: <S " g 1 "  "Q 

,,
k / E,) 

,,
 < k ^"s

. 3 _b T Y8 L; _P . R

.  * )$ 

^"s F<3 
. 445

. Mw a " =


T Y8 T L; N"l . 
. )? L;  ` . 

,,%

" g1 " /
+ k c3
 c  L; ^"s . N
. , <S " g1 "  "Q 

n$Q "QM ^"s


. 445 ^"s

)$ k 1 c3


 1 c  / L; E,)+ .
. * ^"s

q 

%,,
. Z c)M ^Q P
%,%,
. )$ ^wT <+

,%,
45 Y * 
c3
 c 
. 8)< r*" 
,,%

%,%,
c3
 c  EF:

k 45 Y * 
. 8)<

 "Q " g1" 7 8  S


QF: <S " g1 " 
. 445

` 
,,
k "+
. 8)<

%,,%
k (; K n3

F<3  < 
#) #s) r<X
. M Z

36

) <

c

X" Q FS:T

 

G k c3


 c  L;  !<+ . 1
. 8)< c3
 c  c: /
8" ! k c3
 c  L;  "+ . =
. G 3 c- c 
c 8" ! k c3
 c  L; ^"s . i
. 3 c- 
. 445 * c3
 c  L;  *

.

. 3 c  "M L; ^ . R

^"Q 

(; 

) <

q 

,%,

,%,

%,%,

,%,

c  *
 * c3


^"s 8 c 8"


. c3
 c 

8 c 8"


c  EF:

c: / 
c3
 c 

. c3


. 8)<

. 445
,%,
Q "F c  ^;P
. 445

. L; / )? ` . 


. L; 7 8 k c3
 c   ^;P . 

,,

. M 0 [) c  L; r+"+ . N

[) c  r+"+

. 3 _b T Y8 L; _P .

. M 0

. Mw $M (1 ck Y8 T L; N"l . 


. r - S ^Q P . N

,,%
n$Q "QM ^"s
%,,%
. 445 ^"s k (; K n3

F<3  < 
,,
#s) r<X
8 c- 8"
. M Z #) 

. c"QM k ^"s


,,
 T Y8 _b
. ^"Q ) Q


T ` : 


 #

. a " =
T r
" l ` (Q 

37

,,
K c- / 
. 8)< k
,,
c4 

%,,
K c- 8"
. (; 

c)? "T
. 8)<

} ` 

u# q F1<

: n> 8@

T,P


F!
\

T,T

*)w Q
 E "P =)* * [, Y45
: 8 < 1S<
( )

[)  < [) X 
: F #
... jLH / LH A 4m / 4m )

38

T,V

T,W

H$4 ha

(P


 =kl

(T

c

X" Q FS:T

 

c3
 8T (sT c  L;  !<+ . 1
 ), 80 G P G "+ c" 8 k
. ",
QF: 8 *" c3
 c  c)51 L; EF: . =
. 445
. 8T (sT L; "* . i
. G P L;  "+ 8T (sT ^"s . 
 "+ _) ^"s c3
 c  ^"s . R
. G P L; 
. 445 Z<: c3
 c  <: . 
. 445 * [) "? 5 . 

) <

^"Q 

(; 

q 

,%,
[) "? 5

,%,
c3
 c  ^"s

%,,
2 8 *" "? EF:

,,
"? c)51 "+

. *

. 445 ^"s

QF:  K
. 445

. 8)<

,%,%
c  <:

,%,%
8T (sT ^"s

Q "F c3

. 445

. 445 ^"s

%,%,
c  EF:
QF: c3

. 445

,,
 <  k <:

%,%,

. F<3 

. 8T (sT "*

39

,%,%
(sT BP q 
. [Q+ 8T
,,
k BP q 
. [Q+ 

gT

X" Q FS:T

c
 

^"Q 

(; 

q 

2 8 *" "? , J c  L;  !<+ . 1


. 3 csF3 BP L; wP

,%,
8T (sT r+"+

,%,
1 c  / E,) 

%,,
  " ? EF:

,%,
45 Y * 

. 8)< k c3


 c  L;  "+ . =

. 445 3+"+

. ^"s )$ c3
. 445 QF:

c3
 c 
. 8)< r*" 

. P q 


 ^wT L; /
+ . i
QF: 2 8 *" "? , J c  L; EF: . 
. 445
. Mw 3 K cT L; <+ . R

,%,

,%,

%,%,

8T (sT *


. 445 Q "F

1 c  / E,) 
1 (sT c3


. )$ ^wT <+

. <+ M Z $ K )$ Y8 L; } . 


7 8 ) k c 3
 c  L; ^"s . 
. wS 1 csF3 

. 44$ 8T 1 (sT c  "M L; ^ . j

,,%
k 45 Y * 

. ^"s 8T

. 8)<

,,
 < k ^"s

,,
k "+

. 445 ^"s F<3 

. 8)<

,%,

1 c  / E,) 
. + 8$+ 8T 1 (sT L; r+"+ . N .  * )$ c3


)$ k 1 c3


 1 c  / L; E,)+ .
. * ^"s

) <

,%,
1 c  / E,) 
1 (sT  c3

.  * 8T
,,
k / E,) 
.  * )$ 

40

` 

c

X" Q FS:T


 

^"Q 

(; 

) <

q 

G k c3


 c  L;  !<+ . 1
. , / /,"? /

,%,
c  *

,%,
^"s 8 c 8"

%,%,
EF: 8 c 8"

,,
c)51 / 

c 8" ! k c3


 c  L;  "+ . =
. G 44$ c- 

 * c3

. 445

. c3
 c 

. c3
 c 

  "?
. 8)<

,%,

,,%
^"s n$Q "QM ^"s

%,,%
k (; K n3


,%,

.

Q "F c  ^;P

. 445

r<X F<3  < 

c: / 

. 3 c  "M L; ^ . R

. 445

#) #s)
. M Z

c3
 c 
. 8)<

%,,

,,

K c- 8"
. (; 

K c- / 
. 8)< k

c 8" ! k c3


 c  L; ^"s . i
. 44$ c- 
. 445 * c3
 c  L;  *

. L; / )? ` Q< . 


. 445 3+"+ k c3
 c  L; r+"+ . N

,,
[) c  r+"+

. 3 _b T Y8 L; _P .

. M 0

. k c3
 c  L; ^;P . 

. Mw 3 K cT Y8 T L; N"l . N

,,
8 c- 8"
. c"QM k ^"s

. r - S ^Q P .


,,
c4 

_kN U; : 


 #


c)? "T
. 8)<

. U> Ax1 1y y( z6 v w$ A!t A!\

41

} ` 

( T ) |G6

: n> 8@

Q1 ha

(P


 =kl

(T

T,P

C
: F!
\

T,T

 : " "`* ", r8 Q+" XM+


: 1S< 8 <

T,V

( & ) [)
3 [)  
: F #
... K Y " S+ / j" S+ 
... K ... j" w1

42

T,W

X" Q FS:T 


c" 8 k c  L;  !<+ . 1
. ", ), 80 G P G "+
c" 8 8T (sT L;  !<+ . =
. ", ), 80 G P G "+

c
 

^"Q 

(; 

) <

q 

,%,%

,%,

%,,

,,

c  <:
Q "F c3


c3
 c  ^"s
. 445 ^"s

2 8 *" "? EF:


. 445 QF:  K

"? c)51 "+


. 8)<

,%,%

%,%,

,%,%

8T (sT ^"s


. 445 ^"s

c3
 c  EF:
. 445 QF:

(sT BP q 


. [Q+ 8T

%,%,
. 8T (sT "*

,,
k BP q 

. 445

. 445 QF: 8 *" c  c)51 L; EF: . i


^"s 2 8 *" "? , J c  ^"s . 
. G P L;  "+ _)

,,
 <  k <:

. G P L;  "+ F<3  < k ^"s . R

. F<3 

. 445 Z<: c3


 c  <: . 

. [Q+

43

gT

X" Q FS:T

c
 

^"Q 

(; 

) <

q 

"? , J c3


 c  L;  !<+ . 1
. 3 csF3 BP L; wP 2 8 *"

,%,
8T (sT r+"+

,%,
1 c  / E,) 

%,,
  " ? EF:

,%,
45 Y * 

. 8)< k c3


 c  L;  "+ . =

. 445 3+"+

. ^"s )$ c3
. 445 QF:

c3
 c  
. 8)< r*" 

2 8 *" "? , J c3


 c  L; EF: . 
. 445 QF:

,%,
8T (sT *

,%,
1 c  / E,) 

%,%,

. * Mw )$ L; <+ . R

. 445 Q "F

1 (sT c3

. ^"s 8T

k 45 Y * 
. 8)<

,%,
c  / E,) 
)$ c3
 1

,,
 < k ^"s

,,
k "+

.  *

. 445 ^"s F<3 

. 8)<

. P q 


 2* )M L; /
+ . i

. <+ M Z $ K )$ Y8 L; } . 


*" "? /
+ ! k c3
 c  L; ^"s . 
. , 2 8
c  /  E,) 
 8T (sT L; ^"s . N
. )$ 1
. 445 * c   * 8T (sT r+"+ .
)$ k 1 c3
 1 c  / L; E,)+ . j
. * ^"s

,%,
c  / E,) 
(sT c3
 1
.  * 8T 1
,,
k / E,) 
.  * )$ 

44

. )$ ^wT <+

,,%

` 

X" Q FS:T


k c3
 c  L ;  !<+ . 1
. , / /,"? / G
8" ! k c3
 c  L;  "+ . =
. 44$ c- c 

c
 

^"Q 

. L; / )? ` Q< . R

,%,

%,%,

,,

c  *
 * c3


^"s 8 c 8"


. c3
 c 

EF: 8 c  8"


. c3
 c 

c)51 / 
  "?

. 445
,%,
Q "F c  ^;P

8 " ! k c3


 c  L; ^"s . 
. 44$ c- c 

. 445

. M 0 [) c  L; r+"+ . 

,,

. L; 7 8 k c3


 c  ^;P . N

[) c  r+"+


. M 0

 * k c3


 c  L;  * .
. 445

) <

q 

,%,

. Mw $M (1 2*)M Y8 T L; N"l . i


. 3 _b T Y8 L; _P . 

(; 

. 3 c  "M L ; ^ . j

,,

Z (; K 8T (sT L; (Z . C


. 445

 < k *


. F<3 

. 8)<
,,%

%,,%

^"s n$Q "QM ^"s


. 445

k (; K n3

F<3  < 

,%,
c: / 

#s) r<X
. M Z #) 

c3
 c 
. 8)<

%,,
K c- 8"

,,
K c- / 

. (; 

. 8)< k

,,
8 c - 8"
. c"QM k ^"s
,,
Q
 T Y8 _b
. ^"Q )

,,
c4 
c)? "T

. r - S ^Q P . 

. 8)<

( scrabble ) S " 3
: )- 3

. S " (Z  * [) "? r+"+

45

} ` 

F }4

: n> 8@

? ha

(P


 =k l

(T

T,P


: F!
\

T,T

M , WlF H [O _ ll r:"*


: 
 S0

T,V

}: !0 / "*L !0
: F #

T,W

... [)
3 !3 [)
3 !3 
... c
3 !3 + c
3 !3+ 
gp$< \r
_ _ Y

46

T,Z

X" Q FS:T

c
 

^"Q 

(; 

 k c  L;  !<+ . 1

,%,%

,%,

. ", ), 80 G P G "+ c" 8


c  K "? c)51 L; EF: . =

Q "F c3
 c  <:
. 445

c3
 c  ^"s
. 445 ^"s

. 445 QF: 8 *" c3 8 *" "? , J c  ^"s . i
. G P L;  "+ _) ^"s

) <

q 
%,,

,,

2 8 *" "? EF: "? c)51 "+


QF:  K
. 8)<
. 445

,,

,,

. F<3  < k <:

%,%,

k BP q 

 "+ F< 3  < k ^"s . 


. G P L; 

. [Q+

,,%

c  EF:
QF: c3


. 445 Z<: c3


 c  <: . R

. Z c)M <:

. 445

47

gT

X" Q FS:T

c
 

^"Q 

(; 

) <

q 

k c3
 c  L;  !<+ . 1
BP L; wP 2 8 *" "? , J 

,%,
c3
 1 c  / E,) 

,%,
1 c  / E,) 

%,,
  "? EF:

,%,
45 Y * 

. 3 csF3 
. 8)< k c3
 L;  "+ . =

.  * )$ 

. ^"s )$ c3
. 445 QF:

c3
 c 
. 8)< r*" 

, J k c3


 c  L; EF: . i
. 445 QF: 2 8 *" "?

,,
.  * )$ k / E,)  < 

. * Mw ) ^wT L; <+ . 


M Z $ K )$ Y8 L; } . R
. <+

,,
k ^"s

%,,
c)M ^Q P

. 445 ^"s F<3 

. Z

,,%
k 45 Y * 
. 8)<

%,%,

/
+ ! k c3
 c  L; ^"s . 
. , / /,"?

. )$ ^wT <+

k 1 c3
 1 c  / L; E,)+ . 
. * ^"s )$ 

,,
k "+
. 8)<

48

` 

c

X" Q FS:T

 

^"Q 

(; 

) <

q 

G k c3


 c  L;  !<+ . 1

,%,

,%,

%,%,

,,

. , / /,"? /


c 8 " ! k c3
 c  L;  "+ . =

c  *
 * c3


^"s 8 c 8"


. c3
 c 

EF: 8 c 8"


. c3
 c 

c)51 / 
  "?

. 44$ c - 


. L; / )? ` Q< . i

. 445

c 8" ! k c3


 c  L; ^"s . 
. 44$ c- 

,%,
Q "F c  ^;P

. M 0 [) c  L; r+"+ . R


Q "F L; 7 8 k c3
 c  ^;P . 

. 445

. 445

. 8)<
,,%

%,,%

n$Q "QM ^"s


. 445 ^"s

k (; K n3

r<X F<3  < 

,%,
c: / 

,,

#) #s)
. M Z

c3
 c 
. 8)<

%,,
K c- 8"
. (; 

,,
K c- / 
. 8)< k

,,

8 c- 8"

.
.N
.
.j

[) c  r+"+


. M 0

. c"QM k ^"s

. r - S ^Q P . C

 < k *


. F<3 

. 3 _b  T Y8 L; _P


. Mw $M (1 c"~ Y8 T L; N"l
. 445 * k c3
 c  L;  *
. 3 c  "M L; ^

,,

,,
 T Y8 _b
. ^"Q ) Q


,,
c4 

6Y *~< ,S sX# : 


 #


c)? "T

. ! 6Y F}4 ; ,S sX#

. 8)<
49

} ` 

F/r

: n> 8@

T,P

: F!
\

T,T

 F   "H )_ "Q


: 1S< 8 <

T,V

( ) [)
3 < [)
3 X
: F #
... 8" 78"+ 8" 78"+ A . .. 8" 78" 8" 78" 

50

T,W

: ,$p ha

(P

: 
 =kl

(T

c

X" Q FS:T


 

^"Q 

(; 

k c3
 c  L;  !<+ . 1
. ", ), 80 G P G "+ c" 8 
QF: c3
 c  2 8 *" "? L; EF: . =

,%,%
c  <:
Q "F c3


,%,
c  ^"s
^"s c3


. 445
8T (sT L; "* . i

. 445

. 445

^"s 2 8 *" "? , J c  ^"s . 

,,

,%,%

. _)
. G P L;  "+ ! F<3  < k ^"s . R

 < k <:


. F<3 

8T (sT ^"s


. 445 ^"s

%,,
,,
2 8 *" "? EF: "? c)51 "+
. 445 QF:  K
. 8 )<
%,%,

. G P L;  "+ 8T (sT ^"s . 


. 445 Z<: c3
 c  <: . 

) <

q 

,%,%

c3
 c  EF: (sT BP q 
. 445 QF:

. [Q+ 8T

%,%,
. 8T (sT "*

,,
k BP q 
. [Q+

51

gT

X" Q FS:T

c
 

^"Q 

(; 

) <

q 
,%,
c  45 Y * 
r*" c3

. 8)<

, J k c3


 c  L;  !<+ . 1
. 3 csF3 BP L; wP 2 8 *" "?
. 8)< k c3
 c  L;  "+ . =
"? , J k c3
 c  L; EF: . i

,%,
8T ( sT r+"+
. 445 3+"+

,%,
1 c  / E,) 
. ^"s )$ c3


%,,
  "? EF:
. 445 QF:

. 445 QF: 2 8 *"


. 3 c 8" ! )$ L; <+ . 

,%,
8T (sT *

,%,
1 c  / E,) 

%,%,
. )$ ^wT <+

. <+ M Z $ K )$ Y8 L; } . R

. 445 Q "F

1 (sT c3


k 45 Y * 

. ^"s 8T

. 8)<

,,
 < k ^"s

,,
k "+

. 445 ^"s F<3 

. 8)<

. G P L;  "+ F<3  < ? ^"s . 


. 445 * c3
 c  L;  * . 

,%,

. + 8$+ 8T (sT L; r+"+ . N


(sT 1 k 1 c3
 1 c  / L; E,)+ .

1 c  / E,) 
.  * )$ c3


.  * ^"s )$ 8T 1


,%,
1 c  / E,) 
1 (sT c3

.  * 8T
,,
k / E,) 
.  * )$ 
52

,,%

` 

c

X" Q FS:T

 

^"Q 

(; 

) <

q 

G k c3


 c  L;  !<+ . 1

,%,

,%,

%,%,

,,

. , / /, " ? /


! V ^"s k c3
 c  L;  "+ . =

c  *
 * c3


^"s 8 c 8"


. c3
 c 

8 c 8"


c  EF:

c)51 / 
  "?

. G 44$ c- c 8"


. L; / )? ` Q< . c

. 445

. c3


. 8)<

. L; 7 8 k c3


 c  ^;P . t

,%,

%,,%

,%,

. M 0 [) c  L; r+"+ . i


. r - S ^Q P . N

Q "F c  ^;P


. 445

. 445 ^"s k (; K n3r<X F<3  < 

c: / 
c3
 c 

,,%

. Mw c:)? Y8 T L; N"l . j


. 3 c  "M L; ^ . C

,,

. 3 _b T Y8 L; _P . g


. 44$  * k c3
 c  L;  * . (

[) c  r+"+


. M 0

n$Q "QM ^"s

,,
8 c- 8"

#) #s)
. M Z

. c"QM k ^"s


%,,

 3
: )- 3


,,

,,
 T Y8 _b

(Z  c:)4 c*"? 1 c)5T Q (Q 

 < k *

. ^"Q ) Q


. <+ 

. F<3 

K c- 8"
. (; 

. 8)<
} ` 
,,
K c- / 
. 8)< k
,,
c4 
c)? "T
. 8)<

53

( P ) A0 Ak.

: n> 8@

?. ha


 =kl

(T

T,P

S 
: F!
\

T,T

Xw ,X "_1  : _ _


: S

T,V

YD
: F #
... BP ... r*":

54

T,W

X" Q FS :T


 k c3
 c  L;  !<+ . 1
f. ", ), 80 G P G "+ c" 8
. 445 QF: 8 *" c3
 c  L; EF: . =
! _) ^"s S , J c  L; 
 ^"s . i
. G P Y "Hz 
 
Y "Hz "+ F<3  < k L; 
 ^"s . 
. G P

c
 

^"Q 

,,
"? 3a
S  gwT

,,
 "? ^"s
 3~ gw1

. 445 F3a

. S 

(; 

q 

%,%,
c3
 c  EF:
. 445 QF:

,%,
BP q 
c3
 c 

) <

. [Q+
%,%,

,%,
,%,%
c  <: c3
 c  ^"s

. 445 F3a S  "? 3a . R

Q "F c3


. 445 Z<: k c3


 c  <: . 

. 445
,,
 < k <:
. F<3 

55

. 445 ^"s

c3
 c  EF:
"? 7 8  S

,,
k BP q 

. 44 5 QF: S

. [Q+

gT

X" Q FS:T

c
 

, J k c3


 c  L;  !<+ . 1
. 3 wS / csF3 BP L; wP S 
. 8)< k L;  "+ . =
QF: S , J c3
 c  L; EF: . i
. 445
c 8" ! Q  L; <+ . 
. 44$ 

^"Q 

(; 

,%,

,,

1 c  / E,) 
.  * )$ c3


3~ gw1 /
+
  K S 
.  ) 

,,
k / E,) 
.  * )$ 

.  <+ M Z $ K )$ Y8 L; } . R

) <

q 
%,%,

,%,

c3
 c  EF: c  45 Y * 
"? 7 8  S
r *" c3

. 445 QF: S
. 8)<

,%,

%,%,

,,%

1 c  / E,) 
. ^"s )$ c3


. )$ ^wT <+

k 45 Y * 
. 8)<

S /
+ ! k c3
 c  L; ^"s . 
. ,
)$ k 1 c3
 1 c  / L; E,)+ . 
. * ^"s

56

,,

,,

 < k ^"s


. 445 ^"s F<3 

k "+
. 8)<

` 

c

X" Q FS:T

 

/ G k c3


 c  L;  !<+ . 1
. S n S "?
c 8" ! k c3
 c  L;  "+ . =
. 44$ c- 

^"Q 

(; 

,%,

,%,

%,%,

,%,

c  *
 * c3


8 c 8"


c  ^"s

EF: 8 c 8"


. c3
 c 

c  c: / 


. 8)< c3


. 445

. c3

%,,%

,,
K c- / 
. 8)< k

c 8" ! k c3


 c  L; ^ "s . i
,%,
Q "F c  ^;P

,,%
n$Q "QM ^"s

k (; K n3

r<X F<3  < 

Q "F L; 7 8 k c3


 c  ^;P . R
. 445

. 445

. 445 ^"s

#) #s)

. M 0 [) c  L; r+"+ . 

,,

,,

. r - S ^Q P . 

[) c  r+"+


. M 0

8 c- 8"


. c"QM k ^"s

. 44$ c- 
. L; / )? ` Q< . 

. 3 _b T Y8 L; _P . N

) <

q 

. M Z

,,
c4 

%,,
K c- 8"

c)? "T
. 8)<

. (; 

. Mw Q  Y8 T L; N"l .


. 445 * k c3
 c  L;  * . j

,,

,,

. 3 c  "M L; ^ . N

 < k *


. F<3 

 T Y8 _b
. ^"Q ) Q


( Roda Impian ) x? 8 : )- 3
57

} ` 

( T ) A0 Ak.

: n> 8@

"w
 q)a)

 )- #) 

(%

T,P


: F!
\

T,T

 )8 "l "l "* Fs Fs =s M


: 1S< 8 <

T,V

( & ) [):o [)
3 
: F #
... 3* / 3* G
... A 
:
... A 

58

T,W

X" Q FS:T


 k c3
 c  L;  !<+ . 1
. ", ), 80 G P G "+ c" 8
. 445 QF: c3
 c  L; E F: . =
. 8T (sT L; "* . i
! _) ^"s , J c  L; 
 ^"s . 
. G P Y "Hz 
 
Y "Hz "+ ! F<3  < k L; 
 ^"s . R
. G P
. G P L;  "+ 8T (sT ^"s . 
. 445 Z<: k c3
 c  <: . 

c
 

^"Q 
,,

"? 3a
 gwT
F3a S 
. 445
,%,%
c  <:
Q "F c3

. 445
,,

 < k <:


. F<3 

59

,,
 "? ^"s
 3~ gw1

(; 

q 

%,%,
c3
 c  EF:
. 445 QF:

,%,%
(sT BP q 
. [Q+ 8T

) <

. S 
,,
%,%,%
,%,
c  EF: k BP q 
. [Q+
c  ^"s 7 8  S c3

^"s c3

QF: "X
. 445
. 445
,%,%

%,%,

8T (sT ^"s


. 445 ^"s

. 8T (sT "*

gT

X" Q FS:T


c3
 c  L;  !<+ . 1
BP L; wP , J k
. wS 1 csF3 
. 8)< k L;  "+ . =
k c3
 c  L; EF: . i
. 445 QF: , J 
! Q  L; <+ . 
. 44$ c 8"
M Z $ K )$ Y8 L; } . R
. <+
! k c3
 c  L; ^"s . . 
. , /
+
E,) 
 8T (sT L; ^"s . 
. )$ 1 c  / 
c   * 8T (sT r+"+ . N
. 445  *
1 c3
 1 c  / L; E,)+ .
. * ^"s )$ k

c
 

^"Q 

) <
(; 

q 

,%,

,,

%,%,

,%,

3+"+ 8T (sT r+"+


. 445

 3~ gw1 /
+
)   K S 
.  

. )$ ^wT <+


%,%,

45 Y * 
c3
 c 
. 8)< r*" 

EF: 8 c 8"


. c3
 c 

,,%

,%,

8T (sT *


,%,
. 445 Q "F c3
 1 c  / E,) 
. ^"s )$ 
,%,
1 c  / E,) 
,%,
.  * )$ c3
 c3
 1 c  / E,) 
. ^"s 8T 1 (sT
,%,
1 c  / E,) 
8T 1 (sT c3

.  *

,,

F<3  < k ^"s


445 ^"s

,,
)$ k / E,) 
.  *

60

k 45 Y * 
. 8)<
,,
k "+
. 8)<

` 

X" Q FS:T


! k c3
 c  L;  !<+ . 1
. c- c / 
8" ! k c3
 c  L;  "+ . =
. G 44$ c- c 
8" ! k c3
 c  L; ^"s . i
. 44$ c- c 
. L; / )? ` Q< . 
L; 7 8 k c3
 c  ^;P . R
. 445 Q "F
. M 0 [) c  L; r+"+ . 

c
 

^"Q 

) <
(; 

q 

,%,

,%,

%,,%

,%,

c  *
 * c3


^"s 8 c 8"


. c3
 c 

 < k (; K n3#s) r<X F<3 
. M Z #) 

c: / 
c3
 c 

%,,
. (; K c- 8"

,,
K c- /  

. 445
,,%
,%,

c  ^;P
. 445 Q "F

^"s n$Q "QM ^"s


. 445

. 8)<

. 8)< k

,,

. r - S ^Q P . 

,,
c  r+"+

. 3 _b T Y8 L; _P . N

. M 0 [)

^ "s 8 c- 8"


. c"QM k

. Mw $M (1 Q  Y8 T L; N"l . j


. 445 * k c3
 c  L;  * .

,,

. 3 c  "M L; ^ . N

 < k *


. F<3 

,,
Q
 T Y8 _b
. ^"Q )

. s) "F 3
: )- 3

. s) 7 8   L;  *
. s) "F !5
. ^s5T BP 
. s) "F K J   L ^"s

61

,,
c4 
c)? "T
. 8)<

} ` 

!" #$ c"M s


62

10

(%)Q  ()Q 

c:)?

c"~

(%) 2*)M 

K cT
3 

=
T
a " 

ck
() !s)

 K

 ; )S 

M

_

"Q

r:"*

NM+

Y45

(Q "*

<

/
 ,"

" 

=s

 : _

)_

ll

gQ+"

[,

S " "*

/y

" ,"

" ,

Fs

_

r8

*

 "*

r:_

()
 
"* Fs

"_1 

"H

[O

 ",

=)*

 < "*

),

"+)3) 

 "P

"l

 ,XH

"`*

E "P

"F "*

#$Q

) 

 )8 "l

Xw

F

WlF

"

Q


 F "*

(1

7 $

):)

M ,

[

*)w

[ "*

# H

[

) )
WF<1
 3
") *1
,):
< 

7
12

63

10

(%)Q  ()Q 


/
3* G
...
3*

BP ... r*":
.....

c:)?

c"~

(%) 2*)M 

K cT
3 

=
T
a " 

8" 78" 

!3 
[)
3 

/ j" S+ 
... K Y " S+

/
4m )
LH A4m

/ r
+ 
/3
+

[)
3 !3
...
!3+ 
c
3 
c
3 !3+
...

K ... j" w1
...

.... A
:

... 8" 78"

... A

8" 78"+ 

... 8" 78"+

ck
() !s)

 K

 ; )S 

... < ...

... Y 1

... /y ...

CG / ...G
...

... jLH /
... r
1

... r:_
...
... ),
...
... u
...
... (1...
... # H

64

"w j1 K
c
 / c
 

"w K c 
...

8T (sT
:
76-80

:8)s
YD

: 8T (sT

:8)s

8T (sT
:

(sT
: 8T

:8)s

71-75

/ "*L !0
}: !0

&

61 -65

q~ 
,

:8)s

:8)s

:8)s

"

CG / ...G
...

U 
,

: )$ (d 

: )$ (d 

: )$ (d 

)$ (d 
:

: )$ (d 

(d 
: )$ 

)$ (d 
:

(d 
: )$ w

 "Q g1
<S 

: )$ (d : )$ (d 
q1


 65