UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

UNIT ISU STRATEGIK

: :

SAINS DAN MATEMATIK Kalangan Guru Kurang Mahir Dalam Pengurusan Instruksional Yang Berkesan Mempunyai Barisan Pemimpin Pengurusan Pendidikan Yang Berintegriti.

MATLAMAT STRATEGIK 1 :

Bil

Objektif

KPI

Sasaran TOV 40% 2009 60% 2010 80% 2011 100%

(Inisiatif) Strategik

1. Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan P&P berkesan kepada 80% GPK dan Ketua Panitia

% penglibatan dalam kursus peningkatan.

1. Meningkatkan
Pengurusan Instruksional.

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

1

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGI1 : : Meningkatkan Kualiti Pengurusan Panitia. Mengadakan mesyuarat dan kursus perkembangan staf Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana Jan 2009

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

KPI

Output

Catatan

1

Mesyuarat dan kursus perkembangan staf

KPSM

RM300.00 LDP

Bilangan Kertas Prosiding BahanSetahun sekali Kerja Yang Seminar Dibentangkan

PELAN OPERASI

M1:1:1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

2

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: : : :

Kursus Pengurusan Instruksional Mata Pelajaran Sains dan Matematik Pengurusan Instruksional Perlu Dimantapkan Dalam Kalangan Guru Pengajar Guru Akan Dapat Menguasai Kemahiran Pengurusan Instruksional lebih Berkesan T3F2S2

Bil

Huraian Aktiviti

1 Membina kertas konsep dan kertas kerja

Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009

Kos Pelaksanaan -

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Kertas Konsep / Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa

2 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk 3 Mesyuarat pelaksanaan 4 Mengumpul Bahan Kursus dan Percetakan 5 Mengurus Pakej Kursus 6 Pelaksanaan Kursus 7 Post-mortem 8 Pelaporan dan penilaian PERANCANGAN STRATEGIK UNIT :

Februari 2009 Februari 2009 Mac – Mei 2009 April 2009 Julai 2009 Ogos 2009 September 2009

100.00 200.00 -

Format Pelaporan

SAINS DAN MATEMATIK

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

3

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 2

: :

Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Kurang Berkesan Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan,Kemahiran Dan Sahsiah

BIL 1

OBJEKTIF Guru Sains dan Matematik dapat menguasai Bahasa Inggeris dengan baik di dalam pengajaran dan pembelajaran.

KPI Peratus guru yang diberi latihan

TOV 0%

SASARAN 2009 33%

2010 66%

2011 100%

INISIATIF/STRATEGIK 1. KURSUS

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 1: : Meningkatkan Kompetensi Dan Kemahiran Guru Dalam Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kursus Meningkatkan Kompetensi Dan Kemahiran Bahasa

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

4

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

PROGRAM

:

Kursus Kompetensi Dan Kemahiran Guru Mata Pelajaran Sains dan Matematik Bukan Opsyen

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab Ketua Panitia Sains dan Matematik

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana

Kpi

Output

Catatan

1

Mengadakan kursus peningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris di kalangan guru Sains dan Matematik

RM 300 LDP

April 2009

100% guru dilatih

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF : : :

M2:2:1 Kursus Pedagogi Guru Bukan Opsyen Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Bukan Opsyen Kurang Berkesan Meningkatkan Kemahiran Guru Bukan Opsyen Ke Tahap 100% Pada Tahun 2011

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

5

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

KOD PIPP

:

T5F2S3

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Huraian Aktiviti Mengenalpasti Guru Bukan Opsyen Menyediakan Kertas Cadangan Mesyuarat J/K Sains dan Matematik Daerah Menyediakan Pakej Kursus Menyediakan Senarai Semak Tugas Kursus Pelaksanaan Kursus Pelaporan Dan Penilaian

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Disember 2008 Januari 2009 (Minggu 1) Januari 2009 (Minggu 3) Februari 2009 Mac 2009 April 2009 (Minggu 1) April 2009 (Minggu 4)

Kos Pelaksanaan 300.00 -

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK : SAINS DAN MATEMATIK : Penguasaan murid kurang mantap dalam penggunaan aplikasi Perkara yang dipelajari dalam mata pelajaran Sains dan Matematik

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

6

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

MATLAMAT STRATEGIK 3 : Melahirkan Insan Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan Global

Bil

Objektif

KPI TOV

Sasaran 2009 2010 2011

(Inisiatif) Strategik

1

1. Meningkat penguasaan murid dalam SM dengan mencapai prestasi terbaik dalam semua peperiksaan dan ujian menjelang 2011

% pencapaian

62.33%

70.00%

85.00%

100%

1. Headcount. 2. Ujian Diagnostik.

2. Pertandingan Peringkat sekolah / Zon / Daerah

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 1 : : Meningkat penguasaan murid dalam SM dengan mencapai prestasi terbaik dalam semua peperiksaan dan ujian menjelang 2011

Mengadakan bengkel kemahiran belajar dan kem kemerlangan akademik

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

7

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

Aktiviti Bil

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana Mac

KPI

Output

Catatan

1

Mengadakan bengkel kemahiran belajar dan kem kemerlangan akademik

KPSM

RM200.00

% pencapaian

100%

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 STRATEGIK 1: : Memberi pendedahan dan bimbingan kepada murid ”Near Miss Lulus” dan ”Near Miss Cemerlang”

Klinik teknik menjawab

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

8

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana Ogos

KPI

Output

Catatan

1

2. Memberi pendedahan dan bimbingan kepada murid ”Near Miss Lulus” dan ”Near Miss Cemerlang”

KPSM

RM300.00

% bilangan penyertaan murid

100%

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL

M4:1:1 : Klinik teknik menjawab soalan bagi murid-murid ”Near Mis Lulus”dan ”Near Mis Cemerlang” : Kebanyak calon kurang mantap dalam kemahiran teknik menjawab yang betul

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

9

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

OBJEKTIF KOD PIPP

: Meningkatkan pengurusan yang cekap dan berkesan dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah. : T2F4S2

BIL 1 2 3 4 5 6

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan bengkel Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Memperbanyakkan bahan Melaksanakan bengkel Penilaian Pelaporan

TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009

KOS PELAKSANAAN 100.00 300.00 250.00 -

PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan % kehadiran % Pencapaian Bilangan Bahan

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

Senarai jawatankuasa

Borang Penilaian Format Pelaporan

PELAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 4 : : : SAINS DAN MATEMATIK Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Masih Di Tahap Minima (Kurang Cekap) Mencapai Prestasi Cemerlang Dalam Pentaksiran Dan Penilaian

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

10

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

Bil

Objektif

KPI

Sasaran TOV 2009 2010 2011

(Inisiatif) Strategik

1.

Menyelaras sistem pemarkahan murid

% guru-guru baru85.00% dan bukan opsyen dalam penguasaan kemahiran SPS & SMS

90.0%

95.0%

100%

1. Bengkel Professional 2. Pemantauan

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan kemahiran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) kepada guru-guru Sains yang terlibat dalam pelaksanaan pentaksiran dan penilaian ke tahap 100% pada tahun 2011. STRATEGI 1 : Bengkel teknik penandaan/ pemarkahan secara berkelompok.

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

11

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggung Jawab KPSM

Kos/ Sumber

Tempoh Tarikh Jangka JAN 2009 Tarikh Laksana JAN 2010 KPI Output Catatan

1

Mengadakan teknik penandaan/ pemarkahan secara berkelompok.

RM 300.00 JU Daerah

Bilangan Bahan/ naskhah

Dilaksanakan secara berperingkat

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : :

M4:1:1 Bengkel teknik penandaan/ pemarkahan secara berkelompok. Kalangan guru bukan penanda kurang Kemahiran dalam penandaan yang betul Menyelaras sistem pemarkahan murid T2F4S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

12

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

BIL 1 2 3 4 5 6

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan bengkel Mengadakan mesyuarat Memperbanyakkan bahan Melaksanakan program Penilaian Pelaporan

TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009

KOS PELAKSANAAN 20.00 300.00 250.00 -

PENILAIAN PROGRAM Bilangan bahan Bilangan kehadiran Bilangan bahan % kehadiran % Pencapaian Bilangan bahan Pelaporan

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN Surat panggilan

Borang penilaian Format Pelaporan

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK : SAINS DAN MATEMATIK RENDAH : Guru Kurang Mantap Dalam Penggunaan Perisian Bekalan KPM / Teknologi Maklumat Mempunyai Kemudahan Pendidikan Yang Berkualiti

MATLAMAT STRATEGIK 5 :

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

13

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

SASARAN BIL OBJEKTIF KPI TOV 50% 2009 70% 2010 90% 2011 100% (INISIATIF) STRATEGI

1

Meningkatkan penggunaan ICT secara optimum

Peratus penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan Sains & Matematik.

1. Kursus/bengkel
Pengurusan Subjek Sains & Matematik Berasaskan ICT.

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGI 1 : : Meningkatkan Kualiti Pengurusan Pendidikan Melalui Penggunaan Teknologi ICT Penggunaan teknologi ICT secara maksimum termasuk peralatan dan perisian bekalan kementerian

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

14

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB KPSM

KOS/SUMBER

TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKAAN LAKSANA Februari 2009

KPI

OUTPUT

CATATAN

1

Bengkel penggunaan teknologi ICT secara maksimum termasuk peralatan dan perisian bekalan kementerian

200.00

Modul dapat dibina 100%

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL : :

M3:1:1 Bengkel Penggunaan Teknologi ICT Guru Tidak Menggunakan Teknologi ICT Secara Optimum

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

15

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

OBJEKTIF KOD PIPP Bil

: :

Peserta Boleh Menggunakan Peralatan dan Perisian Dalam Memantapkan Pengurusan Pendidikan Sains & Matematik Berasaskan ICT Secara Maksimum dan Berkesan T5F4S1 Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009 Kos Pelaksanaan Penilaian Program Bilangan kehadiran Tindakanan Susulan Lampiran Berkenaan

Huraian Aktiviti

1

Membentuk JK Panel Berasaskan ICT dan perisian bekalan kerajaan

2

Mengadakan mesyuarat

Februari 2009

-

Pemilihan modul

3

Menyediakan/membina bahan modul

Februari – Mei 2009 Mac 2009

200.00

Bilangan modul

Modul ICT

4 Penilaian modul PERANCANGAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK : :

-

Borang penilaian

SAINS DAN MATEMATIK Pengurusan Kurikulum Sekolah Belum Mencapai Tahap Kualiti SKPM Mempunyai Sistem Pengurusan Yang Berkesan

MATLAMAT STRATEGIK 6 :

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

16

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

BIL

OBJEKTIF

KPI

TOV 85

SASARAN 2009 2010 90 95

(INISIATIF) 2011 100 STRATEGIK 1. Audit kurikulum

1

Meningkatkan kualiti pengurusan panitia. melalui standard kualiti pengurusan jawatankuasa kurikulum sekolah

Instrumen SKPM Elemen Pengurusan Kurikulum (Skor Dalam %)

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF STRATEGI : Meningkatkan kualiti pengurusan panitia. melalui standard kualiti pengurusan jawatankuasa kurikulum sekolah : Membina instrumen audit akademik yang cekap dan berkesan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

17

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

Tempoh Bil Aktiviti Kos/Sumber Tarikh Jangka 1 Membina instrumen audit akademik yang cekap dan berkesan KPSM April 2009 Tarikh Laksana Bilangan panitia Bilangan kelas diaudit KPI Output Catatan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M6:1:1 : : : Membina buku panduan yang selaras antara panitia sekolah dengan negeri Pengurusan Kurikulum Dipiawaikan Meningkatkan kualiti pengurusan panitia.

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

18

UNIT SAINS DAN MATEMATIK – SK

KOD PIPP

:

T3F3S1

Bil 1 2 3 4 5

Huraian Aktiviti Bina siatem audit Bengkel penggunaan Mesyuarat penyelarasan Pengauditan Pelaporan

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Jun 2009 (minggu 1) Julai 2009 (minggu 1) Julai 2009(minggu 2) Jan 2010 (minggu 4) Nov 2010 (minggu 1)

Kos Pelaksanaan -

Penilaian Program Bilangan juruaudit Bilangan jurulatih Keputusan dibuat Bilangan sekolah diaudit Hasil audit dilaporkan

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009 – 2011 PPD PONTIAN

19