UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

UNIT ISU STRATEGIK

: :

KAJIAN KEMASYARAKATAN Pemimpin Pertengahan Kurang Mahir Dalam Pengurusan Instruksional Yang Berkesan Mempunyai Barisan Pemimpin Pengurusan Pendidikan Yang Berintegriti.

MATLAMAT STRATEGIK 1 :

Bil

Objektif

KPI

Sasaran TOV 40% 2009 60% 2010 80% 2011 100%

(Inisiatif) Strategik

1. Meningkatkan kemahiran dan kecekapan pengurusan instruksional kepada semua pemimpin pertengahan pada akhir 2011.

% penglibatan dalam kursus peningkatan.

1. Meningkatan
Pengurusan Instruksional.

2. Meningkatkan kemahiran pengurusan % penglibatan dalam pemantauan pengajaran dan pembelajaran kursus peningkatan yang berkesan kepada 100 % Guru Guru Kanan Mata Pelajaran pada akhir 2011.

50%

100%

100%

100%

1. Meningkatkan
Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran.

PELAN TINDAKAN

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

1

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

OBJEKTIF 1 : STRATEGI1 :

Meningkatkan kemahiran dan kecekapan pengurusan instruksional kepada semua pemimpin pertengahan pada akhir 2011. Meningkatan Pengurusan Instruksional.

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana Jan 2009

KPI

Output

Catatan

1

Kursus Pengurusan Instruksional

KPP

RM22,000.00 LDP

Bilangan Kertas Prosiding BahanSetahun sekali Kerja Yang Seminar Dibentangkan

2

Pemantauan Pengurusan Instruksional Dalam Kalangan Pemimpin Pertengahan

KPP

RM11,000.00 ABM

Jan 2010

Bilangan Pemantauan

Laporan Pemantauan

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 : Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada 70% Guru Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran pada akhir 2011.

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

2

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

STRATEGI 1 :

Meningkatkan Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran.

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana

KPI

Output

Catatan

1

Bengkel Penyeliaan / Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran

KPP

RM54,400.00 Jan 2009 LDP / PPK

Modul Siap Dibina

Modul Penyeliaan

2

Penyeliaan Berkelompok

KPP

RM49,200.00 Jun 2009 ABM (Men. Ren.)

Bilangan Penyeliaan

Laporan Penyeliaan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL : :

M1:1:1 Kursus Pengurusan Instruksional Unit Kajian kemasyarakatan Pengurusan Instruksional Perlu Dimantapkan Dalam Kalangan Pemimpin Pertengahan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

3

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

OBJEKTIF KOD PIPP

: :

Pemimpin Pertengahan Akan Dapat Menguasai Kemahiran Pengurusan Instruksional lebih Berkesan T3F2S2

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk Mesyuarat pelaksanaan Mengumpul Bahan Kursus dan Percetakan Mengurus Pakej Kursus Pelaksanaan Kursus Post-mortem Pelaporan dan penilaian

Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009 Februari 2009 Februari 2009 Mac – Mei 2009 April 2009 Julai 2009 Ogos 2009 September 2009

Kos Pelaksanaan 100.00 200.00 200.00 2,000.00 60,000.00 200.00 1,300.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Kertas Konsep / Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa

Format Pelaporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL : :

M1:1:1 Pemantauan Pengurusan Instruksional Dalam Kalangan Pemimpin Pertengahan Pengurusan Instruksional Dalam Kalangan Pemimpin Pertengahan Kurang Berkesan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

4

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

OBJEKTIF KOD PIPP

: :

Memastikan peserta Kursus mengamalkan pengurusan instruksional lebih berkesan T3F2S2

Bil 1 2 3 4 5

Huraian Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Pemantauan dan Mengenalpasti Kumpulan Pemantau Mengenalpasti kumpulan sasar Menyediakan Jadual Pemantauan Melaksanakan Pemantauan Pelaporan dan penilaian

Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Disember 2009 Disember 2009 Disember 2009 Jan – Okt 2010 Mei dan Nov 2010

Kos Pelaksanaan 6,000.00 1,000.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Senarai Jawatankuasa Senarai Kumpulan Sasar Jadual Pemantauan

Format Pelaporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF : : :

M1:2:1 Bengkel Penyeliaan / Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran Memberi Panduan / Prosedur Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran Pemimpin Pertengahan Dapat Melaksanakan Penyeliaan / Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran Bedasarkan Modul

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

5

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

KOD PIPP

:

T5F2S3

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Huraian Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Pembinaan Modul Pengurusan Pakej Mesyuarat Penyelarasan pengumpulan bahan Mesyuarat dan Perbengkelan Pembinaan Modul Mesyuarat Penyelarasan Pemurnian Modul Percetakan Modul Penataran Penggunaan Modul Pelaporan dan Penilaian

Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Disember 2008 Januari 2009 Januari 2009 Februari 2009 Mac 2009 April 2009 Mei 2009 Jun 2009

Kos Pelaksanaan 200.00 5,000.00 200.00 5,000.00 5,000.00 1,000.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Senarai Jawatankuasa

Format Pelaporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF : : :

M1:2:1 Penyeliaan Berkelompok Kemahiran Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran Mengenalpasti Kemahiran Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Kalangan Pemimpin Pertengahan Dapat maklumbalas tentang kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pemantauan pengajaran dam pembelajaran.

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

6

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

KOD PIPP

:

T6F3S1

Bil

Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan 1 Membentuk Jawatankuasa Pemantauan Mac 2009 dan Mengenalpasti Kumpulan Pemantau 2 Mengenalpasti kumpulan sasar Mac – Apr2009 Huraian Aktiviti 3 Menyediakan Jadual Pemantauan 4 Melaksanakan Pemantauan 5 Pelaporan dan penilaian Mei 2009; Jan. 2010 dan Jan. 2011 Jun – Okt. ’09 Feb – Okt. ‘10 Feb - Okt. ‘11 Nov. 2009; Nov. 2010 dan Nov. 2011

Kos Pelaksanaan 200.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Senarai Jawatankuasa Senarai Kumpulan Sasar Jadual

Format Pelaporan

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK : : UNIT KAJIAN KEMASYARAKATAN Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Kurang Berkesan Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan,Kemahiran Dan Sahsiah

MATLAMAT STRATEGIK 2 :

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

7

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL 1

OBJEKTIF Meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemahiran guru dalam mata pelajaran Kajian Kemasyarakatan pada tahap 95% sebelum akhir 2011 Memberi latihan pedagogi secara berkesan kepada semua guru bukan opsyen sebelum akhir 2011

KPI Peratus guru yang diberi latihan

TOV

SASARAN 2009

2010

2011

INISIATIF/STRATEGIK 1. Kursus

0%

33%

66%

100%

2

Peratus guru yang diberi latihan

1. Kursus 0% 33% 66% 100%

3

Memberikan latihan pedagogi secara berkesan kepada semua guru yang mengajar kumpulan pemulihan sebelum akhir 2011

Peratus guru yang diberi latihan

1. Kursus 0% 33% 66% 100%

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 1: PROGRAM : : Meningkatkan Kompetensi Dan Kemahiran Guru Dalam Mata Pelajaran Kajian Kemasyarakatan Kursus Kompetensi Dan Kemahiran Guru Mata Pelajaran Kajian Kemasyarakatan Kursus Meningkatkan Kompetensi Dan Kemahiran

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

8

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Tempoh Masa Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos/Sumber Tarikh Jangka Tarikh Laksana KPI Output Catatan

1

Kursus

Pegawai PPD kajian Kemasyarakatan

RM 10,000 LDP

April 2009

100% guru dilatih

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 STRATEGIK 1: NAMA PROGRAM : : Memberikan Latihan Pedagogi Secara Berkesan Kepada Semua Guru Bukan Opsyen Sebelum Akhir 2011 Kursus Peningkatan Pedagogi Bagi Guru Bukan Opsyen Kursus Pedagogi Bagi Guru Bukan Opsyen

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

9

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab Pegawai PPD kajian Kemasyarakatan

Tempoh Masa Kos/Sumber Tarikh Jangka April 2009 Tarikh Laksana KPI Output Catatan

1

Kursus

RM10,000.00 LDP

100% Guru Dilatih

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 3 STRATEGIK 1: NAMA PROGRAM : Memberikan Latihan Pedagogi Secara Berkesan Kepada Semua Guru Yang Mengajar Kumpulan Pemulihan Sebelum Akhir 2011

Kursus Pedagogi Guru Yang Mengajar Kumpulan Pemulihan : Kursus Pedagogi Berkesan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

10

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Tempoh Masa Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos/Sumber Tarikh Jangka Mei 2009 Tarikh Laksana KPI Output Catatan

1

Kursus

Pegawai PPD Kajian Kemasyarakatan

RM 10,000.00 LDP

100% guru dilatih

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : :

M2.1.1 Kursus Peningkatan Kompetensi Dan Kemahiran Guru Yang Mengajar Mata Pelajaran Kajian Kemasyarakatan Kompetensi Dan Kemahiran Guru Yang Mengajar Mata Pelajaran Kritikal Kurang Berkesan Meningkat Kompetensi Dan Kemahiran Guru T5F2S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

11

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Huraian

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Disember 2008 Januari 2009 (Minggu 1) Januari 2009 (Minggu 3) Februari 2009 (Minggu 1) Mac 2009 (Minggu 2) April 2009 (Minggu 1) April 2009 (Minggu 4)

Kos Pelaksanaan

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

1 2 3 4 5 6 7

Mengenalpasti Guru Menyediakan Kertas Cadangan Mesyuarat J/K kajian Kemasyarakatan Daerah Menyediakan Pakej Kursus Menyediakan Senarai Semak Tugas Kursus Pelaksanaan Kursus Pelaporan Dan Penilaian

100.00 200.00

10,000.00 200.00

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : :

M2:2:1 Kursus Pedagogi Guru Bukan Opsyen Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Bukan Opsyen Kurang Berkesan Meningkatkan Kemahiran Guru Bukan Opsyen Ke Tahap 100% Pada Tahun 2011 T5F2S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

12

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Huraian Aktiviti Mengenalpasti Guru Bukan Opsyen Menyediakan Kertas Cadangan Mesyuarat J/K Kajian kemasyarakatan Daerah Menyediakan Pakej Kursus Menyediakan Senarai Semak Tugas Kursus Pelaksanaan Kursus Pelaporan Dan Penilaian

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Disember 2008 Januari 2009 (Minggu 1) Januari 2009 (Minggu 3) Februari 2009 Mac 2009 April 2009 (Minggu 1) April 2009 (Minggu 4)

Kos Pelaksanaan 100.00 200.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

10,000.00 200.00

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : :

2:3:1 Kursus Peningkatan Kualiti Pengurusan Kurikulum Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Yang Mengajar Kumpulan Pemulihan Kurang Mantap Dan Berkesan Memberikan Latihan Pedagogi Secara Berkesan Kepada Semua Guru Yang Mengajar Kumpulan Pemulihan Sebelum Akhir 2011 T3F2S2

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

13

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Huraian Mengenalpasti Guru Menyediakan Kertas Cadangan Mesyuarat JK Kajian Kemasyarakatan Daerah Menyediakan Pakej Kursus Menyediakan Senarai Semak Tugas Kursus Melaksanaan Kursus Pelaporan Dan Penilaian

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Disember 2008 Januari 2009 Januari 2009 (Minggu 3) Februari 2009 Mac 2009 April 2009 April 2009 (Minggu 4)

Kos Pelaksanaan 100.00 200.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

10,000.00 200.00

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK : UNIT KAJIAN KEMASYARAKATAN DAERAH PONTIAN : Penguasaan murid lemah dalam menguasai dan mengaplikasi Perkara yang dipelajari dalam mata pelajaran Kajian Kemasyarakatan

MATLAMAT STRATEGIK 3 : Melahirkan Insan Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan Global

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

14

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Objektif

KPI TOV

Sasaran 2009 70.00% 2010 85.00% 2011 100%

(Inisiatif) Strategik

1

Meningkat penguasaan murid mata pelajaran Kajian Kemasyarakatan mencapai prestasi terbaik dalam semua peperiksaan dalaman dan luaran.

% pencapaian

62.33%

1. Headcount. 2. Ujian Diagnostik.

2

Mengembang Potensi murid melalui ko-kurikulum Kajian Kemasyarakatan .

% pencapaian

72.00%

80.00%

90.00%

100%

1. Karnival Kajian Kemasyarakatan 2. Penggunaan modul ICT

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 1: : Meningkat penguasaan murid Kajian Kemasyarakatan mencapai prestasi terbaik dalam semua peperiksaan dalaman dan luaran

Headcount

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

15

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Aktiviti Bil

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana Mac

KPI Semua sekolah guna SAP/Headcount

Output

Catatan

1

Penggunaan Sistem Aplikasi Peperiksaan dan Headcount

PPD UKK

RM15000.00

100%

2

Post Mortem dan Audit Akademik

PPD UKK/GKUKK

RM15000.00

Julai November

Semua sekolah buat post mortem/audit akademik peperiksaan dalam dan awam

100%

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkat penguasaan murid Kajian kemasyarakatan mencapai prestasi terbaik dalam semua peperiksaan dalaman dan luaran

STRATEGIK 2:

Ujian Diagnostik

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

16

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana November

KPI

Output

Catatan

1

Membina soalan Diagnostik

PPD UKK

RM25100.00

Hasil Ujian Diagnostik Jumlah modul

2 set soalan Diagnostik 6 set modul

2

Membina Modul PPD UKK Pemulihan/ Pengukuhan/ Pengkayaan Kajian Kemasyarakatan

RM25100.00

Disember

PELAN TNDAKAN OBJEKTIF 2 STRATEGIK 1: : Mengembang Potensi murid melalui ko-kurikulum Kajian Kemasyarakatan Karnival Pendidikan kajian Kemasyarakatan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

17

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab PPD UKK/GKUKK/JU MP/JKD MP UKK

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana Ogos

KPI

Output

Catatan

1

Karnival Pendidikan Kajian Kemasyarakatan

RM18000.00

% bilangan penyertaan murid

100%

2

Kuiz mata pelajaran UKK

PPD UKK/GKUKK/JU MP/JKD MP UKK

RM18000.00

Ogos

% bilangan penyertaan murid

100%

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 STRATEGIK 2: : Mengembang Potensi murid melalui ko-kurikulum Kajian Kemasyarakatan Penggunaan modul ICT

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

18

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana Januari

KPI

Output

Catatan

1

Pembinaan modul

JKD/Guru MP

RM 5000.00

Semua mp buat modul

100%

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M3:1:1 : Penggunaan Sistem Aplikasi Peperiksaan Dan Headcount : Sistem Perolehan Data Kurang Mantap : Memperoleh data dengan cepat dan tepat : T5F5S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

19

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Huraian Aktiviti Menyediakan kertas konsep Mengadakan mesyuarat penyelarasan Mengadakan bengkel bersama JU Menyampaikan taklimat penggunaan aplikasi Memperolehi data tahap penguasaan 3M Memproses data Melapor pelaksanaan program

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Dis 2008 Dis 2008 Dis 2008 Jan 2009/ 2010/ 2011 Aprl 2009/ 2010/ 2011 Mei & Nov 2009/ 2010/ 2011 Dis 2009/ 2010/ 2011

Kos Pelaksanaan 1500.00 20000.00 20000.00 20000.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan Kertas konsep

Bahan taklimat Data 3M

1500.00

Bahan laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M3:1:1 : Post Mortem Dan Audit Akademik : Perbincangan Profesional Tentang Pencapaian Data Sebenar : Mengenal Pasti Kelemahan Untuk Penambahbaikan : T4F2S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

20

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1 2 3 4 5 6

Huraian Aktiviti Menyediakan kertas konsep Mengadakan mesyuarat penyelarasan Menyampaikan taklimat pelaksanaan aktiviti Menyediakan bahan untuk pelaksanaan aktiviti Melaksanakan aktiviti Membuat laporan

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Dis 2008 Dis 2008 Dis 2008 April & Okt 2009/ 2010/ 2011 Mei & Nov 2009/ 2010/ 2011 Dis 2009/ 2010/ 2011

Kos Pelaksanaan 1500.00 20000.00 20000.00 1500.00 20000.00 1500.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan Kertas konsep

Sofcopy bahan Audit/Post Mortem Bahan laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M3:1:2 : Membina Soalan Diagnostik : Kekurangan Instrumen Mengenal Pasti Penguasaan : Mengenal Pasti Tahap Penguasaan mata pelajaran : T4F2S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

21

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1 2 3 4 5 6

Huraian Aktiviti Menyediakan kertas konsep Mengadakan mesyuarat penyelarasan Mengadakan bengkel binaan item diagnostik Melaksanakan ”pilot test” soalan diagnostik Menambahbaik soalan diagnostik Membuat laporan dan pembentangan

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Okt 2009 Okt 2009 Okt 2009 Jan 2010/ 2011 Feb 2010/ 2011 Okt 2010/ 2011

Kos Pelaksanaan 1500.00 20000.00 20000.00 1500.00 1500.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan Kertas konsep Bahan mesyuarat Bahan bengkel Kertas soalan Diagnostik Bahan laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M3:1:2 : Membina Modul Pemulihan/Pengukuhan/Pengayaan : Kekurangan Modul Yang Sesuai Dengan Keadaan Setempat : Meningkatkan Tahap Penguasaan Murid Kajian Kemasyarakatan : T4F2S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

22

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1 2 3 4 5 6

Huraian Aktiviti Menyediakan kertas konsep Mengadakan mesyuarat penyelarasan Mengadakan bengkel pembinaan modul Melaksanakan ”pilot test” modul Menambahbaik modul Membuat laporan dan pembentangan

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Jan 2009 Jan 2009 Jan 2009 Mac 2009/ 2010/ 2011 Okt 2009/ 2010/ 2011 Nov 2009/ 2010/ 2011

Kos Pelaksanaan 1500.00 20000.00 20000.00 1500.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan Kertas konsep

Bahan bengkel Modul 3M

1500.00

Bahan laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M3:1:3 : Kuiz Mata Pelajaran Kajian Kemasyarakatan : Kekurangan Modul Yang Sesuai Dengan Keadaan Setempat : Meningkatkan Tahap Penguasaan Murid Kajian Kemasyarakatan : T4F2S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

23

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1 2 3 4 5 6

Huraian Aktiviti Menyediakan kertas konsep Mengadakan mesyuarat penyelarasan Mengadakan taklimat pelaksanaan aktiviti Melaksanakan aktiviti Menilai aktiviti Membuat laporan dan pembentangan

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Jun 2009 Jun 2009 Julai 2009 Ogos 2009/ 2010/ 2011 Sept 2009/ 2010/ 2011 Sept 2009/ 2010/ 2011

Kos Pelaksanaan 1500.00 20000.00 20000.00 1500.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan Kertas konsep

Bahan bengkel Modul 3M

1500.00

Bahan laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M3:2:1 : Pertandingan Mata Pelajaran Kajian Kemasyarakatan : Potensi Murid diperkembangkan. : Mengembang Potensi Murid Melalui Ko-Kurikulum : T4F1S4

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

24

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1 2 3 4 5

Huraian Aktiviti Menyediakan kertas konsep Mendapatkan data sebenar Mengadakan mesyuarat penyelarasan Melaksanakan program Membuat laporan

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Feb 2010 Mac 2010 Mac 2010/ 2011 Jun 2010/ 2011 Julai 2010/ 2011

Kos Pelaksanaan 450.00

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan Kertas konsep

5500.00

Data maklumat

450.00

Kertas laporan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: M3:2:2 : Pembinaan Modul ICT : Melibatkan guru dalam pertandingan peringkat yang lebih tinggi : Mengembangkan potensi guru melalui aktiviti Ko-Kurikulum : T5F4S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

25

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Feb 2010 Mac 2010 Mac 2010 Jun 2010/ 2011 Okt 2010/ 2011

Kos Pelaksanaan

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

1 2 3 4 6

Menerima kertas konsep Mengadakan mesyuarat penyelarasan Mengadakan mesyuarat Melaksanakan aktiviti Membuat laporan dan pembentangan

Bahan laporan

PELAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK : : KAJIAN KEMASYARAKATAN Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Masih Di Tahap Minima (Kurang Cekap) Mencapai Prestasi Cemerlang Dalam Pentaksiran Dan Penilaian

MATLAMAT STRATEGIK 4 :

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

26

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Objektif

KPI

Sasaran TOV 2009 2010 2011

(Inisiatif) Strategik

1.

Meningkatkan kemahiran Pentaksiran Berasaskan Sekolah kepada guru-guru yang terlibat dalam pelaksanaan pentaksiran dan penilaian ke tahap 100% pada tahun 2011.

% 85.00% guru-guru baru dan bukan opsyen dalam penguasaan kemahiran PBS

90.0%

95.0%

100%

1. Bengkel
Professional Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2. Pemantauan

2.

Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan awam di atas paras kebangsaan

% pencapaian dalam mata pelajaran

85.00%

90.0%

95.0%

100%

1. Headcount

2. Pemantauan

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : STRATEGI 1 : Meningkatkan kemahiran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) kepada guru-guru Kajian Kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan pentaksiran dan penilaian ke tahap 100% pada tahun 2011. Bengkel Profesional Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

27

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggung Jawab PPUKK, GKUKK /Ketua Pentaksir/Pentaksir Kawasan

Kos/ Sumber

Tempoh Tarikh Jangka JAN 2009 Tarikh Laksana JAN 2010 KPI Output Catatan

1

Bengkel Penggunaan Aplikasi Pentaksiran Berasaskan Sekolah mata pelajaran Kajian Kemasyarakatan Bengkel Penataran Pentaksiran Berasaskan Sekolah

RM 15,000.00 JU Daerah

Bilangan Bahan/ naskhah

Dilaksanakan secara berperingkat

2

PPUKK, GKUKK /Ketua Pentaksir/Pentaksir Kawasan

RM 15,00.00 JU Daerah

JAN 2009

JAN 2010

Bilangan Kehadiran

Dilaksanakan secara berperingkat

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : STRATEGI 2 : Meningkatkan kemahiran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) kepada guru-guru Kajian Kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan pentaksiran dan penilaian ke tahap 100% pada tahun 2011. Pemantauan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

28

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggung Jawab PPUKK, GKUKK /Ketua Pentaksir/Pentaksir Kawasan

Kos/ Sumber

Tempoh Tarikh Jangka Jan 2009 Tarikh Laksana Jan - Nov 2011 KPI Output Catatan

1

Pemantauan Berkelompok

RM 7,500.00 JU Daerah

Semua Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah

Semua guru yang terlibat dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mematuhi Prosedur

2

Penyeliaan dan Pemeriksaan Dokumen

PPUKK, GKUKK /Ketua Pentaksir/Pentaksir Kawasan

RM 7500.00 JU Daerah

Jan 2009

Jan – Nov 2011

Semua Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah

Semua dokumen dan eviden produk sempurna dan lengkap

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 : STRATEGI 1 : Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan awam di atas paras kebangsaan Headcount

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

29

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BI L

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPUKK, GKUKK /JKD MP Kajian Kemasyarakatan Daerah PPUKK, GKUKK /JKD MP Kajian kemasyarakatan Daerah

KOS/ SUMBER

TEMPOH TARIKH JANGKA Jan 2009 TARIKH LAKSANA Apr 2009 KPI OUTPUT CATATAN

1

Bengkel Penggunaan Sistem Aplikasi SAPDHC

RM 7500.00 JU Daerah RM 7500.00 JU Daerah

100 % hadir

2

Penyeliaan dan Pemantauan

Jan 2009

Apr 2009

100 % mengaplikasi HC

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 : STRATEGI 2 : Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan awam di atas paras kebangsaan Pemantauan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

30

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggung Jawab PPUKK, GKUKK /JKD MP Kajian Kemasyarakatan Daerah

Kos/ Sumber

Tempoh Tarikh Jangka Jan 09 Tarikh Laksana Jan - Nov 2011 KPI Output Catatan

1

Pemantauan Berkelompok

RM 7500.00 JU Daerah

Semua Sekolah Menengah

Semua guru yang terlibat dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mematuhi Prosedur

2

Penyeliaan dan Pemeriksaan Dokumen

PPUKK, GKUKK /JKD MP Kajian Kemasyarakatan Daerah

RM 7500.00 JU Daerah

Jan 09

Jan – Nov 2011

Semua Sekolah Menengah

Semua dokumen dan eviden produk sempurna dan lengkap

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M4:1:1 : : : Bengkel Penggunaan Aplikasi Pentaksiran Berasaskan Sekolah Guru Perlu Kompeten Dan Menguasai Kemahiran Pentaksiran Berasaskan Sekolah Meningkatkan kemahiran dan kecekapan guru Kajian Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

31

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

KOD PIPP

:

T2F4S3 TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009

BIL 1 2 3 4 5 6

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Memperbanyakkan bahan Melaksanakan program Penilaian Pelaporan

KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 750.00 750.00 1250.00

PENILAIAN PROGRAM Bilangan bahan Bilangan kehadiran Bilangan bahan % kehadiran % Pencapaian Bilangan bahan Pelaporan

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN Modul PBS Surat panggilan Dokumen PBS Dokumen PBS

Borang penilaian Format Pelaporan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M4:1:1 : Bengkel Penataran Pentaksiran Berasaskan Sekolah. : Kemahiran pengurusan berkesan dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah : Meningkatkan pengurusan yang cekap dan berkesan dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah. : T2F4S2

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

32

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL 1 2 3 4 5 6

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Memperbanyakkan bahan Melaksanakan bengkel Penilaian Pelaporan

TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009

KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 750.00 750.00 1250.00

PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan % kehadiran % Pencapaian Bilangan Bahan

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

Senarai jawatankuasa

Borang Penilaian Format Pelaporan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M4:1:2 : Pemantauan Berkelompok PBS Unit kajian Kemasyarakatan : Prosedur Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dipatuhi : Memastikan prosedur pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dipatuhi dan mengikut jadual : T2F4S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

33

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Memperbanyakkan bahan Melaksanakan pemantauan Penilaian Pelaporan pemantauan Pemantauan berterusan

TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009

KOS PELAKSANAAN 750.00

PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN Surat panggilan mesyuarat, Modul PBS Modul PBS Modul PBS Instrumen Pemantauan PBS Borang penilaian Format Pelaporan Jadual pemantauan

2 3 4 5 6 7

Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009 Sepanjang tahun

1250.00 2500.00 15,000.00 1,500.00 1250.00 7500.00

Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan Bilangan sekolah dipantau % Pencapaian Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M4:1:2 : : : : Penyeliaan dan Pemeriksaan Dokumen PBS Semua dokumen dan eviden produk sempurna dan lengkap Memastikan semua dokumen dan eviden proses dan eviden produk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sempurna. T2F4S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

34

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL 1 2 3 4

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Memperbanyakan bahan Pelaksanaan

TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009

KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 15,000.00

PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan Bilangan sekolah dipantau Bilangan sekolah dipantau Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN Surat panggilan mesyuarat, Senarai jawatankuasa Surat arahan pemantauan Instrumen Pemantauan Borang penilaian Format Pelaporan Jadual pemantauan

5 6 7

Penilaian Pelaporan Pemantauan berterusan

Mei 2009 Mei 2009 Sepanjang tahun

1,500.00 1250.00 7500.00

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M4:2:1 : : : : Bengkel Penggunaan Sistem Aplikasi Analisis Peperiksaan Dalaman Headcount Guru perlu kompeten dan menguasai kemahiran Headcount Memastikan pelaksanaan Sistem Aplikasi SAPD Headcount dalam semua mata pelajaran dengan berkesan. T2F4S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

35

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Memperbanyakan bahan Melaksanakan Penilaian Pelaporan Pemantauan berterusan

TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009

KOS PELAKSANAAN 750.00

PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN Surat panggilan mesyuarat, Modul HC Senarai jawatankuasa Modul HC Surat panggilan Instrumen Pemantauan Format pelaporan Jadual Pemantauan

2 3 4 5 6 7

Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009 Sepanjang tahun

1250.00 2500.00 15,000.00 1,500.00 1250.00 7500.00

Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan Bilangan kehadiran % Peningkatan Pencapaian Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M4:2:1 : : : : Penyeliaan dan Pemeriksaan Dokumen PBS Membuat analisis prestasi dan merancang program peningkatan prestasi setiap mata pelajaran dengan berkesan. Meningkatkan kemahiran menganalisis dalam melaksanakan pentaksiran dengan berkesan T2F4S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

36

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Memperbanyakkan bahan Pelaksanaan Penilaian Pelaporan strategi Pemantauan berterusan

TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009 Sepanjang tahun

KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 15,000.00 1,500.00 1250.00 7500.00

PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan % Pencapaian % Pencapaian Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

Senarai jawatankuasa Format borang Borang penilaian Format pelaporan Jadual Pemantauan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M4:2:2 : : : : Pemantauan Berkelompok Headcount Mata Pelajaran Kajian Kemasyarakatan Prosedur Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dipatuhi Memastikan prosedur pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dipatuhi dan mengikut jadual T2F4S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

37

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Memperbanyakan bahan Melaksanakan pemantauan Penilaian Pelaporan pemantauan Pemantauan berterusan

TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009 Sepanjang tahun

KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 15,000.00 1,500.00 1250.00 7500.00

PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan Bilangan sekolah dipantau % Pencapaian Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN Surat panggilan mesyuarat, Senarai jawatankuasa Instrumen Pemantauan Borang penilaian Format pelaporan Jadual pemantauan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M4:2:2 : : : : Penyeliaan dan Pemeriksaan Dokumen Semua dokumen, analisis item dan eviden produk sempurna dan lengkap Memastikan semua dokumen, analisis item dan eviden proses dan eviden produk dipatuhi , mengikut standard dan dilaksanakan dengan sempurna. T2F4S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

38

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL 1 2 3 4

HURAIAN AKTIVITI Menyediakan bahan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Memperbanyakan bahan Pelaksanaan

TARKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Jan 2009 Feb 2009 Feb 2009 April 2009

KOS PELAKSANAAN 750.00 1250.00 2500.00 15,000.00

PENILAIAN PROGRAM Bilangan Bahan Bilangan Kehadiran Bilangan Bahan Bilangan sekolah/guru dipantau Bilangan sekolah/guru dipantau Bilangan Bahan Bilangan sekolah dan guru dipantau

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN Surat panggilan mesyuarat, Senarai jawatankuasa Surat arahan pemantauan Instrumen Pemantauan Borang penilaian Format pelaporan Jadual Pemantauan

5 6 7

Penilaian Pelaporan Pemantauan berterusan

Mei 2009 Mei 2009 Sepanjang tahun

1,500.00 1250.00 7500.00

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT Isu Strategik : : UNIT KAJIAN KEMASYARAKATAN Guru Kurang Mantap Dalam Penggunaan Teknologi Maklumat Mempunyai Kemudahan Pendidikan Yang Berkualiti

Matlamat Strategik 5:

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

39

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

SASARAN BIL OBJEKTIF KPI TOV 40% 2009 60% 2010 80% 2011 100% (INISIATIF) STRATEGI

1

Meningkatkan kualiti pengurusan pendidikan melalui pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi.

Peratus penggunaan ICT dalam pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan .

1. Kursus Pengurusan
Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Berasaskan Teknologi Maklumat.

2. Membina rangkaian
Pendidikan Kajian Kemasyarakatan melalui kemudahan teknologi maklumat terkini. (seperti e-group, laman web, blog, video conference dll)

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : STRATEGI 1 : Meningkatkan Kualiti Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Melalui Pembudayaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Memantapkan Pengurusan Pendidikan Teknikal Berasaskan Teknologi Maklumat

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

40

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PPD UKK Unit ICT/PKG/JU MP

KOS/SUMBER

TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKAAN LAKSANA April 2009

KPI

OUTPUT

CATATAN

1

Membina Modul Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Berasaskan Teknologi Maklumat. Kursus Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Berasaskan Teknologi Maklumat

5,000.00

Modul dapat dibina 100%

2

PPD UKK Unit ICT/PKG/JU MP

15,000.00

Januari 2009

Kehadiran 100%

20% dilantik sebagai panel modul

3

Bengkel Pembudayaan ICT dalam Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan

PPD UKK Unit ICT/PKG/ JU MP

15,000.00

Ogos 2009

Kehadiran 100%

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : STRATEGI 2 : Meningkatkan Kualiti Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Melalui Pembudayaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Membina Rangkaian Unit Kajian Kemasyarakatan Melalui Kemudahan Teknologi Maklumat Terkini. (Seperti E-Group, Blog, Dll)

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

41

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PPD UKK Unit ICT/PKG/JU MP

KOS/SUMBER

TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKAAN LAKSANA Februari 2009

KPI

OUTPUT

CATATAN

1

Membina Modul Rangkaian Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Berasaskan Teknologi Maklumat.

5,000.00

Modul dapat dibina 100%

Modul digunapakai

2

Kursus Membina Rangkaian Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Berasaskan Teknologi Maklumat

PPD UKK Unit ICT/PKG/JU MP

15,000.00

Julai 2009

November 2011

Kehadiran 100%

Bengkel Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan dalam Pengurusan Pendidikan. PELAN OPERASI M5:1:1 PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : :

3

PPD UKK Unit ICT/PKG/JU MP

15,000.00

Ogos 2009

November 2011

Kehadiran 100%

Membina Modul Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Berasaskan Teknologi Maklumat Mempunyai Modul Yang Mantap Untuk Disampai Dalam Kursus Peserta Boleh Menggunakan Modul Dalam Memantapkan Pengurusan Unit Kajian Kemasyarakatan Berasaskan Teknologi Maklumat Berkesan T5F4S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

42

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009

Kos Pelaksanaan 1,000.00

Penilaian Program Bilangan kehadiran

Tindakanan Susulan

Lampiran Berkenaan

1

Membentuk JK Panel Modul Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Berasaskan Teknologi Maklumat Mengadakan mesyuarat panel modul

2

Februari 2009

3,500.00

Pemilihan modul

3 4

Menyediakan/membina bahan modul Penilaian modul M5:1:1

Februari – Mei 2009 Mac 2009

5,500.00

Bilangan modul

Modul ICT Surat Panggilan Borang penilaian

1,000.00

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : :

Kursus Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Berasaskan Teknologi Maklumat Guru Perlu Kompeten Dan Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat Meningkatkan Kemahiran Dan Kecekapan Guru Dalam Pengurusan Pendidikan Teknologi Maklumat T5F2S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

43

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1

Huraian Aktiviti Membentuk JK Panel Modul Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Mengadakan mesyuarat panel modul Menyediakan/membina bahan modul Penyediaan pakej Memperbanyakkan bahan Melaksanakan kursus Penilaian Pelaporan M5:1:1

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009

Kos Pelaksanaan 1,000.00

Penilaian Program Bilangan kehadiran Pemilihan modul Bilangan modul Kelulusan pakej

Tindakanan Susulan

Lampiran Berkenaan

2 3 4 5 6 7 8 PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP : : : :

Februari 2009 Februari – Mei 2009 Mei – Jun 2009 Jun 2009 Julai – Oktober 2009 November 2009 Disember 2009

2,500.00 2,500.00

Modul ICT Surat Panggilan Dokumen modul Borang penilaian

8,000.00 22,000.00 1,000.00 RM500.00

Bilangan bahan Kehadiran 100%

Bilangan bahan

Bengkel Pembudayaan ICT Dalam Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Guru Perlu Peka Penggunaan Teknologi Maklumat Meningkatkan Kemahiran Dan Kecekapan Guru Dalam Pengurusan Pendidikan Teknologi Maklumat T5F2S3

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

44

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1

Huraian Aktiviti Membentuk JK Panel Pembudayaan ICT Dalam Pengurusan Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Mengadakan Mesyuarat Panel Pembudayaan Menyediakan/ membina Bahan Pembudayaan Penyediaan pakej bengkel Memperbanyakkan bahan Melaksanakan bengkel Penilaian Pelaporan

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009

Kos Pelaksanaan 300.00

Penilaian Program Bilangan kehadiran Pemilihan modul Bilangan modul Kelulusan pakej Bilangan bahan Kehadiran 100%

Tindakanan Susulan

Lampiran Berkenaan

2 3 4 5 6 7 8

Februari 2009 Februari – Mei 2009 Mei – Jun 2009 Jun 2009 Julai – Oktober 2009 November 2009 Disember 2009

1000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,500.00 500.00

Modul ICT Surat Panggilan Dokumen modul

Borang penilaian 200.00 Bilangan bahan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF PIPP : : : :

M5:1:2 Membina Modul Membina Rangkaian Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Berasaskan Teknologi Maklumat Mempunyai Modul Yang Mantap Untuk Digunakan Dalam Membina Rangkaian Pendidikan Berasaskan Teknologi Maklumat Peserta Boleh Menggunakan Modul Dalam Membina Rangkaian Pengurusan Pendidikan Berasaskan Teknologi Maklumat T5F4S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

45

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Membentuk JK Panel Modul Membina Rangkaian Pendidikan Berasaskan Teknologi Maklumat Mengadakan mesyuarat panel modul Menyediakan/membina bahan modul Penilaian modul

TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Januari 2009 1,000.00

PENIALIAN PROGRAM Bilangan kehadiran

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

2 3 4

Februari 2009 Februari – Mei 2009 Mac 2009

3,500.00 5,500.00 1,000.00

Pemilihan modul Bilangan modul Modul ICT Surat Panggilan Borang penilaian

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF PIPP : : : :

M5:1:2 Kursus Membina Rangkaian Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Berasaskan Teknologi Maklumat Guru Perlu Kompeten Dan Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat Meningkatkan Kemahiran Dan Kecekapan Guru Dalam Membina Rangkaian Pendidikan Berasaskan Teknologi Maklumat T5F4S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

46

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Membentuk JK Panel Modul Membina Rangkaian Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Mengadakan mesyuarat panel modul Menyediakan/membina bahan modul Penyediaan pakej Memperbanyakkan bahan Melaksanakan kursus Penilaian Pelaporan

TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Januari 2009 300.00

PENIALIAN PROGRAM Bilangan kehadiran Pemilihan modul Bilangan modul Kelulusan pakej Bilangan bahan Kehadiran 100%

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

2 3 4 5 6 7 8

Februari 2009 Februari – Mei 2009 Mei – Jun 2009 Jun 2009 Julai – Oktober 2009 November 2009 Disember 2009

1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 22,500.00 500.00 RM300.00

Modul ICT Surat Panggilan Dokumen modul

Borang penilaian Bilangan bahan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF PIPP : : : :

M5:1:2 Bengkel Pembudayaan Rangkaian Pendidikan Kajian Kemasyarakatan Dalam Pengurusan Pendidikan Guru Perlu Peka Penggunaan Rangkaian Teknologi Maklumat Meningkatkan Kemahiran Dan Membudayakan Guru Membina Rangkaian Pendidikan Berasaskan Teknologi Maklumat T5F4S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

47

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Membentuk JK Panel Bengkel Pembudayaan ICT Dalam Pengurusan Pendidikan Mengadakan Mesyuarat Panel Pembudayaan Menyediakan/ membina Bahan Pembudayaan Penyediaan pakej bengkel Memperbanyakkan bahan Melaksanakan bengkel Penilaian Pelaporan

TARIKH DAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN PELAKSANAAN Januari 2009 600.00

PENIALIAN PROGRAM Bilangan kehadiran Pemilihan modul Bilangan modul

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

2 3

Februari 2009 Februari – Mei 2009 Mei – Jun 2009 Jun 2009 Julai – Oktober 2009 November 2009 Disember 2009

900.00 1,500.00

Modul Pembudayaan ICT Surat Panggilan Dokumen modul

4 5 6 7 8

2,500 2,200.00 4,000.00 500.00 700.00

Kelulusan pakej Bilangan bahan Kehadiran 100% Borang penilaian Bilangan bahan

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK : : UNIT KAJIAN KEMASYARAKATAN Pengurusan Kurikulum Sekolah Belum Mencapai Tahap Kualiti SKPM Mempunyai Sistem Pengurusan Yang Berkesan KPI TOV SASARAN 2009 2010 2011 (INISIATIF) STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK 6 : BIL OBJEKTIF

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

48

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

1 2

Mencapai tahap standard kualiti pengurusan JK Kurikulum disemua peringkat Menjajarkan pengurusan Kurikulum Kajian Kemasyarakatan

Instrumen SKPM Elemen Pengurusan Kurikulum (Skor Dalam %) Instrumen SKPM Elemen Pengurusan Kurikulum (Skor Dalam %)

1. Audit kurikulum 85% 85% 90% 90% 95% 95% 100% 100% 1. Pemantapan SP dan HSP MP Kajian Kemasyarakatan 2. Pemantapan Pengurusan Panitia MP Kajian Kemasyarakatan 1. Pemantapan Kertas Konsep Pertandingan MP Kajian Kemasyarakatan 2. Pemantapan Pengurusan KoKurikulum MP kajian Kemasyarakatan 1. Pemantapan Pengurusan JKD Daerah

3

Menjajarkan pengurusan kokurikulum Kajian Kemasyarakatan

Instrumen SKPM Elemen Pengurusan Kurikulum (Skor Dalam %)

85%

90%

95%

100%

4

Menyelaras Pengurusan JKD dibawah selian Unit Kajian Kemasyarakatan

Instrumen SKPM Elemen Pengurusan Kurikulum (Skor Dalam %)

85%

90%

95%

100%

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF STRATEGI : Mencapai tahap standard kualiti pengurusan JK Kurikulum : Audit Kurikulum

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

49

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1

Aktiviti Pengauditan Sekolah Rendah

Kos/Sumber RM20,000.00 PPDUKK GKUKK RM20 0000 PPDUKK GKUKK

Tempoh Tarikh Tarikh Jangka Laksana April 2009

KPI Bilangan sekolah

Output 15 buah sekolah diaudit

Catatan

2

Pengauditan Sekolah Menengah

April 2009

Bilangan sekolah

buah sekolah diaudit

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF STRATEGI : Menjajarkan pengurusan Kurikulum Kajian Kemasyarakatan : Pemantapan SP dan HSP MP Kajian Kemasyarakatan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

50

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Tempoh Bil Aktiviti Kos/Sumber Tarikh Jangka April 2009 Tarikh Laksana KPI Output Catatan

1

Kursus

RM20,000.00 PPDUKK GKUKK

Bilangan Kehadiran

2

Kursus

RM20,000.00 PPDUKK GKUKK

April 2009

Bilangan Kehadiran

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF STRATEGI : Menjajarkan pengurusan ko-kurikulum Kajian Kemasyarakatan : Pemantapan Kertas Konsep Pertandingan MP Kajian Kemasyarakatan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

51

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Tempoh Bil Aktiviti Kos/Sumber Tarikh Jangka April 2009 Tarikh Laksana KPI Output Catatan

1

Kursus

RM20,000.00 PPDUKK GKUKK

Bilangan Kehadiran

2

Kursus

RM20,000.00 PPDUKK GKUKK

April 2009

Bilangan Kehadiran

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF STRATEGI : Menjajarkan pengurusan ko-kurikulum kajian Kemasyarakatan : Pemantapan Pengurusan ko-kurikulum

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

52

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Tempoh Bil 1 Aktiviti Kursus Kos/Sumber RM20,000.00 PPDUKK GKUKK RM20,000.00 PPDUKK GKUKK Tarikh Jangka April 2009 Tarikh Laksana KPI Bilangan Kehadiran Output Catatan

2

Kursus

April 2009

Bilangan Kehadiran

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF STRATEGI : Menyelaras Pengurusan JKD dibawah seliaan Unit Kajian Kemasyarakatan : Pemantapan Pengurusan JKD Daerah

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

53

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Tempoh Bil Aktiviti Kursus 1 Kos/Sumber PPDUKK GKUKK/Pengerusi JKD MP UKK RM10 000,00 Tarikh Jangka Jun 2009 Tarikh Laksana KPI Semua JKD diurus dengan jayanya Output Catatan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M6:1:1 : : : Pengauditan Sekolah Menengah Pengurusan Kurikulum Dipiawaikan Menjajarkan Pengurusan Kurikulum

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

54

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

KOD PIPP

:

T3F3S1

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan

Kos Pelaksanaan

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

1 2 3 4 5

Lantik juruaudit Latih juruaudit Mesyuarat penyelarasan Pengauditan Pelaporan

Ogos (minggu 1) Sept (minggu 1) Sept Iminggu 2) Jan 2011 (minggu 4) Nov 2011 (minggu 1)

1,000.00 1,000.00 100.00 3,400.00 800.00

Bilangan juruaudit Bilangan jurulatih Keputusan dibuat Bilangan sekolah Hasil laporan dilaporkan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M6:1:2 : : : Pemantapan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pengurusan Kurikulum Dipiawaikan Menjajarkan Pengurusan Kurikulum

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

55

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

KOD PIPP

:

T3F3S1

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Huraian Aktiviti Membentuk JK Panel Pemantapan Mengadakan mesyuarat panel Menyediakan/membina bahan Penyediaan pakej Memperbanyakkan bahan Melaksanakan kursus Penilaian

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009 Februari 2009 Februari – Mei 2009 Januari 2009 Februari 2009 Mac 2009 Mac 2009

Kos Pelaksanaan 1,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 1,000.00 15,000.00 1,000.00

Penilaian Program Bilangan kehadiran Pemilihan modul Bilangan modul Bilangan guru Bilangan guru Bilangan guru Bilangan guru

Tindakanan Susulan

Lampiran Berkenaan

Modul ICT Surat Panggilan

Borang penilaian

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M6:1:3 : : : : Pemantapan Pengurusan Ko-Kurikulum Kajian Kemasyarakatan Pengurusan Ko-Kurikulum Dipiawaikan Menjajarkan Pengurusan Ko-Kurikulum T3F3S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

56

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Huraian Aktiviti Membentuk JK Panel Pemantapan Mengadakan mesyuarat panel Menyediakan/membina bahan Penyediaan pakej Memperbanyakkan bahan Melaksanakan kursus Penilaian

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009 Februari 2009 Februari – Mei 2009 Januari 2009 Februari 2009 Mac 2009 Mac 2009

Kos Pelaksanaan 1,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00

Penilaian Program Bilangan kehadiran

Tindakanan Susulan

Lampiran Berkenaan

Borang penilaian

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M6:1:3 : : : : Pemantapan Kertas Konsep Pertandingan Pengurusan Ko-Kurikulum Dipiawaikan Menjajarkan Pengurusan Ko-Kurikulum T3F3S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

57

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Huraian Aktiviti Membentuk JK Panel Pemantapan Mengadakan mesyuarat panel Menyediakan/membina bahan Penyediaan pakej Memperbanyakkan bahan Melaksanakan kursus Penilaian

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009 Februari 2009 Februari – Mei 2009 Januari 2009 Februari 2009 Mac 2009 Mac 2009

Kos Pelaksanaan 1,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00

Penilaian Program Bilangan kehadiran

Tindakanan Susulan

Lampiran Berkenaan

Borang penilaian

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

M6:1:4 : : : : Pemantapan Pengurusan JKD Mata Pelajaran Daerah Pengurusan JKD Mata Pelajaran Kajian Kemasyarakatan Dipiawaikan Menyelaras Pengurusan JKD MP Teknikal dibawah selian Unit Teknik dan Vokasional T3F3S1

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

58

UPA KAJIAN KEMASYARAKATAN

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Huraian Aktiviti Membentuk JK Panel Pemantapan Mengadakan mesyuarat panel Menyediakan/membina bahan Penyediaan pakej Memperbanyakkan bahan Melaksanakan kursus Penilaian

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009 Februari 2009 Februari – Mei 2009 Januari 2009 Februari 2009 Mac 2009 Mac 2009

Kos Pelaksanaan 1,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00

Penilaian Program Bilangan kehadiran

Tindakanan Susulan

Lampiran Berkenaan

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2011 PPD PONTIAN

59

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful