MEMBANTU MURID SEDERHANA TAHUN 4 TAQWA MENYELESAIKAN MASALAH MENAMBAH DUA PECAHAN DENGAN PENYEBUT BERBEZA MENGGUNAKAN KAEDAH

SNPS Oleh: Siti Nurhani binti Abdul Ghani & Tn Hj Aziz bin Omar Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail Abstrak Pecahan mempunyai dua kumpulan maksud iaitu sebahagian dari satu keseluruhan dan sebahagian dari satu set benda. Menambah dua pecahan yang berbeza penyebut merupakan salah satu tajuk yang menarik namun mengelirukan murid-murid. Jadi, kajian ini dijalankan untuk membantu murid sederhana Tahun 4 dalam menyelesaikan masalah tersebut menggunakan kaedah SNPS. Kajian telah melibatkan lima peserta kajian iaitu dua murid lelaki dan tiga murid perempuan daripada Tahun 4 Taqwa, Sekolah Kebangsaan Losong. Instrument yang digunakan dalam pengumpuan data adalah ujian pra dan pasca, analisis dokumen menggunakan skrip jawapan peserta kajian dan temubual untuk menyokong dapatan kajian yang diperoleh. Dapatan terhadap analisis dokumen ujian pra menunjukkan terdapat 12 jenis kesilapan yang dilakukan oleh peserta kajian. Analisis skor dan peratusan markah bagi perbandingan ujian pra dan pasca telah menunjukkan peningkatan selepas sesi intervensi dijalankan. Ini terbukti melalui pencapaian tiga orang peserta kajian yang mendapat markah 100% dan selebihnya mencapai 90% markah ujian pasca. Kesimpulannya, kesilapan yang sering dilakukan oleh murid semasa menjalankan operasi menambah dua pecahan dengan penyebut berbeza dapat diatasi seterusnya meningkatkan penguasaan murid dalam menyelesaikan masalah menambah dua pecahan dengan penyebut berbeza menggunakan kaedah SNPS. Kata kunci: SNPS, menambah dua pecahan dengan penyebut berbeza.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.