Anda di halaman 1dari 5

Patvirtinta Draudimo brokeri rm Visuotiniame susirinkime 2005.05.

13

DRAUDIMO BROKERI PROFESINS ETIKOS KODEKSAS


1. Bendrosios nuostatos 1.1. io Draudimo brokeri profesins etikos kodekso tikslas utikrinti Draudimo brokeri teikiam draudimo tarpininkavimo paslaug patikimum ir profesionalum, taip pat utikrinti, kad brokeri tarpusavio santykiai bt grindiami pasitikjimo, geros partnerysts, siningumo, taktikumo ir skaidrumo principais, pagrindiniu prioritetu ikeliant draudj interesus. 1.2. Vykdydamas savo veikl Draudimo brokeris privalo siningai ir dorai atlikti savo profesines pareigas, laikytis Draudimo brokeri profesins etikos kodekso (toliau Kodeksas) reikalavim, duotos priesaikos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Draudimo statymo, kit statym bei teiss akt, Draudimo brokeri rm stat. 1.3. Kiekvieno Draudimo brokerio pareiga teistais bdais atstovauti klientams, aktyviai dalyvauti Draudimo brokeri rm veikloje, asmeniniu elgesiu auktinti savo profesij bei Draudimo brokerio vard. 1.4. Vykdant draudimo tarpininkavimo veikl draudimo brokeriai privalo laikytis emiau nurodyt veiklos princip: a) neatskleisti klient komercini paslapi bei asmens duomen konfidencialumo; b) gerbti ekonomins konkurencijos ir bendros verslo praktikos principus, nenaudoti neteising ar meiikik teigini apie konkurentus; c) nedaryti joki veiksm, sukeliani ar galini sukelti klient nepasitikjim Draudimo brokeriais arba ikreipti bendr nepriklausomo draudimo tarpininkavimo paslaug vaizd; d) naudoti tik teising savo veiklos reklam, atitinkani garbingos konkurencijos principus ir neturini apgaulingos reklamos element; e) nuolat kelti savo kvalifikacij siekiant praplsti profesini ini apimt; f) nuolat disponuoti visapusika naujausia informacija apie situacij draudimo rinkoje, atskirus draudimo rinkos dalyvius ir j produktus; g) teikiant konsultacijas ir rekomendacijas klientams, bealikai vadovautis profesiniais draudik ir j pasilym vertinimo kriterijais, nenaudoti meito ar preferencinio bet kurios draudimo bendrovs traktavimo; h) nebti priklausomu draudimo tarpininku, draudimo bendrovs darbuotoju. U Draudimo brokeri profesins etikos kodekso paeidimus, Draudimo brokerio vard eminanius poelgius, neutraukianius baudiamosios ar administracins atsakomybs, Draudimo brokeriai atsako drausmine tvarka. Tokiais poelgiais tarp kit gali bti pripastama: a) Draudimo brokerio priesaikos sulauymas; b) Draudimo statymo reikalavim paeidimas; c) Draudimo brokeri garbs teismo, Draudimo brokeri rm ar j valdymo organ teist nurodym nevykdymas, be pateisinam prieasi neatvykimas Draudimo brokeri rm ar

Draudimo brokeri Garbs teismo rengiamus posdius ir kitus renginius, kuriuos Draudimo brokeris buvo kvieiamas ir kuriuose jo dalyvavimas btinas, taip pat laiku nepraneimas negalint juose dalyvauti; d) nepadorus, nesiningas profesins pareigos vykdymas, taip pat nesilaikymas visuotinai pripaint dorovs norm bei toki paproi negerbimas; e) draudj, draudik bei kit draudimo tarpinink komercini paslapi bei asmens duomen atskleidimas ar pavieinimas; f) teikimas klientams inomai neteisingos informacijos apie save, kitus draudimo rinkos dalyvius arba savo ar kit draudimo rinkos dalyvi silomas paslaugas; g) nesininga konkurencija, nepagrstas kit draudimo rinkos dalyvi veiklos menkinimas ar nepagrstas savs auktinimas; h) atlyginimo silymas ar mokjimas klientui, kliento mons atsakingiems darbuotojams, kliento (juridinio asmens) dalyviams ar su jais susijusiems asmenims u sprendimo pasirinkti draudimo brokerio silomas draudimo tarpininkavimo paslaugas primim ar poveik, kad toks sprendimas bt priimtas. Tokiu atlyginimu nelaikoma draudimo brokerio pasiektas draudimo slyg pagerinimas, reprezentacinio pobdio dovanos bei rinkos slygomis pagrstas preki ar paslaug pirkimas i kliento; i) bet kokie veiksmai negarbingai siekiant gauti pajamas kito draudimo brokerio atlikto darbo sskaita; j) klaidinanios savo veiklos reklamos naudojimas; k) pareig vykdymas bnant neblaiviam; l) narkotini mediag vartojimas; m) Draudimo brokeri rm nario mokesio nemokjimas ilgiau kaip tris mnesius po mokjimo termino pabaigos; n) darbas draudimo bendrovje, vertimasis priklausomo draudimo tarpininko veikla, ar kita veikla, nesuderinama su Draudimo brokerio profesini pareig atlikimu.

2. Draudimo brokeri tarpusavio santykiai 2.1. Draudimo brokeri tarpusavio santykiai grindiami pasitikjimu, siningumu, draugikumu, taktikumu ir mandagumu. Draudimo brokeriai turi pagal galimybes padti vienas kitam profesinje veikloje, jeigu tai neprietarauja kliento interesams ar nesukelia interes konflikto. 2.2. Jeigu Draudimo brokeris mano, kad jo kolega paeid Draudimo brokeri profesins etikos kodeks, jis turi atkreipti tai kolegos dmes. 2.3. Bet kok tarpusavio gin Draudimo brokeriai privalo pirmiausia stengtis isprsti abipusiu susitarimu. 2.4. Draudimo brokeris neturi teiss pradti bet koki teisini gin ar inicijuoti teismini ar kitoki proces prie savo kolegas profesiniais klausimais, prie tai nepranes Draudimo brokeri rmams, ir kol j tarpusavio gino neband sprsti tarpininkaudamos galiotos Draudimo brokeri rm institucijos.

3. Draudimo brokeri santykiai su Draudimo brokeri monmis 3.1. Draudimo brokeris bdamas Draudimo brokeri mons dalyviu ar kitaip dalyvaudamas jos valdyme, neturi teiss priimti sprendim, prietaraujani io Kodekso nuostatoms, ar balsuoti u toki sprendim primim; 3.2. Draudimo brokeris atsako tik u savo veiksmus ar neveikim. Draudimo brokeris neatsako u draudimo brokeri mons, kurioje jis dirba, ios mons dalyvi, organ ar j nari, taip pat kit toje paioje Draudimo brokeri monje dirbani Draudimo brokeri veiksmus ar neveikim, neatitinkani io Kodekso reikalavim. 3.3. Draudimo brokeris neturi teiss vykdyti draudimo brokeri mons nurodymo ar pavedimo, nesuderinamo su Draudimo brokeri profesins etikos kodekso reikalavimais. 3.4. Profesiniuose santykiuose su Draudimo brokeri monmis draudimo brokeris privalo: a) vengti bet koki veiksm galini sukelti interes konflikt tarp savs, atstovaujamos Draudimo brokeri mons, kit draudimo rinkos dalyvi; b) saugoti atstovaujamos Draudimo brokeri mons komercines paslaptis, skaitant laikotarp po darbo ar bendradarbiavimo sutarties su ta Draudimo brokeri mone pasibaigimo; c) jokiais atvejais neteisingai nesinaudoti uimamomis pareigomis siekiant gauti ar reikalaujant bet kokio pobdio finansins ar materialins naudos, nesusijusios su draudimo tarpininkavimo veikla ir niekada tokio pobdio naudos nesilyti; d) be atstovaujamos Draudimo brokeri mons sutikimo nenaudoti jai priklausanios informacijos savanaudikiems tikslams. 4. Draudimo brokeri santykiai su klientais 4.1. Draudimo brokerio klientu laikomas fizinis ar juridinis asmuo, suteiks Draudimo brokeri monei, kurioje dirba draudimo brokeris, galiojimus tarpininkauti draudimo santykiuose, ir kuriam draudimo brokeris teikia su draudimo tarpininkavimu susijusias paslaugas. 4.2. Draudimo brokeris gali priimti sprendim atstovauti kliento interesams tik paties kliento praymu. I kit asmen pavedim atstovauti klientui brokeris gali priimti tik tada, kai jie kreipiasi io pavedimu arba io sutikimu. 4.3. Draudimo brokeris privalo visais atvejais vadovautis draudjo, apdraustojo, naudos gavjo ir nukentjusiojo treiojo asmens interesais. Esant i asmen interes konfliktui, draudimo brokeris veikia savo kliento interesais, iskyrus atvejus, kai draudimo brokerio klientas yra draudikas. 4.4. Draudimo brokeris privalo pateikti klientui draudimo pasilym (-us) ar atskirus draudimo pasilymo elementus savo esme atitinkanius tokiems, kokie jie buvo gauti i draudiko, nekeisdamas draudimo pasilymo (-) slyg draudimo pasilym apvalgoje, draudimo polise, sertifikate arba bet kokiame kitame draudimo apsaug patvirtinaniame rate, sskaitoje ir pan. 4.5. Draudimo brokeris privalo teikiam paslaug kainodar grsti ekonominiais principais,

objektyviu paslaug teikimo kat vertinimu bei neteikti paslaug dempingo slygomis. 4.6. Draudimo brokeris neturi teiss priimti vykdyti kliento pavedimo, nesuderinamo su io Kodekso reikalavimais. 4.7. Draudimo brokeris negali patarti klientui gyvendinti ar ginti savo interesus neteistomis priemonmis (pateikiant melagingus duomenis, klastojant dokumentus ar pan.). 4.8. Draudimo brokeris, darbo konkreioje draudimo brokeri monje laikotarpiu, privalo saugoti i kliento gaut informacij ne ilgiau nei btina klientui suteikt paslaug pagrindu atsiradusi prievoli civilinei senaiai utikrinti ir kliento ratiku iankstiniu pageidavimu sugrinti jam vis i jo gaut mediag nedelsiant iam terminui pasibaigus arba toje apimtyje, kurioje paslaugos nebuvo suteiktos, tuo atveju, jeigu klientas nusprendia pakeisti Draudimo broker. 4.9 Draudimo brokeris privalo klient interesams visada teikti auktesn prioritet negu savo ar kit draudimo rinkos dalyvi interesams, klientams teikti tik visapusik ir teising informacij apie draudimo bendroves, draudimo produkt ypatybes ir draudimo mok dydius. 5. Draudimo brokeri santykiai su draudimo bendrovmis 5.1. Draudimo brokeris su draudimo bendrovi darbuotojais privalo elgtis pagarbiai ir mandagiai, jokiais savo veiksmais neemindamas Draudimo brokerio vardo bei Draudimo brokeri bendruomens vaizdio. 5.2. Brokeris, kliento pavedimu pateikdamas Draudimo bendrovei informacij apie silom drausti objekt, privalo elgtis taip, kad Draudimo bendrovei, atsivelgiant konkrei situacij ir objektyvias aplinkybes, likt protingas laikotarpis laiku ir tinkamai vertinti rizik ir pateikti draudimo pasilym. 5.3. Brokeris, kliento pavedimu organizuodamas atrank (konkursus irk t.) tarp keli draudimo bendrovi, neturi teiss nesiningai riboti atrankoje dalyvaujani bendrovi galimybi konkuruoti. Nesiningu galimybi konkuruoti ribojimais nra laikomas objektyvi atrankos kriterij (susijusi su draudimo bendrovi patikimumu, finansiniu pajgumu, patirtimi konkreioje draudimo srityje ar pan.) nustatymas. 5.4. Draudimo brokeris neturi teiss reikalauti i draudik ar jiems silyti teikti draudimo pasilym (-us) skaiiavus didesnius ar maesnius nei prastus draudimo sutarties sudarymo, vykdymo ir administravimo katus, atitinkamai didinanius arba mainanius silom, draudiama rizika pagrst, draudimo mok. 5.5 Draudimo brokeris nturi teiss reikalauti i draudik ar jiems silyti teikti draudimo pasilym (-us), sumaint draudimo brokerio komisinio atlyginimo sskaita, nukrypstant nuo standartini Draudimo brokeri moni ir draudimo bendrovi sutartyse numatyt komisinio atlyginimo dydi. 5.6. Tuo atveju, kai vykdoma atranka i keli draudimo bendrovi, brokeris neturi teiss i vienos draudimo bendrovs gaut draudimo pasilymo slyg be jos sutikimo atskleisti kitai draudimo bendrovei, iskyrus atvejus, kai atrankos slygos numato kitaip.

6. Baigiamosios nuostatos 6.1. Tais atvejais, kai draudimo brokerio elgesys profesinje veikloje nereglamentuojamas statym, DBR stat arba io Kodekso, jis privalo laikytis Draudimo brokeri praktikoje susiformavusi tradicij, kuri turinys atitinka bendrus etikos ir dorovs principus. 6.2. Tarp draudimo brokeri kil ginai, kuri neisprendia atitinkamos DBR institucijos, sprendiami Lietuvos Respublikos statym nustatyta tvarka.