Anda di halaman 1dari 28

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN LIMA SEMESTER SATU

OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN LIMA Pada akhir tahun lima murid dapat; i. ii. iii. iv. v. vi. vii. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasi formal, bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila dalam pelbagai situasi, berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan, membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu, mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan harian, menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan proses penulisan yang sesuai, menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik, menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang daripada 100 perkataan , menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa kata, system ejaan, dan sebutan yang betul,dan menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotisme, dan kewarganegaraan.

viii.
ix. x.

Semester I

Minggu/ Unit/ Kelompok
1

Tema/Tajuk
Tanggungjawab Tajuk: Tanggungjawab kita

Objektif
Murid dapat; • menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. • Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Hasil Pembelajaran
Fokus Utama, 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat, sebutan,intonasi dan nada yang sesuai. Fokus Sampingan, 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk. Fokus utama: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Fokus Sampingan: 1.1 Berbual tentang sesuatu

Huraian Hasil Pembelajaran
Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

Sistem Bahasa
1.Sebutan & intonasi 2.Tatabahasa: -Kata Nama Am -Kata Nama Khas

Pengisian Kurikulum
Ilmu: PM NM: Peraturan Sosiobudaya KBT -Kontekstual -Konstruktivisme -KMD -KB

Catatan

Buku Teks Carta Jadual M/s1-4

2

Rekreasi Tajuk: Jauh Perjalanan Luas Pandangan • • Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai. Berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak dalam situasi formal dan tidak formal. Mengenal pasti maklumat

Aras 1 (i) Aras 2 (ii)

1.Simpulan Bahasa. Kata ganti nama 2. Sebutan dan intonasi.

Ilmu: PJK NM: Kewarganegaraa n KBT -ICT -Kontekstual -KB

M/s 5-9

dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 9. Fokus Sampingan: 5. intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. Membaca kuat dengan kelancaran sebutan dan Aras 1 (i) Aras 2 ( I ) (ii) Aras 3 ( I ) Tatabahasa -kata kerja -adjektif -kosa kata Sebutan dan intonasi Ilmu:PJK NM: Berdikari KBT -BCB -KB -Konstruktivisme M/s18-22 . NM: Kasih sayang KBT -KB -Kontekstual M/s10-14 4 Seni Mempertahankan Diri Tajuk: Taekwondo • • • Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralingustik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. ditonton atau dibaca.1 Membaca kuat perkataan dan ayat denagn sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membuat ulasan tentang bahan yang didengar.ungkapan.1 Aras 1 (I ) Aras 2 (ii ) Aras 3 (i0 1.ayat. Fokus Utama: 6.intonasi dan nada yang sesuai.sebutan.Tatabahasa -Kata kerja pasif -Antonim -Imbuhan awalan Ilmu:KT. Fokus Utama: 1. Fokus Sampingan: 5. 3 Keluarga Tajuk: -Hari Keluarga -Masyarakat Prihatin • • Berbual dengan keluarga.PM. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal atau tidak formal. perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menddunakan kata.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

M/s23-27 6 Lawatan Tajuk: Ke Kilang Sos Cili • • • Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. Membaca . ungkapan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Fokus Utama: 6. Aras 1 (i) (ii) Aras 2 (i) (ii) Aras 3 (i) (ii) Simpulan Bahasa Tatabahasa -sistem ejaan -kosa kata Ilmu: Sains NM: Peka tentang isu semasa KBT -ICT -BCB -KB -KMD -Konstruktivisme 5 Teknologi Tajuk: Laman Web • • Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. sebutan. ayat. betul. 11. Aras 1 (i) (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i) (ii) Tatabahasa -kata kerja -penjodoh bilangan -Kosa kata Ilmu: Sains. dan pihak lain dalam situasi formal atau tidak formal. Membuat ulasan tentang bahan yang didengar. frasa. Rajin KBT -KB -BCB -TKP M/s 28-31 . rakan sebaya.gaya pembacaan yang sesuai.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.KT NM: Kerjasama.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Fokus Sampingan 7. menarik dan berkesan. dan laras bahasa yang sesuai. Fokus Utama: 3. ditonton atau dibaca. pelbagai jenis ayat.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Berbual dengan keluarga. istilah. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. intonasi dan nada yang sesuai. Fokus Sampingan 1.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.menaakul dan menghayati kandungan teks yang di baca. struktur ayat yang betul .

2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Fokus Sampingan: 6. idea. KBT -KB -ICT -Kontekstual m/s35-38 . Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan. betul. Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana Fokus Utama: 3. Fokus Utama: 5. dan nilai dan pengajaran 7 Nasihat Tajuk: Amalan Murni Hidup Bahagia. menarik dan berkesan Berbincang tentang tajuktajuk yang relevan secara bertatasusila.Bertanggungjawab KBT -KB -Kontekstual -BCB -TKP m/s32-34 8 Organ Deria Tajuk: Organ Pengelihatan • • • Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. ayat. Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. pandangan. wacana.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. wacana. Taat. 11. intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.PJK NM: Mendengar nasihat. 4. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci tepat dan tersusun Aras 1(i) (ii) (iii) Aras 2 (i) (ii) Aras 3 (i) (ii) Tatabahasa -kosa kata Peribahasa Ilmu: PJK NM: Utamakan kesihatan anda.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 9. ayat. • • • Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. idea. dan nilai dan pengajaran Aras 1(i)(ii)(iii) Aras 2 (i)(ii)(iii) Aras 3 (i) Tatabahasa -imbuhan -Kata adjektif -Kosa kata Sebutan dan intonasi Ilmu: PBM.dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.1 Mengemukakan idea.

.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks 9.1 Aras 2 (i) Aras 3 (i)(ii) Peribahasa Sebutan dan intonasi Kosa kata Tatabahasa . Mencatat dan menyusun maklumat.3 Membuat daripada bahan yang didengar atau dibaca. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal atau tidak formal Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks Mencatat dan menyusun maklumat Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 10 Pengalaman Tajuk: Pengalaman Di Taman Negara.1 Membina dan menulis perkataan. 10. Fokus Utama: 1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal atau tidak formal.KT NM: Berhatihati.Imbuhan Apitan Ilmu: PM. Fokus Utama: 5. Fokus Sampingan: 6.berwaspada KBT -KB -ICT -BCB -Kontekstual m/s39-43 Aras 1(i) (ii) Aras 2 (I ) Aras 3 (i) (ii) Simpulan Bahasa Kosa kata Sebutan dan intonasi Tatabahasa -ayat seru -kata seru Ilmu: KT.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 11 Kerjaya • Membaca kuat dengan Fokus Sampingan 8.dalam penulisan. Fokus Utama: 9. ayat tunggal. ungkapan.PJK NM: Menghargai keindahan Alam Semulajadi.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. • • • Berbual dengan keluarga.3 Me ringkasan emberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 9 Keselamatan Tajuk: Berwaspada Di Jalan Raya • • • Berbual dengan keluarga. KBT -KB -BCB -Kontekstual -Konstruktivisme m/s44-49 Aras I (i) (ii) Ilmu: . Fokus Sampingan: 1. dan ayat yang sesuai. dan ayat majmuk.

ditonton. Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks Mencatat dan menyusun maklumat Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Rajin KBT -KB -BCB -ICT -KMD -Konstruktivisme m/s59-63 . Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 13 Hasil Seni Tajuk: Hasil Seni Bumi Kenyalang • • • Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Prihatin KBT -KB -BCB -KMD m/s50-54 Aras 1 (i) Aras 2(ii)(iii) Aras 3 (i) Tatabahasa -ayat penegas Kosa kata Sebutan dan intonasi m/s 55-58 Aras 2 (i) (ii) Aras 3 (i) Kosa kata Perumpamaan Tatabahasa -ayat perintah Ilmu: Pend. Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Fokus Sampingan 5. Seni NM: Kecekalan. rakan sebaya. intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.Tajuk: Pemuda Berwawasan • kelancaran sebutan. Fokus Utama 1.PSV NM:Berwawasan Rajin. 8. rakan sebaya. 12 Ketokohan Tajuk: Tokoh Pengguna • • • Berbual dengan keluarga. Fokus Sampingan: 1.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. dibaca atau dialami.1 Bercerita dengan menggunakan kata.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan Aras 2(i)(ii)(iii) Aras 3 (i) Kosa kata Simpulan Bahasa Tatabahasa -ayat perintah PM. intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal.PM NM: Berhatihati.4 Membina dan menulis ayat topic dan ayat huraian berdasarakan sesuatu perkara. Fokus Utama 2. Berbual dengan keluarga. dan pihak lain dalam situasi formal atau tidak formal. frasa ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Fokus Sampingan 6.cekal KBT -KB -BCB -KMD -Kontekstual -Konstruktivisme Ilmu: PJK.

Fokus Utama 5.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar. PK NM: Menghargai air.daripada teks 9.Sains. -Kata ganda Kosa kata Simpulan Bahasa Ilmu: PM NM. 11. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal atau tidak formal. ayat. idea. Aras 1(i)(ii)(iii) Aras 2 (i) (ii) Aras 3 (i) Tatabahasa. Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana • . ungkapan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Fokus Sampingan 9. dan ayat yang sesuai 6. Bersikap sederhana.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaiakan oleh pihak lain.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca Fokus Utama 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. Utamakan Kesihatan KBT -KB -BCB -Kontekstual -Konstruktivisme • • • 15 Berjimat Cermat Tajuk: Berjimat Amalan Mulia • Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. dan nilai dan pengajaran Aras 1 (i) (ii) Kosa kata Aras 2 (i) Aras 3 (i) (ii) Tatabahasa. -kata majmuk -ayat penyata Ilmu: KT. wacana. Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks Mencatat dan menyusun maklumat Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. berjimat cermat KBT -KB 14 Kebersihan Tajuk: Hargai Air • Berbual dengan keluarga.

3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Fokus Sampingan 1.KT NM: Menghargai Warisan Sejarah. Fokus Sampingan 7.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. watak perwatakan nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. dan nilai dan pengajaran 8.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca. -ICT -BCB -KMD 16 Warisan Sejarah Tajuk: Tun Perak • • • Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.dalam penulisan • Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. wacana. intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal atau tidak formal. ayat.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Aras I (i)(ii)(iii) Aras 2 (i)(ii) Aras 3 (i) Kosa kata Tatabahasa -Tanda baca -sistem ejaan Bahasa Klasik -kata ganti nama Ilmu: Sejarah. Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks Fokus Utama 5. idea. 11. Berbual dengan keluarga.4 Membina dan menulis ayat topic dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.Kewarga negaraan KBT -KB -Kontekstual . 6.

4 Aras 1(ii)(iii) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Kosa kata Sebutan dan intonasi Tatabahasa -Imbuhan -kata terbitan -kata tanya Ilmu: Sains KT NM. Kebersihan KBT -KB -BCB -Kontekstual -Konstruktivisme 19 Pertanian • Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. dibaca atau dialami. intonasi dan nada yang sesuai Fokus Utama 1. Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks Fokus Utama 2. 5.1 8. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal atau tidak formal. intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. Fokus Sampingan. ayat. Pelihara alam sekitar.ditonton. KBT -KB -KMD -Kontekstual 18 Pecemaran Alam Sekitar Tajuk: Hujan Asid • • • Bercerita dan melaprkan sesuatu perkara yang didengar.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.2 Fokus Utama 1. intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.17 Keindahan Alam Semulajadi Tajuk: Keindahan Alam Sekitar • • Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. ayat tunggal.1 Membina dan menulis perkataan. Berbual dengan keluarga. seharian dengan menggunakan kata. Fokus Sampingan 7. ungkapan.KT . Aras I (i) Aras 2(ii) Aras 3 (i) (ii) Tatabahasa -Tanda baca -kata adjektif Kosa kata Sebutan dan intonasi Ilmu: KT.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras I (i)(ii)(iii) Kosa kata Ilmu: Sains. dan ayat majmuk.PM NM: Menjaga dan menghargai keindahan alam sekitar. sebutan. Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.1 8. 6.5 5.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal atau tidak formal. Berbual dengan keluarga.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas Aras 2(i) Aras 3 (i) Tatabahasa -Kata majmuk -ayat majmuk -kata hubung -ayat terbitan -kata terbitan NM: Berusaha gigih.2 Meng huraikan Fokus Sampingan 5.Tajuk: • Hidroponik • Ladang Di Tanah Tinggi • • intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.1 Membina dan menulis perkataan. Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 3. ayat tunggal. 8. 8. dan ayat majmuk.rajin KBT -KB -BCB -Kontekstual -Konstruktivis 20 21 ULANGKAJI/ PERPERIKSAAN ULANGKAJI/ PERPERIKSAAN .

Berbual dengan keluarga.Sinonim PENGISIAN KURIKULUM ICT BCB KMD CATATAN 1 Hidupan Laut Murid-murid dapat: . rakan sebaya. ( ii ) Aras 2 ( i ). Aras 1 ( i ).5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. ( ii ) .SEMESTER 2 RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN LIMA MINGGU TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN H/P SIST.Kosa Kata Nilai : Kesyukuran Ilmu : Sains . intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. Fokus Utama : 1. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal.Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. dan ayat yang sesuai. BAHASA . ungkapan.Kata Arah Aras 1 (i) Aras 2 (i) . . Fokus Sampingan : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Kata Arah .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. dan menghayati kandungan teks yang dibaca. Aras 1 7.2 Antara Sahabat dengan Harta Fokus Utama : .Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. Aras 1 (i) Aras 2 (i) . ( ii ) Aras 2 (i) .Membaca.Kosa Kata Kecerdasan Pelbagai KMD KBT Nilai : . ( i ). Fokus Sampingan : 6. menaakul.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

.Membaca dan memahami 6. ditonton.3 Membaca dan maklumat yang mengenal pasti isi terdapat dalam utama dan isi pelbagai teks.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Konstektual. menaakul. Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) .Kata Ganda Ilmu : Sains Kajian Tempatan Nilai : Kebersihan Kasih Sayang KMD. 10. perkara dengan dibaca atau dialami. Aras 3 (i) Aras 1 (i) . .Bercerita dan Fokus Utama : melaporkan sesuatu perkara yang 2.Ayat Tunggal .1 Membaca dan yang dibaca. dan Fokus Sampingan : menghayati kandungan teks 7.Membaca. menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.3 Pengangkutan Moden Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur(KLIA) . menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. sampingan daripada teks. ICT. KB.Ayat Majmuk .2 Melaporkan sesuatu didengar.

Fokus Utama : 3. .Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. betul. istilah. Fokus Utama : Aras 1 (i). (ii) intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. menarik.( ii ) Aras 2 ( i ).1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. Aras 1 ( i ). frasa. struktur ayat yang betul.Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. dan berkesan. . ( ii ) Antonim Tanda Baca Penjodoh Bilangan Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : Kerjasama KB KMD BCB Aras 1 ( i) Aras 2 (ii) 5 Kapal .4 Kraf Tangan . dan laras bahasa yang sesuai.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 2 dengan sebutan dan (i). Fokus Sampingan : 6. (ii) Simpulan Bahasa Kata Ganda Penjodoh Bilangan Ilmu : Sains Kajian Tempatan 5.

Berbual dengan keluarga. ( ii ) yang dibaca.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.1 Membina dan menulis perkataan. . intonasi. sebutan. Fokus Utama : Aras 1 5. ungkapan. ayat. ayat tunggal.Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. rakan sebaya. ( ii ) perkataan dan ayat dengan sebutan dan Aras 2 intonasi yang betul dan memahami perkara ( i ). intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. Sains Nilai : Baik Hati Kesyukuran KB KMD ICT Konstektual . dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Aras 2 (i) Nilai : Kebersihan Baik Hati KB KMD 6 Sains dan Kemajuan .Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan. Aras 1 (i) Aras 2 (i) -Kosa Kata -Antonim -Kata Sendi Nama Ilmu : KT. Fokus Sampingan : 8. 1. dan ayat majmuk.Fokus Sampingan : .1 Membaca kuat ( i ).

1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. . betul. dan laras bahasa yang sesuai.Membaca teks menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar.Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. istilah. (ii) Aras 2 (i). Fokus Utama : 5. (ii) Aras 3 (i). menarik. (ii) Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Aras 1 ( i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Kata Ganda Kosa Kata Ilmu : Sains Nilai : Kesyukuran KB KMD BCB . frasa. Aras 1 (i). 3. struktur ayat yang betul.3Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai. 8. Fokus Sampingan : 3.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah.. dan berkesan.3Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.Menyampaikan maklumatkan yang terdapat dalam bahan bacaan .(ii) 7 Hasil Petroleum . Aras 1 (i).

4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk.Membaca secara luncuran untuk mendapatkan maklumat. . Ayat Majmuk Pancangan Kosa Kata Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : Kasih Sayang Semangat Bermasyarakat . Aras 1 (i).2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 10.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.8 Cerita Rekaan Sains .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Ayat Suruhan Perumpama an Ilmu : Sains Nilai : Rajin Kerjasama KB BCB Konstektual 9 Khabar dari Kota Belud . Fokus Utama : 6. Fokus Utama : 8. Fokus Sampingan : 4.Membuat ringkasan daripada bahan yang dibaca.

1 Membaca kuat Aras 2 perkataan dan ayat (i). Fokus Sampingan : 2. Aras 1 (i).Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan secara bertulis. Aras 1 (i) Aras 2 (i) Kosa Kata Aras 3 (i) Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Ayat Tunggal KB KBT ICT 10 Terjun Bebas di Kutub Utara . (ii) dengan sebutan dan Aras 3 intonasi yang betul dan (i).2 Membaca dan (i) mengenal pasti Aras 2 pelbagai genre (i) penulisan. . (ii) 5.2Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Membuat laporan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 (i) Fokus Utama : 8. Ilmu : Geografi Nilai : Kerjasama Kerajinan KB KMD Konstektual .Membaca kuat serta memahami perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. (ii) memahami perkara yang dibaca. Aras 1 6.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.Fokus Sampingan : .

Menyampaikan maklumat tentang 3. (ii) Aras 2 (i).Mengambil imlak teks yang diperdengarkan dengan betul. (ii) Kata Tanya Bahasa Istana Ilmu : Sejarah Kajian Tempata Nilai : Keadilan Hormat KB BCB Fokus Sampingan : . menarik. bermakna.1 Menyampaikan tajuk menggunakan maklumat tentang kata.11 Pertabalan Diraja Fokus Utama : .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. laras bahasa yang menarik dan sesuai. struktur . menggunakan kata. 10. dan genre yang mudah .1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 9. struktur ayat sesuatu perkara atau yang betul dan laras tajuk dengan bahasa yang sesuai. dan bermakna. (ii) . Aras 1 (i).Menghasilkan ayat yang betul. frasa. Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Aras 1 (i). (ii) Aras 2 (i). istilah.

(ii) Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Ayat Majmuk Kosa Kata Ilmu : Ketatanegaraan Sejarah Nilai : Kesyukuran Bertanggungja wab . dan intonasi yang betul dan lancar. 5.12 Malaysia Merdeka .(ii) Aras 2 (i). Fokus Utama : 7.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.4 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.Membaca bahan bacaan yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca.Membaca kuat memperkukuh minat teks dengan sebutan mambaca.(ii) Aras 3 (i).3Membaca dan menghayati pel bagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan . Fokus Sampingan : Menyusun maklumat daripada bahan bacaan secara kohesi. Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Aras 1 (i). 9.

2Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i).Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar.13 Perpaduan Negara .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.(ii) Aras 2 (i).Membaca dan membuat ramalan berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Fokus Sampingan : 5.2Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Fokus Utama : 6.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk dengan betul secara bertulis. 8.(ii) KB Konstruktivism e Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) . .(ii) Aras 3 (i).(ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Kata Tunggal Kosa Kata Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : Kerjasama Kesederhanaan Aras 1 (i). .

3 Membina dan menulis ayat topic dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.Membaca dan mengenal pasti perkataan.14 Pulau Pangkor Kota Bersejarah .Membina topic dan ayat huraian berdasarkan bahan bacaan secara bertulis dengan betul. Fokus Sampingan : 7.(ii) Aras 2(i) Aras 3(i) Kata Terbitan KB KMD .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. pelbagai jenis ayat. 3. 8. Fokus Utama : 8.(ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Aras 1 (i) Aras 2(i) Aras 3(i) Kata Hubung Kosa Kata Ilmu : Sejarah Nilai : Kesyukuram Aras 1(i) Aras 2(i) Aras 3(i) Aras 1(i). Aras 1 (i).Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. .4 Membina dan menulis ayat topic dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks.4 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. .

Membaca bahan bacaan yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca. 9. Fokus Sampingan .Mengambil imlak teks yang diperdengarkan secara bertulis dengan betul.15 Puteri Cempaka Sari Fokus Utama : .2 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Penjodoh Bilangan Kosa Kata Nilai : Berdikari Kerajinan KB BCB Konstektual . . 7.1 Memngambil imlak teks yang diperdengarkan.

Fokus Utama : 6. Fokus Sampingan : 2.Melaporkan sesuatu perkara menggunakan bahasa yang sesuai. menarik. dan bermakna. 10.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. . Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Imbuhan Kata Terbitan Kata Hubung Ilmu : Sains Nilai : Kerjasama Kesyukuran KB KMD Aras 1 (i) Aras 2 (i) .16 Masyarakat Bermaklumat .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah.Membaca pantas untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 1 (i).Membaca dan membuat ramalan berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan.Menjelaskan sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat menggunakan kata dan ayat yang sesuai.17 Sistem Suria . dan ayat yang sesuai.4 Membina dan menulis ayat topic dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Fokus Sampingan : 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Kata Adjektif Kosa Kata Ilmu : Sains Nilai . ungkapan. . 8.5 Memberikan penjelasan Aras 3(i) tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Kesyukuran Kerjasama Aras 1 (i). (ii) Aras 2(i) Aras 3(i) . Fokus Utama : Aras 1(i) Aras 2(i) 1.

Membaca dan membuat ramalan berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. (ii) Aras 2(i) Aras 3(i) .4 Membina dan menulis ayat topic dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kesyukuran Kerjasama Aras 1 (i).18 Perpisahan Akhir Tahun . Aras 1 (i). Fokus Utama : 1. Aras 1(i) Aras 2(i) Aras 3(i) Kata Adjektif Kosa Kata Ilmu : Sains Nilai . dan ayat yang sesuai.Menjelaskan sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan ayat dan perkataan yang sesuai. . ungkapan. 8. secara bertulis. (ii) Fokus Sampingan : Aras 2 (i) Aras 3 (i) 6.Membina ayat berdasarkan sesuatu cerita topic dan ayat atau maklumat yang huraian berdasarkan diberikan dalam bahan sesuatu perkara ilmu.6 Membaca dan membuat ramalan .

21 DAN UJIAN AKHIR TAHUN .ULANGKAJI 19 .