Anda di halaman 1dari 5

Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Pentaksiran Kerja Kursus - Projek Jadual Spesifikasi

Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Permarkahan Kursus : BBM 2203 Perkaedahan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2 Tempoh : 6 MINGGU Tarikh akhir : 27.8.2013 Tarikh mula : 29.7.2013

Program :

Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (DPLI) Pendidikan Rendah

Tahun/ Semester :

Semester 4

Kumpulan : Disediakan oleh : Disahkan Oleh : Nama & Tandatangan : NORHANA BT BAKHARY Tarikh : ZALEHA BT FADZIL NORHANA BT BAKHARY Penyelaras Kursus Ketua Jabatan

JABATAN PENGAJIAN MELAYU INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN : Jabatan Pengajian Melayu MATA PELAJARAN : Perkaedahan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2 KUMPULAN : Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (DPLI) Pendidikan Rendah SEMESTER : Semester 4

Tarikh Mula

Tarikh Akhir

Hasil Pembelajaran Kursus : 1. Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua.. 2. Mengaplikasi strategi pembelajaran berpusatkan murid dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa, aspek seni bahasa dan tatabahasa.. 3. Menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai daripada pelbagai sumber.. 4. Membina bahan pentaksiran berasaskan sekolah dengan menggunakan pelbagai kaedah dan instrumen, dan 5. Membina Rancangan Persediaan Mengajar dan melaksanakan pengajaran mikro.. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan 5. Objektif Projek: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menghuraikan kemahiran membaca, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua. 2. Mengaplikasi strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahiran lisan, membaca dan menulis berpandukan KSSR atau KBSR 3. Membina bahan pentaksiran yang sesuai untuk menaksir satu kemahiran yang dipilih (dalam soalan 2). 4. Menghasilkan satu Rancangan Persediaan Mengajar yang lengkap untuk mengaplikasi strategi, pendekatan, kaedah dan teknik di atas (dalam soalan 2).
2

SpesifikasiTugasan TUGASAN TAJUK


Strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua a. Definisi strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik (Pendekatan, Kaedah, Teknik : (PKT) b. Membuat penaakulan strategi dan pendekatan Induktif Deduktif Eklektik Natural Komunikatif Pendekatan Binaan dan Cerakinan Pengalaman Bahasa Menyeluruh/whole language Kriteria penilaian keseluruhan: Tugasan 1 Kandungan Organisasi Bahasa Kemahiran Merujuk

WAJARAN

CATATAN

a. Huraikan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik untuk pengajaran kemahiran lisan Bahasa Melayu di sekolah rendah.

20%

Pengaplikasian strategi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu a. Pengaplikasian jenis strategi pembelajaran Pembelajaran berasaskan masalah Pembelajaran berasaskan inkuiri Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaarn berasaskan senario Pembelajaran kajian masa depan Pembelajaran berasaskan otak

Tugasan 2

Komitmen: Menghuraikan strategi pengajaran yang dipilih menggunakan bahan rujukan yang relevan dan terkini. Kesungguhan dan penglibatan penuh dengan tugasan.

a. Berdasarkan perbincangan dalam soalan 1, anda dikehendaki mengenalpasti satu masalah pengajaran kemahiran lisan bahasa Melayu di sekolah anda dan pilih strategi pengajaran kemahiran lisan bahasa Melayu yang sesuai untuk diaplikasikan. Huraikan strategi pengajaran yang dipilih dan berikan justifikasi pemilihan strategi dalam menghasilkan pdp yang berkesan. Pengajaran boleh berpandukan KSSR atau KBSR

40 % -

Bahan, pentaksiran dan perancangan a. Pemilihan, pembinaan, pengubahsuaian dan penggunaan bahan b. Pentaksiran kemahiran c. Perancangan langkah sebelum, semasa dan selepas berdasarkan aplikasi PKT dalam Rancangan Persediaan Mengajar

Tugasan 3
a. Bina bahan pentaksiran yang menepati strategi pengajaran yang dipilih. b. Hasilkan satu Rancangan Persediaan Mengajar yang lengkap untuk mengajar kemahiran lisan Bahasa Melayu untuk mengaplikasikan strategi pengajaran yang dipilih. 40% Pemilihan, pembinaan, pengubahsuaian dan penggunaan bahan pentaksiran kemahiran lisan. Penulisan RPH mengikut format Ikut kesesuaian elemen dalam Sukatan Bahasa Melayu KSSR atau KBSR.