MODUL

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator

: : : : : :

SMA Negeri 1 Bone - Bone Pendidikan Agama Islam XII / Ganjil 5. 5.1. Memahami Hukum Islam tentang Hukum Keluarga Menjelaskan keten-tuan hukum perkawinan dalam Islam

5.1.1 Mampu menjelaskan ketentu-an hukum Islam tentang nikah 5.1.2 Mampu menjelaskan ketentu-an hukum Islam tentang talak 5.1.3 Mampu menjelaskan ketentu-an hukum Islam tentang ruju’

MATERI POKOK : Ketentuan hukum pernikahan dalam Islam : o Rukun nikah o Mahram o Kewajiban suami istri. o Talak o Ruju’ Petunjuk : Bacalah baik – baik materi berikut kemudian kerjakan soal – soal latihannya, setelah itu periksalah baik – baik jawabanmu, cocokkanlah dengan kunci jawaban yang ada. Jika belum mencapai standar bacalah kembali materi! URAIAN MATERI :  Ketentuan Hukum Islam Tentang Munakahat A. Pengertian Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Kata dasar pernikahan adalah nikah. Menurut bahasa, kata nikah berarti bersatu atau berkumpul. Menurt istilah syara’ nikah artinya bersatu atau berkumpul antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami isteri menurut ketentuan agama Islam. Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1994 ( Pasal 1 ayat 1 ), bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahram sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang diridhai Allah SWT. B. Dalil tentang munakahat Diantara dalil tentang munakahat adalah :

1

Annikaahu sunnatii faman ragiba ‘an sunnatii fa laisa minnii”. maka tujuan pernikahan yang Islami dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat E. Muslim).ketentuan agama Islam. yakni bagi orang yang ingin menikah. maka barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah termasuk golonganku. Calon isteri e. yakni bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah kepada isteri dan anaknya kelak. artinya boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. Wajib. yakni bagi orang yang ingin menikah. tujusn pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria dan wanita) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan . Tujuan Nikah Secara umum. Calon suami d. (HR. (QS. 4. C. Haram. Rukun Nikah Rukun nikah artinya ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Akad nikah (ijab dan kabul) c. ada pula sebuah hadits yang berbunyi : “Qaala Rasulullah SAW . Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat 5. Artinya : Rasulullah SAW bersabda. wajib. bahwa pernikahan itu adalah sunnahku. d. Wali F. Niat karena Allah SWT. Penjelasannya sebagai berikut : a. yaitu : a. Mahar . D. Makruh. hukum nikah pada dasarnya adalah mubah. Untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhahi Allah SWT. Hukum Nikah Menurut sebahagian besar ulama . Apabila tujuan pernikahan secara umum itu diuraikan secara terperinci.saksi b. yakni bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang ingin dinikahinya. Sungguh pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda 9kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir. Sunah. b. Untuk memperoleh ketenangan hidup 3. Meskipun demikian. Ar-Rum : 21) Senada dengan ayat di atas. makruh dan haram. ditinjau dari kondisi orang yang akan melakukan pernikahan.Artinya : “Diantara tanda – tanda (kebesarann-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Syarat Sah Nikah Syarat sahnya pernikahan : a. 2 b. hukum nikah dapat berubah menjadi sunah. Untuk memeroleh rasa cinta dan kasih sayang 2. agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Jika dikerjakan tidak mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. demikian pula dengan pernikahan orang yang berbeda agama serta pernikahan yang dilakukan dengan mahram. mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. c. Saksi . mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah.

suami isteri harus melakukan kewajiban – kewajiban hidup berumah tangga sebaik-baiknya dengan landasan niat karena Allah SWT semata. agama masyarakat serta bangsa dan negara 3 Bergaul dengan isteri dan anak – anak dengan baik 4 Memelihara isteri dan anak – anak dari bencana baik lahir maupun batin. terutama dalam mengasuh anak – anak agar menjadi anak shaleh Kewajiban isteri : 1 Taat kepada suami dalam batas – batas sesuai denga ajaran agama Islam 2 Memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami. hemat. Saudara sesusuan 3. Menantu ( isteri dari anak laki – laki). Saudara perempuan ( sekandung.G. baik dihadapan maupun dibelakangnya 3 Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarganya 4 Menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Hubungan pernikahan a. Kewajiban suami isteri Agar tujuan pernikahan tercapai. baik sudah bercerai maupun belum d. Hubungan sesusuan a. baik sudah bercerai maupun belum 4. pangan dan tempat tinggal kepada isteri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang telah diusahakan secara maksimal 2 Memimpin serta membimbing isteri dan anak – anak agar kelak menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri. Anak tiri ( anak dari isteri dengan suami lain). Hubungan pertalian darah dengan isterinya Haram melakukan poligami (memperisteri sekaligus) dengan 2 wanita bersaudara baik sekandung. Ibu kandung (dan seterusnya ke atas) b. Anak perempauan dari saudara laki – laki (dan seterusnya ke bawah) g. sebapak maupun seibu demikian pula dengan bibinya dan kemenakannya. cermat dan bijaksana 3  . Anak perempauan dari saudara perempuan (dan seterusnya ke bawah) 2. sebapak atau seibu) d. Ibu tiri ( isteri dari ayah ). sandang. Ibu yang menyusui b. Dalam Ilmu fiqih. keluarga. duniawi maupun ukhrawi 5 Membantu isteri dalam tugas sehari – hari. H. Adapun sebab wanita haram dinikahi adalah : 1. yaitu : a. Saudara perempuan dari bapak e. mahram adalah wanita – wanita yang haram dinikahi . Mahram Menurut bahasa. Ibu dari isteri (mertua) b. apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya c. Anak perempuan kandung (dan seterusnya ke atas) c. Saudara perempuan dari ibu f. mahram berarti yang diharamkan. Secara umum kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut :  Kewajiban suami : 1 Memberi nafkah. Hubungan nasab.

. maka thalaknya tidak sah 2 Isteri yang diikat dengan ikatan pernikahan yang hakiki dengan suami menceraikannya. yakni apabila dengan rujuk. sebagai berikut : 1 Haram. yakni sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi oleh Allah SWT maupun Rasulullah SAW. Seseorang yang ingin menikah. Mawaddah Wa Rahmah” . Haram c. Tujuan pernikahan sering diungkapkan dengan istilah “Sakinah. b. Rukun – rukun talak 1 Suami yang mukallaf.  UJI KOMPETENSI Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini ! 1. yakni apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi kedua dibanding jika keduanya rujuk 3 Sunnah. a. a. Menurut istilah syara’ adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal thalak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud thalak. c. jika salah salah seorang dithalak sebelum gilirannya disempurnakan. yakni apabila mudharat yang menimpa salah satu dari suami atau isteri tidak dapat dihilangkan kecuali dengan thalak. Cinta kasih 4 . Pengertian Menurut bahasa. Wajib 2. yakni apabila menimbulkan mudharat pada salah seorang dari suami isteri atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudharatnya. Seperti lebih menderita dibanding dengan sebelum rujuk 2 Makruh. tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap isteri dan anak – anaknya.5 6 I. Hukum – hukum talak 1 Makruh (hukum asal talak). maka hukum nikah baginya adalah . Oleh karena itu selain suami yang mukallaf tidak boleh menjatuhkan thalak. Mubah d. J. Kasih sayang b. Sunnah e. yakni khusus bagi laki – laki yang beristeri lebih dari satu. Makruh b. si isteri dirugikan. 3 Haram. tidak balig atau tidak sukarela (dipaksa). Hukum Pada asalnya hukum rujuk ajalah jaiz (boleh). namum hukum itu bisa berubah sesuai dengan keadaan orang yang mengalaminya. yakni apabila diketahui bahwa rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian 4 Wajib.. b.. Maksud dari kata sakinah adalah .. kata thalak berarti melepaskan ikatan. Begitu juga jika suami tidak berakal sehat. Rujuk a. Hormat dan sopan pada suami dan keluarganya Memelihara dan mengasuh serta mendidik anak agar menjadi anak yang shaleh Thalak a. Pengertian Rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi thalak raj’i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan isterinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara – cara tertentu menurut Islam. 2 Wajib.

.. Makruh b. Wajib Keterangan : Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Menantu b. Rujuk e. Persaudaraan d.. Ijab dan kabul c. Boleh diundi agar tidak saling berebut hak asuh Mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi thalak raj’i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan isterinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara – cara tertentu menurut Islam disebut . a.. Ibu kandungnya d. Kekeluargaan Di bawah ini hal yang tidak termasuk rukun nikah adalah . Erang . Saudara angkat e. Calon suami / calon isteri d. kecuali . maka yang lebih berhak memelihara anak tersebut adalah .3. c.. a. a. pangan dan tempat tinggal terhadap isteri serta anak – anaknya b. Ketenangan hidup lahir dan batin e. Memelihara isteri dan anak – anaknya dari bencana di dunia maupun di akhirat e. Jaiz / mubah d.. a. Iddah b. Munakahat d. Wali dari calon isteri Rasulullah SAW bersabda. Memimpin serta membimbing isteri dan anak – anaknya agar bertaqwa c. a. kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ! 5 .. Mahar e.anaknya Apabila suami isteri bercerai dan memiliki anak yang masih kecil (belum balig). Menyerahkannya pada orang lain c. Hitunglah jawaban anda yang benar. 10. Beraul dengan anak – anaknya dengan baik d. Menikahi 2 wanita bersaudara sekaligus d. Thalak e. Rujuk Berikut ini adalah wanita – wanita yang haram dinikahi karena sebab – sebab tertentu menurut syari’at Islam. Nikah c. Iddah Berikut ini termasuk kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga. Menghalalkan segala cara untuk membahagiakan isteri dan anak . 9. Anak dari saudara sebapak Bagi laki – laki yang beristeri lebih dari 1 apabila menjatuhkan thalak pada salah seorang isterinya sebelum menyempurnakan gilirannya. Wali Yang termasuk syarat sah pernikahan adalah . a. Thalak b. a. 4. sandang. bahwa sesuatu yang halal tetapi amat dibenci oleh Allah SWT adalah . Bapaknya e. Saksi pernikahan d. Mahar e... Mahar c. Uang belanja d. kecuali . 6. 2 orang saksi b. maka hukum rujuk baginya adalah . 7. 5. Sunnah e... Pesta pernikahan b.erang c... 8. a. Saudara sesusuan c. Neneknya (ibu dari bapaknya) b. Haram c.... Memberi nafkah.

79 % = Cukup < 70 % = Kurang Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80 % ke atas.saksi 6 6. Calon suami b. c Haram. anda dapat meneruskan. 4. Rukun nikah : a. 3. 3. 2. 5. 2. 9. 3. bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahram sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang diridhai Allah SWT. e a c d c  .100 % = Baik sekali 80 % . 8. Sebut dan jelaskan 3 diantaranya! Sebutkan rukun dan syarat nikah! Tulislah sebuah ayat tentang munakahat beserta artinya! Apa yang dimaksud dengan : a. 7. Thalak b.Rumus Jumlah jawaban yang benar = -----------------------------------------Jumlah soal X 100 % Artinya. 5. Saksi . Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1994 ( Pasal 1 ayat 1 ). Di bawah 80 % anda harus mengulang belajar terutama pada bagian yang belum dikuasai. Menurut bahasa.munakahat (nikah) berarti bersatu atau berkumpul. Iddah c. 4. UJI PEMAHAMAN KONSEP Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar ! Jelaskan pengertian dari munakahat! Hukum nikah ada 5 macam. yakni bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang ingin dinikahinya. Hukum – hukum nikah antara lain : a Sunah. yakni bagi orang yang ingin menikah. mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. b Wajib. d e b b d Pemahaman Konsep 1. 2.89 % = Baik 70 % . mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. tingkat penguasaan yang anda capai : 90 % . demikian pula dengan pernikahan orang yang berbeda agama serta pernikahan yang dilakukan dengan mahram. 10. Rujuk KUNCI JAWABAN Tes Formatif 1. yakni bagi orang yang ingin menikah.  1. Menurt istilah syara’ nikah artinya bersatu atau berkumpul antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami isteri menurut ketentuan agama Islam.

yang berbunyi : 5. Iddah. Menurut istilah syara’ adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal thalak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud thalak. Calon isteri e. Ag. Rujuk. Guru Mata Pelajaran. Artinya : “Diantara tanda – tanda (kebesarann-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Sungguh pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda 9kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. S. Thalak. NIP. (QS. 01 Juni 2010-06-2010 Mengetahui. S. Wali Syarat Sah Nikah : a. Kepala Sekolah. 19710223 199512 1 002 Sitti Radiah. Akad nikah (ijab dan kabul) d. yaitu masa menunggu wanita yang telah dicerai oleh suaminya c. 19710208 200701 2 016 7 . menurut bahasa berarti melepaskan ikatan. Ar-Rum : 21) Yang dimaksud dengan : a. Niat karena Allah SWT. yaitu mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi thalak raj’i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan isterinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara – cara tertentu menurut Islam. Pd.4. b. NIP. agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Mahar Ayat tentang munakahat terdapat pada QS Ar-Rum : 21. Muhajir J. Bone – Bone. b. c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful