MODUL

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator

: : : : : :

SMA Negeri 1 Bone - Bone Pendidikan Agama Islam XII / Ganjil 5. 5.1. Memahami Hukum Islam tentang Hukum Keluarga Menjelaskan keten-tuan hukum perkawinan dalam Islam

5.1.1 Mampu menjelaskan ketentu-an hukum Islam tentang nikah 5.1.2 Mampu menjelaskan ketentu-an hukum Islam tentang talak 5.1.3 Mampu menjelaskan ketentu-an hukum Islam tentang ruju’

MATERI POKOK : Ketentuan hukum pernikahan dalam Islam : o Rukun nikah o Mahram o Kewajiban suami istri. o Talak o Ruju’ Petunjuk : Bacalah baik – baik materi berikut kemudian kerjakan soal – soal latihannya, setelah itu periksalah baik – baik jawabanmu, cocokkanlah dengan kunci jawaban yang ada. Jika belum mencapai standar bacalah kembali materi! URAIAN MATERI :  Ketentuan Hukum Islam Tentang Munakahat A. Pengertian Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Kata dasar pernikahan adalah nikah. Menurut bahasa, kata nikah berarti bersatu atau berkumpul. Menurt istilah syara’ nikah artinya bersatu atau berkumpul antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami isteri menurut ketentuan agama Islam. Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1994 ( Pasal 1 ayat 1 ), bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahram sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang diridhai Allah SWT. B. Dalil tentang munakahat Diantara dalil tentang munakahat adalah :

1

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. ada pula sebuah hadits yang berbunyi : “Qaala Rasulullah SAW . yaitu : a. Annikaahu sunnatii faman ragiba ‘an sunnatii fa laisa minnii”. Saksi . Calon suami d.ketentuan agama Islam. 4. Niat karena Allah SWT. Sunah. Artinya : Rasulullah SAW bersabda. mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. 2 b. Mahar . c. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda 9kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir. yakni bagi orang yang ingin menikah. Calon isteri e. yakni bagi orang yang ingin menikah. Untuk memperoleh ketenangan hidup 3. Hukum Nikah Menurut sebahagian besar ulama . Tujuan Nikah Secara umum. Untuk memeroleh rasa cinta dan kasih sayang 2. C. (QS. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat E. makruh dan haram. yakni bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang ingin dinikahinya. ditinjau dari kondisi orang yang akan melakukan pernikahan. maka barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah termasuk golonganku. yakni bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah kepada isteri dan anaknya kelak. (HR. Rukun Nikah Rukun nikah artinya ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah. Makruh. mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Jika dikerjakan tidak mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. wajib. Penjelasannya sebagai berikut : a. Wajib. Wali F.saksi b. tujusn pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria dan wanita) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan . Syarat Sah Nikah Syarat sahnya pernikahan : a. Muslim). artinya boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. Meskipun demikian. hukum nikah pada dasarnya adalah mubah. hukum nikah dapat berubah menjadi sunah. Apabila tujuan pernikahan secara umum itu diuraikan secara terperinci. Ar-Rum : 21) Senada dengan ayat di atas. Haram. maka tujuan pernikahan yang Islami dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. b. Akad nikah (ijab dan kabul) c. D. bahwa pernikahan itu adalah sunnahku. demikian pula dengan pernikahan orang yang berbeda agama serta pernikahan yang dilakukan dengan mahram. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat 5. Untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhahi Allah SWT.Artinya : “Diantara tanda – tanda (kebesarann-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri. d.

hemat. keluarga. Saudara sesusuan 3. duniawi maupun ukhrawi 5 Membantu isteri dalam tugas sehari – hari. yaitu : a. pangan dan tempat tinggal kepada isteri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang telah diusahakan secara maksimal 2 Memimpin serta membimbing isteri dan anak – anak agar kelak menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri. Ibu yang menyusui b. Anak tiri ( anak dari isteri dengan suami lain). Adapun sebab wanita haram dinikahi adalah : 1. baik sudah bercerai maupun belum d. apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya c. Anak perempauan dari saudara perempuan (dan seterusnya ke bawah) 2. Dalam Ilmu fiqih. sebapak atau seibu) d. Hubungan sesusuan a. baik dihadapan maupun dibelakangnya 3 Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarganya 4 Menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Ibu tiri ( isteri dari ayah ). mahram berarti yang diharamkan. Mahram Menurut bahasa. Saudara perempuan dari bapak e. Secara umum kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut :  Kewajiban suami : 1 Memberi nafkah. Menantu ( isteri dari anak laki – laki). sebapak maupun seibu demikian pula dengan bibinya dan kemenakannya. sandang. mahram adalah wanita – wanita yang haram dinikahi . terutama dalam mengasuh anak – anak agar menjadi anak shaleh Kewajiban isteri : 1 Taat kepada suami dalam batas – batas sesuai denga ajaran agama Islam 2 Memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami. Ibu kandung (dan seterusnya ke atas) b.G. baik sudah bercerai maupun belum 4. Saudara perempuan ( sekandung. cermat dan bijaksana 3  . agama masyarakat serta bangsa dan negara 3 Bergaul dengan isteri dan anak – anak dengan baik 4 Memelihara isteri dan anak – anak dari bencana baik lahir maupun batin. Ibu dari isteri (mertua) b. Kewajiban suami isteri Agar tujuan pernikahan tercapai. Saudara perempuan dari ibu f. Hubungan nasab. H. Hubungan pernikahan a. Hubungan pertalian darah dengan isterinya Haram melakukan poligami (memperisteri sekaligus) dengan 2 wanita bersaudara baik sekandung. Anak perempauan dari saudara laki – laki (dan seterusnya ke bawah) g. Anak perempuan kandung (dan seterusnya ke atas) c. suami isteri harus melakukan kewajiban – kewajiban hidup berumah tangga sebaik-baiknya dengan landasan niat karena Allah SWT semata.

b. a. jika salah salah seorang dithalak sebelum gilirannya disempurnakan. Mubah d. Cinta kasih 4 . yakni sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi oleh Allah SWT maupun Rasulullah SAW.. namum hukum itu bisa berubah sesuai dengan keadaan orang yang mengalaminya. maka hukum nikah baginya adalah .  UJI KOMPETENSI Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini ! 1. yakni apabila menimbulkan mudharat pada salah seorang dari suami isteri atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudharatnya. b.5 6 I. Oleh karena itu selain suami yang mukallaf tidak boleh menjatuhkan thalak. Makruh b. Rujuk a. Haram c. Pengertian Rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi thalak raj’i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan isterinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara – cara tertentu menurut Islam.. Pengertian Menurut bahasa. 3 Haram.. a. yakni apabila mudharat yang menimpa salah satu dari suami atau isteri tidak dapat dihilangkan kecuali dengan thalak. Hukum – hukum talak 1 Makruh (hukum asal talak). yakni apabila diketahui bahwa rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian 4 Wajib. yakni apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi kedua dibanding jika keduanya rujuk 3 Sunnah. yakni khusus bagi laki – laki yang beristeri lebih dari satu. Sunnah e. Seperti lebih menderita dibanding dengan sebelum rujuk 2 Makruh. Wajib 2. Maksud dari kata sakinah adalah . Hukum Pada asalnya hukum rujuk ajalah jaiz (boleh). Rukun – rukun talak 1 Suami yang mukallaf. Hormat dan sopan pada suami dan keluarganya Memelihara dan mengasuh serta mendidik anak agar menjadi anak yang shaleh Thalak a. tidak balig atau tidak sukarela (dipaksa). sebagai berikut : 1 Haram.. Seseorang yang ingin menikah. J. Mawaddah Wa Rahmah” . 2 Wajib. si isteri dirugikan. Menurut istilah syara’ adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal thalak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud thalak. tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap isteri dan anak – anaknya. yakni apabila dengan rujuk. c. kata thalak berarti melepaskan ikatan. Tujuan pernikahan sering diungkapkan dengan istilah “Sakinah. maka thalaknya tidak sah 2 Isteri yang diikat dengan ikatan pernikahan yang hakiki dengan suami menceraikannya. Begitu juga jika suami tidak berakal sehat. Kasih sayang b.

maka hukum rujuk baginya adalah ... kecuali . Memimpin serta membimbing isteri dan anak – anaknya agar bertaqwa c.3. Iddah b. Munakahat d. a. Menghalalkan segala cara untuk membahagiakan isteri dan anak . 9. a.. Thalak b. Kekeluargaan Di bawah ini hal yang tidak termasuk rukun nikah adalah . 5. Memberi nafkah. Pesta pernikahan b.. Menantu b. maka yang lebih berhak memelihara anak tersebut adalah . Beraul dengan anak – anaknya dengan baik d. a. a. Rujuk Berikut ini adalah wanita – wanita yang haram dinikahi karena sebab – sebab tertentu menurut syari’at Islam. Makruh b.. a. 2 orang saksi b. kecuali . 6. Memelihara isteri dan anak – anaknya dari bencana di dunia maupun di akhirat e. Anak dari saudara sebapak Bagi laki – laki yang beristeri lebih dari 1 apabila menjatuhkan thalak pada salah seorang isterinya sebelum menyempurnakan gilirannya.. Ibu kandungnya d. Saudara sesusuan c. a. a. Nikah c. Iddah Berikut ini termasuk kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga. Haram c. 10.. 4.erang c. Saksi pernikahan d. Mahar e.. bahwa sesuatu yang halal tetapi amat dibenci oleh Allah SWT adalah . Menikahi 2 wanita bersaudara sekaligus d. kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ! 5 .. Rujuk e... Menyerahkannya pada orang lain c... Jaiz / mubah d. Wajib Keterangan : Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. pangan dan tempat tinggal terhadap isteri serta anak – anaknya b.. c. 7. Wali Yang termasuk syarat sah pernikahan adalah . Ijab dan kabul c. Ketenangan hidup lahir dan batin e. Calon suami / calon isteri d. Thalak e. a.anaknya Apabila suami isteri bercerai dan memiliki anak yang masih kecil (belum balig). Neneknya (ibu dari bapaknya) b. Persaudaraan d. Mahar c. Wali dari calon isteri Rasulullah SAW bersabda. Uang belanja d. Sunnah e. Hitunglah jawaban anda yang benar. Boleh diundi agar tidak saling berebut hak asuh Mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi thalak raj’i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan isterinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara – cara tertentu menurut Islam disebut . 8. sandang... Mahar e. Saudara angkat e. Bapaknya e. Erang .

Rumus Jumlah jawaban yang benar = -----------------------------------------Jumlah soal X 100 % Artinya. Calon suami b. 4. 2. 10. 3. 5. d e b b d Pemahaman Konsep 1. mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. 4. 7.100 % = Baik sekali 80 % .  1. Sebut dan jelaskan 3 diantaranya! Sebutkan rukun dan syarat nikah! Tulislah sebuah ayat tentang munakahat beserta artinya! Apa yang dimaksud dengan : a. Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1994 ( Pasal 1 ayat 1 ). Rujuk KUNCI JAWABAN Tes Formatif 1. Rukun nikah : a. 3. Saksi . bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahram sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang diridhai Allah SWT. Iddah c. Di bawah 80 % anda harus mengulang belajar terutama pada bagian yang belum dikuasai.munakahat (nikah) berarti bersatu atau berkumpul. demikian pula dengan pernikahan orang yang berbeda agama serta pernikahan yang dilakukan dengan mahram. Thalak b. anda dapat meneruskan. mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. c Haram. yakni bagi orang yang ingin menikah. 9. Hukum – hukum nikah antara lain : a Sunah. 2. e a c d c  . Menurt istilah syara’ nikah artinya bersatu atau berkumpul antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami isteri menurut ketentuan agama Islam. b Wajib. Menurut bahasa. yakni bagi orang yang ingin menikah. UJI PEMAHAMAN KONSEP Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar ! Jelaskan pengertian dari munakahat! Hukum nikah ada 5 macam. 2. 5.89 % = Baik 70 % .saksi 6 6. 3.79 % = Cukup < 70 % = Kurang Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80 % ke atas. tingkat penguasaan yang anda capai : 90 % . yakni bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang ingin dinikahinya. 8.

yang berbunyi : 5. menurut bahasa berarti melepaskan ikatan. Thalak. S. Mahar Ayat tentang munakahat terdapat pada QS Ar-Rum : 21. NIP. Calon isteri e. NIP. Niat karena Allah SWT. b. Iddah. c. Akad nikah (ijab dan kabul) d. Sungguh pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda 9kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir. Rujuk. 01 Juni 2010-06-2010 Mengetahui. (QS. Artinya : “Diantara tanda – tanda (kebesarann-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri. S. Menurut istilah syara’ adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal thalak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud thalak. 19710223 199512 1 002 Sitti Radiah. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 19710208 200701 2 016 7 . Muhajir J. Bone – Bone. Wali Syarat Sah Nikah : a. yaitu mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi thalak raj’i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan isterinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara – cara tertentu menurut Islam. yaitu masa menunggu wanita yang telah dicerai oleh suaminya c. agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. b.4. Pd. Guru Mata Pelajaran. Ar-Rum : 21) Yang dimaksud dengan : a. Kepala Sekolah. Ag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful