Anda di halaman 1dari 8

PPH2023/PPB3153

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK RANCANGAN INSTRUKSIONAL


Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Jabatan Pengurusan dan Kepemimpinan Dua 2013/2014 Kemahiran Pengurusan Sumber Manusia PPH2023/PPB3153 3 jam Tiada

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mel No Tel Pej No HP: No. bilik : : : : : Dr. Marinah Awang (Penyelaras) marinah@fpe.upsi.edu.my 015-48117715 0196496706 PRM 50, Aras 2, Blok 10, Kampus Sultan Azlan Shah, Proton City

Nama E-mel No Tel Pej No. HP: No. bilik

: : : : :

Pn. Norsamsinar binti Samsudin norsamsinar@fpe.upsi.edu.my 015-48117650 0133400604 PRM 15, Aras 2, Blok 10, Kampus Sultan Azlan Shah, Proton City

PPH2023/PPB3153

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini dibentuk bagi membincangkan pengurusan tenaga kerja yang sistematik dan berkesan yang diperlukan oleh sesebuah organisasi. Topik-topik dalam kursus ini merangkumi kefahaman asas tentang pengurusan sumber manusia, persekitaran dan pasaran buruh, perancangan tenaga kerja, proses pengambilan pekerja baru, orientasi dan latihan, perkembangan kerjaya, penilaian prestasi, pengurusan pampasan, perhubungan perusahaan, penilaian sumber tenaga manusia, penyelidikan sumber manusia, kesihatan dan keselamatan pekerja serta pengurusan sumber manusia dalam sektor awam. OBJEKTIF KURSUS

1. Menjelaskan pelbagai konsep dan komponen kemahiran Pengurusan Sumber Manusia (C4). 2. Menghuraikan pelbagai isu strategik dan taktikal berkaitan Pengurusan Sumber Manusia (C6 A3). 3. Menjalankan aktiviti berbentuk pembelajaran experiential berkaitan dengan Pengurusan Sumber Manusia (P3). 4. Menunjukkan sikap peka dan responsif terhadap isu-isu berkaitan Pengurusan Sumber Manusia (TS4)

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir kursus, pelajar dapat: 1. Menghuraikan konsep dan fungsi pengurusan sumber manusia, 2. Mengenalpasti dan menjelaskan peranan pengurus sumber manusia, 3. Membincangkan kepentingan setiap fungsi pengurusan sumber manusia, 4. Menghuraikan beberapa permasalahan berkaitan pengurusan sumber manusia, 5. Menjustifikasikan beberapa amalan dalam pengurusan sumber manusia, 6. Mengaplikasikan kemahiran komunikasi dan bekerja dalam konteks pengurusan sumber manusia

PPH2023/PPB3153

RUJUKAN UTAMA Abdul Aziz Yusof. (2002).

: Pengurusan Sumber Manusia. Konsep Isu dan Pelaksanaan.

Malaysia: Prentice Hall, Inc.

Mondy, R.W. (2008). Human Resource Management. New Jersey : Pearson Education Inc.

Dessler Gary and Chwee Huat, Tan. (2009). Human Resource Management. An Asian perspective. (2nd Edition). Singapore: Prentice Hall, Inc. RUJUKAN TAMBAHAN :

Byars, Lloyd L. And Rue, Leslie W. (2003). Human Resource Management. (7th Edition). Singapore: McGraw-Hill, Inc.

Decenzo, D.A. & Robbins, S.P. (2007). Fundamentals of Human Resource Management. (9th Edition). USA: John Wiley & Sons, Inc.

Dessler Gary. (2009). Fundamentals of Human Resource Management. Content, competencies and applications. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Faizuniah Pangil (2002). Pengurusan Sumber Manusia. Malaysia : McGraw-Hill, Inc.

Ivancevich John M. & Lee Soo Hoon. (2002). Human Resource Management in Asia. Singapore: McGraw-Hill, Inc. Khaliq Ahmad (2005). Malaysian Management Styles: Policy, Practice and Human Resource. UK: Asean Academic Press. Maimunah Aminuddin. (2001). Pengurusan Sumber Manusia. (Edisi keenam). Malaysia: Fajar Bakti.

Mathis, R L. & Jackson, J H. (2003). Human Resource Management. (10th Edition). USA: Thomsom South-Western. Mumtaj Hasan & Harlida Abdul Wahab (2003). Undang-Undang Pekerja untuk Pengurus. Malaysia: PPSK Publications & Distributors Sdn. Bhd.

PPH2023/PPB3153

Snell, S and Bohlander, G. (2007). Managing Human Resources. USA: Thompson Higher Education. Buku Akta (Perintah Am, Akta Kerja 1955, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Pampasan Pekerja 1952, Akta Perhubungan Pekerjaan 1967 dan akta lain yang berkaitan) Artikel dan keratan akhbar (dari jurnal dan laman web) Laman Web (Kementerian Sumber Manusia serta agensinya dan Jabatan Perkhidmatan Awam)

KAEDAH PENGAJARAN

Kuliah; perbincangan; projek berkumpulan; pembentangan; rujukan dan lawatan.

KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI Kuliah Perbincangan KOM / / / / / / / / / / KBPM PBPM PSK PIM ETIK KU

Pembentangan / Lawatan Petunjuk : /

KOM Kemahiran Berkomunikasi KBPM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK Kemahiran Kerja Berpasukan PIM Kemahiran Kepimpinan ETIK Etika Profesional KU Kemahiran Keusahawanan

PPH2023/PPB3153

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Tugasan 1 Individu Tugasan 2 Kumpulan + pembentangan Ujian mid-term Peperiksaan akhir Jumlah PENILAIAN GRED KURSUS UPSI Gred
A AB+ B BC+ C CD+ D F

20% 30% 10% 40% 100%

Julat Markah
80 100 75 79 70 74 65 69 60 64 55 59 50 54 45 49 40 44 35 39 0 34

Nilai Gred
4.00 3.75 3.50 3.00 2.75 2.50 2.00 1.75 1.50 1.00 0

PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki

PPH2023/PPB3153

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU :

Ming 1

Tajuk
Penerangan Rancangan Instruksional dan tugasan Pengenalan dan cabaran Pengurusan Sumber Manusia (PSM) Perbezaan PSM Sektor Awam dan Swasta

Hasil Pembelajaran
Di akhir pembelajaran, pelajar dapat: i. menjelaskan konsep dan fungsi PSM, ii. menerangkan beberapa cabaran utama dalam PSM, iii. membincangkan peranan pengurus sumber manusia dalam persekitaran dan pasaran kerja yang dinamik, iv. menghubung kait antara PSM sektor awam dan swasta. Di akhir pembelajaran pelajar dapat: i. Menyatakan pendekatan dalam perancangan sumber manusia. ii. Membincangkan bagaimana analisis kerja di buat. Di akhir pembelajaran pelajar dapat: i. membincangkan proses yang terlibat dalam proses perekrutan pekerja, ii. menjustifikasikan kepentingan setiap aktiviti yang terlibat dalam proses pemilihan dan ujian temu duga, iii. menyatakan bagaimana proses penempatan pekerja. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat: i. Mengetahui proses orientasi dan induksi ii. Menyatakan keperluan latihan dan jenis-jenis latihan iii. membincangkan mengenai proses dan komponen dalam latihan dan pembangunan pekerja

Aktiviti P & P
Kuliah dan perbincangan

KI
KOM

Rujukan
Rancangan Instruksional PPH2023/PPB3153; Abd Aziz (2002), Mondy (2008); Dessler & Chwee Huat (2006);

Penstafan dalam Organisasi


Perancangan Sumber Manusia Analisa Kerja

Kuliah, perbincangan dan kajian kes.

KOM KBPM

Abd Aziz (2002); Mondy (2008); Dessler & Chwee Huat (2006).

Pemilihan dan penempatan Perekrutan Pemilihan Ujian dan temu duga Penempatan

Kuliah dan perbincangan

KOM KBPM

Abd Aziz (2002); Mondy (2008); Dessler & Chwee Huat (2006); artikel dan keratan akhbar yang berkaitan.

Latihan dan Pembangunan


Orientasi dan Induksi Analisis keperluan latihan Jenis Latihan Kaedah latihan Penilaian Latihan

Kuliah dan perbincangan

KOM KBPM

Abd Aziz (2002); Mondy (2008); Dessler & Chwee Huat (2006); Akta-Akta Berkaitan; artikel dan keratan akhbar yang berkaitan.

PPH2023/PPB3153

Latihan dan Pembangunan Pengurusan kerjaya Pembangunan kerjaya

Di akhir pembelajaran, pelajar dapat: i. Menyatakan maksud pengurusan dan pembangunan kerjaya ii. Menghuraikan bentuk-bentuk kerjaya dan laluan kerjaya. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat: i. menyatakan kepentingan pengurusan prestasi terhadap kepuasan dan komitmen pekerja, ii. memberi pandangan kepada beberapa kaedah dalam menilai pekerja, iii. embincangkan kaedah penilaian prestasi yang bersesuaian. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat: i. Memahami faedah dan pampasan yang ditawarkan kepada pekerja, ii. membincangkan beberapa jenis faedah dan pampasan untuk pekerja. iii. menyatakan keperluan tindakan tatatertib kepada pekerja, iv. membezakan tindakan tatatertib dan hukuman. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat: i. menjelaskan mengenai keperluan Akta 514, ii. Mengetahui mengenai interaksi persekitaran kerja dan ergonomik iii. Membincangkan tentang jenis-jenis penyakit pekerjaan Di akhir pembelajaran, pelajar dapat: i. Menerangkan maksud keganasan dan gangguan seksual di tempat kerja. ii. Menghuraikan faktor penyebab dan langkah-langkah pencegahan bagi isu keganasan dan gangguan seksual.

Kuliah dan perbincangan

KOM KBPM

Abd Aziz (2002); Mondy (2008); Dessler & Chwee Huat (2006);

Pengurusan dan Penilaian Prestasi Pengurusan prestasi Penilaian prestasi Pendekatan penilaian prestasi

Kuliah dan perbincangan

KOM KBPM

Abd Aziz (2002); Mondy (2008); Dessler & Chwee Huat (2006); artikel dan keratan akhbar yang berkaitan.

Pentadbiran Faedah dan Pampasan

Kuliah dan perbincangan

KOM KBPM

Pampasan Kewangan Pampasan Bukan Kewangan Tindakan Tatatertib Pekerja

Abd Aziz (2002); Mondy (2008); Dessler & Chwee Huat (2006); Akta-Akta Berkaitan; artikel dan keratan akhbar yang berkaitan.

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


Keperluan Akta 514 Ergonomik Penyakit Pekerjaan

Kuliah, perbincangan dan rujukan internet

KOM KBPM

Abd Aziz (2002); Mondy (2008); Dessler & Chwee Huat (2006); Akta-Akta Berkaitan; Laman Web JKKP; artikel dan keratan akhbar yang berkaitan. Abd Aziz (2002); Laman web Kementerian Sumber Manusia artikel dan keratan akhbar yang berkaitan.

Isu-isu keganasan dan gangguan seksual di tempat kerja Definisi keganasan dan gangguan seksual Jenis-jenis Faktor-faktor Masalah dan langkah-langkah mengatasi

Kuliah dan perbincangan

KOM KBPM

PPH2023/PPB3153

10

Perhubungan Industri
Kesatuan Sekerja

Di akhir pembelajaran, pelajar dapat: i. menjelaskan fungsi kesatuan sekerja dan mahkamah perusahaan, ii. mengenal pasti bentuk aktiviti kesatuan sekerja. Di akhir sesi, pelajar akan dapat: i. maklumat terkini dan pengalaman praktikal tentang Pengurusan Sumber Manusia. Di akhir sesi, pelajar akan dapat: i. maklumat terkini dan pengalaman praktikal tentang Pengurusan Sumber Manusia. Di akhir sesi, pelajar akan dapat: i. maklumat terkini dan pengalaman praktikal tentang Pengurusan Sumber Manusia. Di akhir sesi, pelajar akan dapat: i. merumuskan isi pengajaran dan pembelajaran Perancangan Sumber Manusia

Kuliah, perbincangan dan rujukan internet Persembahan kumpulan,

KOM KBPM

Abd Aziz (2002); Mondy (2008); Dessler & Chwee Huat (2006); Decendo & Robbins (2007), AktaAkta Berkaitan; artikel dan keratan akhbar yang berkaitan. Projek/Tugasan Pelajar

11

Pembentangan Tugasan

KOM, KBPM, PSK ETIK KOM, KBPM, PSK ETIK KOM, KBPM, PSK ETIK KOM, KBPM ETIK

12

Pembentangan Tugasan

Persembahan kumpulan,

Projek/Tugasan Pelajar

13

Pembentangan Tugasan

Persembahan kumpulan,

Projek/Tugasan Pelajar

14

Rumusan dan Ulang kaji

Perbincangan

ii. membincangkan isu-isu yang berbangkit dalam Perancangan


Sumber Manusia