Anda di halaman 1dari 69

0

MATERI KULIAH''K

JURUSAN SASTRA INDONESIA
DAN SASTRA DAERAHFAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2008


1
KATA PENGANTAR
0 00 0 ! !! !$ $$ $# ## # u u u u q qq q 9 99 9$ $$ $# ## # m mm m 9 99 9$ $$ $
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberilan
izin dan ridha-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan buku
PENGANTAR BAHASA ARAB.
Buku ini dipakai sebagai pegangan kuliah bagi mahasiswa Jurusan Sastra
Indonesia semester II dan Jurusan Sastra Daerah semester IV pada Fakultas Sastra
dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. Pelajaran bahasa Arab sangat
diperlukan bagi kedua jurusan tersebut karena bahasa Indonesia dan bahasa
daerah khususnya bahasa Jawa amat banyak perbendaharaan kata yang sarat
dengan kata-kata Arab. Dan kita ketahui pula bahwa asal-usul bahasa Indonesia
pada mulanya dari bahasa Melayu dan ditulis dengan huruf Arab Melayu, dan
pula bahasa Jawa dalam suatu dekade dikomunikasikan dengan huruf Kawi, dan
pada waktu yang lain ditulis dengan huruf Jawa dan huruf Jawi. Sehingga ketika
teks Jawa ditulis dengan huruf Jawi pasti akan didapatkan unsur serapan Arab
yang cukup banyak pula. Untuk itu maka kedua jurusan tersebut amat perlu
menguasai dasar-dasar bahasa Arab.
Buku ini berisi tentang tata cara baca-tulis huruf Arab, gramatikal bahasa
Arab yang meliputi kaidah nahwu (tata kalimat) dan sharaf (tata kata) secara
dasariah, serta berisi pula beberapa contoh percakapan atau muhadatsah serta
kaidah baca tulis huruf Arab Melayu dan huruf Jawi.
Buku PENGANTAR BAHASA ARAB ini merupakan referensi pokok
yang harus dikuasai oleh mahasiswa di kedua jurusan tersebut. Dan selanjutnya
kami sangat mengharapkan saran dan petunjuk dari para pembaca demi
sempurnanya buku ini.
Billaahit taufiiq wal-hidaayah
Surakarta, 1 November 2008

Penulis


Drs. Istadiyantha, M.S.
istayn@gmail.com

2

BAB I: PENULISAN HURUF ARAB

1. Huruf dan Tanda Baca Arab


Transliterasi Nama
Huruf
Bentuk
Huruf
a Alif

b Bak

t Tak

Ts tsak

J Jim

H Chak

Kh Khak

D Dal

Dz Dzal

R Rak

Z Zain

s Sin

Sy Syin

Sh Shad


Transliterasi Nama
Huruf
Bentuk
Huruf
T Tak

Zh Zhak

' 'ain

Gh Ghain

F Fak

Q Qaf

K Kaf

L Lam

M Mim

N Nun

W Waw

H Hak

l.a Lam-alif

' Hamzah

3
Dh dhad


y YakTanda Baca Arab
Tanda baca Arab disebut harakat ( ) atau syakal ( ) yang
meliputi:
1) fathah () berbunyi "a" misalnya = aba
2) kasrah ( ) berbunyi "I" misalnya - -.= bibi
3) dammah yang berbunyi "u" misalnya _ - = tuju
4) fathatain ( ) yagbrbunyi "an" misal ' =lugatan
5) kasratain yang berbunyi "in" misal - =birin
6) dhammatain yang berbunyi "un" misal = ummun
7) sukun ( ) dibaca konsonannya, misaln .-'- = bulbul
8) atau sebagai pemanjang bunyi a pada alif sukun misal ' - : ana; pemanjang
bunyi "I" pada yak sukun misal - , - : mimi; dan pemanjang "u" pada wawu sukun
misal , : fu. Sehubungan dengan hal ini akan dijelaskan pada pembahasan
tentang mad thabi'I
9) syaddah/tasydid ( ) berfungsi untuk membentuk bunyi konsonan rangkap,
misal ' = : 'allama
10) maddah ( ~ ) berfungsi memanjangkan bunyi "a" (sepanjang lima
ketukan), misal ,-' : Amin

1 ( 4 , 7 , `
2 ( 5 , 8 , ` `
3 ( 6 , 9 , `
4

Penulisan Tanda Baca
TRANSLITERASI
HURUF
BERSAMBUNG
HURUF
TERPISAH
HURUF
ARAB
Arba>bi
` `
Az\ara


Babibu
` `
Ba>bi>bu>
` ` ` ` ` `

Taliba

Ta>ti>tu>
` ` ` ` ` `

Samina

Jasi'a

H}asila

Khat}ura

Duburun
` ` ` ` `
Z\ujira

Rabuta
` `
Zurida
` `
Surdita
` ` ` `
Syajarun
` `
5
S}abbara
` `
Z}amina
`
T}ama'a
` `
Z}ahara
` `
'ainaini
` ` ` `
Guyu>bun
` ` ` ` ` `
Fikratun
`
Qalqalatun

Kaifiyatun
` `
li'annahu
` ` `
Mu'ammalatun
` ` ` `
Ni'a>muha>
` `
Waraqatun

Holandi
` ` ` ` `
La> ikra>ha>
`
A'imatun

Yauma yaku>nun
` ` ` ` `

2. Huruf Awal, Tengah, dan Akhir
6
Penulisan kata-kata Arab dilakukan dengan menggabungkan huruf-huruf
Arab sesuai dengan kedudukan masing-masing huruf yang terdiri dari huruf awal,
tengah, dan akhir. Pada pelajaran sebelumnya telah diberikan contoh penulisan
huruf dan kata-kata Arab, tetapi belum ditunjukkan tata cara penulisan huruf-
huruf tersebut pada posisi awal, tengah, dan akhir. Berikut petunjuk pemakaian
huruf-huruf tersebut secara keseluruhan


sempurna transliterasi Awal Tengah Akhir

Ts

Kh

Dz

Sy

7

Sh

Dh

Zh

'

Gh

l.a

'
`

y


Latihan Mengenal Penulisan Huruf dan Tanda Baca

8
` ` `
` ` `
` ` `
` ` `
`
` ` ` ` ` `
` ` `
` `

`
` ` `

` ` ` ` `

` `
` ` ` `
9
` ` ` `
` ` ` `
` ` ` `
` ` ` `
` `
` `
Kosa kata Arab


Aisyah

`
ayah
` `
bukti

`
pintu
`
bid'ah / hal
yang baru

`
murid

sempurna

`
baru
`
manusia, insan

`
sutera

jalan

`
baik

Malaikat

`
Zainab
10
` `
Sabar

`
rahasia
` `
matahari


terbit
` `
bintang


bulan
` ` ` `
bahasa inggris

`
terang

Indonesia

` ` `
Belanda

Jepang


Arab
`
Al-qur an

`
Cina
` `
Injil


Al-kitab
` ` `
Zabur

`
Taurat
`
wali Allah

`
pakaian
` `
sintaksis


insya-Allah
` ` `
morfologi

` ` `
Surakarta
`
Jakarta

` `
Yogyakarta
`
fakultas


universitas
`
kuliah

` ` / `
jurusan
`
perlombaan

`
ka'bah/ kubus

Pembaca (lk.)


pembaca (pr.)
11
`
Muharam

` `
idul-fitri

Ramadhan


Syawal
`
hakim

` `
hukum

hak

`
mahkamah
` `
majelis


asasi

rakyat

`
musyawarah
`
Wakil

`
dewan, kantor

risalah, surat,
artikel, skripsi


makalah
`
pasal, kelas


majalah
`
mukadimah,
pendahuluan


ayat
` ` ` `
khusus

`
bab, pintu

` `
ikhtisar

Kosakata Arab yang berkaitan dengan pemakaian huruf awal, tengah, dan akhir

Huruf
Sempurna
Huruf
awal
Huruf
tengah
Huru
f
akhir

12
`
bumi

tahun

ini
`
dengan
nama Allah
`
jalan

hati

sempurna

buku

Fatimah
`
pakaian
`
banyak
`
skripsi,
pembahasan

`
indah,
cantik
` `
kamar
`
suami
`
tali
`
pengasih
` `
penyucian
`
baik
` `
makhluk
`
sejarah
`
pelajaran
`
sekolah
` `
dilahirkan

dzikir, ingat

karcis
`
lezat

resmi

Bacaan
` `
Yang Menyinari

`
bunga

Dengan
tambaha
n
`
pusat/markas


orang yang
bersujud
`
masjid
`
ketua/kepala

`
syukur
`
Yang
Maha
berterima
kasih
`
bulu burung


sabar
` `
Yang
Maha
Penyabar

khas

tertawa
`
penyemp
it-an

tempat berbaring
binatang
13


membersihk
an

lih. +=

kucing

menganiaya

lih. '=

lafal

tahu
`
lih. '=

mendengar
`
selain
`
mencuci

menyampaikan


gadis (jmk.)
` `
berfaeda
h

waqaf

membaca
lih.
menciptakan

menulis
` ` lih.
raja
`
malam

susu
`
keluarga

`
kokoh
` ` `
Yang
dipuji
`
lemah lembut
`
harimau
` `
tumbuh
`
ketika
`
satu
` `
sampai

maaf

bulan sabit
` ` ` `
republik
`
perkataan

-nd-n
m-t-

halal

fikih/pemahaman

adab, sastra

kepala
`
dikte


izin

sumur
`
suatu


itu (jamak)
` `
mukmin
`
mutiara

Penulisan huruf-huruf Arab dibedakan penggunaan antara huruf awal, tengah, dan
akhir. Agar Anda dapat lebih memahami "baca tulis" Arab secara baik, silakan
14
berlatih dengan membaca buku-buku yang mengajarkan "tulis baca" Arab di
tingkat dasar.15
BAB II
MAD TABI'I DAN AL

2.1 Mad Tabi'i , ,, , ,
Tanda baca mad ( ' ) berfungsi untuk memanjangkan bunyi vokal sehingga
vokal itu dibaca sampai lima ketukan, misalnya: u>la>'ika; '-' al-
qur'a>n; ` ya ayyyuha>
Adapun yang dimaksud dengan mad tabi'i adalah "panjang biasa", yaitu
pemanjangan bunyi vokal hanya dua ketukan saja.
Mad tabi'i terdiri dari pemanjangan bunyi /aa/; /ii/ ..; dan /uu/
1) huruf alif ( ) yang terletak setelah fathah dibaca /aa/ (bunyi /a/
diperpanjang dua vokal), contoh:
alam semesta : 'a>lamin :
raja : ma>liki :
wajib : wa>jibun :
2) huruf yak ( ) yang terletak sesudah kasrah dibaca /ii/ sepanjag dua
vokal, contoh:
pengasih : rahi>mun :
di dalamnya : fi>hi :
agama : di>nun :

3) huruf wawu ( ) yang terletak sesudah dhammah dibaca /uu/ (bunyi /u/
sepanjang dua vokal), contoh:
mereka yakin : yu>qinu>n :
orang-orang muslim : muslimu>n :
16
2.2 Pemakaian /Al/

Makna /al/ sama dengan the di dalam bahasa Inggris, tetapi /al-/ dalam
bahasa Arab penulisannya dirangkaikan dengan kata yang diikutinya, sedangkan
the terpisah dengan kata yang diikutinya, misalnya "the book" bukan digandeng
seperti "thebook".
Penulisan tak ada kaitannya dengan jenis huruf pertama pada kata yang
bersangkutan. Untuk itu perlu diketahui jenis huruf Arab, yaitu:
1) Huruf syamsiyyah ( )
Huruf syamsiyah terdiri dari empat belas huruf, yaitu:

Contoh penggunaannya:

, , ` ` `
pedagang
, , ` `
kedelapan
, , ` ` ` ` ` '
laci
, , ` `
ingat
, , ` ` `
kepala
, , `
zakat
, , ` `
celana
, , `
kesaksian
, , `
sedekah
, , ` ` `
tertawa
17
, , ` ` ` `
dokter/ tabib
, , ` `
gelap
, , ` ` `
nikmat
, , ` `
lezat

Al yang dilekatkan pada kata yang didahului oleh huruf syamsiyah, lam ()
itu berasimilasi dengan huruf yang dilekatinya.

2) Huruf Qomariyah ( )
Huruf qomariyah terdiri dari empat belas huruf (sama dengan syamsiyah), yaitu:

Contoh penggunaannya:

, , ` ` ` `
mama
, , ` `
pintu
, ,
gunung
, , ` `
hadis
, , ` `
kuda
, , ` `
ilmu
, , ` ` ` `
gaib
, ,
Buah
, , ` `
bulan
18
, , ` `
kitab
, , ` `
raja
, , ` ` ` `
wajah
, ,
petunjuk
, , ` ` ` `
kanan

Al yang dilekatkan pada kata yang didahului oleh huruf qomariyah tidak
berasimilasi, lihat contoh di atas.
Rangkuman
a) Mad tabi'i adalah pemanjang biasa yang dilakukan dengan menambahkann
huruf alif sesudah tanda fathah, yak sesudah tanda kasroh, dan wawu
sesudah tanda dhommah.
b) Penggunaan al perlu memperhatikan jenis huruf awal pada kata yang
dilekatinya, bila termasuk ( ) maka al itu berasimilasi,
sedangkan pada huruf qomariyah tidak berasimilasi.


19BAB III
DHOMIR (KATA GANTI)
`
Dhomir dibagi menjadi 2 macam:
1. Dhami>r munfashi>l ( ` ` ` ) yaitu kata ganti orang yang
penulisannya di dalam kalimat berdiri sendiri. Misal, saya , dia ` ,
kamu lk. ` , kita ` , dsb.
2. Dhami>r muttashi>l ( ` ` ` ) yaitu kata ganti orang yang
penulisannya di dalam kalimat dirangkaikan dengan kata lain. Misal,
kitabnya lk ` ` , penamu lk ` , dsb.
Agar lebih jelas dapat dikemukakan uraian berikut,
(1) Dhamir munfashi>l
20
1) Dhami>r munfashi>l untuk orang ketiga jenis laki-laki (Al-Gha>ib - - ' '
) : mereka lk./1 , mereka lk./2 '- , dia lk./1 ,
2) Dhami>r munfashi>l untuk orang ketiga jenis perempuan (Al-Gha>ibah
- - ' ' ) : mereka pr./1 , mereka pr./2 '- , dia pr./1
3) Dhami>r munfashi>l untuk orang kedua jenis laki-laki (Al-
Mukhaathab - = '= - ' ) : kamu, anda jm. - - , kamu/2 '- - - , kamu/1 - -
4) Dhamir munfashi>l untuk orang kedua jenis perempuan (Al-
Mukhaathabah - = '= - ' ) : kamu, anda jm. - - , kamu/2 '- - - , kamu/1 - -
5) Dhamir munfashi>l untuk orang pertama tunggal dan jamak (Al-
Mutakallim ' - - ' ) : kita, kami ` ` , saya '-
Catatan: lk. = laki-laki; pr. = perempuan; dan jmk. = jamak
Perhatikan bagan berikut.

Orang ke Plur./ Dual./ Sing./ Jenis
III
'- ,
lk.
III
'-
pr.
II
- - '- - - - -
lk.
II
- - '- - - - -
pr.
I
= - '-
lk/pr

Keterangan:
Singularis = Mufrad = - -
Dualis = Mutsanna = _ - ` -
Pluralis = Jamak = _ - = (dalam bahasa Arab jamak: lebih dari dua orang,
sedangkan Bhs. Inggris lebih dari satu orang). Misal:
21
satu buku =
`
= one book
dua buku =

= two books
beberapa buku =
` `
= some books
contoh-contoh dalam kalimat :

Ia seorang mahasiswa
` `
Mereka adalah dua orang mahasiswa
`
Mereka adalah beb. mahasiswa
` ` `
Ia seorang mahasiswa

Mereka adalah dua mahasiswi
`
Mereka adalah beb. mahasiswi
` ` `
Engkau adalah seorang anak lk.
` `
Engkau adalah dua orang anak lk.
` `
Engkau adalah beb. orang anak lk.
` ` ` ` `
Engkau seorang guru lk.
` ` `
Engkau seorang guru pr.
` `
Engkau dua orang guru lk.
` ` `
Engkau dua orang guru pr.
` ` `
Engkau beb. orang guru lk.
` ` ` ` ` `
Engkau beb. orang guru pr.
` ` ` ` `
22
Engkau seorang penulis lk.
` `
Engkau seorang sastrawan
` ` `
Engkau seorang wartawan
`
Kita beb. orang menteri
` ` `
Saya seorang pedagang
`
Saya seorang penyair
`
Kami beb. orang penyair
` ` `
Saya seorang insinyur
` ` `

2) Dhomir Muttashil

Dhamir muttashil dapat dirangkaikan di belakang kata benda/isim, kata
kerja/fiil, dan preposisi/ harf. Adapun bentuk-bentuk dhomir muttashil adalah
sebagai berikut:
... `
_ ia lk/1
`
... `
_ ia lk/2 (mereka)
`
... ` `
_ ia lk/jm (mereka)
` `
...
_ ia pr/1

...
`
_ ia pr/2 (mereka)
`
... ` `
_ ia pr/jm (mereka)
` `
...
_ kamu lk/1
`
23
...
_ kamu lk/2
` `
... `
_ kamu lk/jm
` ` `
...
_ kamu pr/1
`
...
_ kamu pr/2
` `
... `
_ kamu pr/jm
` ` `
...
_ saya

...
_ kita
` `


Contoh pemakaian dalam kalimat:

kitabnya
` `
Ia
`
+ kitab
`
penamu
`
Kamu
`
+ pena
`
uang kita
` ` `
kita
` `
+ uang
` ` `
mobilku

Saya

+ mobil

kepada mereka
` `
Mereka
` `
+ kepada

darinya pr
`
ia pr

+ dari
`
milikku
`
Saya

+ milik
...
milik kita

Kita
` `
+ milik
...
bagi anda
` `
Anda
` ` `
+ atas, bagi

keselamatan bagi Anda
` ` `
mengeluarkan mereka
` ` ` ` `
mengeluarkan
` ` `
mereka
` `
24
Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya
terang
` ` ` ` ` ` '
Aku cinta padamu
'

Aku cinta padamu
'


RANGKUMAN

1) Dhomir munfashil adalah kata ganti orang yang penulisannya di dalam kalimat
berdiri sendiri.
2) Dhomir muttashil adalah kata ganti orang yang penulisannya di dalam kalimat
dirangkaikan.

25BAB IV
ISMUL ISYAROH
` `

4. ISMUL ISYAROH ` `
Ismul Isyaroh berasal dari kata ismun yang berarti nama dan isyarah
yang berarti penunjuk. Sehingga Ismul Isyaroh diterjemahkan menjadi Kata
Ganti Penunjuk.
Ada bermacam-macam ismul isyaroh, akan tetapi untuk pelajaran ini
hanya diperkenalkan beberapa kata saya, antara lain:
Ini lk.

Ini pr.

Itu lk.

Itu pr.

Kata jamak dari

Adalah

dan

Adalah
`
Kata = -' dan ` , dapat dipergunakan untuk menunjukkan jenis laki-laki dan
perempuan.
Contoh dalam kalimat:
Siapakah ini? Ini Muhammad
` ` ` `
Siapakah itu? Itu Yusuf
` ` ` ` `
Siapakah ini? Ini Khadijah
` `
Siapakah itu? Itu Aisyah
`
Ini seorang laki-laki
`
26
Mereka ini beb. orang laki-laki
` `
Siapakah mereka ini?
` `
Mereka ini para bapak
`
Kitab ini
`
Kitab itu di dalamnya tak ada kebenaran
` ` `
Kitab kepunyaanmu ini
` `
Ini kitab
`
Ini anak lk. itu
` `
Ini kitabmu
` `

` `
` ` `

`
` ` ` `
` ` ` `
` `
` `

` ` `
` `
27
` ` ` ` ` ` ` ` `
`
` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` `
`
` `

RANGKUMAN
1) dan dipergunakan untuk penunjuk dekat, untuk jenis laki-laki dan
untuk jenis perempuan.
2) dan dipergunakan untuk penunjuk jauh, untuk jenis laki-laki dan
untuk jenis perempuan.
3) Bentuk jamak dari - dan - - adalah ` , , dan = ' serta = ' - adalah = -' ,
` dan dapat dipergunakan untuk jenis laki-laki dan perempuan.


KEPUSTAKAAN
Assegaff, Hasan Taufiq. 1985. Bahasa Arab untuk Anda (Sistem modern), TA.
Surabaya: Lembaga Bahasa Arab

BAB V
JUMLAH ISMIYAH DAN JUMLAH FILIYAH

5. JUMLAH ISMIYAH DAN JUMLAH FILIYAH
28
, ` ` ` ` ` ` ` ` (
5.1 Jumlah Ismiyah (kalimat nominal) : selain fiil

Jumlah ismiyah adalah suatu kalimat yang unsur-unsurnya terdiri dari
mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata yang diterangkan, berupa isim
yang diletakkan di permulaan kalimat, dan kata itu berakhir dengan harakat
dhommah, sedangkan khobar adalah kata yang menerangkan hal-ihwal
mubtada (perhatikan tentang penjelasan mubtada).

Contoh:
Muhammad berdiri
- ' - - = -
Fatimah duduk

Gunung itu tinggi
` ` `
Air itu tawar
`
Pintu itu luas
` `
Jalan itu sempit
` ` `
Guru itu hadir
` ` `
Rumah itu megah
` ` `
Langit itu jernih
` `
Sumur itu dalam
` ` `
Bunga itu indah
` ` `
Siti seorang murid
` ` `
Air itu mengalir
`
29
Hujan itu sedang turun
` `
Ikan itu sedang berenang
` ` ` `
Daun itu sedang bergerak
` ` `
Api itu sedang menyala
` ` `
Bola itu melambung ke udara
` `


5.2 Jumlah Filiyah (kalimat verbal)
Jumlah filiyah adalah kalimat yang terdiri dari kata kerja/fiil dan
pelaku/fail. Failnya berfungsi sebagai subjek dan fiil sebagai predikat.
Contoh:
Penjahit itu sedang menjahit
`
Imam/pemimpin itu sedang berkhutbah
` ` `
Murid-murid itu sedang berbaris
` ` ' `
Kereta api itu telah berjalan

Hamid sedang bermain-main
` `
Anak lk itu sedang minum
` ` `
Orang yang tenggelam itu dapat diselamatkan
` `
Guru itu sedang menjelaskan
` ` ` `
Muhammad telah berdiri
` ` `
Fatimah telah duduk
`
Saya telah makan makanan itu
`

30
RANGKUMAN
Jumlah Ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, sedangkan jumlah
ismiyah terdiri dari fiil dan fail.

KEPUSTAKAAN
Assegaff, Hasan Taufiq. 1985. Bahasa Arab untuk Anda (Sistem modern), TA.
Surabaya: Lembaga Bahasa Arab
Yunus, Mahmud. 1985. Pelajaran Bahasa Arab, Jilid 3. Jakarta: PT Hidakarya
Agung


BAB VI
PEMBAGIAN FIIL

6. PEMBAGIAN FIIL
31
Fiil ( . ) adalah kata yang menunjukkan hal yang berhubungan dengan
pekerjaan, tetapi fiil bukan berarti kata kerja, sebab pada fiil tsb. terdapat pula kata
perintah.
Fiil dibagi menjadi 3 macam:
1) Fiil madhi ( ` ) yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan
waktu lampau.
2) Fiil mudhorik ( ` ` ) yaitu kata kerja yang menunjukkan
pekerjaan waktu sekarang dan akan datang.
3) Fiil Amar ( ` ) yaitu kata perintah.
Perhatikan contoh-contoh berikut.
` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` `
` ' ` ` ' ` `
` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` : ` ` ' ` :
` ` ` ` ` ` :
` ` ` ` ` ` `

- - ' (kosa kata)
Di atas

Ke

32
Ia telah menulis

Ia sedang menulis
` `
Tulislah
` `
Ia telah duduk

Ia sedang duduk
` `
Duduklah
` `
Ia telah pergi

Ia sedang pergi
`
Pergilah
`
Ia telah minum

Ia sedang minum
` `
Minumlah
` `
Pelajaran
` `
Bangku
`
Pedagang
`
Pasar
` ` '
Orang sakit
` `
33
Obat
`
Kursi
' `
Meja tulis
`
Hai


Pada contoh-contoh tadi terdapat kata-kata: , kata-
kata ini termasuk fiil madhi, dan kata-kata ` ` ` ` ` ` ` termasuk fiil
mudhorik, sedangkan kata-kata ` ` ` ` ` ` ` termasuk fiil amar.
Di dalam kamus bahasa Arab yang lengkap biasanya terdapat petunjuk cara
membentuk fii madhi menjadi mudhorik. Biasanya dengan membubuhkan tanda
petunjuk ( -- - -- - -- - ) yang ditulis di dalam kurung, atau kadang-kadang fiil
mudhoriknya langsung ditulis di dalam kurung.
Jika fiil madhi yang diberi tanda -- - maka fiil mudhoriknya berbentuk
` , dan jika fiil madhi , diberi tanda -- - maka fiil mudhoriknya berbentuk
, dan jika fiil madhi , diberi tanda -- - maka fiil mudhoriknya berbentuk
Di dalam kamus biasanya hanya dituliskan fiil madhinya saja, dan fiil mudhorik
hanya diberikan petunjuk cara membentuknya saja.
Tanda-tanda tsb. ( -- - -- - -- - ) adalah tanda-tanda untuk ain ( ) fiil,
yang merupakan radiks kedua dari belakang untuk fiil madhi maupun mudhorik.
Untuk pembentukan fiil-fiil tsb. perhatikanlah bagan-bagan berikut.
FIIL MADHI ) (
` ` ` ` `
` ` `
34
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` `FIIL MUDHORIK DENGAN WAZAN ) . . - , (
` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` `

` `


FIIL AMAR , ` ` ,
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

FIIL MADHI ) Q - = (
` ` ` ` `
` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
35
` ` ` ` `

FIIL MUDHORIK DENGAN WAZAN ) . . - , (
` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` `FIIL AMAR ) . . - , . (
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

FIIL MADHI ) - (
` ` ` ` `
` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` `


FIIL MUDHORIK DENGAN WAZAN ) J - J - - (
36
` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` `

FIIL AMAR ) - J J - - J - (
` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` `

Bagan-bagan di atas merupakan gambaran dari sebagian kecil proses
pembentukan kata lampau, sekarang, dan kata perintah.
Catatan:
Penggunaan fiil madhi yang subjeknya barbentuk mudzakkar dan muannats dapat
diperhatikan pada contoh-contoh berikut.
1) Guru itu (telah) menulis
` `
2) Dua orang guru itu (telah) menulis
`
3) Beb.orang guru itu (telah) menulis
` ` `
4) Guru pr. (telah) menulis
` `
5) Dua orang guru pr. (telah) menulis
` `
6) Beb.orang guru pr. itu (telah) menulis
` ` `
Kecuali itu dapat pula diperhatikan contoh berikut.
1) Guru pr. itu (telah) menulis untuknya
, ` , ` `
37
2) Burung itu telah makan darinya
, ` , ` ` ` `
3) Telah datang beberapa guru lk dan (lalu) pergilah
` ` ` `

RANGKUMAN
1) Fiil dibagi menjadi 3 macam: Fiil Madhi, Fiil Mudhorik, dan Fiil Amar.
2) Pembentukan fiil madhi, mudhorik, dan amar ditentukan oleh suatu
patokan/wazan tertentu dan ditentukan oleh perannya dalam suatu struktur
kalimat.


KEPUSTAKAAN
Assegaff, Hasan Taufiq. 1985. Bahasa Arab untuk Anda (Sistem modern), TA.
Surabaya: Lembaga Bahasa Arab
Yunus, Mahmud. 1972. Pelajaran Bahasa Arab, Jilid 3. Jakarta: PT Hidakarya
Agung

38
BAB VI
MUFROD, MUTSANNA, DAN JAMAK
- - _ - = _ - ` - .

6. MUFROD, MUTSANNA, DAN JAMAK ` ` ` ` `
6.1 Mufrod (bentuk tunggal/singularis) ` `
Ism mufrod dibagi menjadi dua macam, yaitu: bentuk mudzakkar dan
muannats. Bentuk mudzakkar adalah isim yang dipergunakan untuk jenis laki-
laki/maskulinum, sedangkan bentuk muannats adalah isim yang dipergunakan
untuk jenis perempuan/ femininum.
Perhatikanlah contoh berikut.
` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` `
` ` ` `
` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` `
` ` ` ` `

Arti kata-kata:
Berhenti
`
Rajin
` ` `
Guru pr

Tangkas
`
Menerangkan
` `
Tumbuh
` ` `
Petani pr

cerdas

39


Sibuk
` `

Kalimat-kalimat nomor (1) terdapat isim-isim:
` ` ` ` ` ` ` `
Lafal-lafal itu termasuk jenis mudzakkar, sedangkan lafal-lafal `
termasuk jenis muannats.
Khusus mengenai bentuk muannats memiliki tanda-tanda tertentu, antara
lain:
1) Di akhir kata terdapat huruf tak marbuthoh , - ` ` ` ,
2) Sebagai nama anggota tubuh yang jumlahnya berpasangan
3) Nama-nama orang wanita
4) Nama-nama kota dan negara
5) Nama-nama benda tertentu yang dikategorikan sebagai jenis wanita
(1) Tak marbuthoh di akhir kata:

Guru wanita

Dokter wanita
`
Insinyur wanita
`
wartawati
` `
Penulis wanita


(2) Anggota tubuh yang berpasangan

Tangan
`
Telinga

40
Mata
` `
Kaki
` `

(3) Nama-nama wanita

Maryam
` `
Zainab
` `
Hindun
` `
Salma

Haritsah
`

(4) Nama-nama kota dan negara

Madinah
`
Makkah

Jakarta
`
Surakarta
` `
Arab Saudi
` ` ` ` `
Mesir
`
Indonesia
` ` ` ` `
Cina
` `

(5) Nama-nama benda yang termasuk muannats:
41

Matahari
` `
Langit

Bumi
` `
Angin
` `
Pasar
` ` `
Jalan
` `

Contoh penggunaan dalam kalimat:
Mobil itu berharga
` `
Bunga itu indah
` ` `
Murid pr itu rajin
` ` ` `
Tangan itu kuat
` `
Telinga itu besar
`
Mata itu tinggi nilainya
` ` `
Kaki itu panjang
` ` `
Hindun wanita yang baik
` `
Fatimah gadis yang cantik
`
Maryam rajin
` ` ` `
Bandung ibu kota Jawa Barat
` ` ` ` `
42
Jakarta ibu kota Indonesia
` ` ` ` ` `
Indonesia negara yang luas
` ` ` ` `
Pasar itu ramai
` '
Jalan itu lurus
` ` ` ` `
Langit itu bersih
` `
Bumi itu bulat
` ` ` ` `
Matahari itu terbit
` `
Angin itu berhembus
' ` ` `
Api menyala
` ` `
Bahasa Indonesia
` ` ` ` `
Negara Indonesia
` ` ` `
Bangsa Indonesia
' ` ` ` `

Kecuali itu, bentuk jamak untuk selain manusia dalam pembuatan kalimat
diperlakukan seperti manusia. Misal:
Pohon-pohon itu tinggi
` `
Buku-buku itu tebal
` ` `
Beb. bangku itu baru
` `
Beb. sekolah itu libur
` `
Jm
`
- Tg

43
Jm
`
- Tg
`
Jm

- Tg
`
Jm

- Tg
`
Selanjutnya perhatikan pembahasan tentang jamak
7.2 Mutsanna ` `
Bentuk mutsanna/dualis dibuat dengan menambahkan ( .. ' ) dalam kasus
nominatif/ marfu, dan menambahkan ( .. , ) dalam kasus akusatif/manshub dan
genitif/majrur. Selanjutnya perhatikan contoh berikut.
Dua mahasiswa itu baik

Dua mahasiswi itu baik

Dua guru lk itu rajin
` `
Dua guru pr itu rajin
` `
Rumah itu indah
` ` `
Dua rumah itu indah
` `
Sebuah rumah orang itu
` ` ` `
Dua rumah orang itu
` ` `
Sebuah pintu rumah orang itu
` ` ` `
Dua pintu dari dua rumah itu
` ` `
Dua anak pr menteri itu
` `
Rumah kedua anak pr menteri itu
` ` ` ` `
44
Dua rumah itu bersih-bersih
` `
Saya membeli dua buah pena
` ` ` `
Ia memukul dua ekor anjing
` ` `
Dua ekor anjing itu dipukulnya
` ` ` `
Dari contoh-contoh tersebut dapat diketahui perbedaan penggunaan bentuk
mutsanna dalam kasus nominatif, akkusatif, dan genitif.

7.3 JAMAK ` `
Secara garis besar bentuk jamak dibagi menjadi 3 macam:
1) Jamak Mudzakkar Salim
2) Jamak Muannats Salim
3) Jamak Taksir/Mukassar
Jamak mudzakkar salim yaitu jamak jenis laki-laki yang praktek
penggunaannya di dalam kalimat dengan menambahkan:
(1) bentuk ( ... ) untuk kata yang berkedudukan marfu di dalam kalimat
atau kasus nominatif
(2) bentuk ( . .. , ) untuk kata yang berkedudukan manshub/kasus akusatif dan
majrur/genitif di dalam kalimat
Perhatikan contoh berikut.
Kami murid yang rajin
` ` ` ` ` ` `
Beb. guru lk saleh-saleh
` ` ` ` `
Beb. pembantu lk baik
` ` ` `
Beb. penulis itu sedang beristirahat
` ` ` ` `
Beb. raja itu sedang hadir
` ` ` ` `
45
Saya senang kepada guru-guru lk itu
` '
Ia lk telah melihat beb. raja itu
`
Hasan memerintah kepada pembantu-pembantu
itu
` ` ` `
Ia pr bertanya kepada penulis-penulis itu
` `
Di dalam kalimat-kalimat di atas terdapat kata-kata jamak yang
mempergunakan bentuk ( ... ) seperti ` ` ` ` ` ` . dsb. dan juga
mempergunakan bentuk ( . .. , ) seperti ... ` ` dsb.
Jamak Muannats Salim yaitu bentuk jamak untuk jenis perempuan yang
huruf terakhirnya bertanda tak marbuthoh, dalam pembentukan kalimat dengan
menambahkan ( ... ' ) atau ( ... ' ).
(1) bentuk ( ... ' ) untuk kasus nominative
(2) bentuk ( ... ' ) untuk kasus akusatif dan genitif
Perhatikan contoh-contoh berikut.
Beb. guru pr itu rajin
` ` ` `
Ratu-ratu hadir
` `
Beb. pembantu pr baik
` `
Beb. orang pr beriman itu saleh
` ` ` `
Beb. dokter pr itu cerdas
` ` `
Beb. gadis itu cantik
` ` `
Siti memerintah kepada para pembantu pr itu
` ` ` `
Kami murid-murid pr yang rajin
` ` ` ` ` ` `
46
Beb. pr yang hadir itu sedang beristirahat
` ` ` `
Beb. pedagang pr itu pergi ke pasar
` ' ` `
Saya membeli beb. Penggaris
` ` ` ` `
Beb. mobil itu baru
` ` ` `
Jamak taksir adalah bentuk jamak yang dibentuk dengan cara mengubah
atau menambah huruf tertentu pada kata yang dibuat jamak itu. Jamak taksir
sering pula disebut jamak mukassar dapat dikelompokkan berdasar suatu patokan
wazan tertentu, yang di sini hanya akan diperkenalkan sebagian saja.
1) WAZAN '
ARTI

Anak lk
` ` `
Kasur
` ` `
mulia
` ` ` `
Kanak-kanak

Hujan
` ` `
Waktu
` ` `

2) WAZAN ,
ARTI

Laut
` ` ` ` ` `
Singa
` ` ` `
47
Saksi
` ` ` ` `
Hak, benar
` ` `
Hati
` ` `
Tentara
` ` ` ` ` `
Raja
` ` ` `

3) WAZAN '
ARTI

Orang lk
`
Besar
` ` `
Tiang
` ` `
Pasir
`
Gunung

Tombak
` ` ` `
Anjing
` `

4) WAZAN .
ARTI

Buku
` ` `
Kota
` ` `
48
Lembaran
` ` ` `
Tuli
` '
Kapal
` ` `

5) WAZAN .
ARTI

Kaki
` ` `
Hasta
` `
Pelupuk mata
` ` `
Jiwa
` `
Bulan
` ` ` `

6) WAZAN `
ARTI

Orang syahid
` ` `
Pelopor
` ` `
Orang bijak
` ` `
Menteri
` ` `
Pemerintah
` `
Cendekiawan
` ` `
49
Fakir
` `


7) WAZAN `
ARTI

Teman
` ` `
Nabi
`
Kerabat
` `
Orang kaya

Orang mulia
` `

8) WAZAN . ' '
ARTI

Jalan
`
Bintang
` `
Kaidah
`
Tempat naik
` `
Permata
` `

9) WAZAN . , ' '
ARTI

50
Pinggan
` `
Koper
` ` ` ` `
Babi
` ` ` `
Tempat lilin
` ` `
Sultan
` `

10) WAZAN `
ARTI

Kuda
` `
Negeri
` `
Tongkat
` ` `
Dinding
` ` `

RANGKUMAN
1) Bentuk mufrod dibagi menjadi dua yaitu mudzakkar dan muannats, yang
masing-masing memiliki ciri yang khas
2) Mutsanna adalah kata yang mempunyai arti dua, dengan ditandai penambahan
bentuk ( ... ' ) dan ( ... , )
3) Bentuk jamak dibagi menjadi 3 macam, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak
muannats salim, dan jamak taksir

KEPUSTAKAAN
Assegaff, Hasan Taufiq. 1985. Bahasa Arab untuk Anda (Sistem modern), TA.
Surabaya: Lembaga Bahasa Arab
51
Yunus, Mahmud. 1972. Pelajaran Bahasa Arab, Jilid 3. Jakarta: PT Hidakarya
AgungBAB VIII
MAFUL BIH DAN BELAJAR MEMAHAMI BACAAN
8. MAFUL BIH DAN BELAJAR MEMAHAMI KALIMAT
8.1 Maful Bih , ` ` (
Di dalam susunan kalimat bahasa Indonesia, maful bih dapat disamakan
dengan objek, yaitu kata yang berkedudukan sebagai manshub atau kasus
akkusatif. Harakat akhir kata itu bertanda fathah atau fathah tanwin. Perhatikan
contoh-contoh berikut.
Guru menulis surat
` `
Fatimah membersihkan kamar
` `
Anak lk itu menutup pintu
`
Salim membaca makalah
`
Kuda minum air
` `
Wartawan menulis berita
` `
Sastrawan menulis syair
` ` `
Petani memetik padi
` `
Murid mengendarai sepeda
`
52
Diwajibkan kamu berpuasa
` ` ` `
Qorik (pembaca) itu membaca Quran
` `
Kucing memakan daging itu
`
Hamid minum susu
`
Siti minum kopi
` ` ` `
Pedagang menjual pakaian
` `
Ia belajar bahasa Arab
` `
Ia bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia
` ` ` ` ` `
Kami belajar bahasa Inggris
` ` ` `
Saya tidak paham Bhs. Belanda
` ` ` ` ` `
Saya belajar Bhs. Jawa
` `


8.2 Belajar Memahami Bacaan
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` . ` ` ` ` . ` `
` ` .
` ` ` ` . ` ` ` . ` ` . ` ` ` ` `
. ` ' .
53
1 , ` , , `
` ` .
2 , ` ` ' ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` .
3 , ` ` ` ` ' ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` .


PERCAKAPAN
PEMERIKSAAN PASPOR

` `
Di manakah paspor Anda?
`
Ini (dia) pasporku.
` ` ` ` ' .
Aku jamaah haji dari Indonesia

` `
Apakah Anda
54
dapat
bercakap-
cakap dengan
bahasa Arab?
Kau (lk.)

Indonesia


`
Inggris

Kau (pr.)

Jerman


`
Belanda

Dia (lk)
`
Perancis


`
Jepang

Di (pr)


`
Saya` ` `
Ya, aku dapat bercakap-cakap sedikit
`
dengan fasih
` ` `
Ya, akan tetapi (aku dapat berbicara)
tapi sangat sedikit
` `
Ya, aku dapat berbicara dengan bahasa
tersebut
` ` ` ` `
Jika aku berbicara dengan bahasa itu
(Arab) aku banyak kesalahan.
` `
Siapa nama Anda?
55
` ` ` ` ` `
Namaku Hartono
` ` `
Siapakah nama syeh Anda?
` ` ` ` `
Nama syehku Hasan Abdullah
` `
Dari manakah Anda?
` ` ` ` `
Saya dari Indonesia
`
Silakan duduk!
` `
Terima kasih, pak.
` ` ` `
Berapakah umur Anda?
` ` ` ` ` ` `
Umur saya 45 tahun.
` ` `
Anda sudah menikah?
` `
Ya, sudah menikah.
` `
Tidak/ belum, saya masih bujang.
` `
Anda bekerja di mana?
` `
Saya bekerja di bank.
` ` `
Apa pekerjaannya?
` `
Ia bekerja sebagai pedagang.
` . ` .
Ya, saya pedagang.
` ` `
Di manakah pekerjaan Anda?
(kesibukan Anda) pr.
56
` ` ` `
Saya bekrja di Rumah sakit.
` `
Pabrik` ` ` ` ` ` `
Saya dokter

` ` `
Insinyur


Kuli/ buruh

`
Penjahit

`
Petani

` `
Pegawai

` `
Pelukis

`
Tukang cukur

` `
Tentara

` `
Polisi

`
Sopir

` , ,
Mahasiswa

` ` ` `
Guru/ dosen


` `
Apakah kopor ini milikmu?
57
` `
Semua kopor ini milikku
`
Apakah saya perlu menbuka semua
kopor?
` ` :
Ya, bukalah!
` ` ` `
Apakah kopor Anda sudah dipriksa?
` ` ` ` `
Ya, koporku sudah diperiksa semuanya,
ini tandanya (suratnya)
` ` ` ` `
Apakah pemeriksaan telah selesai?
` ` `
Ya, sudah selesai.

Dengan apa Anda datang?
` ` ` `
Saya datang dengan pesawat Garuda.
` ` ` `
Berapa ongkos mengangkat barang-
barang ini?
`
Hanya 2 real

Semua gratis!
` ` `
Bolehkan kami meminta kembali
paspor saya?
` ` ` `
Ya, boleh.
` ` ` ` `
Bolehkan saya beristirahat?
` ` ` `
Ya, boleh.
58


BAB IX
KATA BILANGAN
-' -

1

2

2

3

3

4

4

5

5
`
6

6

7

7

8

8
59

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

20

50
100

-' -
1. -' - yaitu kata bilangan.
2. Angka belasan antara satuan dan puluhan tidak boleh dirangkaikan dengan
. biasanya berlawanan dalam -- dan --,- , serta biasanya sama-sama
dibaca --- . contoh:
-= --= : 15
-= -= : 15
3. angka dua dalam belasan biasanya ,- nya dihilangkan. Contoh:
: '-` -= 12
-= '--`: 12

dan kadang-kadang -' nya ditulis dengan .
demikian juga angka satu .
contoh:
:12
: 11
11
60

4. cara mempergunakan angka untuk banyaknya suatu benda, biasanya kata
bendanya disebut setelah angkanya, dan berlawanan dalam -- dan --,- nya.
a. kalau kata bendanya tiga sampai sepuluh biasanya disebut _-= dan dibaca
=
b. kalau kata bendanya sebelas ke atas, biasanya disebut -- dan dibaca ---

5 hari
`
5 bulan
` ` `
5 tahun
` `
15 hari
` `
15 bulan
` ` `
15 tahun
` `
5 buku tulis
`
15 buku tulis
`
5 buah-buahan
` `
15 buah-buahan


5. Rangkaian kata satuan dengan puluhan beserta ratusan dan seterusnya
biasanya dirangkaikan dengan dan angka satuannya disebut di depannya.
Contoh:

55
` ` ` `
61
115
`
125
` ` ` `
175
` ` ` `
250
` ` `
500
` `
1.900
` ` `

Dan kadang-kadang puluhan dibaca
25
` ` ` `
75
`
150

200


6. angka satuan apabila dirangkaikan dengan puluhan, ratusan, dan ribuan,
biasanya berlawanan dalam dan ` nya.
Contoh:
25

75

150

200


62
7. Angka ribuan dari tiga sampai sepuluh biasanya ribuannya disebut dan
dibaca . dan sebelas ribu ke atas, ribuannya disebut dan dibaca
dan kadanga juga boleh dibaca .

Contoh:
5.000
`
15.000
`
25.000
` ` `

8. untuk angka seterusnya biasanya disesuaikan dnegan bahasa Internasional.
Contoh:
1.000.000 Juta
` `
1.000.000.000 Millyard

1.000.000.000.000 Biliyun
` `
1.000.000.000.000.000 Trilyun
` `

9. yaitu bilangan pecahan.
2/3

1/2
` `

`
1/3

4/5
` `
1/4
` ` `
5/6
` `
1/5
` ` `
63
6/7
`
1/6
` ` `
7/8
`
17
` ` `
8/9

1/8
` `
9/10

1/9
` ` `
10/10

1/10
` ` `

10. Untuk bilangan pecahan selanjutnya biasanya disesuaikan dengan
bahasa internasional.
Contoh:
15%
-
25%
-
35%
-
50%
-
75%
-
95%
-
100%
-


11. Angka enam dan sebelas pada angka tingkatan atau jam ada perubahan;
perhatikan angka-angka di bawah ini.
Jam 1.00
- `
Jam 02.00
- `
64
Jam 03.00
- `
Jam04.00
- `
Jam05.00
- `
Jam06.00
- `
Jam07.00
- `
Jam08.00
- `
Jam09.00
- `
Jam10.00
- `
Jam11.00
- ` `
Jam12.00
- ` `
Jam 6.15
- ` ` ` `
Jam11.30
- ` ` `
Jam 11.45
- ` ` ` `
Jam 1.10
- ` `
Jam 4.45
- ` ` ` ` ` `
Kelas I
- `
Kelas II
- ` `
Kelas III
- ` `
Pelajaran ke IV
- ` ` `
65
Pelajaran ke VI
- ` ` `


` ` ` `
(Bilangan Berulang)

Satu-satu

Enam-enam

Dua-dua

Tujuh-tujuh

Tiga-tiga

Delapan-
delapan

Empat-empat

Sembilan-
sembilan

Lima-lima

Sepuluh-
sepuluh


Tersesat di jalan

.
Nabi bersabda: Allah menolong hamba-Nya, selama hamba
itu mau menolong saudaranya.
66


Saya minta pertolongan

Pergilah dengan jalan kaki
`
Beloklah ke kanan

Jalan terus


Trafic light
`
Beloklah ke kiri

Jalan simpang

Pojok

Perempatan

Dilarang belok
berputar

Pertiga

Kemudian
, ,, , , ,, ,
7
MAA ACI MAA ACI MAA ACI MAA ACI

Utara
Timur laut '-- barat laut
) - '-- ( -= '--


Timur barat
- =

Tenggara selatan barat daya
- ,-= ,-= -= ,-=
Kanan

Di samping

Kiri

Di atas

Di muka

Di atas

Di belakang

Di bawah

Di belakang

Di dalam, ke

(Bahan kursus bahasa Arab di UP2B oleh: Dr. Sangidu, M. Hum.)
68