Anda di halaman 1dari 12

KURIKULUM ABAD 21

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pembelajaran abad ke-20


Dipimpin guru Arahan langsung Pengetahuan Kandungan Kemahiran asas Teori Kurikulum Individu Bilik darjah Pentaksiran sumatif Belajar untuk sekolah

Pembelajaran abad ke-21


Dipimpin guru Arahan langsung Pengetahuan Kandungan Kemahiran asas Teori Kurikulum Individu Bilik darjah Pentaksiran sumatif Belajar untuk sekolah Berasaskan murid Pembelajaran kolaboratif Kemahiran Proses Pemikiran Aras Tinggi Praktikal Kemahiran hidup Berkumpulan Komuniti Pentaksiran formatif Belajar untuk kehidupan

Keseimbangan

sekolah harus menyediakan peluang pendidikan dengan kurikulum berasaskan projek yang autentik dengan keadaan kehidupan sebenar, melibatkan murid menangani dan menyelesaikan masalah kehidupan sebenar serta isu yang penting dalam kehidupan sejagat. Pendidikan yang diberikan harus meningkatkan pengetahuan dan kreativiti murid dan pada masa yang sama membolehkan murid berfikir, menaakul, membuat keputusan yang bijak, bekerja sebagai ahli pasukan dan melihat perhubungan dan perkaitan antara ilmu yang dipelajari merentas kurikulum.

Standard kemahiran
Kreativiti & Inovasi Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Komunikasi & Kolaborasi Kemahiran belajar & Inovasi Literasi Maklumat Literasi Media Literasi Teknologi Maklumat & Komunikasi)
Kemahiran Teknologi Maklumat, Komunikasi & Media

Kemahiran hidup & kerjaya

Mata pelajaran teras dan tema Abad ke-21

Kebolehsuaian & fleksibel Mempunyai inisiatif dan terarah kendiri Kemahiran sosial dan antara budaya Produktiviti & akauntabiliti Tanggungjawab dan kepimpinan

Kurikulum
Standard & Pentaksiran

Pembangunan Profesional
Persekitaran Pembelajaran

Menggunakan teknologi untuk mengakses, mengurus, mengintegrasi dan menilai maklumat, menjana maklumat baru dan berkomunikasi dengan orang lain

Kandungan bagi Abad ke-21


Kurikulum Teras + Tema
Kesedaran global Literasi kewangan, ekonomi, perdagangan dan keusahawanan Literasi sivik Kesedaran Alam Sekitar Kesedaran tentang aspek kesihatan & kesejahteraan

Kemahiran belajar abad ke-21


Kemahiran Maklumat & Komunikasi Literasi maklumat & media Kemahiran berkomunikasi Kemahiran Berfikir Dan Menyelesaikan Masalah Pemikiran kritikal dan Bersistem Penyelesaian Masalah Kreativiti & Semangat Meneroka Kemahiran Interpersonal & Arah Kendiri Kemahiran Interpersonal dan Kolaborasi Arah Kendiri Akauntabiliti & adaptasi Tanggungjawab Sosial

Perubahan kepada hasrat pendidikan


Konteks pembelajaran baru membawa perubahan kepada apa yang dijangkakan melalui pendidikan dan ini melibatkan:
Kebolehan berkomunikasi Kebolehsesuaian untuk berubah Kebolehan bekerja dalam pasukan Kesediaan menyelesaikan masalah Kebolehan menganalisis dan mengkonsepsikan Kebolehan membuat refleksi dan menambah baik Kebolehan mengurus kendiri Kebolehan mencipta, membuat inovasi dan mengkritik Kebolehan untuk belajar sepanjang hayat Kebolehan untuk mahir dalam pelbagai bidang (cross specialist )

Kurikulum yang direkabentuk menuntut kita untuk membuat pilihan tentang apakah yang penting pada masa kini bagi membantu pelajar untuk masa depan mereka.

Why are 21st century skills so important?


There are new 21st Century Contexts
Global Competition Global Cooperation Information Growth

More Jobs & Careers


Service Economy

Are our students ready?


Are our students critical thinkers and problem solvers? Are our students globally aware? Are our students self-directed?

Are our students good collaborators?

CIRI-CIRI INSAN MURID YANG DIHASRATKAN

Berupaya Membuat Hubung-kait Berkemahiran

Menyoal Berdikari

Yakin mengambil risiko Dahagakan ilmu

Tidak berputus asa

Kritikal

Kreatif

Berani Mencuba

Ingin tahu
Menjana idea

Menguasai kemahiran literasi mampu mencorak Membuat inisiatif Berkeperibadian tinggi Fleksibel

Bijak berkomunikasi

Mendengar dan membuat refleksi

Mampu bekerja dengan orang lain


Mampu berfikir sendiri Membuat perubahan

berintegriti

Belajar dari kesilapan

Semangat sentiasa boleh