Anda di halaman 1dari 22

1.

0 PENGENALAN

Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan pada tahun 1983 dengan menggunakan nama Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Pada tahun 1993, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan. KBSR disemak semula pada tahun 2003 kerana dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). KBSR (semakan) telah digubal semula menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).

Transformasi kurikulum persekolahan merupakan usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum yang sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke 21. Dalam proses transformasi kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia telah membuat penanda aras dengan kurikulum negara maju bagi memastikan kurikulum persekolahan

kebangsaan setanding dengan pendidikan global. Walaupun berlakunya transformasi dalam kurikulum , Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Malahan juga, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) juga masih mengekalkan prinsip KBSR dengan mempunyai penambahbaikan iaitu menggunakan pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, pendidikan sama rata untuk semua murid serta pendidikan seumur hidup.

Dalam kerja kursus ini, konsep 5P adalah difokuskan bagi menganalisi perbezaan yang terdapat dalam KBSR dan juga KSSR. Aspek yang terdapat difokuskan ialah konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian.

2.0 KONSEP BERSEPADU 5P DALAM KBSR 2.1 Asas Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran KBSR

KONSEP 5P KBSR

Penggabungjalinan

Penyerapan

Pengayaan

Pemulihan

Penilaian

(i)

Menghasilkan pengajaran dan secara bersepadu dan menyeluruh

pembelajaran

(ii)

Membantu para guru dalam merangka strategi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang menarik.
Rajah 1: Konsep Bersepad\5P dalam KBSR 2

2.1.1

Penggabungjalinan dalam KBSR

PENGGABUNGJALINAN

DEFINISI
sesi P&P yang menggabungkan aspek bidang kemahiran dan bahan pengajaran diajar secara tidak berasingan.

TUJUAN
Kemahiran dapat dikuasai secara serentak. Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan. Berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi. Aktiviti melibatkan pelbagai kemahiran dan ramai pelajar.

BENTUK PRINSIP
Mudah ubah, bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai. Guru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungjalinkan. Kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan baik. Berdasarkan kebolehan dan pencapaian pelajar.

Kemahiran

Bahan
Rajah 2: Penggabungjalinan dalam KBSR 3

Aktiviti

2.1.2

Penyerapan dalam KBSR

DEFINISI/KONSEP

PENYERAPAN

Proses penyebatian dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar.

UNSUR PENYERAPAN

ILMU PENGETAHUAN TUJUAN


Aspek kini boleh membantu murid untuk : Menambahkan kefahaman dan kemahiran untuk mematuhi arahan Membentuk sikap ingin menambahkan ilmu pengetahuan Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang mereka minat Memupuk corak pemikiran yang terbuka dan sentiasa ingin tahu Membentuk pemikiran yang rasional, logik, objektif, dan positif Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang diminati. Membantu murid menguasai pengetahuan tentang penggunaan perbendaharaan kata, pemilihan laras bahasa, tatabahasa, kegunaan intonasi, dan perlakuan bukan bahasa yang lain mengikut konteks Memahami dan menerima serta mengamalkan aspek nilai yang sesuai untuk perkembangan diri Menguasai dan mengamalkan tingkahlaku yang bersesuaian dan diterima oleh rakan sebaya dan masyarakat. 4 Pelbagai karya sastera seperti pantun, syair dan sajak. Pengetahuan am seperti hal ehwal semasa dan hal ehwal dalam negeri. Hal ehwal budaya, warisan dan kemasyarakatan

NILAI MURNI
Boleh diterapkan dengan berbagai bagai cara sepanjang pengajaran dan secara terancang. Strategi utama untuk pembinaan nilai. Nilai murni tidak dinyatakan terus, tetapi boleh disampaikan secara terancang dalam pengajaran dan pembelajaran

KEWARGANEGARAAN
Penyerapan unsur patriotik dalam pengajaran Bahasa Melayu Mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat setia akan negara Malaysia Aktiviti ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara

PERATURAN SOSIO-BUDAYA
Peraturan sosio budaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia Peraturan sosio budaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia.

KEMAHIRAN BERNILAIAN TAMBAH


Penyerapan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran bahasa bagi membolehkan pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran itu dalam dunia sebenar pelajar Antara kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan dan kecerdasan pelbagai.

Rajah 3: Penyerapan dalam KBSR

2.1.3

Pengayaan dalam KBSR

PENGAYAAN

KONSEP Sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid mengembangkan sifat ingin tahu, semangat berdikari, daya kreatif dan semangat kepemimpinan

OBJEKTIF Menggunakan kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran tertentu Melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik dan mencabar kebolehan mereka Melahirkan daya cipta melalui pemikiran dan kegiatan serta kebolehan untuk menilai sesuatu hasil kerja sendiri Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan terhadap pelbagai bahan dan sumber pengetahuan Berminat untuk belajar sendiri dan berdikari untuk membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup.

AKTIVITI
Menggunakan daya usaha sendiri Memberi penekanan kepada aktivti yang bersifat kreatif dan eksperimental Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah Memberikan peluang bagi mengembangkan sifat kepimpinanan sosial Rajah 4: Pengayaan dalam KBSR 6

2.1.4

Pemulihan dalam KBSR

PEMULIHAN
TAKRIF DAN KONSEP
Merupakan langkah khas yang guru lakukan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira (3M). Program ini dilaksanakan selepas masalah pembelajaran dikesan dan dikenalpasti. Murid didedahkan dengan aktiviti yang mengikut kemampuan menguasai sesuatu kemahiran supaya jurang perbezaan antara mereka dengan murid lain dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali.

OBJEKTIF

Antara objektif strategi pemulihan ini adalah untuk membolehkan murid: Menguasai kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti yang sesuai dengan mereka Mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental individu Mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru Mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke taraf yang lebih maju Mendapat peluang yang sama dengan melibatkan diri dalam aktiviti sosial sama ada di dalam atau di luar bilik darjah Membina, memperoleh dan mengembangkan sikap percayakan diri sendi dan berdikari

AKTIVITI

Pengajaran individu

Pengajaran kumpulan kecil

Pengajaran kumpulan besar

Pengajaran bimbingan rakan sebaya

Pengajaran kolaboratif

Pengajaran individu guru akan membimbing murid bagi mengatasi masalah yang dihadapi dengan alat bantuan yang sesuai Pengajaran kumpulan kecil pula, guru akan membimbing murid yang berada dalam kelompok kumpulan yang sama dan mempunyai masalah yang sama tetapi mendapat perhatian secara individu dari guru. Rajah 5: Pemulihan dalam KBSR

2.1.5

Penilaian dalam KBSR

PENILAIAN

TAKRIFAN DAN KONSEP


Satu proses atau aktiviti yang sistematik untuk memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu

JENIS - JENIS

UjianFormatif
Penilaian yang dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaransecara formal dan tidak formal

UjianSumatif
Ujian yang diberikan pada akhir sesuatu kursus atau akhir penggal atau semester

PORTFOLIO

Jenis jenis portfolio

Portfolio Kerja Harian

Portfolio Hasil Terbaik 9

Portfolio Dokumen

MELALUI PEMERHATIAN
Pelaksanaan proses pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian. Antaranya ialah: Kualiti pemerhatian Bentuk perancangan Jenis jenis pemerhatian

Rajah 6: Penilaian dalam KBSR

10

2.2 Konsep Bersepadu 5P dalam KSSR 2.2.1 Asas Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran KSSR

Penggabungjalinan

Penyerapan

Penilaian

Pemulihan

Pengayaan

Rajah 7: Konsep 5P dalam KSSR 11

2.2.2

Penggabungjalinan dalam KSSR

PENGGABUNGJALINAN

Definisi/Konsep
Berlaku antara kemahiran berbahasa dariapada bidang yang berlainan (interbidang) dengan kemahiran berbahasa dalam bidang yang sama (intrabidang). Aspek tatabahasa, kosa kata dan peribaha juga digabungjalinkan agar beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak

Unsur - Unsur

Kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis boleh digabungkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Contohnya: kemahiran berbahasa mendengar dan bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran berbahasa membaca Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dengan kemahiran: Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Prinsip

Mudah ubah, bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai Pencangan dibuat bagi memfokuskan kemahiran

Kepekaan guru tentang penggabungan kemahiran adalah penting Berpandukan kebolehan dan pencapaian murid

Rajah 8: Konsep penggabungjalinan dalam KSSR 12

2.2.3

Penyerapan dalam KSSR

PENYERAPAN

Definisi/Konsep Proses menyerapkan pelbagai ilmu, nilai murni dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu Unsur - Unsur Semangat patriotik yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu

Ilmu yang terdiri daripada pelbagai tema diserapkan dalam isi pelajaran Bahasa Melayu

Kemahiran bernilai tambah yang sesuai dengan hasil pembelajaran diserap masuk dalam pengajaran.

Kemahiran berfikir seperti mencirikan, mengelaskan, membuat kaitan dan perhubungan diserapkan selari dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis

Rajah 9: Konsep penyerapan dalam KSSR

13

2.2.4

Penilaian dalam KSSR

PENILAIAN

suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran.

Elemen Nilai Tambah

Kreativiti dan inovasi

TUJUAN Keusahawanan
Bagi memastikan tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid Penentuan tindakan pemulihan atau pengayaan kepada Memastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. Mengetahui tahap pencapaian, kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Nilai tambah ini bertujuan untuk memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan yang holistik, berpengetahuan, berfikiran kreatif, kritis dan berinovasi, berkemahiran tinggi serta berkeperibadian mulia.

Rajah 10: Konsep Penilaian dalam KSSR 14

2.2.5

Pemulihan dalam KSSR

PEMULIHAN

KONSEP Merupakan program khas untuk tambahan bagi memenuhi keperluan kanak kanak yang menghadapi masalah pembelajaran seterusnya membentuk murid yang normal seperti murid yang sebaya dengannya.

OBJEKTIF Langkah khas untk membantu muridmurid

menghadapi masalah pembelajaran di sekolah sekolah Kegiatan pemulihan biasanya dilakukan dalam tempoh masa yang pendek Khususnya untuk mengatasi kelemahan kanak kanak dalam mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Rajah 11: Konsep Pemulihan dalam KSSR

15

2.2.6

Penggayaan dalam KSSR

PENGGAYAAN

DEFINISI
Aktivti aktiviti tambahan kepada aktiviti aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan sama ada dalam atau luar waktu sekolah Mengandungi unsur unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta

mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari

AKTIVITI
Sebagai guru, beberapa perkara perlu diambil kira semasa perancangan aktiviti pengayaan. Contohnya: Menggunakan daya usaha sendiri Membuat kerja sendiri dan hasilan sendiri Memberikan peluang untuk membentuk sifat kepimpinan sosial Pembacaan luas digalakkan Aktiviti ynag bersifat kreatif dan eksperimental digalakkan Kaedah dan organisasi mudah ubah digalakkan

PROGRAM

Kerja projek

Pembelajaran ases kendiri Rajah 12: Konsep Penggayaan dalam KSSR 16

Bacaan tambahan

2.3 Banding Beza KBSR dan KSSR

Aspek Bentuk

KBSR

KSSR

Linear berasaskan 3 bidang: Komunikasi Manusia dan alam

Modular berasakan 6 tunjang: Komunikasi Kerohanian, sikap & nilai Kemanusiaan Perkembangan fizikal & estika Sains dan teknologi Keterampilan diri

kelilingnya perkembangan diri individu

Organisasi

Tahap 1 (Tahun 1, 2 & 3) dan Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan Tahap II ( Tahun 4, 5 & 6) Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan

Tahap 1 (Tahun 1, 2 & 3) dan Modul Teras Asas, Modul Teras Tema & Modul Elektif Tahap II ( Tahun 4, 5 & 6) Mata pelajaran Teras & Elektif

Kandungan Pedagogi

Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut: Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Secara Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Akses 17 Pembelajaran Masteri

Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Berasaskan Pengajaran

Kajian Masa Depan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Secara

Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar Peruntukan Masa Kaedah Pentaksiran

Belajar Cara Belajar

Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif Dijalankan secara berterusan untuk mengesan pencapaian pembelajaran Bersifat autentik dan holistik perkembangan murid dan dalam

Bahan

Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Buku Teks

Dokumen Kurikulum Standard Kandungan Standard Pembelajaran Buku Teks

Pengurusan Kurikulum

Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat.

Rajah 13: Banding beza KBSR dan KSSR

18

KONSEP 5P : CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEMA TAJUK KESELAMATAN CERMAT SEBELUM SELAMAT

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.3

Membaca

dan

memahami

ayat

daripada

pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat : i. Memahami dan memberi respons secara lisan terhadap bahan yang ditayang dengan berhemah. ii. Membaca sekurang-kurangnya tiga ayat mengikut arahan guru dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Memahami dan menulis sekurang-kurangnya tiga jawapan yang betul dalam bentuk ayat mudah dengan ejaan yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM EMK

i. / ii.

Ilmu : Pendidikan Moral, Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Muzik, Matematik Nilai : Prihatin, Mematuhi peraturan, Tolong-menolong,

Bekerjasama iii. iv. Peraturan sosiobudaya : Berhemah KBT : Kemahiran berfikir, Kemahiran teknologi maklumat dan komputer, Kajian masa depan, pembelajaran konstruktivisme, kreatif dan inovasi 19

v.

EMK : Teknologi maklumat dan komputer

SISTEM BAHASA MEDIA

Kata tanya Video panduan keselamatan, audio lagu dan iringan, petikan dialog, lembaran kerja

AKTIVITI Langkah 1

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

1. Murid ditunjukkan tayangan video dan Peraturan mereka bergilir-gilir meneka tajuk berhemah KBT : borang mengenai

sosiobudaya

: Tayangan video Lampiran 1

yang akan dipelajari. 2. Murid diberi

Kemahiran berfikir,

untuk Kajian masa depan tayangan

melengkapkan video.

3. Murid diminta memberi pandangan tentang video dan impak pada masa akan datang daripada topik video yang telah ditayangkan. Langkah 2 1. Murid diminta mengenali papan tanda, Ilmu : Pendidikan Moral, Lampiran 2 Lampiran 3

menulis namanya di tempat kosong Pendidikan Muzik

yang diberi dan mencari perkataan di Nilai : Bekerjasama, Tolong- Lampiran 4 dalam kotak huruf mengikut petunjuk menolong yang diberi oleh guru. 2. Murid diberi gambar-gambar yang berlainan dan diminta mengenalpasti bahagian gambar serta menulis KBT : Kreatif dan inovasi Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Tayangan lagu

nombor dan huruf yang betul secara berkumpulan. 3. Murid-murid mendengar lagu dan

menyanyi dengan iringan muzik tanpa 20

suara berserta pergerakan tangan yang dicipta sendiri.

Langkah 3 1. Murid diberi petikan dialog dan Ilmu : Matematik, Tolong- Petikan dialog menolong Kuiz komputer dalam

diminta membaca dan memahaminya. 2. Murid diminta melakonkan

dialog Nilai : Mematuhi arahan

tersebut secara berkumpulan.

KBT : Kemahiran teknologi Lampiran 8

3. Murid dipaparkan paparan tayangan maklumat nombor 1-10 di skrin LCD dan setiap EMK : Teknologi maklumat murid diminta ke depan dan secara dan komputer menekan

kumpulan

bertiga

nombor pilihan guru dan memberi jawapan betul dengan menggunakan teknik yang sesuai pada komputer. 4. Murid diminta membina yang kata soalan diberi tanya

berdasarkan dengan

petikan

menggunakan

yang dapat dalam aktiviti sebelumnya. Pentaksiran 1. Murid diminta menyebut satu ayat Peraturan yang didengar dan membaca satu berhemah ayat yang terdapat pada kad yang Nilai : Prihatin diberi. 2. Murid dinilai berdasarkan ketepatan dan kelancaran sebutan. 3. Murid mengenal pasti kata tanya dan mewarnakan jawapan yang betul. Pemulihan 1. Murid diminta membaca dan Ilmu : Pendidikan Seni Visual Nilai : Mematuhi arahan Lampiran 11 Lampiran 12 sosiobudaya : Ayat audio Lampiran 9 Lampiran 10

memahami peraturan yang diberi.

2. Murid diminta padankan peraturan KBT : Kemahiran berfikir dengan gambar yang betul. 21

3. Murid diminta warnakan gambar yang diberi.

Pengayaan 1. Murid diminta membina ayat tanya Ilmu : Pendidikan Seni Visual berdasarkan ayat penyata dan kata KBT : Kemahiran berfikir tanya yang diberi. 2. Murid diminta mewarnakan gambar yang diberi. Lampiran 12 Lampiran 13

22