Anda di halaman 1dari 8

Kunci

Piwulang 1. Sesrawungan A. Uji Kompetensi 1. b. kandha-kandha

SMP/MTs Bahasa Jawa VII

10.

C. Uraian 1. - wara-wara peraturan - wara-wara pratelan - wara-wara iber-iber - wara-wara sedhahan - wara-wara patembaya - wara-wara aben trampil - wara-wara lelayu - wara-wara komersial - wara-wara sinandhi 2. Kawigaten saka wong tuwa, pengaruh saka lingkungan, kemajuan teknologi 3. Manfaate: bisa srawung karo kanca-kancane, bisa sinau lan nggladhi medharake pikirane, gagasane liwat tulisan. Mudarate: bisa nyandu, kanthi jeneng sing aneh-aneh utawa jeneng singlon banjur wani ngolok-olok kancane, wong tuwane kancane, gurune nganggo tembung sing lekoh-lekoh sing ora pantes dirungu dening bocah sekolah tata tulis ing face bookngrusak ejaan lan basa baku

2. a. menehi ngerti marang sapa bae bab isi utawa kabar kang diwara-warakake. 3. c. sayembara 4. c. Siswa kelas VII, VIII, lan IX 5. d. wara-wara pratelan 6. c. jati dhiri 7. c. golek pelampiasan 8. b. waton kelakon 9. a. sajerone kraton 10. b. dinamis 11. c. nglestarekake 12. d. ngoko lugu 13. c. ngoko andhap basa antya 14. c. wis, sing, paklik 15. b. popok, bolot, gosong. 16. a. bangsa 17. c. 18. c. kekancan ana Yogya. 19. b. Senadyan yaksa, jiwane satriya 20. c.

B. Isian 1. sinandhi 2. lelayu 3. Ngoko Lugu 4. tata krama 5. unggah-ungguh 6. face book 7. ngancing lawang 8. 9. ludruk Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VII/1/Media

4. a. Aku pilih sing wernane abang. b. Adhiku penekan ana wit nangka. c. Tulung tukokna krupuk. 5. a. Lambe sumur ajur sumyur. b. Mangka mau mangkat telat. c. Gonyak-ganyuk nglelingsemi. Perbaikan 1. Tujuan wara-wara yaiku aweh weruh utawa menehi ngerti marang sapa bae bab isi utawa kabar kang diwara-warakake. 1

2. Kasumanggakaken 3. Kasumanggakaken 4. a. Tuladha: pipi, risi, biji b. Tuladha: sing, beling, pring c. Tuladha: watuk, sabun, semut d. Tuladha: popok , bosok, bolong 5. a. b. c. d. 6. a. panci b. ambruk c. bekja d. mas Rahmadi 7. parikan sapada kadaden saka patang gatra, purwakanthine a b a b, gatra kapisan lan kapindho minangka sampiran, gatra katelu lan kapat isining parikan 8. kasumanggakaken

tekan bentuk kang kanggo ing jaman saiki; dene owahe mung saka sathithik banget. Piwulang 2. Lingkungan B. Uraian 1. Prabu Sumali 2. Paklike 3. Amargi kebrangas nepsu lan wantun nginjen Wisrawa lan Sukesi ingkang nembe mbabaraken Sastra Jendra Hayuningrat 4. Prahastha 5. Raden Sukesa ngembani ponakanipun dados warangka nata kanthi jejuluk Patih Prahasta mbawahi kepatihan Purwadikaran.

C. Pilihan Ganda 1. b. matur nuwun 2. a. pepindhan 3. d. blenderan 4. d. sing dodol mbako diambungi 5. d. Isbat

6. c. njanur gunung 7. d. kok malah mecicil 8. b. wirang 9. d. Mahabarata lan Ramayana 10. c. Gua Kiskendha 11. b. UNESCO 12. c. Brubuh Ngalengka, Sesaji Raja Suya 13. d. Mali, Mangliawan 14. c. Lokapala 15. c. kwalon 16. b. Kumbakarna 17. d. plakat 18. a. mentingake gambar 19. a. kinon 20. d. panambang 21. a. cengengesan 22. a. dirangkep 23. c. carik

Pengayaan Bab basa Jawa. Kang dakaturake basa Jawa, iku basane wong Jawa dhek jaman kuna. Wong Jawa ing jaman saiki ngarani: basa Kawi. Nanging para geleerden bangsa Walanda anggane ngarani basa Jawa Kuna. Nalika basa Jawa kuna wiwit ditulis sapisan, iku wis kacampuran tembung-tembung Sanskerta sawetara akeh. Tulisan watu kang ketemu tuwa dhewe nganggo basa Jawa kacampuran tembung Sanskerta, iku nganggo angka taun 731 Caka (C nganggo cerek, sing nurun) 809 Masehi; ketemu ana Diyeng; wiwit titi-masa iku sabanjure tekan jaman saiki basa Jawa kena diarani terus ditulis nganggo aksara Indhu. Mesthine tulisane saya suwe saya owah, wiwit bentuk Indhu tulen nganti

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VII/1/Media

24. c. 3 25. a. anak kang lahir dhisik dhewe 26. a. 27. b. 28. c. 29. a. 30. c. andhahan

Cangkriman awujud tembang, tuladha: bapak pocung renteng-renteng kaya kalung dawa kaya ula pencokanmu wesi miring sing disaba si pocung mung turut kutha (sepur) Isbat, tuladha: ngangsu banyu apikulan warih 3. Gambar digawe nyolok supaya bisa narik kawigaten nanging gambar iku kudu tetep jumbuh karo gagasan sing arep dibabarake, tembung-tembunge efektif, sugestif, lan gampang dieling-eling, tulisan digawe cetha supaya gampang diwaca, dipasang ana panggonan strategis. 4. saka tembung wod: bar, dadi tembung lingga: bubar, sebar, lebar. 5. wuwuhan, ngrangkep tembung, nyambor tembung

D. Isian 1. nutup telpon alon-alon 2. cangkriman pepindhan 3. bumbung 4. mlinjo, sayah 5. Brubuh Ngalengka 6. Sastra Jendra Hayuningrat 7. Lokapala 8. Startegis 9. oyoting 10. 3, ater-ater, seselan, panambang

Perbaikan E. Uraian 1 Aja kesuwen anggone ngangkat telpon kang wus muni, Tembung kang diucapake pisanan lumrahe halo utawa salam, Sawise iku banjur takon: Badhe pinanggih sin-ten, Pak/Bu? utawa Wonten dhawuh menapa Pak/Bu? Omongan kanthi grapyak semanak, sabar ora perlu kesusu apa maneh bengak-bengok, prayoga omongan sing alus lan cetha, Yen wis rampung aja lali matur nuwun, salam, lan nutup telpon alon-alon. 2. Cangkriman Pepindhan, tuladha: pitik walik saba kebon (nanas) Cangkriman Wancahan, tuladha: burnas kopen (bubur panas kokopen) Cangkriman Plesedan/Blenderan, tuladha: sing dodol mbako diambungi (sing diambungi mbakone) Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VII/1/Media 3 1. Cangkriman Pepindhan, Cangkriman Wancahan, Cangkriman Plesedan/Blenderan,

Cangkriman awujud Tembang, Isbat. 2. a. - jenang gula arane : glali - karepe : lali b. - kembang garut arane : grameng - karepe : nggremeng c. - balung janur arane : sada - karepe : usada d. - kembang kacang arane : besengut - karepe : mbesengut 3. Saka Jambumangli isine sapa sing bisa ngalahake Jambumangli wenang nggarwa Dewi Sukesi, saka Dewi Sukesi dhewe gelem digarwa karo sapa wae sing bisa medharake utawa ngajarake ilmu kasampurnan kang aran Aji Sastra Jendra Hayuningrat.

4. kasumanggakaken 5. kasumanggakaken 6. wuwuhan, ngrangkep tembung, nyambor tembung 7. iklan luwih mentingake tulisan tetembungan, poster luwih mentingake gambar 8. gambar digawe nyolok supaya bisa narik kawigaten nanging gambar iku kudu tetep jumbuh karo gagasan sing arep dibabarake, tembungtembunge efektif, sugestif, lan gampang dieling-eling, tulisan digawe cetha supaya gampang diwaca, dipasang ana panggonan strategis. 9. ahli basa saka Walanda kang diutus Pemerintah Kolonial Indhia-Walanda kanggo nyinaoni basa lan susastra Jawa. 10. Serat Sidin, Serat Saridin, Serat Barata Yuda, Sejarah Pandhawa Kurawa.

8. b. popok, bolot, goson 9. a. bangsa 10. b. UNESCO 11. c. Brubuh Ngalengka, Sesaji Raja Suya 12. d. njenang sela 13. a. wangsalan 14. d. plakat 15. a. mentingake gambar 16. d. manis 17. c. andhahan 18. a. wara-wara sinandhi 20. d. ngoko lugu 21. a. Eyang ngagem sinjang Sidamukti amargi badhe tindak jagong 22. c. 23. b. 24. a. 25. c. parikan

Pengayaan a. nimbali b. didhawuhi c. nimbali d. ditimbali e. matur f. ngendika g. ngaturake h. maos i. mustakane j. tindake B. Isian 1. lelayu 2. ngembang garut 3. Lokapala 4. narik kawigaten 5. 3; ater-ater, seselan, panambang Proyek Kreativitas murid 6. Ngoko Andhap basa Antya 7. kroncong Cina 8. Ulangan Tengah Semester A. Uji Kompetensi 1. b. matur nuwun 2. a. pepindhan 3. d. Isbat 4. b. waton kelakon 5. a. Ramayana lan Baratayuda 6. a. Dasamuka 7. b. Sastrajendra C. Uraian 1. aweh weruh utawa menehi ngerti marang sapa bae bab isi utawa kabar kang diwarawarakake. 2. kasumanggakaken 3. a. Aku njaluk sing wernane ijo biru karo putih 4 Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VII/1/Media 9. wis owah saka linggane 10. wangsalan

b. Adhiku mules kakehan mangan nangka c. Pak sarung kula wau teng pundi 4. a.

11. b. swara 12. c. lumaksana 13. b. Sukoharjo 14. d. tangane lan sikile putih wiwit ugel-ugel

b.

15. a. kebo 16. d. Surakarta

c.

17. c. almarhum 18. a. vokal U didadekake I

5. kasumanggakaken

19. c. didadekake OS 20. c. inggil

Piwulang 3. Budi Pekerti B. Uraian 1. bangsa Indhu 2. kangge nyerati betahipun tiyang Indhu piyambak, kados ta serat-serat bab dagangan kaliyan bangsanipun piyambak, sapanunggilanipun 3. basa Sanskerta 4. bangsa Indhu, kabekta saking langkung pinteripun katimbang tiyang Jawi, saged nglebetaken kawruhipun dhateng tiyang Jawi 5. amargi katut ing kawruhipun, saha saking tumangkaripun pranakan Indhu, ingkang saya lami saya meh boten wonten bedanipun kaliyan tiyang Jawi tulen.

21. a. 22. a. 23. b. Mahabarata 24. c. pring padha pring 25. c. R.A. Kartini

D. Isian 1. platuk 2. uluk salam 3. iring kiwa 4. adu arep 5. 3 6. purwakanthi basa/lumaksana 7. cengkorongan 8. 9.

C. Pilihan Ganda 1. c. dhaharanipun ditumbas ngangge arta. 2. b. kandel inggil mrajupat 3. d. dipuntanem piyambak 4. d. nggatosaken kendharaan ingkang nembe liwat. 5. a. lemah 6. c. kiwa 7. a. ngajeng, wingking 8. c. kurange, ngewangi 9. a. sastra 10. b. swara

10. gajah nguntal sangkrah

E. Uraian 1. Pandulu tumuju dhateng ngajeng, nggatosaken dhateng kiwa tengen lan wingkingipun, medal iring kiwa. Mboten dipunsambi nedha utawi ngombe. Menawi ngrumiyini tiyang ingkang langkung sepuh uluk-uluk rumiyin, menawi medal ngajengipun griya ingkang kagungan wonten, utawi medal ngajengipun priyayi ingkang nembe lenggahan uluk-uluk rumiyin, nalika mlampah, suku mboten nyarug-nyarug

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VII/1/Media

siti. Menawi pinanggih tepungan uluk salam. 2. 3 jinis yaiku: sastra, swara, basa/lumaksana. tuladha: kasumanggakaken 3. pramila racakipun sami gething, boten wonten ingkang gadhah katresnan sakedhik-kedhika, kapara sami amujekaken awon. 4. a. Anggota DPRD Kab. Balimati mlebu kunjaran amarga kabukti korupsi. b. Bapak Jaka Tuwa ningali wacucal kanthi lampah Renyuhan Abimanyu Gugur wau dalu. c. Mas Yuyu Kangkang iku mahasiswane Prof.Dr. Kancil, S.Pd. 5. a. Bareng saya suwe wong Indhu ana ing tanah Jawa rabi wong Jawa, terus anakanak. b. Aku saben dina diladeni rewang ing kene nanging ing desa sakliyane ngurusi awake dhewe uga bisa ngewangi wong liya. c. Wong sing bisa omong iku kudu nindakake sing diomongkake , yen ora nindakake wong iku oleh dosa saka Sing Maha Kuwasa.

5. a. Mas Aris wis wisudha saiki asmane Aris Wibowo, S.H. b. Museum Sonobudaya manggone cerak Alun-alun Kraton Jogja. c. Prof. Dhewatacengkar kalah pinter karo K.H. Ajisaka. Pengayaan 1. Dhadhungawuk Dhadhungawuk iku salah sawijining parurite bathari Durga ing alas Gandamayit. Tugase angon kebo cacah patang puluh. Kebo-kebo iki kulite ireng. sikile putih kang uga diarani kebo Pancal Panggung. Kebo-kebo kuwi nate disilih Pandhawa kanggo lamarane Arjuna marang Sembadra. 2. a. Dhadhungawuk b. Bathari Durga c. angon kebo cacah 40 d. Pandhawa e. kanggo lamarane Arjuna marang Sembadra

Piwulang 4. Pahlawan A. Pilihan Ganda

Perbaikan 1. Luwih Mlarat: bapak lan anake Kanca Sejati: Wit, Platuk, Jalak, Kenari 2. Purwakanthi guru sastra : yaiku purwakanthi kang runtut sastrane utawa tulisane. tuladha: titis, tatas, tetes lsp kasumanggakaken 3. Purwakanthi basa/lumaksana, tuladha liya kasumanggakaken 4. a. kang ngupakara kebo danu pancal panggung jenenge Dhadhungawuk. b. kebo pancal panggung wernane ireng nanging dhengkul mengisor putih. c. ing crita wayang kebo iku kanggo sarat sayembara Sembadra.

1. d . Mataram 2. c. R.M.Jetmika 3. a. Caka 4. c. Sastra Gendhing 5. b. Nasional 6. c. Nalika ngaturake welingan kudu nggatekake wektu. 7. a. 4 8. c. Dwi lingga salin swara 9. a. Dwi lingga semu 10. a. Dwi purwa 11. d. tembang 12. c. Dwi lingga 13. d. pitakonan

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VII/1/Media

14. c. Durma 15. a. selikur, Mbah 16. c. prasaja 17. c. gati 18. d. wong liya 19. b. rasa, maju 20. a. Ranggawarsita 21. c. Kedhiri 22. c. ngingah rikma 23. c. 24. b. pariwara 25. b.

Dwilingga salin swara, tuladha: bola-bali, gonta-ganti. Dwilingga semu, tuladha: ali-ali, ugel-ugel, ula-ula. 3. tandha / kanggo gantine tanda koma, karepe mandheg sedhela, tanda // kanggo gantine tandha titik, karepe mandheg, tanda = karepe larik siji lan sijine isih ana sesambungane utawa ora mandheg. 4. kasumanggakaken (Mijil, Maskumambang, Kinanthi, Sinom, Asmaradana, Dhandhanggula, Gambuh, Durma, Pangkur, Megatruh, Pocung) 5. kasumanggakaken

D. Isian 1. Mataram 2. J.P. Coen 3. ketemu 4. unggah-unguh 5. dwi lingga semu 6. lagu 7. Tumenggung Wiraguna lan Pranacitra 8. 12a 9. Susuhunan Paku Buwana IV 10. kawigaten Perbaikan 1. kasumanggakaken 2. Pak, pikantuk pesen saking Pak Mardi, mangke dipunaturi tindak dalemipun. 3. kasumanggakaken 4. 12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i. 5. geguritan iku wujude kaya puisi ing basa Indonesia, nanging migunakake tetembungan basa Jawa utawa tembang uran-uran utawa karangan kang pinathok kaya tembang, nanging guru gatra, guru wilangan lan guru E. Isian 1. Jeneng/asmane sing meling/pesen. Isine welingan, yen perlu ditulis utawa dicathet. Nalika ngaturake welingan kudu nggatekake unggah-ungguh. Gunakna tembung-tembung utawa ukara kang cetha lan gampang ditampa. 2. Dwilingga, tuladha : sregep. Dwipurwa, tuladha : bebungah, tetenger. Dwiwasana, tuladha : cekikik, nyuwewek. omah-omah, sregeplagune ora ajeg. 6. minangka pengantar sawijining dhaftar, rerangken, peprincen, lan pituduh, digunakake ing antarane jilid utawa nomer lan kaca, ing antarane bab lan ayat jroning kitab suci, lan ing antarane judhul lan anak judhul ing sawijing karangan, digunakake ing antarane bagean sing nunjukake pacelathon lan apa sing diucapake ing pacelathon. 7. kasumanggakaken 8. sapa tekun bakal tekan sapa temen bakal tinemu

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VII/1/Media

Pengayaan Kasumanggakaken

B. Isian 1. peprenahan 2.

Ulangan Semester 1. c. sayembara 2. a. Ngoko Lugu 3. b. panambang 4. b. tansah 5. c. 6. b. dinamis 7. c. nglestarekake 8. a. wancahan 9. d. Wisrawa 10. d. Mahabarata lan Ramayana 11. b. Prahasta 12. d. tiru 13. c. nyilih 14. a. 15. d. jujur, luhur 16. c. kurange, ngewangi 17. a. kebo 18. c. almarhum 19. a. kalah, asor, cilik 20. d. tindak jam wolu, Mbah 21. c. 22. d. 23. b. 24. d. 25. b. R.M.P. Sosro Kartono.

3. moral 4. ethok-ethok 5. aja dipaido 6. resi wyasa 7. Ngoko 8. purwakanthi lumakasana 9. UNESCO 10. bangsa

C. Uraian 1. irah-irahan/judul pambuka (sing diwenehi wara-wara/kanggo sapa wara-wara iku katujokake) isi papan titi mangsa pepernahan (asmane jawab) 2. iklan luwih mentingake tulisan dene poster luwih mentingake gambar 3. kasumanggakaken 4. kasumanggakaken 5. a. b. c. d. sing tanggung

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VII/1/Media