Anda di halaman 1dari 8

Kunci

Piwulang 1. Tanggung Jawab Uji Kompetensi A. 1. 2. 3. Pilihan Ganda c. b. d. Blambangan dhiskusi Proses kreatif kanggo nglestarekake seni tradhisi prayogane ora mung mandheg ana sarasehan. 4. 5. 6. 7. 8. 9. a. b. c. a. d. d. Sunan Kalijaga Ki Salaga amanat Ki Ageng Sela Panembahan Senapati Bledheg pepali Ki Ageng Sela dhandhanggula nyemoni prasaja, efektif lan cetha pandeng paragrap cahya

SMP/MTs Bahasa Jawa VIII


C. 1. Uraian Kasumanggakaken tuladha: Dumadine Candhi Prambanan, Dumadine Kutha Banyuwani, Tangkuban Prau/ Sangkuriang, Telaga Sarangan, Ranu Gumbala lan sapanunggalanipun 2. Kasumanggakaken isi ingkang kamot: a. b. c. d. e. f. g. Kapan lan ing ngendi kedadeane. Sapa wae kang ngalami. Sebab kedadean Kedadeane Akibat saka kedadean Kang ndadekake ora bisa dilalekake Amanat utawa pesen moral sing bisa dijupuk saka crita. Tuladha cengkorongan Tuladha: a. Nalika aku isih SD kelas 2, ing omah lan jurang cedhak omahku. b. Aku, Adhiku, Ibuku, tangga-tanggaku, sedulur-sedulurku, bapakku. c. Nalika ditinggal ngumbahi, adhiku njaluk talok, aku nonton TV. d. Nalika aku lagi kesenengen nonton TV, adhiku golek talok dhewe ing pinggir jurang. e. Sikile ibuku retak nalika mlayu nulungi adhiku, gawe geger tangga-tangga kampung lan sedulur-sedulur. f. Aja nganti nglalekake tanggung jawab amarga kebius marang bab kang nyenengake. 3. Tembung Kriya, Tembung Aran, Tembung Kahanan, Tembung Sesulih, Tembung Wilangan, Tembung Katrangan, Tembung Panyeru, Tembung Panggandheng, Tembung Panyambung 4. Serat Wedhatama, Serat Nayakawara, Serat Warayagnya, Serat Sriyatna, Serat Wirawiyata, Serat Paliatma, Serat Salokatama, Serat Tripama, lan sapanungalane. 5. kumpul kebo, kebo kabotan sungu, kebo mulih menyang kandhange, kebo bule mati setra, dikebo ranggah, kebo ilang tombok kandhang, kebo mlumpat ing palang, lsp

10. b. 11. c. 12. b. 13. b. 14. d. 15. c. 16. b. 17. b. 18. c. 19. c. 20. c.

produktif

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Isian sarasehan cengkorongan/kerangka karangan R.M. Sudira kumpul kebo dikebo ranggah jujur lan kena dipertanggung jawabake 9 warna panyeru Local Genius utawa kearifan lokal

10. Pepali Ki Ageng Sela

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VIII/1/Media

Perbaikan A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pilihan Ganda a. b. c. d. b. c. a. a. MN IV Londho-londho walang sangit nggendhong kebo lestari degan tembung kriya tembung sesulih Solo Balapan

5.

Tembung Panggandheng, yaiku sarupaning tembung kang dadi gegandhengane tembung karo tembung. Tembung Panyambung, yaiku sarupaning tembung kang dadi sesambungane ukara karo ukara.

Pengayaan Kasumanggakaken

Piwulang 2.

Kesehatan

Uji Kompetensi A. Pilihan Ganda c. d. a. b. d. c. a. a. c. 25 Jamu tradhisional cekak aos, cetha lan kewaca mamerake kaluwihan utawa keunggulan produk pasar dhaftar ulang Andi anake Pak Beja Kumbakarna Panglebur Gangsa Kumbakarna langit guwawijaya dalemipun pundi? empon-empon hak asasi gugur carangan Raden Damarwulan emban cindhe emban siladan gajah kalah

B. 1.

Uraian a. b. Sunan Kalijaga Ki Salaga netepi ujare amarga kebacut sumbar menawa ing degan ana iwake bakal dadi muride Sunan Kalijaga c. d. saka jero degan asale saka dipandeng dening Sunan Kalijaga Nemtokake topik utawa tema crita kanggo menehi amanat kang bisa dijupuk saka crita Gawe cengkorongan Cengkorongan crita mau digawe kang runtut Cengkorongan kang wis runtut banjur dikembangake Nggunakake basa, ukara lan tembung kang bener lan trep

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

10. b. 11. a. 12. b. 13. d. 14. c. 15. d. 16. c. 17. a. 18. a. 19. b. 20. a. 21. d. 22. d. 23. b. 24. c. 25. d.

3.

Gunakna ukara baku, basa sing prasaja, efektif lan cetha.

Sing dilaporake bab-bab sing nyata kaya apa sing koktindakake, sing koktonton ora sah ditambahi apa-apa.

Wenehana katrangan ganep ngenani papan mau, lokasine ing ngendi, jenise papan kanggo apa, apa wae sing dipamerake ing papan mau dening pengelolane.

blencong Mahabarata lan Ramayana Panji

Laporan ora kudu akeh nggladrah, ngandhar-andhar ngendhukur nanging sing ringkes, mentes narik kawigaten.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian tanggung jawab bahan-bahan sing saka alam langsung pipisan UNESCO wayang madya jaluk ngapura nututi layangan pedhot

Saliyane babagan ing ngendi papane obyek wisata mau aja lali uga diwenehi utawa disartani jadwal kunjungane.

4.

Kasumanggakaken Tuladha tembung panyeru: wah, wo, adhuh, lha, lho lan sapanunggalanipun

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VIII/1/Media

8. 9. 10.

banyu bening

b. c.

Punapa panjenengan saged, Pak? Tiyang ingkang kekathahen swanten nanging boten wonten nyatanipun.

5. C. 1. Uraian lugas basane, gampang dimangerteni, nyenengake/narik kawigaten 2. wayang wong, wayang golek, purwa/kulit, wayang madya, wayang gedhog, wayang beber, wayang klithik 3. 4. Kasumanggakaken a. Lampahan Sesaji Raja Suya dipungelar dadakan kangge nggantos lampahan Brubuh Ngalengka ingkang nyariyosaken guguripun Prabu Rahwana, amargi ngurmati dhuta besar Srilangka. b. c. Punapa panjenengan sampun dhahar, Pak? Tiyang ngabdi punika dangu-dangu mesthi boten diangge, bebasanipun lawas-lawas kawongan godhong 5. a.

a. b. c.

Pengayaan Kasumanggakaken

Ulangan Tengah Semester A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pilihan Ganda c. b. a. b. d. a. a. c. c. empon-empon Bapak dipunaturi tindak dhateng sekolahan. mikul dhuwur mendhem jero emban cindhe emban siladan pandeng carangan Raden Damarwulan amanat paragrap Eyang ngagem sinjang Sidamukti amargi badhe tindak jagong 11. d. 12. c. 13. b. 14. c. 15. a. 16. b. 17. c. 18. b. 19. b. 20. c. 21. a. UNESCO Brubuh Ngalengka, Sesaji Raja Suya Ramayana lan Baratayuda Surakarta almarhum Ka, Ta, La produktif prasaja, efektif lan cetha balung lukak waton kelakon

b.

9.

10. a. c. Perbaikan A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pilihan Ganda b. a. a. d. d. c. a. c. 103 Dasamuka palagan kelir Ka, Ta, La balung Kumbakarna kalah

B. 1.

Uraian Beras kencur, kunir asem, bratawali, cabe puyang, godhong kates, lsp

22. d. 23. c. 24. c. 25. b. 26. a. 27. a. 28. c. 29. d. 30. c.

2.

Petruk dadi ratu, semar mbangun kayangan, Wahyu Cakraningrat, Kontul Sinanten, Alap-alapan Dursilawati, lsp.

wayang kulit Kumbakarna Wibisana

3. 4.

Dasamuka/Rahwana, Sarpakenaka, Gunawan Wibisana. a. Lampahan Sesaji Raja Suya dipungelar dadakan kangge nggantos lampahan Brubuh Ngalengka ingkang nyariyosaken guguripun Prabu Rahwana, amargi ngurmati dhuta besar Srilangka.

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VIII/1/Media

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

sian lokal genius/kearifan lokal kadang, kelangan kethek paribasan unggah-ungguh Ramayana utawa Mahabarata 4 (papat) kroncong cina

Piwulang 3.

Ketrampilan

Uji Kompetensi A. 1. 2. Uraian pensiunan, siswa, mahasiswa, lan sapitrurute masalah jroning urip iku rampung siji teka sing anyar kang kudu diadhepi lan dirampungake maneh. 3. Rong jinis iku wujude ketrampilan urip kang asipat umum (General Life Skill) lan ketrampilan urip kang asipat khusus (Specic Life Skill). Ketrampilan urip kang asipat umum yaiku ketrampilan urip kang kudu diduweni wong kanggo bisa nindakake bab-bab kang sipate umum.

10. pamrih, gawe

C. 1.

Uraian Kasumanggakaken. Tuladha: Beras kencur, kunir asem, cabe puyang, bratawali, godhong kates. 4.

Ketrampilan urip kang asipat khusus yaiku ketrampilan urip kang kudu diduweni wong kanggo nindakake babbab kang asipat khusus. Ketrampilan urip kang asipat umum (General Life Skill) dipilah dadi telung perangan yaiku ketrampilan personal (Personal Skill), ketrampilan sosial (Social Skill), lan ketrampilan mikir (Thinking Skill). 5. Ketrampilan urip kang asipat khusus (Specic Life Skill) kapilah dadi rong perangan yaiku ketrampilan akademika (Academic Skill) lan ketrampilan vokasional (Vocational Skill).

2.

a. b. c.

lugas basane gampang dimangerteni nyenengake/narik kawigaten

3.

Paribasan: tetembungane wantah, ora ngemu surasa pepindhan. Bebasan: tetembungane mindhakake kahanan, sesipatan utawa tindak-tanduk.

4.

a.

Gunakna ukara baku, basa sing prasaja, efektif lan cetha. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

b.

Sing dilaporake bab-bab sing nyata kaya apa sing koktindakake, sing koktonton ora sah ditambahi apa-apa.

Pilihan Ganda a. d. b. c. c. a. d. b. c. unsur-unsur ksi Raden Sahid setya Ngajen intonasi kias utawi mboten salimrahipun Asmaradana guru gatra slendro kaliyan pelog sisah Dhadhung Awuk Pajang Kula kala wau nembe sakit, kekathahen maem rujak.

c.

Wenehana katrangan ganep ngenani papan mau, lokasine ing ngendi, jenise papan kanggo apa, apa wae sing dipamerake ing papan mau dening pengelolane.

d.

Laporan ora kudu akeh nggladrah, ngandhar-andhar ngendhukur nanging sing ringkes, mentes narik kawigaten.

e.

Saliyane babagan ing ngendi papane obyek kunjungan mau aja lali uga diwenehi utawa disartani jadwal kunjungane.

10. d. 11. c. 12. b. 13. a.

5.

a. b. c. d.

14. a. 15. a. 16. a. 17. b. 18. a. 19. c.

rawuh 8/e buka gesture keslametan sugih dhuwit

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VIII/1/Media

20. d. 21. c. 22. b. 23. c. 24. c. 25. d.

karya enak

Sinuhun Paku Buwana IV 6

c.

d.

C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Uraian legandha Asmara, Dahana 7 wilangan kula mlampah, Pak. gladhen mimik wirasa gesture (Jaka Tingkir) Perbaikan A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pilihan Ganda b. a. c. c. d. c. d. a. b. 8a Ranggawarsita lan C.F. Winter penulis lan penerbit buku Geseng godhong Gebang gesture Asmaradana sara lan utama Nggih, Pak. Mangke sonten kula dugi.

D. 1.

Uraian Lafal : Ngucapake tembung kanthi trep, cetha uta wa ora pelo. Intonasi : Cendhek dhuwuring pangucap. Irama : Cepet alone ngucapake tembung.

8. 9.

10. b.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Isian kias, ora lumrah utawa ora sabaene Susuhunan Paku Buwana IV Ngayogyakarta lagu/tembang susah/sedhih kaloka, ing rat garba, kondhang ing jagad Kedhiri

Gestur : Obahing awak manut swasana sing dikarepake geguritan. Mimik : Polatan rai jumbuh/cocok karo rasa kang dikarepake geguritan. 2. 3. 8i, 8a, 8e, 8a, 7a, 8u, 8a Tembung garba sutrawam, tuladha : malbweng, munggweng, lumakweng Tembung garba sutraye, tuladhane : sedyarsa, sugyarta, lagyarep Tembung garba warga ha, tuladha: narenda, narpendah, sireku 4. a. b. c. d. 5. Pak mangga dhahar! Mangke sonten kula seratipun, Mas. Dereng saget, kula dereng gadhah arta. Panjenengan pirsa maeman kula boten, Pak?

C. 1. 2.

Uraian kasumanggakaken supaya mbesuk menawa sawayah-wayah ketemu masalah bisa ngadhepi lan ngrampungake kanthi lancar

3.

a. b. c. d.

syair bait baris suku kata

Ukara-ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa: a. 4. 5. b.

kasumanggakaken a. b. prapta + ing, tegese : teka ing siti + inggil, tegese : lemah dhuwur

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VIII/1/Media

c. lumaku + ing, tegese : mlaku ana ing Pengayaan 1. a. b. c. d. 2 Dhadhungawuk Kyai Ageng Kebo Kenanga Demak, Sultan Demak kaping III/ Sultan Trenggana Pajang, Sultan Hadiwijaya

8. 9. 10. prabu angin-angin lan dewatacengkar

C. 1.

Uraian 4 jinise yaiku Apis indica (lokal) utawa tawon dhowang/ madu, Apis dorsata (hutan) utawa tawon gung, Apis trigona (gala-gala) utawa klanceng sarta Apis mellyfera.

kasumanggakaken

Piwulang 4.

Pengalaman

2.

Cengkorongan yaiku kerangka karangan utawa ukaraukara inti kang arep dicritakake Tuladha : kasumanggakaken

Uji Kompetensi A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pilihan Ganda a. c. a. b. b. c. a. c. a. Apis mellyfera Saloka Paribasan Bebasan Bebasan Saloka Paribasan kebo mulih menyang kandhange dwipurwa 3.

Saloka yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, ora kena owah lan ora kena diganti tetembungane, sarta ngemu surasa pepindhan, kang dipindhakake yaiku wonge, semono uga wewatakan utawa sesipatane. Tuladha: kasumanggakaken Bebasan yaiku unen-unen kang ajeg penganggone ngemu surasa pepindhan, mawa teges entar. Dene kang dipindhakake yaiku kahanane. Tuladha: kasumanggakaken Paribasan yaiku nen-unen kang ajeg panganggone,

10. c. 11. d. 12. c. 13. d. 14. a. 15. a. 16. b. 17. c. 18. d. 19. b. 20. b. 21. b. 22. a. 23. c. 24. b. 25. d. intonasi Mas/Mardi ora bisa maca Jawa kumpulan pada tembang sajinis purwa pada pada lingsa pangkon perkamen gurita siwalan Kekawin Sutasoma slaka pungkasaning pupuh kang keri dhewe. pengilon 4. 3.

mawa teges entar, tetembungane wantah, ora ngemu surasa umpama utawa pepindhan Tuladha: kasumanggakaken a. b. c. Cebol nggayuh lintang tetulung tanpa pamrih mboten dados menapa

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Isian advertorial Ha Kekawin Arjunawiwaha,Kekawin Sutasoma jeda reka kulit kayu palang Perbaikan A. 1. 2. Pilihan Ganda b. b. mamerake kaluwihan utawa keunggulan produk prasaja, apa anane

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VIII/1/Media

3. 4. 5. 6. 7. 8.

a. c. d. b. a. d.

tekek mati ulone boten, mboten pada adeg-adeg Mpu Tantular sakmenika

8. 9.

c. c.

Dom sumurup ing banyu

10. c. 11. d. 12. b. 13. d. 14. a. Ka, Ta, La guwawijaya karya enak 8/e guru gatra slendro kaliyan pelog lestari balung tembung kriya \

B. 1.

Uraian a. b. c. mboten dados menapa. Tetuka putrane Wrekudara. Tetuku menyang pasar njujuk warung soto.

15. b. 16. c. 17. c. 18. c. 19. b. 20. c.

2.

a.

b.

21. c. 22. d. tamat

c. 3. a. Kutuk marani sunduk, tegese wong kang njarag marang kasangsaran b. Kethek saranggon, tegese wong sagrombolan ala kabeh c. Palang mangan tandur, tegese wong kang dipracaya njaga nanging malah ngrusak dhewe 4. reka, gurita, wolat, daluwang, lontar/kropak, indhu, wariwe, perkamen 5. ana 3 yaiku purwa pada, madya pada lan wasana pada

23. d. 24. d. 25. a. Colomadu lan Tasikmadu Ngalengka

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Isian tanggung jawab UNESCO gesture mimik kumpul kebo Wayang madya Asmaradana

Pengayaan Kasumanggakaken Seratan Jawinipun mungel: a. Ing ngandhap punika pratelanipun asal-usulipun, namaning griya Joglo ingkang sakawit, dumugi pungkasan. b. c. Joglo Witana, tegesipun wiwit dalem sapisan. Joglo Joglo Tawon Goning, katarik saking wujuding griya, kados talaning tawon pating carumpleng.

7. 8. 9. 10.

wiwitaning pada pupuh dhisik dhewe

C. 1.

Uraian Mijil, Maskumambang, Kinanthi, Sinom, Asmaradana, Dhandhang gula, Gambuh, Durma, Pangkur, Megatruh,

Ulangan Semester A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pilihan Ganda b. b. b. a. a. b. b. nyemoni prasaja, efektif lan cetha mamerake kaluwihan utawa keunggulan produk Raden Damarwulan carangan emban cindhe emban siladan 4. 3. 2.

Pocung Wahyu Makutharama, Wahyu Cakraningrat, Wahyu Tohjali, Semar Mbangun Kayangan, Semar Boyong, Petruk Dadi Ratu, Gathutkaca Rajah, Rama Nitis, lsp tembung kriya, tembung aran, tembung kahanan, tembung sesulih, tembung wilangan, tembung katrangan, tembung panyeru, tembung panggandheng, tembung panyambung Lafal : Ngucapake tembung kanthi trep, cetha utawa ora pelo.

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VIII/1/Media

Intonasi : Cendhek dhuwuring pangucap. Irama Gestur : Cepet alone ngucapake tembung. : Obahing awak manut swasana sing dikare pake geguritan. Mimik : Polatan rai jumbuh/cocok karo rasa kang dikarepake geguritan. 5. a. d. c.

b.

. .

Kunci SMP/MTs Bahasa Jawa VIII/1/Media