Anda di halaman 1dari 8

qqtr

Btur!E{tiN
PPD KUALA SELANGOR

BILA

Asrhnurlriknn$'arrl,mrlul rrhi rrbmk.tLh S.l. l I4.laFr. d srLD Trraaolmsi r lhudulill]li..+m ri-q sryr br ldm( scb.g., r.grNxi i'el{ran Dre h Kurli Scl.ryor Dula,30 \1o l0ll. styi dxPd d'.lil'xt lcidrprr k.lud:ndi \urriniuntulNmacuk.cendla,,qa,Derdidir didacr.,nKMb Scl sor (llcl, iLtr kcp,mli'ur urDrJo nan sryxtik;lrnrngd s$tr dip hhl.kni disi'ii. sdaiD b.rirte-qrii. \e nur lr.-sr\x, Llrn lnl m!tu PPD{nr [q]inP[tr s.ro alr 0.i]Lr d,.'sirlkrr hrdrya kciir no,irxrn lrenLlrrh lterr r kc.cdflingm bDkatr scndx rrdr doi3xr ntrid lirjr ro xD vrs , rrda]xr ruxrg rafg yrnglrerLu Jiis, mluk nfl lu k.rrah lec.Dk.hnlrn s.hdn d.rscr.nll,is d.l,gan dre nlr drenh x rdifegdLs.Lrrgo, sehnbLn! ntr.sr\. umrmnailal! urur nrninglur[rtr dr]x srirg s.s (;ort dlrxn onl)oh 6 hLLrl th,rri r)i\enber l0ll) brgi n.fk r rf PtD Ktr,LIsdiisttr'n'jrL l.]biLrigDdL'ltritrvhi !. 1 tr\ If dr , !$,rtrhuD [! slkolali (dM pi"s p.mnfuur ol.h ltn-qdul
b
d.

'7

il lt.

Ir rlIki,

prJgrn rkrdeDir beftal!\. ierncrtrgdxD b.rt

di$mpin-r

& I'

. NIedlLrlxrr!,-!nnip. brfgnf _^dtrb


P.tr'lktrnLkr' \rhsi3l'

llclrjxr"utukp.l3jr' _\d!b Bck{a utuk ttga\sl


i3,

kec.mr xrgxn dm [oku.iltrLLml

e wuiudkrn sursrDr kondu\iinrtuk ber3isr/rck

daD rnaikxi rs 'i,rlkrhtr:r( s,ya mlnghanpkar keixsxDn dan k.mtrDei fruruh Nrr$ pe!r\aidrD p.trdrdrkxS$ d{F1ri$jirkui L si "PFNJFNII\''A AN SFNIUL^ I'Pl) KU l.,\ SLLANCi:)lf' iikriidaknnnrNbtrarin r. jareaf tirqqrikrrsnmIlu s.hahnbaik

f,L
SEKOLAH UNGGUL PENUANA GENERAS TEREIANG

MEMBANCUN POTENSI NDVDU MELALU] FENDDKAN BERKUALII

=I

tr]rj
MESRA DAN BIAK

rdr

rbl P Hljlri si. zritr, i

81.

sdrnL

Masd.iZrmiBin ldns ribvdi BiiA,iini, Hrrudin BriHun

LAW^TA\

KEPJA

IJAN DE\GARAF DE,AJAP^N

NEGER STLANGOR
Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Selangor telah dilawati oleh Tuan Pengarah Pe ajaran Neger! selan8or yang baru , T!an Abduilah Bln Mad Yunus pada 9 September 2011. Pegawal Pe ajaran Daerah K!aLa selangor lalt! Puan
Hajah SitiZaiton blnti 5e amat telah membr kan taklimat mengenai perkembangan pendidikan didaerahini.Di samping itu T!an Pengarah

turut berkesempatan melawat persektarar

PPD

l;J6;iihiii;inn i;;n'

SINAR HARIAN 26 NOVEMBIR 2011

Salur terus RM 1 00 pada ibu bapa

.|

n!]nl[]

tnii[!:j

jl

d]i

KURSUS PENNGKATAN KEMAHRAN PEGAWA DAN KAKTANGAN


.hnens:dar:nbebcrrpisn k!Eus,bensre d3itakim l.p.d: pag va dankirtuissnnVi hse:cspekcin,s pe.kh dm an:wam vaig mnshcndak ru mcicik!t !eriuE rg kLcnBnvi sni lu(u5 d:. tk im yans re aId FL:nkan :rah (u66 Pensurus
Ln dr kuh

d.isin

beigke

pee;lrid'.

Ku6us Pembueicn inr dar Pad: kuE!sdri

Nalibrg:d larng

ber bkimd da. cukmh d

piRidii maicrie:sa.,aan.

SAMBUTAN HAR GURU PERINGKAT DAERAH KUALA SELANGOR


aelah(u::5eingol0'.]i7]MaL

20llbertemp distsd !m ren!1


Yans serbahaen D,

tsij pchhkan l,Tokoh clru 20118ebecp: oc.g ntiranyi Tlrn Htj (3n:rdddin bin :ii.p.i, rran H:l Abdu Naim bin Md

Penddita masuk koitiilei fi{o ah keds:n, s ber*pesavaiprndidkrrl.:lid: Yusdr, Ei Kr.h.ai t


PeaDr3n,spkt. opeGs

,M:j

d serikan densan

van han./

W b{r:.r', rilNm ciuii]-l


M'ili,Lri,'m,

!(r,fii,j

ifqe!

PROGRAM SEHARI LOI\JAKAN MINDA

UnitUinbil8anKaumelingn.n Kcrlya MuidPPD Kuxla SelangrdcngankcqxsanraUinIKamp6 Pu.crk i n tehh ncDEad.k.n pi og.n lcAcbur pdda 2 Mac 20l1y.ng bcnuurnncmbcri informi tcpada scmur guru binbingan kaBcling scp.'n masa sckolah di 4,erah K6h Sclungor Progranr lrl telah di i\i dengan slor ccrd,nh tane drlamn}l b.rliilxn dengin crra nrehksrmkrn Pngmn Be.aokns d$ PcDuhrn HasilKrltn lindr*.r scrh ?s&obgi Rctrja irm SeLrMlni Selain itu ptroslh ini l.luh ncsqjudkln bud,]a srlins mengemli meneukuhhan sjlar&dhin dan Nrlonglian il.urrrara gutu gur CBKSM dahmsaddnenh nram ohjchif prugnm iniada ah metuhrm i cxn Fnu]nan kaj irn tindakan,posam hedoras.mn.iani k.hendrk dan ncntrlani pomxsrlahan reDja masa kini dan k.$kcs,riB mlibrtrn sck\ualiti'nrid sckolah.

(EJO!^NAN BAIAPA\ DAN PADANC MAIF ".

hA,\

'LKO

AI-

SI.OI A I MA

^,{^

rejaba! ?elajm Demh Kuala Sclangor lelah diaranahkan untuk mensctuai konrinjcn Negcri Sclaneor kc Kejohee lcscbul yang berlanesung di StadiuD lpob. Perak pada l8 hinega 2l Md 201LKontije. MSS Selangor berjaya nendap tempat ke 6 keselurohm dc.san menempnl 7 pingat Enas,5 Penk dan 5 cangsa Pencapaian ini adulah lcbih baik berbeding rcnpat ke 9 bagi lahun 2010. Kcjaydn jni adlbh nasil uaha yang bemngeui suCguh oleh semua pibak yeg tdlibar. Syabds dan tahnian diucapka!.

er:'

,:.l
PROGRAM PENUTUR JATI [NAT]VE SPEAKER PROGRAMME]
bawah Prcsram Narve speakr {Pen uiurJari) rerah dirmpadGn Key Mdm RubinaXey tran Mr.cha kai pada sebeah pdans mura jam 2 30 pls berpusat d PKG Selango..

!rj

P(C rg

Karans dan

Badons serama 2iam,2 ka

Ll4l-

HHH
KONVENSYEN

lwrle

1l.#
unn Pddid*m rsrin.Ptjrbd

.$:.-:^ .g 5\TAKLMAT BANITUAN KUMPI] AN WANG PFMIKRAN CURU GURU .!{ IAMANAI] PELMR M5K N ]II:Fi pENDTDTKAN SLAM DAERAH XroS3li:Tllil"1j1"fij,l;'"iil"l"";,iTi*,iiii,::iljlli, KUALA SELANGOR Btlrfl a I nqsai PJJjrr m.r , Kn v
TRANSFORMASI

plri,tirM E]D--1

..1r"H..' : lnr! p.!6d

rdlj!ronD4nrr Kuri s.rEer.

m
22

aXk,b( r0l L hsL!oDd

dr ,\ndiro,iutrj

HrDid Bin Trkir,

Timbrl

-.|1h^btu -*l Kuli sel.rcd Pcgawi reri3 D Dlual

' .
rup

,,.

r'-r

;F ,.,"-r

r..

'; 5. r,

rl.h drdnprnrkd,

otrh yary B

AWATAN PENANDA ARAS GURU GURU PRASEKOLAH DAERAH KUALA LANGAT rrdrhrn Isiin 24 okr.hcr l0ll. KelxsPrs.kolali 5K P ir serong rckhnicddimLa'iungar ser.nii 45
oran! y.re te,rlii drnpadasuru.gurr l'.4 \ekohh

dan?.gsr te x aiI'l'DK ilrlxrgrr$ng

ncnbult I srdD Pcmnd: Arts kcLrs ltaskolah d GmL nDrdll Pm {kolah \egcd Scknld' l0ll

ScluDh \x,grSKPfnS.n g rlrh me.gxlu-aluk3f i',idit.tiiolcl, k c hadnm mcrck .Ron,bo

trg

rcnolon! PPD K$lrLrnld( lhnP'3rkolrLrl ljnid.dxr b Abd Rrlr.Lr\idi t,riinda A D

.ltrli u'ruk mclihd r.ndn l,silL,ol i Lf \lohd sokh Ha i'n B$ NbhnSoll'iyri! A rsJixh (jutrL luxr J l\rfLoLrLl, \.i.rL silr'!Jr

,t

In{rD,, hr dlhrlriol!r P+.NxiPdird l)Nnl Ku.l.ScLRi.cor Lntrrn llltrS LrJr hidi sliinr
dMiLLqi En zxnni b

loLl dcrsrrbrh iyrn!hrojuk sn nKio\L'

ldi\

s. rktr Pci.lL,i-q

irl'l)

& -/elojah Jlmu,rftevsoma Lh.r!\ PPD K xlr scltNor leah drlaksamknt SK Dnlo' ,I..g!n jrtJttr Fd! 1009.:1)ll ] KflMbAI]A L1NU6 \lxhrrarlel lrr l:09.:0ll di SK Sg Buong
dL

[.nbiri

].lNU5 A,ruiD IPCV 1chtl. IPN S.lan-gor d. -q.ui kcll|sdntr

rDal bcflnaL{na k.raM ncliLratk.n onhg refs\afuli \rtrc butan sr|ri nrembericcrrnll llpr nrin).Ll JlJn brhr da. biDbirsar lcp..la gu! g!ru nraLh lutll \r ni r'(' +e h e tui

Pbgrm

ii

ncnsajakn ltnbehja,D *Didik lllbu'untuk kunpuLn nnrid

yang bc{oNcu

'

'g

LINUS fcglr.\4.tlisDeNrupa! F)g!a'n leluh diuryunrl3n olch Ei. A Rali'n tsin Md Yash, Kenu labaran Pcneajian Nlehyu di IPCM leknil! Chcras. Progrum sct giri dnat beneparan da.
engar dialu-alukan demi m.sa dcPan
anak didik

kilx g.r nercki lidlk

tcryinegn

dalan

rarformsikemjuan

pcndidikan

A,44tS PENTAULAHAN KOMANDAN/T MBALAN DAN JURUTATH KRS DAERAH KI]A A SF ANGOR 2O]1

se:r. li|. t!, ilrlf


L

rgr:!Nrrlihdr,l, .ri ..h,!r r..mud, f lNbtLL,fKontrd,r\$rJLn,lril,KR! bi! n i r0 r :.,irnri ri. f triLLj rrr. lh 1trrPmr liirhsii hr rr slrrn cL t xhd xd:r ,frhl\orrrb(
I'.rrL n"rr rjrnbinirMi d.

f,DL..dl.br, '.r nSrldior

KURSUS PENGURUSAN

IAt

EHWAT MURID

!irfa
14

EhwalMur d PPD Kui

selaneor te ah mensadakai tu6us

15Nove'nber20ltbertempatdiHote cod.o!6c,(anc.ranyabsbiu:nmembsimatitumd

im.idiifrenanhpkanpensur
iaittr Pusn HiFh s hzaiion siniise unit HEM Peiab PerajaranDaera

BnhGhanb.En MohdzakrBinMardardanEnAbdulRahmanBidMohd

KARNIVAL PEI,]Ut HAN KHAS NECER SELANCOR 2011 Unn I'crdillik Khrr.l'! rbd I'r.t]rrr lrr.i,l' K li S.lr,!o lrL.'h u.fjtrdi tutrr sr L s.lrD!.. l0l l yr,-s diadxkrf JLdtrliri(r,rD,n. 6Okrobr:011burdnpddiSrltol.lr Krli i3-ri,sL,lrtr.abdtrl {/7 S.ltrlor. KxninrLiri6etuimiuntuk trri,bi'r k.trkirn drL.he,liLi.rn roiiLil dr :ihr h.rusxha nntuLt lre.jrrr d dx rir diri D id nu.id t.nLLihur lhs OntrNrrr urid iu d

r(sniar pun hrp LrLrh Lll .ltrL.m olch Yr r! 8.,I'rll'!ir If lli illrhi,ud lrir Krnn. ldL!lar l'sr!rr r l'rLtLrrru rPN S!lir:or \'m,rxirr.Ligd[rnridftgkrn alii hx.JN lxnu Drr\ir trid\xrl LLirr, rmdiL.pn77lid 3n,r r.r i b.nrLnpL rn A&lrhrihrrjphn Jurldr rL ,\. l. , \Lil

l3ndx{trleU[|dnLil|l5dlnnilnUl|JlL]l

IVA]LSADtFTR
Ptrdrh i s.trs r

PPD

(UALA S:LANCOR
r|PDK! PtugrrDn ,LlL]r &rr 1.'h'inl,rhi i,.rg.rnLl,mr l,ru tulrrr nkiki'a'! ^idil|irnJiDdr ' PPDKSJD 1[ rl[ iLl), -lol.Ll, &.rt11Krrli Sdango.. Iun
d!cnrptrr b:gi nr

Ktrr| S.LDgr.rl nrigadrk

s9i.

b.r

:0|.trjrbii trLt'rRf

D&rrlr

'

n(

rhkan nalLndrclrei&lrl'Kdm

!iirnnt!oi.ir irir r, riqir4ar/i |ronnrriirrjl li! idijE

Anda mungkin juga menyukai