RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Bil Murid Masa Bidang Kegiatan Aktiviti Teknik Tema Masa

: Pendidikan Seni Visual : Tahun 4 Viva : 25 Ogos 2013 : 25 orang : 08.10 – 09.10 pagi : 3. Membentuk dan Membuat Binaan : Membuat Topeng Mata Arnab dan Kura-Kura : Kolaj : Binatang : 1 jam ( 60 minit )

Objektif Pengajaran  Guru dapat mengajar murid untuk menghasilkan binaan topeng mata berbentuk muka arnab dan kura-kura

Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:  Mengenali aktiviti membuat topeng.  Mengenali jenis-jenis topeng  Memahami dan mengaplikasikan cara-cara menghasilkan topeng mata berbentuk muka arnab dan kura-kura  Menghasilkan binaan topeng mata arnab dan kura-kura Keperluan Alat Bahan Rujukan : : : Getah/Tali, gam, gunting Kertas Manila, kertas warna Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual KBSR.

 Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi – rakaman video “Kisah Arnab dan Kura-Kura”  Guru memberi penerangan kepada murid cara-cara membuat binaan topeng mata arnab dan kura-kura menggunakan teknik kolaj  Memberi bimbingan kepada murid dalam menyiapkan binaan topeng muka  Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap  Apresiasi dan refleksi.  Penutup  Sosial atau  Kognitif .  Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.Prosedur  Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap murid.

. .Guru menunjukkan rakaman video menggunakan LCD.Jadual Pelaksanaan Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah. ABM.Guru mengaitkan rakaman video dengan tajuk yang akan dipelajari Konsep 5P : Penggabungjalinan kemahiran dalam Pendidikan Moral ABM : Laptop LCD Kaedah : Kelas Teknik : Bercerita (rakaman video) & penyoalan Aktiviti Murid -Murid menonton rakaman video yang ditayangkan. nilai dan ilustrasi ) Rakaman video kisah Set Induksi (5 minit) Contoh Soalan: a) Apakah yang dapat kamu lihat dalam video ini? b) Pernahkah kamu melihat melihat arnab dan kura-kura? c) Apakah pengajaran yang kamu dapat daripada cerita ini? “Arnab dan Kura-kura” Aktiviti Guru .Guru menarik perhatian murid berkaitan video dengan mengajukan beberapa soalan. .Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru .

penyoalan Langkah 1 (5 minit) Penerangan tentang tajuk/aktiviti yang Kaedah : Kumpulan / Kelas teknik kolaj dan jenis-jenis akan dipelajari topeng -topeng muka -topeng mata -topeng sarung .Guru menerangkan tentang jenis-jenis topeng dan teknik kolaj .Guru menunjukkan contoh-contoh topeng (paparan slide bergambar) sambil bersoaljawab dengan murid ABM : Komputer Projektor Slaid Bergambar Aktiviti Murid -Murid mendengar penerangan guru -Murid bersoaljawab dengan guru . nilai dan ilustrasi ) Pengenalan Konsep Pengenalan tajuk aktviti pelajaran dan penerangan konsep Aktiviti Guru -Guru mengaitkan aktiviti di Set Induksi dengan Teknik : Penerangan. ABM.Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah.

Murid mendengar penerangan guru berkaitan tajuk dan aktiviti yang akan dipelajari.Guru memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk aktiviti hari ini . bahan-bahan dan aktiviti yang akan dijalankan . .Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah. . ABM.Guru menunjukkan hasil karya yang telah siap Nilai : Menghargai ABM : Contoh hasil karya Kaedah : Kelas Teknik : Penerangan Aktiviti Murid .Guru menerangkan tentang tajuk dan pelaksanaan aktiviti yang akan dipelajari. nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Guru Langkah 2 (5 minit) Penerangan tentang tajuk.

menggunakan kertas warna Aktiviti Murid .Guru menunjukkan cara membina topeng mata berbentuk arnab dan kurakura . nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Guru Langkah 3 (10 minit) Cara penghasilan: 1) Melukis bentuk topeng mata berdasarkan contoh yang ditunjukkan di atas kertas manila 2)Menggunting bentuk topeng yang telah siap dilukis 4) Menghias topeng mata menggunakan teknik kolaj .Murid turut serta dalam demonstrasi guru dengan bimbingan dan panduan guru Ilustrasi : Contoh Lakaran topeng Nilai : Kebersihan Tunjukcara / demonstrasi .Murid melihat tunjukcara yang ditunjukkan oleh guru.Guru menunjukkan carta penghasilan topeng secara berperingkat ABM : Kertas Manila Pensil Kertas Warna Gunting Contoh gambar topeng Strategi : Menerang dan menunjukkan contoh topeng mata yang telah siap Kaedah : Kelas Teknik : tunjukcara .dan menyatakan langkah-langkah bagi membina topeng mata berbentuk ramarama . ABM.Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah.

Guru meminta murid lain membuat penilaian dan ulasan ABM : Kertas Manila Pensil Warna Gunting Nilai : Kebersihan dan bertanggungjawab Kaedah : Individu / Kelas Strategi : Mempamerkan hasil kerja yang siap .Guru meminta beberapa orang murid menunjukkan hasil kerja mereka .Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P Catatan (strategi / kaedah.Guru membimbing dan memberi panduan kepada murid semasa aktiviti dijalankan Kaedah : Individu Teknik : Bimbingan dan tunjukcara membina topeng mata Aktiviti Murid .menghasilkan binaan topeng mata berbentuk arnab dan kura-kura -menghias topeng menggunakan teknik kolaj Aktiviti Guru . Kemuncak Langkah 4 (7 minit) Penilaian hasil kerja murid dalam menghasilkan binaan topeng mata berbentuk arnab dan kura-kura Aktiviti Guru . ABM.Murid menghasilkan topeng mata mengikut langkahlangkah yang telah ditunjukkan dan mewarnakan serta menghias topeng mengikut kreativiti mereka. nilai dan ilustrasi ) Gerakerja murid Langkah 3 (30 minit) .

.......................................................... ABM..... ....... ................. ..............................................................................................................................Murid-murid yang dipilih mempamerkan hasil kerja masingmasing............................ Penutup (3 minit) Membuat rumusan Guru membuat rumusan tentang teknik dan kualiti hasil karya murid Strategi : Merumus hasil kerja murid Kaedah : Kelas TKP : Intrapersonal Nilai : Menghormati dan menghargai ABM : Hasil kerja murid Nilai : Menghargai Nota : TKP .................Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah..................................................Murd-murid lain akan membuat ulasan bersamasama guru.................................... .............. ........................................ nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Murid .Teori Kecerdasan Pelbagai Refleksi P&P: ..............Murid menceritakan serba sedikit tentang hasil karya mereka........................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful