Anda di halaman 1dari 1

Guru sebagai agen transformasi dalam inovasi kurikulum

melaksanakan sesuatu inovasi di pertambahan tugas guru ekoran pengetahuan dan kemahiran bakal bilik darjah juga mempengaruhi menentukan tahap kesediaan guru pengenalan sesuatu inovasi akan sejauhmana penglibatan guru dalam melaksanakan inovasi itu membangkitkan tekanan emosi secaratotalsebagaiagen sendiri. dalam kalangan sesetengah guru. transformasi kurikulum. Aspek Motivasi guru merupakan Gangguan emosi dan tahap , komitmen ini akan mempengaruhi pembolehubah yang menjadi isu tekanan yang tinggi dipengaruhi persepsi guru terhadap penting dalam pelaksanaan ,inovasi oleh ketidakupayaan mereka GURU peranan pelaksanaan inovasi itu sendiri. di sekolah. Kajian-kajian sebelum untuk berdaya tindak ke atas yang penting dalam pelaksanaan Seterusnya, persepsi terse but akan ini banyak merumuskan bahawa inovasi terse but. Sekiranya sesuatu inovasi kurikulum. mempengaruhi pula sikap dan basil kerja, kompetensi guru dan tekanan berlaku secara berterusan Tanpa penglibatan guru secara tingkah laku guru dalam proses maka motivasi kerja guru akan cara guru bertindakbalas terhadap aktif, matlamat kurikulum yang pengajaran dan pembelajaran. amalan pendidikan mereka akan terjejas dan berkemungkinan dirancang sukar untuk dicapai. Walaupun terdapat lebih berkesan jika tahap motivasi hubungan guru dengan murid Secara umumnya, penglibatan mereka adalah tinggi. Guru dan sesama guru akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan guru dalam proses pelaksanaan renggang. Akhirnya ini mungkin inovasi, sebagai sebuah negara bermotivasi dalam konteks ini inovasi kurikulum di sekolah yang sedang menuju era maju merujuk kepada pendidik yang akan menjejaskan tahap adalah berbeza-beza di samping dan mempunyai wawasan ke mempunyai keupayaan tinggi perkembangan diri guru itu pelbagai cabaran serta rintangan arah mencapai tahap pendidikan ':: dal:;l111 menyempun;l.alqm tugas sendiri dan keberkesanan guru dalam melaksanakannya secara dalam melaksanakan tugasan: . , secara berkesan, berday:r Saing, bertaraf duriia, Malaysia terus berkesan. Antara halangan memperkenaikan beberapa kreatif, positif dan menumpukan . seharian'di sekolah. tersebut adalah sikap sesetengah perhatian terhadap pencapaian Dalam masa yang sarna juga inovasi kurikulum sekolah bagi guru yang sememangnya suka didapati bahawa guru yang rendah mencapai matlamat terse but. matlamat pendidikan. Selain itu, berkonfrontasi dengan pihak tahap motivasinya cenderung Antaranya seperti pelaIGanaan , guru bermotivasi tinggi akan sekolah walaupun kemudahan Sekolah Bestari, Smart Lab, sentiasa memiliki dorongan untuk menentang sesuatu movasi yang diperlukan telah dipenuhi disebabkan perasaan rendah Projek Sekolah Net dan intrinsik dan ekstrinsik.yang oleh pihak pentadbiran sekolah sebagainya. Namun begitu, membolehkan mereb dapat diri dan rasa tersisih di sekolah. berkenaan. banyak rintangan perlu dilalui menghasilkan idea bernas serta Keadaan ini antara .lainnya juga yang sarna, berpunca daripada sikap pihak Dalam dari segi pelaksanaannya terutama sentiasa membantu organisasi pelaksanaan inovasi juga pentadbir sekolah sendiri yang ada untuk mendapatkan sokongan sekolah tanpa mengira batas menghadapi halangan berikutan kalanya seringkali mengabaikan dan komitmen guru. Guru-guru waktu. wujudnya perasaan bimbang, Persoalannya, adakah guru-guru mereka dan kurang meminta mungkin sedikit sebanyak merasa , konflik, rasa tidak tenteram dan pandangan guru berkaitan dengan kurang selesa dengan perubahan mempunyai tahap motivasi yang kesukaran gurU untuk menukar pelaksanaan sesuatu inovasi. kurikulum dan inovasi yang mampu D;lelonjakkan tranSformasi amalan sedia ada kepada amalan Isu kedua yang mencorakkan dan seterusnya memperkasakan diperkenalkan terutamanya yang yang baru. Bahkan masih juga transformasi inovasi kurikulum kurikulum secara total. melibatkan pengajaran dan ini terdapat halangan daripada segi akan mengubah peranan mereka Pandangan umum memperihalkan di sekolah melibatkan sikap . psikologi seperti ketidakyakinan guru. Secara umumnya isu dalam kelas. kebanyakan guru berasa kurang dalam penggunaan alat-alat Dalam merealisasikan selesa terhadap pengenalan sesuatu ini dapat diulas berdasarkan yang canggih termasuk alatan transformasi inovasi kurikulum di inovasi di sekolah kerana bimbang beberapa faktor yang menghalang elektronik dan juga teknologi penglibatan guru secara aktif sekolah terdapat pelbagai cabaran bahawa perubahan tersebut akan dalam proses transformasi komputer dan telekomunikasi. yang terpaksa dihadapi bagi mengganggu keselesaan dan kurikulum. Antaranya adalah Kewujudan dan kebimbangan membolehkan pelaksanaannya menjejaskan tugas serta peranan faktor inersia iaitu guru sudah terhadap perubahan kurikulum dilaksanakan secara berkesan. mereka sama ada secara lan~ung berasa selesa dan berpuashati yang melibatkan penggunaan Latar belakang demografi guru atau tidak langsung khususnya dengan apa yang sedang dialami, teknologi yang diistiliihkan sebagai yang berbeza, lokasi sekolah, yang berkaitan dengan proses justeru itu mereka tidak ingin technophobia. keupayaan dan kemampuan pengajaran dan pembelajaran. I Aspek komitmen guru untuk be:t:ubah. Seterusnya rasa terancam guru dari segi motivasi, sikap, Hal ini berlaku kerana implikasi pengajaran atau inovasi dengan setiap kali perubahan yang telah dilakukan terhadap berlaku, individu guru berasa pelajar mereka. kurang selamat berikutan Kesediaan guru untuk timbulnya ketidakyakinan' melaksanakan sesuatu inovasi untuk melakukan sesuatu adalah persoalan penting yang perubahan yang baru. Akhir perlu dipertirnbangkan oleh sekali adalah faktor masa dan , kemudahan. Segelintir guru sering pihak perancangan pendidikan supaya wujudnya keharmonian berselindung di sebalik rungutan antara pihak pelaksana inovasi bahawa mereka tidak cukup (guru) dengan perancang masa dan tiada kemudahan bagi inovasi itu sendiri. Pelaksanaan menjustifikasikan alasan demi inovasi akan tersekat jika pihak mengelakkan diri dari terlibat dalam pelaksanaan sesuatu inovasi. berkuasa pendidikan menganggap inovasi pendididikan sebagai Isu berikutnya adalah menjurus satu kemestiaan, sedangkan kepada aspek pengetahuan dan guru melihatnya pada sudut kemahiran profesional yang '. pandangan yang sebaliknya . penting dalaIll; memastikan " ' Proses inovasi kurikulum juga keber kesatian :transformasi harus dapat mengubah dan kurikulum. Ini disebabkan seterusmya membawa anjakan penguasaan guru dalam aspek paradigma baru iaitu berubah terse but dapat memandu mereka daripada kecenderungan dalam untuk melaksanakan tugas dengan proses pelaksanaannya daripada berkesan dari semasa ke semasa. ' penekanan kepada aspek teknikal Dalam konteks ini, kesungguhan seperti penyediaan ala tan dan untuk bertindak secara proaktif latihan kepada aspek yang berasaskan pengetahuan dan berkaitan dengan perkembangan kemahiran serta keupayaan untuk tingkahlaku guru, norma, sikap memanifestasikan pengetahuan dan perubahan budaya sekolah. dan kemahiran dalam bentuk tingkahlaku adalah perkara Sekolah harus bersedia berubah mengikut zaman. Trend pokok yang wajar dititikberatkan perubahan kurikulum di Malaysia oleh golongan pendidik ke arah cukup pesat pada dekad-dekad menzahirkan inovasi kurikulum. mutakhir ini dan dijangka Isu keempat adalah berkaitan akan berterusan selari dengan dengan aspek tumpuan guru. Isu perubahan kehendak pendidikan ini memberi pengertian bahawa perdana dan global. Oleh yang seseorang guru mempunyai demikian, warga pendidik tidak tahap tumpuan yang berbezakira kedudukan dan di mana beza dalam menerima dan juga berada harus mengambil melaksanakan transformasi peluang ke arah memperkasakan serta inovasi kurikulum. Dalam kurikulum di peringkat sekolah konteks ini guru perlu bijaksana dan sekaligus mampu menjadikan dalam memberikan keutamaan sistem pendidikan kita duduk antara tumpuan bersifat peribadi, sarna rendah dan berdiri sarna tumpuan terhadap tugasnya tinggi di pentas pendidikan dunia. atau tumpuan terhadap apakah

masa

Beri Nilai