HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025

)
LAKARAN CARA PENGHASILAN BUNYI VOKAL, KONSONAN DAN DIFTONG BAHASA MELAYU

PENGHASILAN BUNYI VOKAL Huruf a e Fonem /a/ /ə/ /e/ i o u /i/ /o/ /u/ Depan ayam emak ekor ikan orang ular Tengah bayam lemang keju sikat kopi buta Belakang bola nasionalisme tauge topi soto baru

Huruf-huruf vokal yang terdapat dalam bahasa Melayu Bunyi Vokal [a] Terletak jauh di bawah, mulut hampar dan terbuka luas. Hadapan lidah dinaikkan sedikit ke arah lelangit keras. Anak tekak dan lelangit lembut menutup rongga hidung, pita suara bergetar. Contoh kata: [adik] – awal kata,
a

[katak] – tengah kata, [bola] – akhir kata

Bunyi Vokal [ə] Hadapan lidah dinaikkan separuh luas kea rah lelangit keras, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung, pita suara bergetar. Contoh kata: [əmak] – awal kata, ə [pəmbəli] – tengah kata [patriotismə] – akhir kata

3

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Vokal [e] Hadapan lidah berada di tengah, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan pita suara dirapatkan. Contoh kata: [elo?] – awal kata, [merah] – tengah kata, e [kole] – akhir kata

Bunyi Vokal [i] Hadapan lidah dinaikkan tinggi tetapi tidak

menyentuh lelangit keras, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung, pita suara dirapatkan supaya udara keluar menggetarkan selaput suara. Contoh kata:
i

[ikan] – awal kata, [lihat] – tengah kata [topi] – akhir kata

Bunyi Vokal [o] Belakang lidah dinaikkan separuh sempit ke arah lelangit lembut, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung, pita suara digetarkan. Contoh kata: [oleh] – awal kata, [botol] – tengah kata
o

[soto] – akhir kata

4

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Vokal [u] Belakang lidah dinaikkan kea rah lelangit lembut untuk menyempikan rongga mulut, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan, pita suara bergetar. Contoh kata: [baru] – awal kata [bubuh] – tengah kata
u

[labu] – akhir kata

PENGHASILAN BUNYI KONSONAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Fonem Huruf Depan Tengah Belakang /b/ b basah sabun kelab /c/ c cekap baca Mac /d/ d dadu dada abad /f/ f faham kafir alaf /g/ g gulung sagu beg /gh/ gh ghaib maghrib mubaligh /h/ h hati saham susah /j/ j janji keju pakel /k/ k kaki baki kotak /kh/ kh khalifah akhir tarikh /l/ l lembu balu sesal /m/ m makan jamin pohon /n/ n naga enak papan /ng/ ng ngilu singa bising /ny/ ny nyala punya /p/ p perut upih siap /q/ q Qur’an wuquf buraq /r/ r rabun garam gegar /s/ s susah asli kebas /sy/ sy syarikat isytihar Quraisy /t/ t tiket mata sesat /v/ v violin university /w/ w wayang hawa /y/ y yakin payah /z/ z zaman lazat /x/ x xenon Huruf-huruf konsonan yang terdapat dalam bahasa Melayu
5

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Konsonan [b] Lelangit lembut dinaikkan dan bibir dirapatkan, udara tersekat pada dua bibir kemudian dipaksa keluar. Kemudian, pita suara bergetar maka terbitlah bunyi letupan dua bibir bersuara [b]. Contoh kata: [batu] – awal kata,
b

[lobak] – tengah kata [kelab] – akhir kata

Bunyi Konsonan [c] Hadapan lidah dinaikkan rapat ke lelangit keras menyekat arus udara. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang. Arus udara tidak menggetarkan pita suara tetapi udara perlu

dilepaskan perlahan-lahan.. Contoh kata:
c

[cawan] – awal kata, [laci] – tengah kata [Mac] – akhir kata

Bunyi Konsonan [d] Udara disekat dengan merapatkan hujung lidah kena pada gusi, lelangit lembut dinaikkan dan pita suara digetarkan untuk menghasilkan bunyi letupan gusi bersuara iaitu [d]. Contoh kata: [dadu] – awal kata,
d

[bədak] – tengah kata [salad] – akhir kata

6

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Konsonan [f] Bibir bawah menyentuh gigi atas untuk menyekat aliran udara. Kemudian, bibir bawah dan gigi atas dibuka untuk menghasilkan geseran bunyi iaitu bunyi [f]. Contoh kata : [feri] – awal kata
f

[kafir] – tengah kata [alaf] – akhir kata

Bunyi Konsonan [g] Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk menyekat udara. Anak tekak dan lelangit lembut dirapatkan ke rongga hidung. Apabila pita suara

dirapatkan arus udara keluar melalui rongga mulut untuk menggetarkan pita suara. Contoh kata :
g

[gaji] – awal kata [səgar] – tengah kata [beg] – akhir kata

Bunyi Konsonan [gh] Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk menyekat udara. Anak tekak dan lelangit lembut dirapatkan ke rongga hidung. Apabila pita suara dibuka sedikit agar arus udara keluar melalui rongga mulut untuk menggetarkan pita suara. Contoh kata :
gh

[ghaib] – awal kata [maghrib] – tengah kata [mubaligh] – akhir kata

7

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Konsonan [h] hApabila udara melalui pita suara yang renggang, rongga mulut seperti semasa mengeluarkan bunyi vokal , bunyi [h] pun terjadi, iaitu geseran glotis tidak bersuara. Contoh kata: [hitam] – awal kata
h

[bahan] – tengah kata [gajah] – akhir kata

Bunyi Konsonan [j] Hadapan lidah dinaikkan rapat ke lelangit keras untuk membuat sekatan pada udara. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke dinding rongga tekak untuk menyekat arus udara ke rongga hidung. Ketika ini pita suara diregangkan, udara dilepaskan perlahan-lahan dan pita suara digetarkan.
j

Contoh kata: [jiran] – awal kata [səjuk] – tengah kata [pakej] – akhir kata

Bunyi Konsonan [k] Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk menyekat udara. Anak tekak dan lelangit lembut dirapatkan ke rongga hidung. Apabila pita suara dirapatkan arus udara keluar melalui rongga mulut untuk menggetarkan pita suara. Contoh kata: [kita] – awal kata
k

[bakul] – tengah kata [petak] – akhir kata

8

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Konsonan [kh] Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk menyekat udara. Anak tekak dan lelangit lembut dirapatkan ke rongga hidung. Kemudian, udara

dilepaskan dengan getaran pada anak tekak dan menghasilkan bunyi [kh]. Contoh kata:
kh

[Khamis] – awal kata [akhir] – tengah kata [tarikh] – akhir kata

Bunyi Konsonan [l] Hujung lidah dinaikkan ke gusi dan menyekat udara. Lelangit lembut ditinggikan dan pita suara bergetar. Udara keluar di tepi-tepi lidah. Bunyi yang dihasilkan dinamakan bunyi sisian gusi bersuara. Contoh kata : [labu] – awal kata
l

[tilam] – tengah kata [batal] – akhir kata

Bunyi Konsonan [m] Pita suara digetarkan dan lelangit lembut dinaikkan, bunyi [m]- dua bibir dirapatkan, bunyi yang terhasil dinamakan sengauan dua bibir bersuara. Contoh kata : [mati] – awal kata [tamat] – tengah kata
m

[bayam] – akhir kata

9

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Konsonan [n] Hujung lidah dinaikkan ke gusi. Udara dilepaskan melalui mulut dan rongga hidung untuk

menghasilkan sengauan gusi bersuara. Contoh kata : [nasi] – awal kata [tanam] – tengah kata
n

[batin] – akhir kata

Bunyi Konsonan [ng] Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut, bunyi yang dihasilkan dipanggil bunyi sengauan lelangit lembut bersuara. Contoh kata : [ŋantuk] – awal kata [saŋgup] – tengah kata
ng

[peraŋ] – akhir kata

Bunyi Konsonan [ny] Hujung lidah dinaikkan ke lelangit keras. Udara dilepaskan melalui mulut dan rongga hidung untuk menghasilkan sengauan bagi bunyi [ɲ]. Contoh kata : [ɲala] – awal kata [buɲi] – tengah kata
ny

10

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Konsonan [p] Lelangit lembut dinaikkan dan bibir dirapatkan, udara tersekat pada dua bibir kemudian dipaksa keluar, jika mulut cepat dibuka keluarlah bunyi [p], kerana pita suara tidak bergetar ia dinamakan letupan dua bibir tak bersuara. Contoh kata :
p

[pisau] – awal kata [sapu] – tengah kata [siap] – akhir kata

Bunyi Konsonan [q] Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk menyekat udara. Anak tekak dan lelangit lembut dirapatkan ke rongga hidung. Apabila pita suara dirapatkan arus udara keluar melalui rongga mulut untuk menggetarkan pita suara. Contoh kata :
q

[qari] – awal kata [wuquf] – tengah kata [Buraq] – akhir kata

Bunyi Konsonan [r] Hujung lidah diletakkan dekat gusi sehingga udara melalui antara lidah, gusi serta lidah bergetar, lelangit lembut pada masa ini dinaikkan. Ini

dinamakan getaran gusi bersuara. Contoh kata : [risau] – awal kata
r

[sarat] – tengah kata [pasar] – akhir kata

11

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Konsonan [s] Hadapan lidah dinaikkan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus udara. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke rongga tekak untuk menyekat arus udara ke rongga hidung. Pita suara diregangkan tanpa bergetar, terhasillah bunyi [s] iaitu bunyi geseran tidak bersuara. Contoh kata :
s

[sapu] – awal kata [kasut] – tengah kata [bərus] – akhir kata

Bunyi Konsonan [sy] Hadapan lidah dinaikkan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus udara. Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan ke rongga tekak untuk menghasilkan bunyi [sy]. Contoh kata : [syabas] – awal kata
sy

[dahsyat] – tengah kata [Quraisy] – akhir kata

Bunyi Konsonan [t] Udara disekat dengan hujung lidah kena pada gusi, lelangit lembut dinaikkan, jika proses sekatan ini dilepaskan terdengarlah bunyi [t] letupan gusi tak bersuara. Contoh kata : [tikus] – awal kata [botol] – tengah kata
t

[kasut] – akhir kata

12

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Konsonan [v] Bibir bawah menyentuh gigi atas. Kemudian, udara dilepaskanuntuk dengan bunyi [v]. Contoh kata : [visa] – awal kata [univərsiti] – tengah kata menghasilkan bunyi geseran

v

Bunyi Konsonan [w] Kedudukan lidah tidak tetap tetapi bergerak membuat luncuran. Lidah mula-mula seperti membunyikan [u], kemudian bergerak pada vokal lain. Bunyi ini dinamakan separuh vokal dua bibir bersuara. Contoh kata :
w

[wau] – awal kata [sawah] – tengah kata

Bunyi Konsonan [y] Kedudukan lidah tidak tetap tetapi bergerak

membuat luncuran dan kedudukan lidah seperti membunyikan [i], kemudian bergerak kedudukan vokal lain. Bunyi ini dinamakan separuh vokal lelangit keras bersuara. Contoh kata :
y

[yakin] – awal kata [saya] – tengah kata

13

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Konsonan [z] dan [x] Giri atas dan gigi bawah dikatup dan dibuka. Kemudian, udara melalui pita suara yang renggang, dan menghasilkan geseran untuk mengeluarkan bunyi [z] atau [x]. Contoh kata: [ziarah], [xenon] – awal kata [lazat] – tengah kata
s x

PENGHASILAN BUNYI DIFTONG Jenis Diftong /ai/ /au/ /oi/ Bunyi Diftong [ai] Mulut hampar dan terbuka luas. Hadapan lidah dinaikkan sedikit ke arah lelangit keras. Anak tekak dan lelangit lembut menutup rongga hidung, pita suara bergetar. Kemudian, hadapan lidah dinaikkan tinggi tetapi tidak menyentuh lelangit keras, lelangit lembut
a

Awal /aising/ /aurat/ -

Kedudukan Diftong Tengah /ghairah/ /daulat/ /boikot/

Akhir /pandai/ /kalau/ /amboi/

dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung, pita suara dirapatkan supaya udara keluar menggetarkan selaput suara. Contoh kata: [aising]-awal kata, [ghairah]- tengah kata,

ai

[pantai]-akhir kata

14

HERLINDAH BINTI KESING (820906-12-5656) SAENAL BIN ABDUL MUIN (840916-12-5025)
Bunyi Diftong [au] Mulut hampar dan terbuka luas. Hadapan lidah dinaikkan sedikit ke arah lelangit keras. Anak tekak dan lelangit lembut menutup rongga hidung, pita suara bergetar. Kemudian, belakang lidah dinaikkan kea rah lelangit lembut untuk menyempikan rongga mulut,
a

lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan, pita suara bergetar. Contoh kata: [aurat]-awal kata, [daulat]- tengah kata, [pulau]-akhir kata

au

Bunyi Diftong [oi]

Belakang lidah dinaikkan separuh sempit ke arah lelangit lembut, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung, pita suara

digetarkan Kemudian, hadapan lidah dinaikkan tinggi
o

tetapi tidak menyentuh lelangit keras, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung, pita suara dirapatkan supaya udara keluar menggetarkan selaput suara. Contoh kata: [boikot]- tengah kata,

oi

[amboi]-akhir kata

15

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.