Anda di halaman 1dari 61

KURSUS PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG )

INSTITUT PENDIDIKAN GURU : IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM MATA PELAJARAN : PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL NAMA GURU PELATIH : HURUN AIN BINTI MOHD BAKRI UNIT: KEMAHIRAN HIDUP ( RBT3101)

Tarikh Mula

02 JULAI 2011

Tarikh Hantar

02 SEPT 201

Bahan pengajaran yang sistematik dan terancang amat diperlukan supaya dapat memaksimumkan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Oleh itu, bahan pengajaran yang dapat member cabaran yang betul kepada para pelajar dan menyediakan maklum balas yang tepat terhadap pencapaian mereka, boleh membuatkan proses P&P lebih menarik, produktif dan cekap. Model Pembelajaran merupakan bahan P&P yang terancang yang dibentuk secara empiris. Pengajaran bermodul telah Berjaya meningkatkan kualiti P&P, misalnya dari segi pencapaian akademik, penguasaan konsep, sikap pelajar terhadap mata pelajaran, ketrampilan dalam pelajaran serta beberapa aspek lain. (shahrom, 1996).

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Pernyataan diatas menunjukkan keberkesanan dan kelebihan pengajaran dan pembelajaran menggunakan odul. Anda dikehendaki menghasilkan modul pembelajaran bagi topic pilihan anda. Bagi menyiapkan projek ini, anda perlu : i. Mengumpul maklumat ( dalam bentuk pengurusan grafik ) mengenai salah satu tajuk-tajuk yang diberi berdasarkan Pendidikan Teknik dan Vokasional dan Latihan Vokasional kaitan Rekabentuk Teknilogi (RBT), Pembelajaran Bermodul dan kaedah&strategi pengajaran penbelajaran bagi pendidikan teknikal. ii. iii. Membina modul pembelajaran bagi salah satu topic yang di pilih. Membuat dan menulis refleksi bagi sesi pengajaran bermodulyang telah dibuat.

Anda dikehendaki melaksanakan projek ini secara berkumpulan berdua. Dokumentasi projek hendaklah menggunakan perisian computer (font arial, saiz 12, spacing 2 dan saiz kertas A4). Semua hasil kerja hendaklah dihantar dalam bentuk folio yang mengandungi biodata, boring kolaborasi, modul pembelajaran, refleksi keberkesanan penggunaan modul dan biblografi.

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)


MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Assalamualaikuw.b.t Alhamdulillah, kami panjatkan rasa kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan keizinanya diberikan kesihatan yang baik, kelapangan waktu untuk kami mengatur segala tugas yang diberi, maka dapatlah kami menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dan sempurna. Walau pun pada peringkat awal mendapat banyak kekangan dan kesulitan.Ini kerana kami sukar untuk berjumpa. Di kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung. Pertamaya buat Pensyarah, En Abdul Razif bin Hj Abdul Rahman yang banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar. Seterusnya buat rakan-rakan sekuliah, terima kasih di atas perkongsian idea dan maklumat, ianya memudahkan lagi kami untuk membuat dan menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Buat rakan sekolah juga, terima kasih diucapkan kepada kalian kerana banyak memberi bimbingan dan dorongan kepada kami bagi menempuh segala kesulitan yang berlaku dalam tempoh untuk mmenyiapkan tugasan yang di beri.. Harapan kami semoga usaha ini akan mengahasilkan satu modul pembelajaran yang boeh di gunakan kelak. Sekian

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 ISI KANDNGAN BIODATA

PERKARA

ISI KANDUNGAN

BORANG KOLABORASI ORGANISASI PENTADBIRAN PENGAMBILAN PELAJAR PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM ARTIKULASI DAN KOORDINASI PERBANDINGAN SISTEM PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN DALAM DAN LUAR NEGARA 10

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Nama Penuh : Hurun Ain binti Mohd Bakri

No Kad Pengenalan: 840907-01-5086

No. Metrik : icrt1106012

Institut : Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim

Program : Program Pensiswazahan Guru ( PPG)

Kursus: Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan kepujian Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

Tutor: En. Abdul Razif bin Hj Abdul Rahman.

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Nama Penuh :

No Kad Pengenalan:

No. Metrik :

Institut : Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim

Program : Program Pensiswazahan Guru ( PPG)

Kursus: Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan kepujian Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Tutor: En. Abdul Razif bin Hj Abdul Rahman.

BORANG KOLABORASI BIL TARIKH PERKARA TANDA TANGAN

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

2. Pengambilan Pelajar

1. Organisasi

Pentadbiran

3. Penyeliaan dan Pemantauan Program

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKSIONAL

4. Artikulasi & Koordinasi

5. Perbandingan sistem pentadbiran dan pengurusan dalan dan luar negara

10

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Organisasi Pentadbiran Sekolah Rendah Organisasi Pentadbiran Sekolah Menengah Organisasi Pentadbiran Sekolah Teknik dan Vokasional Organisasi Pentadbiran Unit Teknologi Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

11

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

ORGANISASI PENTADBIRAN

Mengikut Kamus Dewan Bahasa (edisi ke empat, terbitan tahun 2007) muka surat 1103 mendapati bahawa : Organisasi bermaksud kesatuan, susunan yang terdiri daripada bahagianbahagian dalam sesebuah pertubuhan untuk tujuan tertentu.

Pentadbiran bermaksud perbuatan mentadbir, pengelolaan, pengurusan, pemerintahan.

Oleh itu, Organisasi Pentadbiran merupakan susunan pengurusan sesebuah pertubuhan yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang mempunyai fungsi yang tersendiri bagi melancarkan pengurusan.

ORGANISASI PENTADBIRAN DI SEKOLAH RENDAH

Mata pelajaran Kemahiran Hidup bagi sekolah rendah adalah subjek elektif yang diajar kepada murid-murid tahap 2 yang terdiri daripada murid tahun 4,5 dan 6. Ini merupakan pendedahan awal kepada mereka tentang reka bentuk dan teknologi. Masa yanag diperuntukkan hanya 60 minit seminggu. Struktur Organisasi di sekolah rendah terdiri daripada Guru Besar, Penolong Kanan, Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran. Setiap bahagian mempunyai tanggungjawab dab peranan yang tersendiri. Sebagai contoh, Ketua Panitia Kemahiran Hidup di beri tanggungjawab untuk mengurus, merancang dan memastikan perjalanan proses prngajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup dapat berjalan dengan lancar.

12

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

CARTA ORGANISASI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP s PENGERUSI : ( Guru Besar )

TIMBALAN PENGERUSI : ( Guru Penolong Kanan 1 )

NAIB PENGERUSI : ( Guru Penolong Kanan HEM ) ( Guru Penolong Kanan KOKO )

PENYELARAS : Ketua Panitia

NAIB PENYELARAS : Penolong Ketua Panitia

SETIAUSAHA : Guru Mata Pelajaran

BENDAHARI : Guru Mata pelajaran

AHLI JAWATANKUASA Guru Mata Pelajaran

13

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

ORGANISASI PENTADBIRAN DI SEKOLAH MENENGAH

Bagi Sekolah Menengah Subjek Kemahiran Hidup di ajar bermula dari tingkatan 1 hingga tingga tingkatan 3. Ianya meliputi subjek seperti Reka Bentuk dan Teknologi, Kemahiran teknikal, Ekonomi Rumah Tangga, Pertanian dan

Perdagangan dan Keusahawanan. Secara umumnya, Sekolah Menengah (SM) dan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) mempunyai perbezaan. Diantaranya Sekolah Menengah (SM) terdiri daripada pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 6 bawah dan tingkatan 6 atas. terdiri daripada manakala Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Struktur Organisasi Pentadbiran terdiri daripada Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan Petang (bagi sekolah yang mempunyai 2 sessi), Penolong Kanan HEP, Penolong Kanan Kokurikulum, Guru Kanan Matapelajaran serta Ketua-ketua Panitia. Oleh yang demikian, bagi matapelajaran Teknik dan Vokasional di sekolah menengah di tadbir oleh Guru Kanan Matapelajaran Teknik dan Vokasional yang berperanan seperti berikut:

Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum dan pentaadbiran yang berkaitan dengan bidangnya.

Bertanggungjawab kepada pengetua dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang

berkaitan dengan bidangnya.

14

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya.

Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar.

Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya.

Membantu pengetua menyelaras dengan pihak luar dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya, sseperti pemeriksaan sekolah oleh jemaah Nazir Persekutuan, latihan mengajar guru-guru pelatih maktab, universiti dan seumpamanya.

Membantu Pengetua dalam pengurusan dan pengendalian stok, inventori dan harta benda sekolah.

15

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN TEKNIK DAN VOKASIONAL SEKOLAH MENENGAH

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN PETANG

PENOLONG KANAN HEP

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM GURU KANAN TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KETUA-KETUA PANITIA.

16

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

ORGANISASI PENTADBIRAN DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DAN VOKASIONAL


Kemahiran Teknik dan Vokasional merupakan subjek utama yang amat dititikberatkan dalam pencapaian keputusan pelajar selepas menamatkan

persekolahan tingkatan lima. Subjek ini merupakan landasan utama kepada pelajarpelajar untuk pembelajaran terutama dalam bidang kejuruteraan. Walaupun pelajar mengambil mata pelajartan ini dan dianggap sebagai matapelajaran utama di sekolah Teknik, namun anggapan pelajarterhadap subjek-subjek ini yang dianggap berat dan baru ini memerlukan asas yang kukuh pada peringkat permulaan. Untuk menghadapai situasi yang sedemikian , Jabatan Teknik dan Vokasional

menyediakan berbagai-bagai program yang lebih menumpukan kepada peningkatan prestasi dan minat pelajar terhadap penguasaan matapelajaran Teknik dan Vokasional. Kesemua program yang dirancang mempunyai objektif yang serupa sama ada secara langsung ataupu tidak langsung. Antara objektif yang ingin dicapai bagi matapelajaran Teknik dan Vokasional ialah : i. Memberi kesedaran kepada pelajar terhadap kepentingan pengetahuan kemahiran dalam dunia pekerjaan. ii. Memberi pendedahan kepada pelajar terhadap kerjaya sebenar nbidang yang diceburi serta memupuk minat pelajar terhadap matapelajaran tersebut. iii. Meningkatkan tahap penguasaan pelajar terhadap matapelajaran teknik dan vokasional. iv. Meningkatkan prestasi matapelajaran Teknik dan Vokasional di peringkat SPM sama ada dari segi kuantiti mahupun kualiti. v. Mengetahui sumbangan Teknologi terhadap pembangunan Negara.

17

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN JABATAN TEKNIK DAN VOKASIONAL SEKOLAH TEKNIK DAN VOKASIONAL PENGETUA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HAL EHWAL PELAJAR

KETUA BIDANG TEKNIKAL

KETUA BIDANG VOKASIONAL

SETIAUSAHA - KETUA KURSUS AMALAN BENGKEL MESIN - KETUA KURSUS BINAAN BANGUNAN - KETUA KURSUS AUTOMOTIF - KETUA KURSUS KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM - KETUA KURSUS ELEKTRONIK - KETUA KURSUS ELEKTRIK - KETUA KURSUS PENGATURCARAAN KOMPUTER - KETUA KURSUS PENGURUSAN PERNIAGAAN - KETUA KURSUS PERDAGANGAN - KETUA KURSUS KEJURUTERAAN AWAM - KETUA KURSUS KATERING - KETUA KURSUS KEJURUTERAAN ELEKTRIK - KETUA KURSUS KEJURUTERAAN MEKANIKAL - KETUA KURSUS ASUHAN KANAKKANAK - KETUA KURSUS BAKERI & KONFLEKSIONARI - KETUA KURSUS SENI KECANTIKAN - KETUA KURSUS REKAAN FESYEN - KETUA KURSUS PENGURUSAN MAKANAN.

18

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

ORGANISASI PENTADBIRAN SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK UNIT TEKNIK DAN VOKASIONAL JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

EN SUJAK BIN MASKAN PENOLONG PENGARAH TEKNIK DAN VOKASIONAL Telefon: 07-2332227 Email : jak_sm@yahoo,com

HJ ESA BIN AHMAD PENOLONG PENGARAH TEKNIK DAN VOKASIONAL(M) Telefon: 072332227 Email : essay5764@yahoo.com.sg

EN. MOHD ARIFFIN BIN ABDUL LATIF PENOLONG PENGARAH TEKNIK & VOKASIONAL Telefon: 0132050502 Email : tvariffin@yahoo.com

EN SAHIBUL BAHRIN BIN AHMAD PENYELIA KANAN PERDAGANGAN Telefon:

AZIZAH BINTI ABU BAKAR PENYELIA KANAN ERT Telefon: 010-7106468 Email : abbyza54@yahoo.com

19

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Email : sahibul.ahmad@moe.gov.my

Pengambilan Kemasukan ke Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional. Pengambilan Pelajar ke Politeknik. Pengambilan Pelajar ke Institut Pengajian Tinggi awan (IPTA)

20

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Matapelajaran KHSR diperkenalkan kepada pelajar tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Manakala mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah menengah di perkenalkan kepada pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 sebagai matapelajaran elektif. Sejak pelancaran transformasi pendidikan Vokasional Teknikal (Voctech) oleh Kementerian Pelajaran tahun lalu menyaksikan peningkatan permintaan daripada ibubapa yang menghantar anak masing-masing ke sekolah berkenaan. Kesedaran ini mencernimklan kesedaran umum mengenai pentingnya pendidikan teknik dan vokasional dalam memacu pembangunan Negara. kata Pengetua Sekolah Menengah Teknik, Kajang, Selangor, Mohd Ghazaly Harun. Beliau ketika di temui pada sesi pendaftaran kemasukan pelajar baru di sini barubaru ini berkata aliran vokasional dan kemahiran penting dalam menyediakan tenaga mahir sejajar objektif mencapai status Negara berpendapatan tinggi. Katanya, setakat ini bilangan pelajar vokasional sekitar 10% dan angka itu masih jauh berbanding Negara maju 50%. Justeru, langkah kerajaan menambah bilangan pengambilan pelajar

vokasional kepada 20% menjelang 2015 adalah tindakkan tepat bagi memastikan Negara memiliki bekalan tenaga terlatih mencukupi. Selain itu, pengenalan beberapa bidang baru termasuk perintisan pengurusan dan penyelenggaraan sukan kuda (ekuin) serta teknologi pemprosesan kayu bermula tahun ini. Dua matapelajaran baru itu mampu merangsang minat pelajar menyertai sekolah vokasional selain bantuan media mempromosikan aliran ini kepada masyarakat.

21

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Sistem pendidikan di sekolah teknik dan vokasional di sini lebih khusus kerana pelajar di beri pendedahan awal mengenai bidang diminati. Pengkhususan yang ditawarkan juga sesuai dalam melengkapkan pelajar kepada ilmu pengetahuan berkenaan. Pemilihan program yang diminati dapat menyuntik semangat pelajar untuk terus memberi tumpuan dan cemerlang dalam bidang yang diceburi. Terbukti bahawa banyak university menawarkan program pengajian lanjutan dalam bidang kemahiran berteknologi tinggi. Selain itu juga, dunia pekerjaan kini memberi tumpuan kepada calon yang memiliki kemahiran. Pusat pengajian tinggi dan institusi pendidikan lain antaranya politeknik dan Institut Kemahiran Belia Negara atau Institut Kemahiran MARA turut menawarkan kursus lanjutan.

22

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

PENGAMBILAN PELAJAR KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DAN VOKASIONAL

Pelajar-pelajar tingkatan tiga yang menduduki Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2010 adalah dipelawa untuk memohon ke Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional bagi sesi pengambilan tahun 2011.

Aliran

Aliran Teknikal Sekolah Menengah Teknik Aliran Vokasional

Aliran Kemahiran

Aliran Vokasional Sekolah Menengah Vokasional Aliran Kemahiran

Aliran Teknikal

Aliran teknikal dikhususkan kepada pelajar yang cemerlang dalam akademik pada peringkat PMR. Objektif aliran teknikal adalah untuk membantu melahirkan tenaga profesional dalam bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan.

23

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Aliran

teknikal

menyediakan

kursus

iaitu

Kejuruteraan

Mekanikal,

Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik, Perdagangan dan AgroTeknologi.

Setelah tamat pengajian di SMT, pelajar berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di peringkat diploma di IPTA (universiti, politeknik, kolej komuniti), kolej matrikulasi teknikal, kolej matrikulasi umum, atau Tingkatan 6.

Aliran Vokasional

Aliran vokasional memberikan peluang kepada pelajar yang berpencapaian baik dan sederhana dalam akademik dan berminat kepada pembelajaran bercorak vocational (berkaitan pekerjaan). Isi kandungan aliran vokasional mempunyai komponen teori dan praktikal yang seimbang. Objektif aliran ini adalah untuk membantu melahirkan separa profesional (juruteknik/pembantu teknik) dalam bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan.

Aliran vokasional menyediakan 19 kursus iaitu Automotif, Penyejukan dan Penyamanan Udara, Amalan Bengkel Mesin, Kimpalan, Elektrik dan Elektronik, Binaan Bangunan, Pengurusan Teknologi Pejabat, Pengurusan Perniagaan, Fesyen, Katering, Seni Kecantikan, Perkembangan dan

Perkhidmatan Kanak-kanak, Bakeri, Pelancongan, Hortikultur Hiasan dan Lanskap, Teknologi Tanaman, Agroindustri Tanaman, Agroindustri Ternakan dan Pengaturcaraan Komputer

Setelah tamat pengajian, pelajar berpeluang ke IPTA, IPTS, dan institut latihan kemahiran awam dan swasta, atau terus ke alam pekerjaan.

Aliran Kemahiran

24

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Pelajar aliran kemahiran dikhususkan kepada pelajar pencapaian rendah pada peringkat PMR dan sangat cenderung kepada pembelajaran secara hands-on (amali). Isi kandungan kursus-kursus aliran kemahiran ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Pelajar yang tamat dengan jayanya mengikut peraturan yang ditetapkan oleh JPK akan dianugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh industri. Pelajar akan dilatih menjadi tenaga kerja mahir untuk bekerja di industri atau membuka perniagaan sendiri apabila tamat pengajian. Disamping itu juga, pelajar boleh melanjutkan latihan kemahiran pada peringkat yang lebih tinggi di Institut Latihan Perindustrian (ILP), Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), kolej komuniti, dan pelbagai institut latihan kemahiran swasta.

Aliran kemahiran menyediakan 21 kursus iaitu Pemesinan Am, Jurukimpal, Pelukis Pelan Kejuruteraan Mekanikal, Mekanik Kenderaan Motor, Mekanik Penyejukan dan Penyamanan Udara, Pembuat Perabot, Jurubina Bangunan, Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu, Jurupaip, Pelukis Pelan Senibina, Wood Processing and Finishing Technology (Furniture), Juruteknik Elektrik, Juruteknik Elektronik Industri Peralatan, Juruteknik Elektronik Audio Visual, Demi Chef, Pembuat dan Mereka Pakaian Wanita, Pendandan Rambut, Jurukecantikan, Juruteknik Akuakultur, Juruteknik Ladang Pertanian dan Program Industri Ekuin.

Mulai tahun 2010, BPTV memperkenalkan program traineeship kepada pelajar aliran ini jika mereka berminat dan mendapat persetujuan ibubapa. Program ini membolehkan pelajar mengikuti pembelajaran di sekolah selama 3 hari, dan 2 hari di tempat kerja yang sesuai dengan kursus yang diikuti pelajar.

25

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Tempat kerja ditentukan dengan persetujuan sekolah dan ibubapa dengan kerjasama industri. Program traineeship ini memberi peluang pelajar mendapat pendedahan awal kepada alam pekerjaan semasa di bangku sekolah lagi.

Syarat Umum untuk memasuki ke Sekolah teknik dan Vokasional

1. Pemohon mestilah warganegara Malaysia. 2. Pemohon hendaklah:


o

Berada di Tingkatan 3 dan telah menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) Tahun 2010.

Dilahirkan dalam tahun 1995 atau selepasnya.

3. Kesihatan diri pemohon:


o o

Mestilah sihat tubuh badan dan sesuai dari segi fizikal. Bebas dari penyakit seperti lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, alahan (allergy), pekak, sawan (epilepsy), yang serius dan sebagainya. Penyakit-penyakit ini akan membahayakan terutama semasa

menjalankan kerja kursus dan kerja amali. 4. Pemohon kursus Kejuruteraan Elektrik (Aliran Teknikal), kursus Elektrik dan Elektronik (Aliran Vokasional) serta kursus Juruteknik Elektronik Industri Peralatan (Aliran Kemahiran) mestilah tidak rabun warna.

26

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

PENGAMBILAN PELAJAR KE POLITEKNIK


Politeknik KPT menawarkan program pengajian di peringkat diploma dan diploma lanjutan termasuk program sijil kemahiran kepada calon berkeperluan khas. Ketika ini terdapat sebanyak 54 program peringkat diploma dan 4 program peringkat diploma lanjutan ditawarkan di 27 politeknik seluruh negara.

Pengambilan pelajar ke Politeknik KPT diadakan 2 kali setahun. Pengambilan pertama di pertengahan tahun manakala pengambilan kedua di hujung tahun berkenaan. Politeknik KPT menyediakan 51,000 tempat pengajian untuk lulusan SPM, lulusan Sijil Politeknik KPT, lulusan Sijil Kolej Komuniti KPT dan pelajar berkepeluan khas (masalah pendengaran) lulusan Sekolah Pendidikan Khas kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia pada setiap tahun bagi mengikuti pelbagai program tersebut.

Kategori Politeknik Politeknik dibahagikan kepada 3 kategori : Politeknik Premier Program pengajian untuk melahirkan graduan yang berinovatif sebagai peneraju industri dan kebolehpasaran tinggi. Politeknik Konvensional Program TVET yang akan melahirkan pekerja berkemahiran dan

berpengetahuan tinggi. Politeknik Metro

27

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Fokus kepada program pengajian yang berasaskan bidang perkhidmatan.

28

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Syarat Permohonan

Pemohon mestilah warganegara Malaysia dan memenuhi syarat ;


o o o o o o

Untuk lulusan SPM dan setaraf Untuk lulusan Sijil Politeknik KPT Untuk lulusan Sijil Kolej Komuniti KPT Untuk lulusan Diploma Politeknik KPT Untuk lulusan Kolej Matrikulasi KPM Jurusan Sains Untuk lulusan Pendidikan Khas KPM

Pemohon perlu membeli nombor pin dari Bank Simpanan Nasional (BSN) sebelum mengisi eBorang.

Cara Permohonan

Permohonan ke Politeknik terbahagi kepada 3 kategori.

Permohonan UPU

Permohonan melalui UPU ini bagi pemohon lepasan SPM dan setaraf. Permohonan perlu dibuat secara dalam talian melalui Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Sila rujuk Permohonan Kemasukan Ke IPTA, TEVT & ILKA Lepasan SPM Sesi Akademik 2011/2012.

Borang Permohonan UPU

29

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Permohonan untuk pengambilan Khas

Pemohon Berkeperluan Khas (Masalah Pendengaran) adalah pelajar lepasan tingkatan lima dari Sekolah Pendidikan Khas kelolaan Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) atau Program Pencantuman Pendidikan Khas di bawah KPM.

Borang permohonan boleh didapati dari Jabatan Pelajaran Negeri atau Bahagian Pendidikan Khas (KPM) dan dihantar kepada Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sila rujuk Permohonan ke Program Sijil Kemahiran Khas Politeknik

30

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

PENGAMBILAN PELAJAR KE INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) LEPASAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
DASAR PENGAMBILAN Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) Mengguna pakai dasar pengambilan pelajar ke IPTA berasaskan prinsip meritokrasi. Dalam pelaksanaan dasar meritokrasi kaedah penyediaan merit adalah berdasarkan pencapaian akademik dan aktiviti kokurikulum. Mulai Sesi Akademik 2006/2007 dan seterusnya KPT mengguna pakai dasar pengambilan pelajar ke IPTA berasaskan 90% markah akademik dan 10% markah kokurikulum.

PENYELARASAN PENGAMBILAN PELAJAR BPKP, JPT menyelaras permohonan, pemprosesan dan pemilihan

kemasukan ke Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf di semua IPTA bagi Ambilan Julai.

KAEDAH PERMOHONAN Pemohon Lepasan SPM/Setaraf diwajibkan mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA melalui Aplikasi Dalam Talian (Online Application) sahaja.

SYARAT PERMOHONAN i. Kewarganegaraan Hanya Warganegara Malaysia sahaja yang layak mengemukakan

permohonan.

31

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

ii. Kelayakan Pemohon mestilah mempunyai kelayakan SPM/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM. Hanya SATU (1) permohonan sahaja yang akan diproses bagi setiap pemohon.

KRITERIA PEMILIHAN i. ii. iii. Pencapaian akademik dalam Peperiksaan SPM/Setaraf; Pencapaian dalam aktiviti kokurikulum; Kombinasi mata pelajaran yang dimiliki bersesuaian dengan pengajian dipohon; Gred mata pelajaran untuk tujuan pengkhususan; iv. Lulus temu duga / ujian kelayakan yang ditetapkan oleh IPTA bagi program pengajian yang memerlukan temu duga; v. vi. Program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan; Memenuhi syarat khas program seperti yang ditetapkan oleh sesebuah IPTA; dan vii. Bilangan tempat yang disediakan di IPTA.

32

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

33

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Penilaian dalam Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT)

34

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

PENILAIAN DALAM REKABENTUK DAN TEKNOLOGI

Penilaian sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran harus dijalankan secara berterusan. Maklumat daripada penilaian yang berterusan ini dapat membantu guru mengatasi kelemahan murid serta mengukuhkan dan meningkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran melalui tindakan susulan yang dijalankan oleh guru. Tujuan tindakan susulan adalah untuk memastikan murid terus maju.

Penilaian seperti dilakukan pada tajuk-tajuk lain dalam Kemahiran Hidup dibuat melalui : Pemerhatian Lisan Penulisan.

Ketiga-tiga cara ini boleh digunakan untuk menilai hasil projek dan buku idea. Penilaian yang dijalankan hendaklah mencukupi semua objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian yang dijalankan tidak seharusnya menekankan konsep lulus atau tidak lulus. Penilaian juga tidak seharusnya menekankan perbandingan pencapaian antara seorang murid dengan murid yang lain.

Kriteria yang perlu diambil kira dalam penilaian adalah : Kegunaan atau faedah projek Kefungsian

35

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Kekemasan.

Kenyataan Dasar dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (2001-2010) ialah : 1. Memberi penekanan kepada Sains dan Teknologi (S&T) serta

membangunkan kemahiran dalam teknologi berasaskan maklumat supaya pengetahuan dapat di peroleh, disebar, ditafsir dna digunapakai. 2. Menambah jumlah tenaga manusia yang lebih ramai dalam bidang sains dan teknologi bagi mengambil peluang daripada kepesatan pengetahuan dan teknologi baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mapan. 3. Mempercepatkan pencapaian pencapaian nisbah 60:40 antara pelajar sains dan sastera.

Malaysia sedang melaksanakan proses reformasi kepada PTV untuk menjadikannya lebih fleksibel, berkualiti tinggi, berupaya menahut dan bertindak balas terhadap peluang pasaran kerja yang dinamik dan mengurangkan kos terutamanya pihak kerajaan. Sehubungan itu, banyak program PTV diperkenalkan bagi menjayakan dasar diatas. Namun keberkesanan dan kejayaan programprogram ini memerlukan penyeliaaan dan pemantauan yang berterusan.

36

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

37

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

ARTIKULASI DAN KOORDINASI

DEFINISI ISTILAH Artikulasi dimaksudkan sebagai satu peringkat persediaan sebelum sesorang memasuki ke universiti, peringkat pra universiti: kursus ~ dan Diploma dalam bidang sians dan teknikal Kamus dewan (2006) Artikulasi mengufuk merujuk kepada pemindahan kredit dari satu program kepada program yang lain pada satu tahap sama ada dalam institusi yang sama atau institusi yang lain. Artikulasi menegak merujuk kepada pemindahan kredit dari satu institusi kepada institusi yang lain pada tahap yang lebih tinggi.

38

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

LALUAN SELEPAS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INSTITUSI

LALUAN

PROGRAM

UNIVERSITI

Ijazah

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA

Permindahan kreadit Pengecualian kredit Permindahan

Diploma

INSTITUT KEMAHIRAN MARA

kreadit Pengecualian kredit Program

Sijil Teknologi Mara

GIAT MARA

artikulasi (6 bulan)

Sijil Giat Mara

39

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

AGENSI KERAJAAN YANG MENYEDIAKAN PENDIDIKAN/LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Kementeriaan Pelajaran

Sekolah Rendah KBSR Sekolah Menengah Teknik Aliran

Teknikal, Vokasional dan Kemahiran Sekolah Men. Pendidikan Khas

Kementerian Pengajian Tinggi Politeknik Kolej Komuniti

Kementerian Sumber Manusia Institut Latihan Perindustrian Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan Pusat Teknologi Tinggi Institut Teknikal Jepun Malaysia

40

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Kementerian Belia dan Sukan Institut Kemahiran Belia Negara Institut Kemahiran Belia Tinggi Negara

Kementerian pertanian dan Industri Asas Tani Institut Pertanian Malaysia Kolej Pertanian Malaysia Institut Latihan Veterinar Institut Latihan Perikanan Pusat Latihan Pertanian

Kementerian Pembangunan dan Koperasi Institut Kemahiran MARA Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pusat Giat MARA Universiti Kuala Lumpur German-Malaysian Institut Institut Kraf Negara

41

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

PENJENAMAAN SEMULA TEKNIK DAN VOKASIONAL

DEFINISI ISTILAH Artikulasi dimaksudkan sebagai satu peringkat persediaan sebelum sesorang memasuki ke universiti, peringkat pra universiti: kursus ~ dan Diploma dalam bidang sians dan teknikal Kamus dewan (2006)

AGENSI KERAJAAN YANG MENYEDIAKAN PENDIDIKAN/ LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

1. Kementeriaan Pelajaran Sekolah Rendah KBSR Sekolah Menengah Teknik Aliran Teknikal, Vokasional dan Kemahiran Sekolah Men. Pendidikan Khas 2. Kementerian Pengajian Tinggi Politeknik Kolej Komuniti 3. Kementerian Sumber Manusia Institut Latihan Perindustrian Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan Pusat Teknologi Tinggi

42

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Institut Teknikal Jepun Malaysia 4. Kementerian Belia dan Sukan Institut Kemahiran Belia Negara Institut Kemahiran Belia Tinggi Negara 5. Kementerian pertanian dan Industri Asas Tani Institut Pertanian Malaysia Kolej Pertanian Malaysia Institut Latihan Veterinar Institut Latihan Perikanan Pusat Latihan Pertanian 6. Kementerian Pembangunan dan Koperasi Institut Kemahiran MARA Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pusat Giat MARA Universiti Kuala Lumpur German-Malaysian Institut Institut Kraf Negara

Sekolah vokasional akan dinaik taraf jadi kolej

11/05/2011

43

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

MALAYSIA akan merombak sistem pendidikan teknikal dan vokasional, sekali gus mengubah nama sekolah vokasional kepada kolej vokasional, yang akan menawarkan diploma atau diploma lanjutan.

Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkata kerajaan akan melakukan sedikit pindaan kepada Akta Pendidikan negara tidak lama lagi. Ia bukan saja bagi menghapuskan stigma atau persepsi bahawa pendidikan teknikal dan vokasional sebagai pilihan kedua, selepas bidang akademik lain, malah akan memberi satu laluan kerjaya pendidikan yang lebih jelas. Ia tidak terbatas kepada Sijil Kemahiran Malaysia saja tapi sijil yang lebih tinggi setaraf diploma atau diploma lanjutan, katanya pada sidang media sebelum menyampaikan ucaptama di Mesyuarat Mesyuarat Ketiga Menteri-Menteri Pelajaran Asia Eropah (ASEMME3) di Axelborg Hall di sini, petang semalam.

Hadir sama Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin; Duta Malaysia ke Sweden, Datuk Kamarudin Mustafa; Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Prof Dr Rujhan Mustafa dan Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Datuk Syed Ahmad Hussein.

Timbalan Perdana Menteri berkata, rombakan kursus teknikal dan vokasional adalah untuk memastikan tidak ada lagi stigma kepada bidang berkaitan, seperti sebelum ini yang kebiasaannya menyaksikan pelajar disalur ke bidang berkenaan kalau mereka tidak cemerlang dalam akademik.

44

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Muhyiddin berkata, pendekatan sebelum ini adalah tidak tepat kerana di negara maju aspek teknikal dan vokasional diletakkan sebagai pilihan sama dengan akademik. Jadi kita sedang melakukan transformasi ini. Kita nak lihat prestasi setiap pelajar kalau kecenderungan awal mereka pada bidang yang tidak terlalu akademik, kita akan salurkan mereka bidang teknikal dan vokasional, sama ada di sekolah menengah biasa yang menawarkan mata pelajaran vokasional atau di sekolah vokasional. Kita akan mengubah nama sekolah vokasional kepada kolej vokasional yang menawarkan diploma atau diploma lanjutan yang mana pelajarnya berpeluang melan-jutkan pengajian di universiti selepas itu, katanya.

Beliau berkata, subjek teknikal dan vokasional juga akan ditawarkan di peringkat menengah rendah, supaya pelajar dapat mengambil bidang yang mereka minati lebih awal.

Pada masa sama katanya, Malaysia akan mengkaji program kerjasama dan bertukar pengalaman dengan institusi berkaitan di Eropah, seperti di Perancis, yang mana sasaran ditetapkan kerajaannya ialah 60 peratus pelajarnya mesti pergi ke sekolah vokasional, sekali gus mereka mengiktiraf vokasional lebih penting berbanding akademik. Namun kursus yang ditawarkan di Perancis jauh lebih canggih. Ini contoh di mana kita boleh berkongsi pengalaman, mungkin bertukar tenaga pengajar dan melihat

45

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

kurikulum apa serta subjek yang mereka ajar. Mungkin kita boleh adakan program pertukaran pelajar untuk melihat apa yang telah dilakukan Eropah, katanya.

Ditanya apakah Malaysia juga akan meletakkan sasaran 60 peratus seperti Perancis, Muhyiddin berkata Malaysia masih jauh terkebelakang iaitu baru 10 peratus dan akan di pertingkatkan kepada 20 peratus dalam tempoh lima tahun ini.

Swasta boleh bantu pendidikan teknikal, vokasional

07/05/2011 MELAKA 6 Mei Kerajaan menggesa pihak swasta berganding bahu dengan Kementerian Pelajaran untuk membangunkan bidang pendidikan teknikal serta vokasional bagi mengisi keperluan ekonomi negara.

Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, melalui kerjasama tersebut, kerajaan dapat menggunakan segala kemudahan yang terdapat di sekolah-sekolah swasta bagi melahirkan lebih ramai pelajar berkemahiran dalam bidang tersebut.

Muhyiddin yang juga Menteri Pelajaran berkata, tanpa kerjasama sektor swasta, hasrat kerajaan untuk meningkatkan jumlah pelajar dalam aliran tersebut daripada 10 peratus kepada 20 peratus dalam tempoh lima tahun tidak akan tercapai. Saya bercadang untuk mengajak bukan sahaja agensi kementerian yang ada di peringkat Persekutuan tetapi sektor swasta untuk terlibat sama bagi mengisi keperluan sekolah-sekolah vokasional dan teknikal yang dibangunkan oleh mereka.

46

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Sebab itu, saya umumkan kita perlu tingkatkan pendidikan teknikal dan vokasional dalam tempoh lima tahun dan bukannya 10 tahun, ini merupakan cabaran besar yang perlu diharungi, katanya berucap merasmikan Karnival Pendidikan Melaka 2011 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC), Ayer Keroh di sini hari ini.

Turut hadir Ketua Menteri, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam dan Pengarah Pendidikan negeri, Juliah Leman.

Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata, pada masa ini pelajar aliran teknikal dan vokasional hanya berjumlah kira-kira 10 peratus daripada jumlah keseluruhan pelajar.

Justeru katanya, jumlah itu jauh lebih rendah berbanding beberapa negara termasuk negara jiran Indonesia, Thailand dan Singapura yang mempunyai antara 40 hingga 60 peratus pelajar dalam aliran tersebut. Kesemua negara terbabit memberi tumpuan dalam bidang teknikal dan vokasional kerana pelajar yang mereka lahirkan dapat memenuhi tuntutan untuk memajukan ekonomi negara mereka, katanya.

Beliau berkata, usaha yang dicadangkan bersama sektor swasta itu selaras dengan tumpuan oleh Kementerian Pelajaran bagi memastikan bidang teknikal dan vokasional terus dikembangkan.

Ujarnya, peranan yang boleh dimainkan oleh sektor awam dan swasta dilihat amat penting untuk membangunkan sektor pendidikan agar menjadi lebih maju selain mengisi keperluan ekonomi negara.

47

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Teknik, vokasional bertaraf kolej

28/10/2010 MIRI 27 Okt. Sekolah teknik dan vokasional di negara ini akan dinaik taraf menjadi kolej menjelang 2013 dengan menawarkan lebih banyak kursus yang diperlukan dalam sektor perindustrian.

Timbalan

Pengarah

(Operasi)

Bahagian

Sekolah

Teknik

dan

Vokasional,

Kementerian Pelajaran, Zakaria Mohd. Noor berkata, setakat ini pihaknya masih mengkaji jenis kursus yang sesuai dan tempohnya.

Beliau memberitahu, kursus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang ditawarkan di sekolah teknik antaranya penerbangan, pertanian, maritim dan automobil. Kursus ini mungkin mengambil masa dua atau tiga tahun bergantung pada jenis kursus yang ditawarkan, katanya ketika berucap pada Majlis Anugerah Permata Cemerlang Graduan Projek Link dan SKM 2010 Sekolah Menengah (SM) Teknik Miri, di sini semalam.

Beliau turut melancarkan logo baru SM Teknik Miri yang kini dikenali sebagai Sekolah Menengah Vokasional (SMV) Miri.

Hadir sama, Pengetua SM Teknik Miri, Saffiee Driss dan Pengurus Komunikasi Korporat Sarawak Shell Berhad (SSB), Peing Tajang.

Dalam pada itu, Zakaria berkata, penamaan semula SM Teknik Miri kepada SMV Miri adalah tepat pada masanya dan beliau berharap Persatuan Ibu Bapa dan Guru

48

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

(PIBG) sekolah dapat meningkatkan usaha mempromosikan sekolah itu bagi menarik lebih ramai pelajar.

Terdahulu Peing dalam ucapannya berkata, sehingga kini Bahagian Pendidikan Shell melahirkan 882 pekerja kimpalan yang mahir dengan 60 peratus daripadanya bekerja dalam industri minyak dan gas.

Katanya, 30 peratus lagi bekerja dengan sektor perkapalan dan selebihnya dalam bidang profesional selain membuka perniagaan sendiri berasaskan industri kimpalan. Projek Link melibatkan SSB, Sabah Petroleum Limited dan Jabatan Pelajaran Sarawak bersama SM Teknik Miri sejak 19 tahun lalu. Berikutan kejayaan projek itu, kita bercadang meneruskan usahasama dengan SM Teknik Bintulu pula, katanya.

Imej baru vokasional

23/07/2010

Oleh adha@bharian.com.my

Adha

Ghazali

Kerajaan guna konsep Voctech lonjakkan taraf SMV

KANGAR: Kerajaan akan menstruktur semula Sekolah Menengah Vokasional (SMV) di negara ini menggunakan konsep Vokasional Teknikal atau Voctech dengan

49

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

sasaran melonjakkan bidang berkenaan sebagai aliran pendidikan arus perdana negara. Timbalan Menteri Pelajaran, Dr Mohd Puad Zarkashi, berkata selain memberi imej baru kepada SMV, penstrukturan semula berkenaan penting, terutama dalam usaha merealisasikan impian melahirkan lebih ramai rakyat berkemahiran tinggi seperti disasar melalui Model Baru Ekonomi (MBE).Katanya, sebagai permulaan kerajaan akan menaik taraf 62 Sekolah Menengah Teknik (SMT) kepada SMV menjelang 2012, manakala baki 26 yang lain akan dikekalkan sebagai SMT.

Beliau berkata, kurikulum di semua SMV terbabit juga akan diubah dengan berkonsepkan Voctech, iaitu pendedahan secara berterusan diberikan kepada pelajar dengan 70 peratus pengisiannya berkisar kepada aspek vokasional, manakala selebihnya bidang akademik.

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Imejbaruvokasional/

PROGRAM pendidikan teknik dan vokasional perlu penjenamaan semula supaya ia kekal relevan dengan tuntutan semasa guna tenaga dan pendidikan arus perdana. Penjenamaan mencakupi pelbagai aspek - daripada kos sehinggalah kepada pembentukan imej baru. Pengarah, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia, Ahmad Tajudin Jab berkata, isu ketidaksesuaian kursus serta nisbah agihan komponen akademik dan kemahiran perlu disesuaikan semula.

50

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Antaranya ialah pecahan komponen akademik berbanding kemahiran perlulah 30:70, akademik berbanding vokasional (40:60) dan akademik berbanding teknik (70:30) - disulam dengan tenaga pengajar yang bertauliah dan berkemahiran. Tempoh pengajian juga perlu dikaji semula, iaitu antara dua hingga empat tahun, dengan memperkenalkan satu konsep terbuka bagi kemasukan (pengambilan) dan tamat pengajian (persekolahan). Sistem pentaksiran dan penilaian terhadap kualiti lepasannya perlulah berasaskan artikulasi, persijilan dan piawaian, supaya lepasannya mempunyai kemahiran yang senang dipasarkan dan bernilai dalam pasaran guna tenaga. Selain itu, satu konsep kursus kluster dan customized perlu diperkenalkan bagi menyerlahkan sifat fleksibel dalam pemilihan laluan kerjaya. Konsep penilaian berasaskan sekolah perlu dilaksanakan. Untuk perancangan masa depan, SMT dan SMV perlu menawarkan kursus peringkat sijil yang tidak lagi ditawarkan oleh kolej komuniti atau politeknik. Sebagai nilai tambah, sepasang seragam khas pelajar teknik dan vokasional boleh diperkenalkan untuk mencerminkan identiti, kata Ahmad Tajudin.

PENGUMUMAN Timbalan Perdana, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pelajaran untuk mengenal pasti kecenderungan pelajar terhadap bidang vokasional dan teknikal seawal Tingkatan Satu harus disambut positif.

51

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Pengumuman itu seharusnya memberi sinar kepada kelompok pelajar yang kurang berkemampuan untuk tidak lagi menerima tekanan akademik berorientasikan peperiksaan. Pastinya ini menjadi cabaran kepada pegawai di kementerian untuk merangka strategi terbaik bagi memastikan hasrat kerajaan seperti diumumkan itu menjadi kenyataan. Untuk itu, pihak terbabit wajar merangka dasar berkaitan kerangka yang harus dijadikan panduan untuk memastikan arah kecenderungan sebenar pelajar seawal Tingkatan Satu. Sebarang bentuk pelan tindakan yang hendak dilakukan di peringkat sekolah mesti didasarkan kepada tiga fasa, iaitu membina minat, membina kemahiran dan membina kerjaya. Membina Minat fasa ini mempunyai dua peringkat berbeza iaitu Peringkat 1 (Tingkatan Satu hingga Tiga) dan Peringkat 2 (Tingkatan Empat dan Lima). Membina minat seharusnya ditumpukan dengan menyediakan suasana pembelajaran yang menjurus kepada penerokaan minat pelajar antara lain menjadikan mata pelajaran Vokasional sebagai sandaran kecenderungan minat.

Pelajar harus diperkenalkan dengan bentuk pekerjaan dan kepentingannya berdasarkan keperluan negara meliputi tenaga kerja am, tenaga kerja mahir, tenaga kerja semiprofesional dan tenaga kerja profesional.

Dalam tempoh dari Tingkatan Satu hingga Tiga, sekolah harus mengenal pasti kumpulan yang benar-benar tidak berkemampuan dalam akademik. Mereka kemudian dibimbing dan didorong mengenal pasti pilihan bidang kemahiran yang diminati berdasarkan corak keperluan tenaga kerja negara mengikut sektor. Kecenderungan harus ditentukan pada akhir tahun Tingkatan Tiga.

52

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Peringkat kedua membabitkan pelajar di Tingkatan Empat dan Lima. Fasa ini memerlukan penyediaan asas kepada kemahiran berdasarkan kecenderungan pelajar. Latihan amali amat penting di fasa ini yang akan menentukan di institusi kemahiran yang mana bersesuaian dengan kecenderungan pelajar berkenaan. Justeru, mereka perlu dibekalkan maklumat lengkap mengenai pelbagai jurusan di institusi latihan kemahiran. Institusi ini bakal menjadi pilihan pelajar yang mempunyai tahap pencapaian akademik rendah atau sederhana.

Membina Kemahiran peranan ini seharusnya berlaku di institusi latihan kemahiran awam (ILKA) yang mana pengurusannya perlu meningkatkan promosi serta menggandakan hubungan dengan majikan berpotensi mengikut bidang. Usaha ini menjadi lebih mudah jika pelatih mempunyai minat dan pengetahuan terhadap bidang latihan yang menjadi pilihan hasil pemupukan minat di sekolah. Namun, ILKA didapati tiada kerangka program yang jelas dan kesannya ILKA menjadi pilihan terakhir walaupun untuk mereka yang lemah akademik.

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Latihanvokasional_teknikalperluperanca nganawal

Institut kemahiran MARA (IKM) ditubuhkan sejak tahun 1968 dan kini setelah hampir 30 tahun IKM telah berkembang dari Sekolah Latihan Kemahiran MARA ke Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM). Pusat Latihan Kemahiran MARA ditubuhkan bertujuan untuk melatih bumiputra dalam pelbagai bidang teknikal dan kemahiran yang boleh melayakkan mereka bekerja di dalam sektor perindustrian, perdagangan dan perusahaan disamping mewujudkan bakal-bakal usahawan tekno- usahawan (teknopreneur). Matlamat IKM juga adalah untuk memberi peluang kepada pelajarpelajar yang mempunyai syarat kelayakan yang rendah dan tidak dapat mengikuti

53

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

pengajian di peringkat IPTA/IPTS. Hingga setakat ini MARA telah mempunyai 13 IKM dan 3 KKTM yang sedang beroperasi diperingkat Sijil Teknologi, Sijil Kejuruteraan dan Diploma Teknologi. MajlisMA RA juga meluluskan penubuhan GIATMARA pada tahun 1986 bagi menghasilkan K-Entreprenuer dan K-Workers dalam pelbagai bidang pekerjaan sejajar dengan permintaan masyarakat setempat.Pusat GIATMARA yang pertama dibuka di Jitra, Kedah dan GIATMARA berkembang pesat dengan penubuhan 183 pusat disemua kawasan Parlimen mejelang akhir Rancangan Malaysia ke- 9.Kini GIATMARA telah mula menawarkan program komuniti di beberapa Pusat GIATMARA. Program berjangka pendek ini menerapkan falsafah pembelajaran sepanjang hayat dan sebagai permulaan, Pusat Komuniti GIATMARA Tanjung Agas, Johor dan Pusat Komuniti GIATMARA Pongsu Seribu, Pulau Pinang telah mula beroperasi.Pusat GIATMARA menawarkan Kursus Sepenuh Masa dan Jangka Pendek. Tempoh Kursus Sepenuh Masa adalah di antara 6 bulan hingga 12 bulan. Antara kursus yang ditawarkan adalah Juruteknik Sistem Komputer dan Pendawaian Elektrik Domestik. Manakala Kursus Jangka Pendek adalah di antara 2 hari hingga 6 bulan meliputi kursus-kursus seperti Kursus Literasi Komputer.GIATMARA menggalakkan pelatih-pelatih yang telah tamat program supaya menceburkan diri dalam bidang keusahawanan melalui Program

Inkubator.GIATMARA memainkan peranan penting dalam mendidik pelatih melalui program latihannya di dalam dan luar negara. Pengurusan GIATMARA sentiasa proaktif dan kreatif sebagai pemangkin dalam memperkayakan kemahiran masyarakat

54

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Bahagian Pendidikan & Latihan (Kemahiran) (BPL(K)) ialah suatu Jabatan di MARA yang beroperasi mengawalselia program-program yang dijalankan di IKM dan KKTM. Dalam Menambahkan bilangan tenaga separa mahir dan mahir yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, maka BPL(K) telah menjalankan usahasama dengan Pusat Giat MARA Kursus Sepenuh Masa dan Jangka Pendek. Tempoh Kursus Sepenuh Masa adalah di antara 6 bulan hingga 12 bulan. Antara kursus yang ditawarkan adalah Juruteknik Sistem Komputer dan Pendawaian Elektrik Domestik. Manakala Kursus Jangka Pendek adalah di antara 2 hari hingga 6 bulan meliputi kursus-kursus seperti Kursus Literasi Komputer.GIATMARA menggalakkan pelatih-pelatih yang telah tamat program supaya menceburkan diri dalam bidang keusahawanan melalui Program

Inkubator.GIATMARA memainkan peranan penting dalam mendidik pelatih melalui program latihannya di dalam dan luar negara. Pengurusan GIATMARA sentiasa proaktif dan kreatif sebagai pemangkin dalam memperkayakan kemahiran masyarakat Bahagian Pendidikan & Latihan (Kemahiran) (BPL(K)) ialah suatu Jabatan di MARA yang beroperasi mengawalselia program-program yang dijalankan di IKM dan KKTM. Dalam Menambahkan bilangan tenaga separa mahir dan mahir yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, maka BPL(K) telah menjalankan usahasama dengan Pusat Giat MARA PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DALAM PTV

55

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

untuk mengadakan Program Artikulasi yang dapat memberi peluang kepada golongan bumiputra untuk melanjutkan pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi walaupun tidak mempunyai kelayakan yang ditetapkan.

56

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

57

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PTV DI AMERIKA SYARIKAT

50 negeri

Kerajaan dan perundangan negeri mengawal sekolah

Hampir kesemua pembiayaan pendidikan oleh Kerajaan negeri

Persekutuan tidak mempunyai hak dalam mengatur pentadbiran sekolah negeri

58

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

BAHAGIAN PTV DI AMERIKA SYARIKAT

D i ketuai Pengarah Pendidikan Vokasional dan teknikal peringkat negeri. (timbalan Superintenden

KESELAMATN PEKERJAAN

PERTANIAN

ERT

PEJABAT & PENGURUSAN

INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

59

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Struktur PTV
Badan Pendidikan Negeri Peringkat New Hampshire Majlis Penasihat Negeri Ketua Pendidikan (1) Timbalan Ketua Pendidikan (1)

Pengurusan

Pendidikan Vokasional

Pengiraan Akaun

Pemulihan Vokasional

Pengajaran

Pembimbing Vokasional

Ketua Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Jawatankuasa Penasihat Selepas Menengah

Pengarah, Pendidikan Teknikal dan Vokasional Kedua

Pembangunan dan Latihan Tenaga Kerja Pertahanan Awam Agrikultur Ekonomi Rumahtangga Kesihatan

Unit Penyelarasan Kajian

Pengarah, Pendidikan Teknikal dan Vokasional (Selepas Menengah

Pendidikan Lanjutan

Perdadangan dan Industri

Taburan dan Pejabat Pekerjaan Perkhidmatan Bomba Kurang Upaya dan Lemah Kerjasama Nilai-nilai

Pengarah Pusat Vokasional Sekolah Menengah di 20 kawasan

Jawatankuasa Penasihat Tempatan

Jawatankuasa Penasihat Institusi

Institut Teknikal Kolej Teknikal Vokasional

60

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

MALAYSIA

KEPELBAGAIAN LATIHAN

Kem. Sumber Manusia Pelbagai kementerian Kem. Pengajian Tinggi

Kerajaan Negeri

Kem. Belia dan Sukan

Institut Latihan Swasta

Kem. Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Latihan berasaskan majikan

61

Anda mungkin juga menyukai