G--9S o-;,;is L,,-J+)LA, * .

='LJ
PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK
Tingkat 3, Kompleks Selayang Mall Jalan SU 9, Taman Selayang Utama 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan
I tvlALAr)tA: KAnyAt UtUAHULUKAN, !'ENLAPAIAN UIU IAMAKAN" Rujukan Kami : PPD_G PTD 500-4/1/4 (16)

Tarikh

: Q$

llrai zotz.

Pengetua/Guru Besar, Sekolah-sekolah Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan.
Tuan, PELAKSANAAN PENGISIAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) YANG DINATKKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (DGA32 KUP) KE JAWATAN HAKIKIGRED DGA32 Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersetuju berhubung pelaksanaan pengisian Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang dinaikkan pangkat ke gred DGA32 secara Time-Bosed Khas Untuk Penyandang (KUP) ke jawatan hakiki gred DGA32 di sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) mulai tahun

2010 melalui Surat Kementerian Pelajaran KP.S(NP) 8S.0063/1/1J|d.13/(23) bertarikh 2 Julai 20i.0.

3.

Untuk makluman tuan/ puan juga semua calon yang layak dan berminat dipelawa mengisi permohonan berdasarkan kepada kriteria-kriteria berikut :

i-

Memperoleh LNPT 80 peratus ke atas bagi tiga tahun (2010,201,1, dan 2012)
L

ii- Calon Gred DGA32 (KUP) lantikan sehingga 2010

januari hingga Disember tahun 2006

iii- Calon yang layak bersedia ditempatkan ke mana-mana sekolah yang mempunyai kekosongan jawatan tersebut.

iv- Beberapa syarat perlu dipatuhi dan diisi oleh calon sepertimana Format Permohonan yang
d

iserta ka n.

No.Telefon: 03-6120 3200 No. Faksimili: 03-6138 1997

Emel:

(

Sila catatkan nombor rujukan apabila berurusan dengan kami

)

ppd. gombak@moe.gov.my Laman Web:
http

://w.moe.

gov.my/ppdgombak

Sebarang permohonan yang lewat diterima adalah tanggungjawab pihak tuan sendiri dan tidak akan diproses sepertimana arahan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. ABANG NARUDDIN) Pegawai Pendidikan Daerah.r^ffin DFAN/os/snss25072013 . Pejabat Pendidikan Daerah Gombak.gov. Sekian dimaklumkan. Calon - Pihak sekolah dipohon untuk mengemukakan borang permohonan yang lengkap bersama dokumen sokongan yang dikehendaki mengikut senarai semak kepada Pejabat Pendidikan Daerah Gombak (untuk perhatian: Seri Noor Suraya bt. . Sufian) sebelum atau pada 6 Ogos 2013.mv/ipnselangor untuk memuat turun borang . Selangor Darul Ehsan (DAYANG T^r. Kerjasama tuan/ puan dalam perkara ini amatlah dihargaidan didahului dengan ucapan terima kasih.moe. terima kasih.4.BERKHTDMAT UNTUK NEGARA' "MENERAJU I TRANSFORMASI" Saya yang menurut perintah.borang Urusan Kenaikan Pangkat DGA32 KUP ke DGA 32 Hakiki. calon yang berminat hendaklah melayari website www. 6. 5.

lll{Borang Sepadu Mengikut Jenis Sekolah) Dalam Bentuk Softcopy dan HordcoPY LL Salinan SUil-sUil yang berkaitan .2011 dan 20t2l Kenyataan Oleh Ketua Jabatan Lampiran C (BPDGA32) 10 Format I .SENARATSEMAK pGA32(KUP) KE pGA 32 HAKIKI BIL 1 PERKARA CATATAN (/) Surat lringan Borang Permohonan yang lengkap beserta gambar Salinan Kad Pengenalan 2 3 4 SalinanSurat Pelantikan Pertama Dalam Perkhidmatan Pendidikan 5 6 7 Salinan Surat Pengesahan Pela ntikan Salinan Surat Kenaikan Pangkat DGA32 (KUP) Salinan Surat Pengistiharan Harta (2008 dan ke atas) I 9 Salinan taporan INPT (2010.

2 NO.BPDGA32 GAMBAR BERUKURAN PASPORT TERKINI PERMOHONAN BAGI MENGISI JAWATAN PEGAWAI PERKH]DMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) YANG TELAH DINAIKAN PANGKAT DGA32 SBCARA TTME. Sertakan salinan kad pengenalan) 1.5 bulan : tF.&dtlto u& lam W(Uui . FAIL JABATAN : F-T_I P_T_I d:Bonng Peohom DGA32 Ulls 2009.6 OGOS 2013 1. KAD PENGENALAN BARU : 1. BASED KI{AS T]NTUK PEI{}'ANDANG (KUP) KE JAWATAN GRED DGA32 SECARA I{AKIKI NEGERI SETANGOR ARAHAN KEPADA CALON 1.T-l Cina BANGSA Melayu India Lain-Lain F_T-l 1.1 NAMA PENUH: (Sepoti dalam kad pengenalan. 2.4 JANTINA : Lelaki Perempuan hari I.3 TARIKH LAHIR : tahun r. 3.6 NO. Tarikh tutup p€rmohonan : . Sila tandakan 1 Z ) dipetak yang berkenaan. MAKLUMAT PERIBADI 1. Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR. KAD PENGENALAN LAMA: NO.

MAKLUMAT PERKHIDMATAN 2.I : UntukKegunaan Jabatan SPM STPM Diploma 2.4 TARtr(H BBRSARA WAJIB hari bulan tahun ?( KELULUSA}.1 TARIKH LANTIKAN PERTAMA SECARA TETAP DALAM PERKHIDMATAN PENDIDII(AN sertakan salinan surat lantikan rosmi) hari bulan tahun )) TARIKI{ PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN PERTAMA jawatan) bulan tahun 2.3 TARKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DGA32 (KUP) sertakan salinan surat aran kenaikan pangka$ hari bulan tahun 2.JLUSAN BAFIASA (sertakan salinan sij : il) CINA TAMIL FET-I tEiT_l d:Bwrg PerDolb@ DCA32 UttM 2oog.I AKADEMIK YANG DTPEROLEFtr DALAM PERKHIDMATA}.6 llazah KBLI.2.dodlkLn u& l@ Wcnr'ai .

btru&l&n W.2 UllszxD.?.8 TAHTJN TAMAT BELAJAR DI PERINGKAT IJAZAH (Jika ada) Tahun : = J.rgleDo&mr DGA.7 KURSUS KEPENGETUAANNPQHNPQEL (sertakan salinan sijil) : Mulai hingga Untuk Kegunaan Jabatan 2.. (2006 HINGGASEKARANG) BIL JAWATAN TEMPAT TAMPOII rrlt l l Untuk Kegunaan Jabatan d:Bc. MAKLIJMAT "NTUGAS KHAS DI PPD/ SEKOLAH KANAN/TUGAS.do.b/di 4 .If.

rEL' nl . Untuk Kezunaan Jabatan ti:BmnBPs@lp@DcAla UtIe 2009dodltlm utlmnw. KEIWAHIRAN ICT E E I-r E E Tandakan Tidak tahu rnenaip/ menggunakan komputer. Tahu Menaip/ tahu nrenggunakan komputer. Boleh membuat troubleshooting/ penyelenggaraan komputer. rEL BMBIr .l-l-l-l 5. Boleh menggunakan projektor atau LCD. ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG : DAERAH: No.Power Point.b/mi 5 .4. Tahu menggunakan perisian yang asas seperti word. No. { manayang berkaitan. Excel dan.

4. Untuk Kegunaan Jabatan 7. panel soalan) Bil I 2.Bodrg PcmhoM DGA32 UIIM 2oo9.6. Untuk Kesunaan Jabatan d. Nyatakan Ceramal/ Bengkel/ Kursus Yang Telah Disertai Sebagai Pembentang Ke(as Kerja/ Penceramah/ Fasilitator Semenjak Linra Tahun Kebelakangan : BiI 1 Tajuk Ceramah/ Bengkel/ Kursus Yang Dise:tai Tarikh. Tugas & Peringkat 2. a Sumbangan Peringkat 4. 5. Nyatakan Sumbangan Yang Berkaitan Dengan Mata Pelajaran Di Peringkat Sekolah. ). Pejabat Pelajaran Daerah. J.Uei . Jabatan Pelajaran Negeri Dan Kementerian Pelajaran Malaysia Semenjak Lima Tahun Kebelakangan (contoh pemeriksa kertas.dodlklatr utt lam !tr'. 5.

3.h/ui 7 . 4. 5. Jurnal Dan Modul Yang Telah Diterbitkan/ Dibina Semenjak Lima Tahun Kebelakangan: Bil I 2. Untuk Kecunaan Jabatan 9. Artikel. 5. Untuk Kesunaan Jabatan d:B6.8.dodltlmdtlsm W. Nyatakan Buku. Nama Buku/ Bahan Bacaan Yang Telah Diterbitkan Nama Penorbit & Tahun Ponerbitan 4. Anugerah/ SuratKepujian/ Penghargaan Yang Pernah Diterima : Bil I Anugeratr/ Surat Kepuj ian/ Penghargaan Daripada & Tahun ) 3.trSPs@l@DCA32 UttezD9.

10. Saya memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu. permohonan saya akan dibatalkan.8 Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja seperti diarahkan.l Saya adalah Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan (nyatakan Institusi Pinjaman Pendidikan). PENGAKUAN PEMOHON 10. Cuti Tanpa Gaji. ll I Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan. 31200? dan telah diluluskan pada (Salinan $urat kolulusan discrtakan) 10. pelepasan jawatan &ngan izinl porletakan jawatan * pada/ mulai hingga-. Perletakan Jawatan Saya tidak pernal/ pernah* diluluskan bersara pilihan sendiri/ cuti anpa gaji di [--l I I 10.1 Saya telah mengisyihar harta seperti Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10.4 ll I I Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/ BPR/ Surcaj.9 pertukaran kelak.3 10.IO. l--l "" 10. Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar.6 I LO. Bersara Pilihan.5 bawah Perindah Am* pada/ mulai _ hingga Saya sedang msmohon untuk bersara pilihan sendiri/ cuti tanpa gaji. Eridak TAI{DATANGAN PEMOHON: Saya memahami bahawa saya akan dikenakan denda sekiranya mengingkari Arahan TARTKH : * potong mana yang tidak berkenaan d:Bonng P@llo@ DGA32 UM 2009.d0c[k]laD ott lotr W6/&i .

I.m&ndLmwdr'mi 9 .S/ KPp mongikuttempat bcrtugas) S SOKONG TS TTDAK SOKONG Ulasan : TANDATANGAN : NAMA : JAWATAN TARTKH : : COP RASMI : d:Bmr8Psoo!@!DcA32trra2009.LASAN KETUA JABATAN (GB/ PENGETUA/ PPD/ PPB/ K.&c.

BORANG TATATDRTIB ( hanya bagi pegawai yang mempunyai kes T/Tsrtib/ Surcaj atau SPRM) 1. Status Kes TANIDATANGAN : (Ketua Jabatan) NAMA : : JAWATAI{ TARIKH : COP RASMI : d. 3. Nama Pegawai No. Kad Pengenalan Jawatan Tempat Bertugas 5.BonogPsoolpluDcA32 Ulu 2@g. 2. Jenis Kesalahan 6. 4.doc/lkhn ut t re Wcb/ad 10 .

doo4klan utk lam Wdr/di .Lampiran C (BPDGA32) KEI{YATAAN OLEH KETUA JABATAN Pn No. Kedua (c) Tahun Ketiga (3s%) (4s%) JUMLAH 4enyataan Tatatertib : Adalah disahkan bahawa pe. TANDATANGAN : (Ketua Jabatan) NAMA : JAWATAN : TARIKH : COP RASMI : (* Potong yang mana tidak berkenaan) d:Bo@g P. Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNIT) Waiaran (20%) (a) Tahun Tahun Pertama : : : O) 2.@hom DGA32 U@ 2009. t * (a) (b) BEBAS dari hukuman tatafr.gawai di atas. Kad Pengenalan Pemohon Nama Pemohon tsn/ CiV : : 1.fiiblBPR/ Surcaj dan juga tidak dalam perhrduhan tindakan tatatertib ATAU * DALAM PERTUDUIIAN atau DALAM IIUKTIMAN tatatertib/ SPRI\{/ Surcaj ketua jabatan hendaklah mengemukakan keterangan nrengenai jenis hukuman dan tarikh / tempoh hukuman jika berkenaan) dengan rrengisi lampiran TT secara berasirgan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful