G--9S o-;,;is L,,-J+)LA, * .

='LJ
PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK
Tingkat 3, Kompleks Selayang Mall Jalan SU 9, Taman Selayang Utama 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan
I tvlALAr)tA: KAnyAt UtUAHULUKAN, !'ENLAPAIAN UIU IAMAKAN" Rujukan Kami : PPD_G PTD 500-4/1/4 (16)

Tarikh

: Q$

llrai zotz.

Pengetua/Guru Besar, Sekolah-sekolah Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan.
Tuan, PELAKSANAAN PENGISIAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) YANG DINATKKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (DGA32 KUP) KE JAWATAN HAKIKIGRED DGA32 Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersetuju berhubung pelaksanaan pengisian Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang dinaikkan pangkat ke gred DGA32 secara Time-Bosed Khas Untuk Penyandang (KUP) ke jawatan hakiki gred DGA32 di sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) mulai tahun

2010 melalui Surat Kementerian Pelajaran KP.S(NP) 8S.0063/1/1J|d.13/(23) bertarikh 2 Julai 20i.0.

3.

Untuk makluman tuan/ puan juga semua calon yang layak dan berminat dipelawa mengisi permohonan berdasarkan kepada kriteria-kriteria berikut :

i-

Memperoleh LNPT 80 peratus ke atas bagi tiga tahun (2010,201,1, dan 2012)
L

ii- Calon Gred DGA32 (KUP) lantikan sehingga 2010

januari hingga Disember tahun 2006

iii- Calon yang layak bersedia ditempatkan ke mana-mana sekolah yang mempunyai kekosongan jawatan tersebut.

iv- Beberapa syarat perlu dipatuhi dan diisi oleh calon sepertimana Format Permohonan yang
d

iserta ka n.

No.Telefon: 03-6120 3200 No. Faksimili: 03-6138 1997

Emel:

(

Sila catatkan nombor rujukan apabila berurusan dengan kami

)

ppd. gombak@moe.gov.my Laman Web:
http

://w.moe.

gov.my/ppdgombak

mv/ipnselangor untuk memuat turun borang .r^ffin DFAN/os/snss25072013 . Sekian dimaklumkan.gov. ABANG NARUDDIN) Pegawai Pendidikan Daerah. Sebarang permohonan yang lewat diterima adalah tanggungjawab pihak tuan sendiri dan tidak akan diproses sepertimana arahan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.4. terima kasih. Kerjasama tuan/ puan dalam perkara ini amatlah dihargaidan didahului dengan ucapan terima kasih.BERKHTDMAT UNTUK NEGARA' "MENERAJU I TRANSFORMASI" Saya yang menurut perintah. Sufian) sebelum atau pada 6 Ogos 2013.borang Urusan Kenaikan Pangkat DGA32 KUP ke DGA 32 Hakiki. calon yang berminat hendaklah melayari website www. 6. . Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. 5.moe. Calon - Pihak sekolah dipohon untuk mengemukakan borang permohonan yang lengkap bersama dokumen sokongan yang dikehendaki mengikut senarai semak kepada Pejabat Pendidikan Daerah Gombak (untuk perhatian: Seri Noor Suraya bt. Selangor Darul Ehsan (DAYANG T^r.

2011 dan 20t2l Kenyataan Oleh Ketua Jabatan Lampiran C (BPDGA32) 10 Format I .lll{Borang Sepadu Mengikut Jenis Sekolah) Dalam Bentuk Softcopy dan HordcoPY LL Salinan SUil-sUil yang berkaitan .SENARATSEMAK pGA32(KUP) KE pGA 32 HAKIKI BIL 1 PERKARA CATATAN (/) Surat lringan Borang Permohonan yang lengkap beserta gambar Salinan Kad Pengenalan 2 3 4 SalinanSurat Pelantikan Pertama Dalam Perkhidmatan Pendidikan 5 6 7 Salinan Surat Pengesahan Pela ntikan Salinan Surat Kenaikan Pangkat DGA32 (KUP) Salinan Surat Pengistiharan Harta (2008 dan ke atas) I 9 Salinan taporan INPT (2010.

KAD PENGENALAN LAMA: NO.T-l Cina BANGSA Melayu India Lain-Lain F_T-l 1. 3.6 NO.&dtlto u& lam W(Uui . FAIL JABATAN : F-T_I P_T_I d:Bonng Peohom DGA32 Ulls 2009. 2.2 NO. Sertakan salinan kad pengenalan) 1.BPDGA32 GAMBAR BERUKURAN PASPORT TERKINI PERMOHONAN BAGI MENGISI JAWATAN PEGAWAI PERKH]DMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) YANG TELAH DINAIKAN PANGKAT DGA32 SBCARA TTME.4 JANTINA : Lelaki Perempuan hari I.5 bulan : tF. Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR. Tarikh tutup p€rmohonan : .1 NAMA PENUH: (Sepoti dalam kad pengenalan. KAD PENGENALAN BARU : 1. BASED KI{AS T]NTUK PEI{}'ANDANG (KUP) KE JAWATAN GRED DGA32 SECARA I{AKIKI NEGERI SETANGOR ARAHAN KEPADA CALON 1. MAKLUMAT PERIBADI 1.3 TARIKH LAHIR : tahun r.6 OGOS 2013 1. Sila tandakan 1 Z ) dipetak yang berkenaan.

MAKLUMAT PERKHIDMATAN 2.JLUSAN BAFIASA (sertakan salinan sij : il) CINA TAMIL FET-I tEiT_l d:Bwrg PerDolb@ DCA32 UttM 2oog.2.I : UntukKegunaan Jabatan SPM STPM Diploma 2.6 llazah KBLI.4 TARtr(H BBRSARA WAJIB hari bulan tahun ?( KELULUSA}.dodlkLn u& l@ Wcnr'ai .3 TARKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DGA32 (KUP) sertakan salinan surat aran kenaikan pangka$ hari bulan tahun 2.I AKADEMIK YANG DTPEROLEFtr DALAM PERKHIDMATA}.1 TARIKH LANTIKAN PERTAMA SECARA TETAP DALAM PERKHIDMATAN PENDIDII(AN sertakan salinan surat lantikan rosmi) hari bulan tahun )) TARIKI{ PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN PERTAMA jawatan) bulan tahun 2.

?..btru&l&n W.rgleDo&mr DGA.If.7 KURSUS KEPENGETUAANNPQHNPQEL (sertakan salinan sijil) : Mulai hingga Untuk Kegunaan Jabatan 2.b/di 4 .8 TAHTJN TAMAT BELAJAR DI PERINGKAT IJAZAH (Jika ada) Tahun : = J. (2006 HINGGASEKARANG) BIL JAWATAN TEMPAT TAMPOII rrlt l l Untuk Kegunaan Jabatan d:Bc.2 UllszxD. MAKLIJMAT "NTUGAS KHAS DI PPD/ SEKOLAH KANAN/TUGAS.do.

rEL' nl . Boleh membuat troubleshooting/ penyelenggaraan komputer. { manayang berkaitan. rEL BMBIr . ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG : DAERAH: No. Boleh menggunakan projektor atau LCD.b/mi 5 . Tahu menggunakan perisian yang asas seperti word.4. Excel dan. Tahu Menaip/ tahu nrenggunakan komputer.Power Point.l-l-l-l 5. KEIWAHIRAN ICT E E I-r E E Tandakan Tidak tahu rnenaip/ menggunakan komputer. No. Untuk Kezunaan Jabatan ti:BmnBPs@lp@DcAla UtIe 2009dodltlm utlmnw.

J. Untuk Kesunaan Jabatan d.6. 5. ). 4.dodlklatr utt lam !tr'. 5. Pejabat Pelajaran Daerah.Uei . Nyatakan Ceramal/ Bengkel/ Kursus Yang Telah Disertai Sebagai Pembentang Ke(as Kerja/ Penceramah/ Fasilitator Semenjak Linra Tahun Kebelakangan : BiI 1 Tajuk Ceramah/ Bengkel/ Kursus Yang Dise:tai Tarikh. Jabatan Pelajaran Negeri Dan Kementerian Pelajaran Malaysia Semenjak Lima Tahun Kebelakangan (contoh pemeriksa kertas. Untuk Kegunaan Jabatan 7. panel soalan) Bil I 2. Nyatakan Sumbangan Yang Berkaitan Dengan Mata Pelajaran Di Peringkat Sekolah. Tugas & Peringkat 2. a Sumbangan Peringkat 4.Bodrg PcmhoM DGA32 UIIM 2oo9.

5. 4.8.h/ui 7 . Nyatakan Buku. Nama Buku/ Bahan Bacaan Yang Telah Diterbitkan Nama Penorbit & Tahun Ponerbitan 4. Untuk Kesunaan Jabatan d:B6. 5. Anugerah/ SuratKepujian/ Penghargaan Yang Pernah Diterima : Bil I Anugeratr/ Surat Kepuj ian/ Penghargaan Daripada & Tahun ) 3. Untuk Kecunaan Jabatan 9. Artikel. Jurnal Dan Modul Yang Telah Diterbitkan/ Dibina Semenjak Lima Tahun Kebelakangan: Bil I 2. 3.dodltlmdtlsm W.trSPs@l@DCA32 UttezD9.

6 I LO. Cuti Tanpa Gaji. ll I Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan. 10.1 Saya telah mengisyihar harta seperti Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10. Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar. PENGAKUAN PEMOHON 10.l Saya adalah Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan (nyatakan Institusi Pinjaman Pendidikan). Eridak TAI{DATANGAN PEMOHON: Saya memahami bahawa saya akan dikenakan denda sekiranya mengingkari Arahan TARTKH : * potong mana yang tidak berkenaan d:Bonng P@llo@ DGA32 UM 2009.8 Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja seperti diarahkan. l--l "" 10. Perletakan Jawatan Saya tidak pernal/ pernah* diluluskan bersara pilihan sendiri/ cuti anpa gaji di [--l I I 10.4 ll I I Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/ BPR/ Surcaj. 31200? dan telah diluluskan pada (Salinan $urat kolulusan discrtakan) 10. permohonan saya akan dibatalkan. Bersara Pilihan.5 bawah Perindah Am* pada/ mulai _ hingga Saya sedang msmohon untuk bersara pilihan sendiri/ cuti tanpa gaji.9 pertukaran kelak.IO. Saya memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu.3 10. pelepasan jawatan &ngan izinl porletakan jawatan * pada/ mulai hingga-.d0c[k]laD ott lotr W6/&i .

LASAN KETUA JABATAN (GB/ PENGETUA/ PPD/ PPB/ K.I.&c.m&ndLmwdr'mi 9 .S/ KPp mongikuttempat bcrtugas) S SOKONG TS TTDAK SOKONG Ulasan : TANDATANGAN : NAMA : JAWATAN TARTKH : : COP RASMI : d:Bmr8Psoo!@!DcA32trra2009.

Jenis Kesalahan 6. 4. 2. Kad Pengenalan Jawatan Tempat Bertugas 5.doc/lkhn ut t re Wcb/ad 10 . Nama Pegawai No. 3.BORANG TATATDRTIB ( hanya bagi pegawai yang mempunyai kes T/Tsrtib/ Surcaj atau SPRM) 1. Status Kes TANIDATANGAN : (Ketua Jabatan) NAMA : : JAWATAI{ TARIKH : COP RASMI : d.BonogPsoolpluDcA32 Ulu 2@g.

Kad Pengenalan Pemohon Nama Pemohon tsn/ CiV : : 1.@hom DGA32 U@ 2009.fiiblBPR/ Surcaj dan juga tidak dalam perhrduhan tindakan tatatertib ATAU * DALAM PERTUDUIIAN atau DALAM IIUKTIMAN tatatertib/ SPRI\{/ Surcaj ketua jabatan hendaklah mengemukakan keterangan nrengenai jenis hukuman dan tarikh / tempoh hukuman jika berkenaan) dengan rrengisi lampiran TT secara berasirgan.doo4klan utk lam Wdr/di . TANDATANGAN : (Ketua Jabatan) NAMA : JAWATAN : TARIKH : COP RASMI : (* Potong yang mana tidak berkenaan) d:Bo@g P.gawai di atas. t * (a) (b) BEBAS dari hukuman tatafr. Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNIT) Waiaran (20%) (a) Tahun Tahun Pertama : : : O) 2.Lampiran C (BPDGA32) KEI{YATAAN OLEH KETUA JABATAN Pn No. Kedua (c) Tahun Ketiga (3s%) (4s%) JUMLAH 4enyataan Tatatertib : Adalah disahkan bahawa pe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful