G--9S o-;,;is L,,-J+)LA, * .

='LJ
PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK
Tingkat 3, Kompleks Selayang Mall Jalan SU 9, Taman Selayang Utama 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan
I tvlALAr)tA: KAnyAt UtUAHULUKAN, !'ENLAPAIAN UIU IAMAKAN" Rujukan Kami : PPD_G PTD 500-4/1/4 (16)

Tarikh

: Q$

llrai zotz.

Pengetua/Guru Besar, Sekolah-sekolah Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan.
Tuan, PELAKSANAAN PENGISIAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) YANG DINATKKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (DGA32 KUP) KE JAWATAN HAKIKIGRED DGA32 Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersetuju berhubung pelaksanaan pengisian Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang dinaikkan pangkat ke gred DGA32 secara Time-Bosed Khas Untuk Penyandang (KUP) ke jawatan hakiki gred DGA32 di sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) mulai tahun

2010 melalui Surat Kementerian Pelajaran KP.S(NP) 8S.0063/1/1J|d.13/(23) bertarikh 2 Julai 20i.0.

3.

Untuk makluman tuan/ puan juga semua calon yang layak dan berminat dipelawa mengisi permohonan berdasarkan kepada kriteria-kriteria berikut :

i-

Memperoleh LNPT 80 peratus ke atas bagi tiga tahun (2010,201,1, dan 2012)
L

ii- Calon Gred DGA32 (KUP) lantikan sehingga 2010

januari hingga Disember tahun 2006

iii- Calon yang layak bersedia ditempatkan ke mana-mana sekolah yang mempunyai kekosongan jawatan tersebut.

iv- Beberapa syarat perlu dipatuhi dan diisi oleh calon sepertimana Format Permohonan yang
d

iserta ka n.

No.Telefon: 03-6120 3200 No. Faksimili: 03-6138 1997

Emel:

(

Sila catatkan nombor rujukan apabila berurusan dengan kami

)

ppd. gombak@moe.gov.my Laman Web:
http

://w.moe.

gov.my/ppdgombak

6. Calon - Pihak sekolah dipohon untuk mengemukakan borang permohonan yang lengkap bersama dokumen sokongan yang dikehendaki mengikut senarai semak kepada Pejabat Pendidikan Daerah Gombak (untuk perhatian: Seri Noor Suraya bt.BERKHTDMAT UNTUK NEGARA' "MENERAJU I TRANSFORMASI" Saya yang menurut perintah.mv/ipnselangor untuk memuat turun borang .moe.r^ffin DFAN/os/snss25072013 . Selangor Darul Ehsan (DAYANG T^r. ABANG NARUDDIN) Pegawai Pendidikan Daerah.4. terima kasih. Sebarang permohonan yang lewat diterima adalah tanggungjawab pihak tuan sendiri dan tidak akan diproses sepertimana arahan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. 5. calon yang berminat hendaklah melayari website www. Sufian) sebelum atau pada 6 Ogos 2013.gov. Sekian dimaklumkan. .borang Urusan Kenaikan Pangkat DGA32 KUP ke DGA 32 Hakiki. Kerjasama tuan/ puan dalam perkara ini amatlah dihargaidan didahului dengan ucapan terima kasih.

SENARATSEMAK pGA32(KUP) KE pGA 32 HAKIKI BIL 1 PERKARA CATATAN (/) Surat lringan Borang Permohonan yang lengkap beserta gambar Salinan Kad Pengenalan 2 3 4 SalinanSurat Pelantikan Pertama Dalam Perkhidmatan Pendidikan 5 6 7 Salinan Surat Pengesahan Pela ntikan Salinan Surat Kenaikan Pangkat DGA32 (KUP) Salinan Surat Pengistiharan Harta (2008 dan ke atas) I 9 Salinan taporan INPT (2010.lll{Borang Sepadu Mengikut Jenis Sekolah) Dalam Bentuk Softcopy dan HordcoPY LL Salinan SUil-sUil yang berkaitan .2011 dan 20t2l Kenyataan Oleh Ketua Jabatan Lampiran C (BPDGA32) 10 Format I .

2.6 OGOS 2013 1. BASED KI{AS T]NTUK PEI{}'ANDANG (KUP) KE JAWATAN GRED DGA32 SECARA I{AKIKI NEGERI SETANGOR ARAHAN KEPADA CALON 1.3 TARIKH LAHIR : tahun r.T-l Cina BANGSA Melayu India Lain-Lain F_T-l 1.4 JANTINA : Lelaki Perempuan hari I. Sertakan salinan kad pengenalan) 1. 3. Tarikh tutup p€rmohonan : .1 NAMA PENUH: (Sepoti dalam kad pengenalan.&dtlto u& lam W(Uui .5 bulan : tF. Sila tandakan 1 Z ) dipetak yang berkenaan.6 NO.2 NO. Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR. FAIL JABATAN : F-T_I P_T_I d:Bonng Peohom DGA32 Ulls 2009. KAD PENGENALAN LAMA: NO. MAKLUMAT PERIBADI 1.BPDGA32 GAMBAR BERUKURAN PASPORT TERKINI PERMOHONAN BAGI MENGISI JAWATAN PEGAWAI PERKH]DMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) YANG TELAH DINAIKAN PANGKAT DGA32 SBCARA TTME. KAD PENGENALAN BARU : 1.

6 llazah KBLI.I : UntukKegunaan Jabatan SPM STPM Diploma 2.I AKADEMIK YANG DTPEROLEFtr DALAM PERKHIDMATA}.4 TARtr(H BBRSARA WAJIB hari bulan tahun ?( KELULUSA}.1 TARIKH LANTIKAN PERTAMA SECARA TETAP DALAM PERKHIDMATAN PENDIDII(AN sertakan salinan surat lantikan rosmi) hari bulan tahun )) TARIKI{ PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN PERTAMA jawatan) bulan tahun 2.JLUSAN BAFIASA (sertakan salinan sij : il) CINA TAMIL FET-I tEiT_l d:Bwrg PerDolb@ DCA32 UttM 2oog.3 TARKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DGA32 (KUP) sertakan salinan surat aran kenaikan pangka$ hari bulan tahun 2. MAKLUMAT PERKHIDMATAN 2.dodlkLn u& l@ Wcnr'ai .2.

(2006 HINGGASEKARANG) BIL JAWATAN TEMPAT TAMPOII rrlt l l Untuk Kegunaan Jabatan d:Bc.do.rgleDo&mr DGA.b/di 4 .If.7 KURSUS KEPENGETUAANNPQHNPQEL (sertakan salinan sijil) : Mulai hingga Untuk Kegunaan Jabatan 2. MAKLIJMAT "NTUGAS KHAS DI PPD/ SEKOLAH KANAN/TUGAS.2 UllszxD.?.btru&l&n W..8 TAHTJN TAMAT BELAJAR DI PERINGKAT IJAZAH (Jika ada) Tahun : = J.

Power Point. Tahu Menaip/ tahu nrenggunakan komputer. ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG : DAERAH: No. Untuk Kezunaan Jabatan ti:BmnBPs@lp@DcAla UtIe 2009dodltlm utlmnw. rEL BMBIr .b/mi 5 . Tahu menggunakan perisian yang asas seperti word. Excel dan. { manayang berkaitan. Boleh membuat troubleshooting/ penyelenggaraan komputer. rEL' nl .l-l-l-l 5.4. Boleh menggunakan projektor atau LCD. No. KEIWAHIRAN ICT E E I-r E E Tandakan Tidak tahu rnenaip/ menggunakan komputer.

Untuk Kegunaan Jabatan 7. panel soalan) Bil I 2. 4. Pejabat Pelajaran Daerah. ). a Sumbangan Peringkat 4. Untuk Kesunaan Jabatan d.Bodrg PcmhoM DGA32 UIIM 2oo9. 5. Nyatakan Sumbangan Yang Berkaitan Dengan Mata Pelajaran Di Peringkat Sekolah. Tugas & Peringkat 2.6. Nyatakan Ceramal/ Bengkel/ Kursus Yang Telah Disertai Sebagai Pembentang Ke(as Kerja/ Penceramah/ Fasilitator Semenjak Linra Tahun Kebelakangan : BiI 1 Tajuk Ceramah/ Bengkel/ Kursus Yang Dise:tai Tarikh. Jabatan Pelajaran Negeri Dan Kementerian Pelajaran Malaysia Semenjak Lima Tahun Kebelakangan (contoh pemeriksa kertas.dodlklatr utt lam !tr'. J. 5.Uei .

8. 5. Untuk Kecunaan Jabatan 9. Anugerah/ SuratKepujian/ Penghargaan Yang Pernah Diterima : Bil I Anugeratr/ Surat Kepuj ian/ Penghargaan Daripada & Tahun ) 3. Artikel. 5. Nyatakan Buku. Nama Buku/ Bahan Bacaan Yang Telah Diterbitkan Nama Penorbit & Tahun Ponerbitan 4. Jurnal Dan Modul Yang Telah Diterbitkan/ Dibina Semenjak Lima Tahun Kebelakangan: Bil I 2.trSPs@l@DCA32 UttezD9. 4.dodltlmdtlsm W. Untuk Kesunaan Jabatan d:B6.h/ui 7 . 3.

3 10.6 I LO.l Saya adalah Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan (nyatakan Institusi Pinjaman Pendidikan).4 ll I I Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/ BPR/ Surcaj.8 Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja seperti diarahkan. pelepasan jawatan &ngan izinl porletakan jawatan * pada/ mulai hingga-. Bersara Pilihan. Cuti Tanpa Gaji.9 pertukaran kelak. Perletakan Jawatan Saya tidak pernal/ pernah* diluluskan bersara pilihan sendiri/ cuti anpa gaji di [--l I I 10. Saya memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu. l--l "" 10. ll I Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan.IO. permohonan saya akan dibatalkan. Eridak TAI{DATANGAN PEMOHON: Saya memahami bahawa saya akan dikenakan denda sekiranya mengingkari Arahan TARTKH : * potong mana yang tidak berkenaan d:Bonng P@llo@ DGA32 UM 2009. PENGAKUAN PEMOHON 10. 31200? dan telah diluluskan pada (Salinan $urat kolulusan discrtakan) 10. 10.5 bawah Perindah Am* pada/ mulai _ hingga Saya sedang msmohon untuk bersara pilihan sendiri/ cuti tanpa gaji.d0c[k]laD ott lotr W6/&i .1 Saya telah mengisyihar harta seperti Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10. Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar.

m&ndLmwdr'mi 9 .S/ KPp mongikuttempat bcrtugas) S SOKONG TS TTDAK SOKONG Ulasan : TANDATANGAN : NAMA : JAWATAN TARTKH : : COP RASMI : d:Bmr8Psoo!@!DcA32trra2009.I.&c.LASAN KETUA JABATAN (GB/ PENGETUA/ PPD/ PPB/ K.

Nama Pegawai No. 2. 4. Status Kes TANIDATANGAN : (Ketua Jabatan) NAMA : : JAWATAI{ TARIKH : COP RASMI : d.BonogPsoolpluDcA32 Ulu 2@g.BORANG TATATDRTIB ( hanya bagi pegawai yang mempunyai kes T/Tsrtib/ Surcaj atau SPRM) 1. Jenis Kesalahan 6.doc/lkhn ut t re Wcb/ad 10 . 3. Kad Pengenalan Jawatan Tempat Bertugas 5.

t * (a) (b) BEBAS dari hukuman tatafr.@hom DGA32 U@ 2009.fiiblBPR/ Surcaj dan juga tidak dalam perhrduhan tindakan tatatertib ATAU * DALAM PERTUDUIIAN atau DALAM IIUKTIMAN tatatertib/ SPRI\{/ Surcaj ketua jabatan hendaklah mengemukakan keterangan nrengenai jenis hukuman dan tarikh / tempoh hukuman jika berkenaan) dengan rrengisi lampiran TT secara berasirgan.Lampiran C (BPDGA32) KEI{YATAAN OLEH KETUA JABATAN Pn No.gawai di atas. Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNIT) Waiaran (20%) (a) Tahun Tahun Pertama : : : O) 2. TANDATANGAN : (Ketua Jabatan) NAMA : JAWATAN : TARIKH : COP RASMI : (* Potong yang mana tidak berkenaan) d:Bo@g P. Kad Pengenalan Pemohon Nama Pemohon tsn/ CiV : : 1. Kedua (c) Tahun Ketiga (3s%) (4s%) JUMLAH 4enyataan Tatatertib : Adalah disahkan bahawa pe.doo4klan utk lam Wdr/di .