Anda di halaman 1dari 3

Isi Kandungan

.........................................................
Panduan Kursus Tajuk 1 Pengenalan Kepada Seni Dalam pendidikan 1.1 Konsep, Latar Belakang dan Kepentingan Seni Dalam Pendidikan 1.1.1 Konsep, matlamat, objektif Seni Dalam Pendidikan untuk guru sekolah rendah 1.1.2 Perkembangan teori pembelajaran dan isu berkaitan 1.1.3 Kepentingan imaginasi, emosi, ekspresi dan kreativiti 1.1.4 Unsur-unsur kebudayaan dalam pendidikan Kanak-kanak dan Seni 1.2.1 Keperluan dan keinginan asas kanak-kanak dan remaja dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial, estetik (JERISE) 1.2.2 Perkembangan dana pertumbuhan kanakkanak. Deria dan Seni 1.3.1 Perkembangan kepekaan deria kanak-kanak 1.3.2 Kepentingan kepekaan deria dalam proses pengajatan dan pembelajaran 1 2 4 6

1.2

1.3

Tajuk 2

Pengetahuan dan Kemahiran Asas Dalam Seni Visual Peringkat Sekolah Rendah 2.1 Pengenalan Konsep Asas Seni Visual 2.1.1 Asas Seni Reka (unsur seni, prinsip rekaan) 2.1.2 Penyerapan Asas Seni Reka dalam aktiviti seni di sekolah rendah. 2.1.3 Bidang Kegiatan seni visual di sekolah rendah. 2.1.4 Melaksanakan aktiviti seni visual dalam ke empat-empat Bidang Kegiatan 2.1.5 Apresiasi produk seni visual

Tajuk 3

Pengetahuan dan Kemahiran Asas Dalam Pendidikan Muzik peringkat Sekolah Rendah 3.1 Pengenalan Kepada Pengetahuan Asas pendidikan Muzik

3.1.1 3.1.2 Tajuk 4

Konsep Muzik Apresiasi muzik lagu-lagu tempatan dan luar negara

Pengetahuan dan Kemahiran Asas Dalam Pergerakan Asas Peringkat Sekolah Rendah 4.1 Peengenalan Kepada Konsep Pergerakan Asas 4.1.1 Pergerakan asas 4.1.2 Melaksanakan kemahiran pergerakan asas 4.1.3 Apresiasi pergerakan asas Meneroka, Memperoleh Pengalaman dan Mengekspresi Melalui Seni 5.1 Meneroka 5.1.1 Alat dan bahan 5.1.2 Idea dan isi kandungan 5.1.3 Cara pengelolaaan, olahan dan manipulasi 5.2 Memperoleh Pengalaman 5.2.1 Mengaplikasikan pelbagai strategi dan aktiviti mudah untuk memperoleh pengalaman. 5.2.2 Memperoleh pengalaman pelbagai arah dan jarak menggunakan muzik, seni visual dan pergerakan. 5.2.3 Memperoleh pengalaman corak irama melalui muzik, seni visual dan pergerakan. 5.3 Ekspresi 5.3.1 Meluahkan perasaan melalui ekspresi mud, idea, maklumat yang berbeza melalui aktiviti kreatif seni visual, muzik dan pergerakan. 5.3.2 Menghuraikan sifat kesan yang ekspresif dalam aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan. 5.3.3 Menggunakan aktiviti kreatif seni visual, muzik dan pergerakan untuk tujuan ekspresi dan komunikasi. 5.3.4 Membincangkan gerak balas, perasaan diri terhadap pelbagai bentuk ekspresi dan menghubungkaitkan dengan isi kandungan. Integrasi, Tema, Penghubungkaitan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 6.1 Pendedahan Kepada Konsep Integrasi 6.1.1 Konsep dan pelbagai makna integrasi 6.1.2 Isu dan cabaran integrasi 6.1.3 Integrasi isi kandungan unit, pelbagai kemahiran, proses dan strategi pelbagai mata pelajaran. 6.2 Pendedahan Kepada Tema Komunikasi, Kemasyarakatan dan Persekitaran 6.2.1 Pilihan dan penentuan tema

Tajuk 5

Tajuk 6

6.3

6.4

6.2.2 Kebaikan dan kelemahan tema Penghubungkaitan Antara Seni Visual, Muzik dan Pergerakan Dengan Mata Pelajaran Lain 6.3.1 Konsep penghubungkaitan 6.3.2 Peranan dan kelebihan penghubungkaitan Pelaksanaan dan Pengurusan Aktiviti 6.4.1 Memilih tema mengikut hasil pembelajaran dan membuat perancangan kerja 6.4.2 Aktiviti tema mengikut hasil pembelajaran dan perancangan kerja 6.4.3 Membuat persembahan berdasarkan tema dengan mengintegrasikan seni visual, muzik dan pergerakan secara kreatif yang melibatkan aspek-aspek berikut

Rumusan Kata Kunci Rujukan