PE}IDIDII{XN i{ALNYSifi

Ministry of Education Malaysia

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
E duc

ation Techno I o gy Divis ion PERSIARAN BUKIT KIARA
50640

Tel Faks Web

: 66949497*820917777
..

ffis%7#

z0Bl77gE

: http://www.moe.edu.my

KUALA LUMPUR

2lxIAN

Str-

Ruj. Kami

O lrUG 2013

. KP(BTP-PPSB)8817t3t4 Jld.2 (5.e ) : 3l Julai 2013 /;r)Ramadan 1434H
$^A.. t{"
f,'
'' '

l,r.Llr-le.-e.- .
Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri (seperti Lampiran)

.L

i

' o'nttsqne

t.r lpprg

YBhg. Dato'/Datin/Dr.ff uan/Puan,

,€

PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGGUNAKAN SMARI SCHOOL QUAL|F|CAT|ON STANDARDS (SSOS) TAHUN 2013
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2.

Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan melaksanakan penarafan pembestarian sekolah menggunakan Smart School

Qualification Standards (SSOS) bagi memenuhi komitmen dalam Pelan

Pembestarian Pendidikan Sekolah dan pelaporan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Sekolah Bestari, KPM yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia serta Mesyuaral Flagship Coordination Committe (FCC) yang dipengerusikan oleh YBhg. Ketua Setiausaha Negara.

Untuk makluman YBhg. Dato'iDatin/Dr./Tuan/Puan, lndikator dan instrumen SSQS telah dibuat penambahbaikan dengan memasukkan elemen Sistem Pengurusan Sekolah (SPS), pelantar pembelajaran maya (Virtual Learning Environrnenf) Can Pusat Sumber Sekolah (PSS). lndikator SSQS 2.0 ini mempunyai lima (5) domain iaitu Domain Penggunaan (30%), Domain Modal lnsan (30%), Domain Aplikasi (10%), Domain lnfrastruktur (10%), dan Domain Pusat Sumber Sekolah (20o/o).

3.

4.

SPS telah diperluaskan ke semua sekolah mulai Julai 2013 dan semua sekolah telah disediakan dengan pelantar pembelajaran maya mulai 2012. lnstrumen penarafan SSQS 2-0 bagi tahun 2013 akan menggunakan aplikasi
Google Docs dan di web host di laman web BTPN negeri masing-masing.

5.

Penarafan SSQS ini akan diselaras, dipantau dan dibimbing pelaksanaanya oleh pegawai di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG). Tempoh pelaksanaan penarafan bagi tahun ini adalah bermula dari 2 hingga 30 September 2013.

E^

il;

t-at' l;*Lny r*'--*/--tg*uL
M^r{r

>ol

r

l,,l.5

6.

oleh pihak lnstitut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) bersama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) ke sekolah-sekolah. Pemverifikasian ini dijangka
dilaksanakan dalam bulan Oktober 2013.

Pada tahun 2Ol3,pemverifikasian t"lnrOrp penarafan

SiOS akan dilakukan

7.

Sehubungan itu, YBhg. Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan dipohon untuk mengambil maklum dan seterusnya memanjangkan perkara ini kepada pihak sekolah. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada pegawai SSQS di BTPN/PKG masingmasing berkaitan penarafan ini.

8. Atas sokongan dan perhatian pihak YBhg. Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan, kami dahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
Saya yang perintah,

AMED ALt) Pengara Bahagia Kemen

'eknologi Pendidikan n Pendidikan Malaysia

s.k.:

Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia (Dasar dan Pembangunan Pendidikan)

Lampiran

1.

Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis Jalan Tun Abdul Razak, 01990 Kangar, Perlis. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Kompleks Pendidikan, Jalan Stadium, 05604 Alor Star, Kedah DarulAman. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak Jalan Tun Abdul Razak 30640 lpoh Perak Darul Ridzuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Jalan Jambu Bol 4/3E, Seksyen 4, 40604 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Jalan Dato'Hamzah, 70990 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka Jalan lstana, 75450 Bukit Beruang, Melaka Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor Wisma Pendidikan Jalan Tun Abdul Razak 80604 Johor Bahru

2.

3.

4.

.

6.

7.

8.