Anda di halaman 1dari 3

Hukum Bacaan Mad Filed under: Tajwid Wafiq @ 1:21 pm Mad artinya memanjangkan suara suatu bacaan. 1.

. Mad Ashly (asal)/ Thabiy; terjadi apabila: 1. Huruf berbaris fathah ( ) bertemu dengan alif ( ) 2. Huruf berbaris kasrah ( ) bertemu dengan ya mati ( ) 3. Huruf berbaris dhammah ( ) bertemu dengan wau mati ( ) 2. Mad Fary (cabang atau bagian); 1. Mad Wajib Muttashil; jika huruf mad ( ) bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka wajib dibaca 2,5 alif atau 5 harakat. 2. Mad Jaiz Munfashil; jika huruf mad ( ) bertemu dengan huruf hamzah di luar (lain) kata, maka boleh dibaca 1, 2, atau 3 alif. 3. Mad Aridh Lissukuun; jika huruf mad bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat dan dibaca waqaf (berhenti), maka dipanjangkan (1, 2, atau 3 alif) terlebih dahulu barulah kemudian dimatikan. 4. Mad Badal; jika ada huruf hamzah di awal kata dibaca 1 alif. 5. Mad Iwaad; jika ada fathah tain ( ) bertemu dengan huruf alif atau ya mati di akhir kalimat, maka dibaca 1 alif. 6. Mad Lazim Mutsaqqal Kalimi; jika ada mad thabiy atau mad bertanda ( ) bertemu dengan huruf bertasydid, maka dibaca 3 alif. 7. Mad Lazim Mukhaffaf Kalimi; jika ada mad thabiy atau mad bertanda ( ) bertemu dengan huruf mati atau sukun ( ), maka dibaca 3 alif. 8. Mad Lazim Harfi Musyba; jika ada huruf di awal surah, maka dibaca 3 alif. 9. Mad Lazim Mukhaffaf Harfi; jika ada huruf di awal surah, maka dibaca 1 alif. 10. Mad Layyin; jika huruf berbaris fathah bertemu dengan wau mati atau ya mati kemudian bertemu huruf lain yang berbaris, maka dibaca 1-3 alif. 11. Mad Shilah; jika ada huruf ha dhamir mudzakkar mufradh lilghaib terletak di antara dua huruf berbaris. 12. Mad Shilah Qashiirah; jika ha tersebut bertemu huruf selain huruf hamzah, maka dibaca 1 alif.

13. Mad Shilah Thawiilah; jika ha tersebut bertemu dengan huruf hamzah, maka dibaca 1-2,5 alif. 14. Mad Farq; jika mad badal bertemu dengan huruf bertasydid dan untuk membedakan anatara kalimat tanya dengan kalimat berita, maka dibaca 3 alif. 15. Mad Tamkin; jika suatu huruf berbaris kasrah bertemu dengan huruf sama yang berbaris sukun dalam satu kalimat, maka dibaca 1-3 alif.

Waqaf( ) . Dari sudut bahasa: Berhenti / menahan. Dari sudut istilah tajwid: Menghentikan seketika bacaan secara memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. 1. Waqaf Lazim( ) / Waqaf Tam( ) . Menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna maknanya serta lafaz (dari segi i'rab) dan maksudnya tidak tergantung dengan kata-kata berikutnya. Waqaf ini bertanda:( ) 2. Waqaf Ja'iz (Berhenti Harus) . Bacaan diharuskan berhenti atau sambung. Kedudukan hukum bahagian ini kadangkala sama (berhenti atau sambung), kadangkala sambung lebih baik dari berhenti dan kadangkala berhenti lebih baik dari sambung (iaitu menghentikan bacaan pada rangkai kata yang tidak merosakkan maknanya). 3. Waqaf Kafi( ) . Bacaan harus diberhentikan atau disambung malah berhenti lebih baik dari sambung. Ia dinamakan demikian kerana lafaznya sempurna dan tidak bergantung dengan lafaz selepasnya. Tandanya( ) . 4. Waqaf Tasawi( ) . Kedudukan hukum bacaan tersebut ketika berhenti dan sambung adalah sama. Tandanya:( ) . 5. Waqaf Hasan( ) . Bacaan yang diharuskan berhenti atau sambung malah sambung adalah lebih baik dari

berhenti. Ia dinamakan demikian kerana memberhentikan bacaan padanya adalah lebih baik. Tandanya( ) .

Anda mungkin juga menyukai