LAMPIRAN C Bil. Kami Bil.

Tuan PERINGATAN Borang ini hendaklah disediakan oleh Ketua Jabatan dalam 3 salinan dan hendaklah dikemukakan ke Bahagian Pinjaman Perumahan 6 bulan sebelum seseorang Peminjam Bersara atau dengan secepat mungkin apabila seseorang peminjam meninggal dunia.

Setiausaha Bahagian Pinjaman Perumahan, Perbendaharaan Malaysia, No.9, Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 PUTRAJAYA Tuan, PINJAMAN PERUMAHAN/PEMBERITAHUAN PERSARAAN PEMINJAM/PEMINJAM MENINGGAL DUNIA Sukacita sekiranya dapat tuan memberi penyata mengandungi cadangan potongan daripada ganjaran dan pencen peminjam bagi membayar balik pinjaman perumahannya. BUTIR-BUTIR MENGENAI PEMINJAM a) Nama Peminjam …………………………………………………………………………………………………………… HURUF BESAR b) c) d) e) f) Nombor Kad Pengenalan ……………………………………………………………………………………… Tarikh akan bersara/Tarikh meninggal dunia …………………………………………………………… Nombor Fail Pinjaman Perumahan P.P …………………………………………………………………….. Nombor Akaun Pinjaman Perumahan ………………………………………………………………………. Bayaran balik dimulakan Bulan ………………………………… Tahun ……………………………. Jumlah Bulanan RM ……………………………………… Sebulan.

g) Pindaan bayaran balik dimulakan, jika ada Bulan ……………………………… Tahun ……………… Jumlah Bulanan RM ……………………….. h) Bayaran balik melalui potongan gaji yang terakhir akan dibuat pada bulan ………………………. Tahun ………………………. i) Jumlah potongan yang telah dan akan dibuat sehingga tarikh bersara RM …………………. j) Anggaran ganjaran yang akan diterima berdasarkan gaji RM …………………………………….. k) Anggaran Pencen bulanan yang diterima berdasarkan gaji akhir RM …………………………. l) Alamat Selepas Bersara …………………………………………………………………......................... ……………………………………………………………………………………………………………………………

Saya telah menyemak Buku Rekod Perkhidmatan dan Fail Persendirian Peminjam ini dan didapati butir-butir yang diberikan diatas adalah benar.

……………………………………………………………. Tandatangan dan Cop Pengetua/Guru Besar

…………………………………………………………… Tandatangan Ketua Jabatan/Pegawai Kanan Yang Diberi Kuasa. Nama ………………………………………………… Jawatan ……………………………………………...

Tarikh ………………………………

Kementerian/Jabatan

……………………………………………..

Nota JIKA PEMBERITAHUAN INI BAGI PEMINJAM YANG MENINGGAL DUNIA KETUA JABATAN HENDAKLAH MENGEMUKAKAN i. 2 salinan fatostat sijil beranak yang disahkan. Jika tidak ada,sila berikan pengesahan tarikh lahir pegawai berkenaan seperti di sebut di dalam Buku Rekod Perkhidmatan. 2 salinan fotostat sijil mati yang disahkan. Polisi insuran nyawa dan polisi insuran api berkaitan dengan Pinjaman Perumahan dan iv. Nama dan alamat waris si mati Nama ………………………………………………………………………………………………….. Alamat ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

ii. iii.