Anda di halaman 1dari 17

M E N G U M P U L FA K TA S E J A R A H

(a) Orang sumber

Nama : Amutha A/P Muniandy

Umur : 45 tahun

No. Kad Pengenalan : 640404-10-7083

Alamat : Unit perpustakaan, Jabatan Muzium Malaysia

( b ) M e l a w a t Te m p a t K a j i a n

Te m p a t : M u z i u m N e g a r a , J a l a n D a m a n s a r a , 5 0 5 6 6 K u a l a

L u m p u r.

Ta r i k h : 1 8 A p r i l 2 0 0 9

(c) Internet

1 . h t t p : / / w w w . d a f t a r w a r i s a n . g o v. m y / i n d e x . p h p ? p a g e = w a r i s a n _ k e
b_home&subpage=show_detail&category=1&id=27

2 . h t t p : / / w w w. i n s a n m u l t i m e d i a . n e t /

3 . h t t p : / / w w w . j m m . g o v. m y /

4.http://ms.wikipedia.org/wiki/Muzium_Negara_Malaysia

(c) Buku Ilmiah

Nama pengarang : Regian Annie Lopez

Ta j u k : S e j a r a h Te m p a t a n M u z i u m N e g a r a M a l a y s i a

Ta h u n t e r b i t : 1 9 8 2

Te m p a t t e r b i t : M a k t a b P e r g u r u a n I p o h , H u l u K i n t a , P e r a k
TA J U K K A J I A N : M U Z I U M N E G A R A
SENARAI KANDUNGAN

BIL. TA J U K HALAMAN

1 TA J U K K A J I A N 1

2 SENARAI KANDUNGAN 2

3 PENGHARGAAN 3

4 OBJEKTIF KAJIAN 4

5 KAEDAH KAJIAN 5

6 HASIL KAJIAN 6

7 RUMUSAN 11

8 LAMPIRAN 12

9 RUJUKAN 17
PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurniannya, saya

t e l a h b e r j a y a m e n y i a p k a n k e r j a k h u s u s i n i d e n g a n l a n c a r.

Te r l e b i h d a h u l u s a y a i n g i n m e r a k a m k a n u c a p a n

penghargaan saya kepada guru sejarah saya, En Alias bin

Ya ’ a c o b k e r a n a t e l a h m e m b e r i b i m b i n g a n d a n t u n j u k a j a r d a l a m

m e n j a l a n k a n K e r j a K u r s u s S e j a r a h . Te r i m a k a s i h k e p a d a

p e n g e t u a s e k o l a h , P u a n Te n g k u N o o r K e t i n a b i n t i T e n g k u

Abdullah yang telah memberikan kebenaran untuk saya

menjalankan kajian ini.

Jutaan terima kasih juga saya tujukan kepada kedua-dua

ibu bapa saya yang telah memberikan dorongan dan semangat

s ep an ja ng ka jia n in i dija lan ka n. Tida k lup a ju ga kep ada ra ka n

saya Najiyyah Nasuha binti Alwi yang turut bersama-sama saya

ketika menjalankan kajian ini.


OBJEKTIF KAJIAN

Saya dikehendaki menjalankan satu kajian tentang satu

bangunan bersejarah di negara kita. Bangunan yang dipilih oleh

saya ialah Bangunan Muzium Negara. Kajian saya merangkumi

objektik-objektif berikut:

a) Kajian ini dilakukan secara amnya ialah untuk mengenal

pasti sumber-sumber sejarah yang sahih. Ia dapat

membantu saya membuat satu kajian yang berilmiah

dengan tatacara yang betul, jelas dan tepat

b) Dengan menjalankan kajian ini, saya dapat mengambil

iktibar daripada peristiwa yang berlaku di sebalik

bangunan bersejarah tersebut.

c) Saya juga dapat menanamkan semangat patriotisme di

dalam diri saya dan juga kalangan generasi muda melalui

kajian ini.
KAEDAH KAJIAN

Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mejalankan

kajian tersebut. Antaranya ialah melalui teknologi dan

maklumat (ICT). Banyak maklumat yang saya perolehi daripada

kaedah tersebut. Salah satu laman web yang saya layari ialah

laman web rasmi jabatan muzium negara.

Saya juga telah melawat tempat kajian bersama rakan saya

ke Muzium Negara di Kuala Lumpur pada hari sabtu, 18 April

2009 bersamaan 19 Rabiulakhir 1430. Kami telah mengambil

masa selama dua jam iaitu dari pukul 9.45 pagi hingga 12.30

tengah hari. Disana kami membuat rujukan di Unit

Perpustakaan Jabatan Muzium Negara Malaysia.

Kami juga telah menggunakan kaedah menemu ramah

pekerja di perpustakaan jabatan muzium Negara. Melalui itu,

kami telah diberi penerangan tentang penubuhan Muzium

Negara serta kepentingan muzium kepada sesebuah Negara.


HASIL KAJIAN

Nama Bangunan : Muzim Negara

Latar belakang
Asal usul

Perkataan muzium berasal daripada istilah “muse” yang


berasal dari “Muses” iaitu sembilan orang anak perempuan dewa
Z e u s m e n g i k u t m i t o l o g i Yu n a n i D e w a Z e u s y a n g d i k a t a k a n
menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan, keagamaan,
pendidikan, kesenian, tragedi dan astronomi. “Muse” juga
membawa makna hibur(amusement) yang dipinjam dari bahasa
Greek Kuno.

Permuziuman di Malaysia bermula pada tahun 1883


apabila pemerintah British menubuhkan Muzium Perak di
Ta i p i n g . I n i d i i k u t i d e n g a n p e n u b u h a n M u z i u m S a r a w a k d i
Kuching pada tahun 1888 dan kemudiannya Muzium Selangor
pada tahun 1899.Pada tahun 1910, pengurusan Muzium Perak
dan Muzium Selangor disatukan di bawah Jabatan Muzium
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Pada tahun 1930, pengurusan
tersebut dipisahkan semula sebagai satu langkah di bawah
sistem disentralisasi oleh pemerintah British.

Ta p a k m u z i u m i n i d a h u l u n y a a d a l a h b e k a s M u z i u m
Selangor pada tahun 1906 tetapi musnah akibat terkena bom
y a n g d i g u g u r k a n o l e h p e s a w a t p e n g e b o m B . 2 9 Te n t e r a
Bersekutu (Allied Force) semasa Perang Dunia Kedua dalam
bulan Mac, 1945.

Pengasas

M u z i u m N e g a r a b a h a r u P e r s e k u t u t a n Ta n a h M e l a y u i n i
telah didirikan sebagai hasil daripada usaha dan penuh minat
P e r d a n a M e n t e r i , Ya n g Te r a m a t M u l i a T u n k u A b d u l R a h m a n
Putra Al-Haj. Arahan-arahan bagi melambarkan projek ini telah
dibeli oleh beliau pada 16 september 1958.

Ta r i k h p e m b i n a a n

Kerja pembinaan Muzium Negara bermula dalam tahun


1 9 6 2 o l e h S y a r i k a t k o n t r a k t o r Ye w L e e d a n s i a p d i b i n a d a l a m
bulan Ogos 1963

Lokasi
Bangunan Muzium Negara terletak di jalan Damansara,
Kuala Lumpur dan berada di pinggir taman tasik perdana.

Tujuan penubuhan bangunan

Muzium ini ditubuhkan untuk mengumpul dan


menempatkan semua warisan sejarah, kebudayaan, kesenian, dan
spesimen flora dan fauna di samping beroperasi sebagai pusat
pendidikan, pembaik pulih, pusat penyelidikan dan
pembangunan khazanah Negara.

Muzium juga menguatkuasakan Akta Bendapurba 1976 dan


undang-undang yang ada kaitan dengannya serta memberi
khidmat nasihat dan bantuan teknikal kepada kerajaan-kerajaan
negeri, Jabatan-jabatan kerajaan dan institusi-institusi
pengajian tinggi di dalam penubuhan muzium-muzium mereka.

Kos pembinaan

Kerja-kerja pembinaan bangunan yang indah ini telah


memakan kos sebanyak $1.5 juta.

Perasmian

S e r i P a d u k a B a g i n d a Ya n g d i - P e r t u a n A g o n g I I I – T u a n k u
Syed Putra Al-Haj telah merasmikan pembukaan muzium ini
pada 31 ogos 1963, jam 5.30 petang sempena menyambut
penubuhan Malaysia.

Keistimewaan bangunan
Reka bentuk pelan
Reka bentuk bangunan Muzium Negara adalah bercirikan
elemen astetik dan ukiran bangunan Istana Melayu tradisional.
Ia juga memaparkan senibina Melayu yang berasaskan istana
Raja-Raja Melayu berlandaskan hasil seni kerja dan
pertukangan tempatan yang estetik.

Ta m b a h a n l a g i , i a d i p i l i h s e n d i r i o l e h Y T M T u n k u A b d u l
Rahman Putra Al-Haj iaitu Perdana Menteri Malaysia yang
pertama. Arkitek Ho KoK Hoe pula telah mengambil kira segala
aspek agar ia tergolong mengikut ciri-ciri dan kelas yang
unggul.

Bahan binaan

Seni bina bangunan Muzium Negara disokong oleh 26


batang tiang konkrit yang telah diubahsuai bagi mengekalkan
ciri-ciri istana Melayu tradisional. Konsep 26 batang tiang ini
berdasarkan kepada gabungan 13 tiang yang terdapat pada
bahagian timur dan 13 tiang lagi pada bahagian barat bangunan,
yakni melambangkan Malaysia dibentuk daripada 13 buah
negeri.

Bumbung bangunan bangunan ini bertemakan corak


minangkabau. Bahagian hadapan bangunan pula terdapat hiasan
m o z e k y a n g b e s a r.

Hiasan dalaman

Arkitek telah berusaha dengan sehabis cermat untuk


memasukkan bentuk asli Melayu di pintu masuk serta di dalam
bangunan ini. Contoh-contoh yang nyata dalam hal ini ialah
ukiran kayu chengal pada tiga buah pintu hadapan. Kerja-kerja
pengukiran telah dilakukan oleh dua orang Melayu yang
merupakan tukang ukir selama 5 bulan, begitu juga ladang-
ladang konkrit bertuang pada jalan masuk, kayu berukir pada
siling Dewan Besar serta kisi-kisi besar besi bertitik di hujung
sebelah barat pintu masuk.
Te r d a p a t h i a s a n d u a l u k i s a n m u r a l b e r u k u r a n 11 5 m
p a n j a n g , h a s i l r e k a a n C h o n g L a i To n g y a n g m e n g a m b a r k a n
sejarah dan kebudayaan Negara di hadapan muzium. Media yang
diguna adalah cantuman kecil gelas halus (fine venation glass)
bernilai $100,000 yang di import dari Itali. Kedua, terdapat
hiasan jubin khas sumbangan kerajaan Pakistan, terletak di
lantai dewan tengah bangunan.

Kegunaan dahulu dan sekarang

Kemunculan muzium pada peringkat awal lebih


mementingkan kepada koleksi dan barang daripada
menitikberatkan hal-hal yang berkaitan dengan konservesi.
Akibatnya,banyak barang yang mudah rosak musnah kerana
kurang penjagaan dan tidak disenggara secara tetap mengikut
kaedah saintifik. Hanya pada tahun 1930, perhatian serius
diberikan terhadap kerja-kerja konservasi objek, artifak, dan
hasil karya seni yang tersimpan di muzium.

Sekarang, muzium digunakan untuk menyebarkan


p e n g e t a h u a n m e n g e n a i k e k a y a a n Wa r i s a n K e b u d a y a a n
Tradisiona l dan kehidu pan alam Nega ra . Ia ju ga m en ja lan ka n
penyelidikan terhadap bahan dan artifak yang mempunyai
kepentingan kepada sejarah Negara. Aktiviti menyelidik,
mengumpul, merekod dan menerbitkan segala khazanah warisan
Negara turut dijalankan. Pameran tentang bahan artifak warisan
sejarah turut diadakan bagi menhjadikannya sebagai salah satu
produk pelancongan Negara.

RUMUSAN
Saya dapat mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang

sahih. Ia dapat membantu saya membuat satu kajian yang

berilmiah dengan tatacara yang betul, jelas dan tepat

Dengan menjalankan kajian ini, saya juga dapat

mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku di sebalik

bangunan bersejarah tersebut. Sebagai contoh, Kemunculan

muzium pada peringkat awal lebih mementingkan kepada

koleksi dan barang daripada menitikberatkan hal-hal yang

berkaitan dengan konservesi. Akibatnya,banyak barang yang

mudah rosak musnah kerana kurang penjagaan dan tidak

disenggara secara tetap mengikut kaedah saintifik.

Saya juga dapat menanamkan semangat patriotisme di

dalam diri saya dan juga kalangan generasi muda melalui kajian

ini.
LAMPIRAN

Pelan lokasi ke Muzium Negara


bahagian hadapan muzium
RUJUKAN

1.http://www.daftarwarisan.gov.my/index.php?page=warisan_keb_home&subpage=show
_detail&category=1&id=27

2. http://www.insanmultimedia.net/

3. http://www.jmm.gov.my/

4. Unit Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia.

5. Buku latihan Zoom Sejarah Tingkatan 3

6. Orang sumber – Cikgu Alias bin Ya’acob

7. Laman web scibd.


P E N E R A PA N U N S U R PAT R I O T I S M E

Perkataan pemeliharaan membawa maksud kepada kerja-

kerja membaikpulih bangunan dengan menggunakan pelbagai

pendekatan yang bersesuaian seperti pencegahan, pengekalan,

pengukuhan, pengembalian semula, pengeluaran semula,

pembinaan semula dan lain-lain lagi. Perkataan pemuliharaan

pula membawa kepada maksud memulihara dan mengekalkan

dalam bentuk yang sedia ada.

Semangat berbangga sebagai rakyat Malaysia dapat

dibentuk melalui kajian bangunan bersejarah kerana melalui

kajian ini, kita dapat menjaga dan mempertahankan maruah

bangsa dan negara dengan mempelajari dan meneruskan

pemeliharaan dan pemulihan warisan bangsa ini. Melalui ini

juga kita dapat memperkenalkan bangunan bersejarah kepada

generasi depan. Sekaligus menunjukkan bahawa kita

menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa. Dalam

ertikata lain, melalui prinsip penjagaan bangunan ini, kita

dapat menunjukkan bahawa kita bangga dengan sejarah bangsa.

Selain itu, kita haruslah memupuk semangat setia akan Negara

untuk melahirkan perasaan cintakan warisan bangsa dalam

kalangan rakyat Malaysia. Ia adalah kerana kita merasa

bertanggungjawab untuk mempertahankan nama Negara. Kita


juga perlu berasa bersyukur sebagai warganegara Malaysia.

Melalui pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan

bersejarah juga , kita dapat menyemai semangat bersatu padu

dan berharmoni di antara masyarakat majmuk. Sikap

bekerjasama dan tolong-menolong antara masyarakat juga akan

melahirkan semangat patriotik antara anggota masyarakat.

Justeru akan melahirkan semangat kekitaan yang tinggi.

Ta m b a h a n l a g i , k i t a p e r l u l a h b e r s i k a p b e r d i s i p l i n u n t u k

menjadi orang yang amanah, jujur dan berlaku adil serta

bertimbang rasa. Berusaha dan produktif dalam menyokong dan

melibatkan diri dalam usaha pembangunan juga akan

membolehkan kita dilihat sebagai orang yang berilmu dan

berketerampilan.

Kesimpulannya, bebangga sebagai rakyat Malaysia,

bersemangat setia Negara, bersemangat kekitaan, berdisipilin

dan berusaha dan produktif dapat memupuk semangat cintakan

warisan bangsa dalam kalangan rakyat Malaysia melalui

pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah.