Anda di halaman 1dari 1

TENAGA PENGAJAR

1. KH. Abdul Qadir Djaelani


2. KH. Nurdin Majuni
3. Prof. DR. Badri Yatim, M.A
4. Prof. DR. Musjby
5. DR. H. Faridal Arkam, M.Pd
6. DR. H. WR. Hendra Saputra, M.Hum
7. DR. Mukhotim El Mukri
8. DR. Amir Falah
9. Drs. M. Husen Kasah, M.Hum
10. Drs. H. Djauhari, SH.I, MM
11. Drs. Daloh Abdaloh, MA
12. Drs. Asep Lukman Hamzah, M.Ag
13. Drs. H. Hasanuddin, SH, MM
14. Drs. H. Zaenal Arifin, M.Pd.I
15. Drs. S. Adi Priyono, M.Pd
16. Drs. Ratono, M.Ag
17. Drs. Pono. Fadlullah, M.Hum
18. Drs. H. Sanusi, MH
19. Drs. H. Tatang Saputra, M.Pd.I
20. Herman Syafri, S.Pd, M.Pd
21. H. M. Syarifien Maloko, SH, MM, M.Si
22. Ahmad Sukatmajaya, SE, MM
23. Qudsi Ahmad, S.Pd.I, M.Pd.I
24. H. Nurhasyim Lubis, SH, MH
25. H. Irhamsyah Putra, Lc, MA
26. As’ad, M.Si
27. Agus Salim, MA
28. Faisal Harun, SE, Ak, MM
29. Drs. Wahid Sya’roni
30.Drs. H. M. Tuan TS
31. Drs. Athfal Husen
32. H. Sayid Hamidan, Lc
33. H. Ahmad Dahlawi, S.Ag
34. Ujang Supriyadi, SE
35. Nugraha, SH
36. Bahri Nuh, S.Ag
37. Bambang Supriyanto, SE