Doa Hari Guru….

2012

P
َ‫اَومَنََسَيَئَات‬
َ َ‫َنَحَمَدَهََ َونَسَتَعَيـَنَوَ َونَسَتـَغَفََرهََ َونـَعَ َوذََبَاللََمَنََشََرَورََأَنـَفَسَن‬،َََ‫اَلـحَمَدَََِلل‬
ََ‫ََ َوالصَلَةََ َوالسَلَمََعَلى‬،ََ‫أَعَمَالَنَاَمَنََيـَهَدَهََاللََفَلََمَضَلََلَوََ َومَنََيَضَلَلَوََفَلََىَادَيََلَو‬
.ََ‫َرسَ َولَنَاَالَمَيَنََ َوعَلىََآلَوََ َوأَصَحَابَوََأَجَـمَعَيَن‬
Ya Allah , Tuhan Semesta Alam ,
Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan
kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru 2012 peringkat Sekolah
Kebangsaan Pusat Chabang Tiga pada hari yang berbahagia ini dengan
tema :
“Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara”
Ya Allah , Ya ‘Azizi Ya Sattar Ya Fa’alullima yurid ,
Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni
sepanjang zaman , justeru itu kurniakanlah kepada guru-guru kami hati
yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini
dengan sebaiknya . Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan
seluruh aktriviti dunia pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat
dan keredhaan-Mu semata-mata .
Ya Allah , Tuhan Yang Mentadbir Langit dan Bumi ,
Pada saat dan detik ini, kami hulurkan tangan pengharapan , memohon
ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang
kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik
mereka , sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak- anak
mereka sendiri , kurniakanlah kepada guru-guru kami kesabaran ,
ketabahan , semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan ,
semangat permuafakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti

1

mudah-mudahan kami akan menjadi anak didik yang sentiasa menghormati guru-guru kami . Tuhan Yang Menjadikan Malam dan Siang . Ya Allah . permudahkanlah segala urusan kehidupan kami sama ada di dunia mahupun akhirat . Pandanglah kami dengan pandangan rahman dan rahim-Mu .َ‫َوالحمدللَربَالعالمين‬،َ‫وصحبوَوسلم‬ 2 . idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum pelajar-pelajar sekolah ini khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya . semoga kami menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama .2012 putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga . Tuhan Yang Menurunkan Hujan . Ya Allah .َ‫الَذَينََسَبـَقَونَاَبَالَيَمَانََ َولََتَجَعَلَفَيََقـَلَوبَنَاَغَلََلَلَذَينََءَامَنَوا َربـَنَاَإَنَكَََرءَوفَََرحَيم‬ َ‫َ َوصَلَىَاللََعَلَىَمحمدَوعلىَالو‬. mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami . bangsa dan negara tercinta . dan Engkau menjadikan yang sukar itu mudah sekiranya Engkau mengizinkannya . ََ‫َولََتَجَعَلَاللَهَم‬،َ‫ا‬ َ َ‫َوتـَفََرقـَنَاَمَنََبـَعَدَهََتـَفََرقَاَمَعَصَوم‬، َ ‫اللَهَمََاجَعَلَجَمَعَنَاَىَذَاَجَمَعَاَمََرحَومَا‬ َ‫اَولَخَ َوانَنَا‬ َ َ‫َاللَهَمََاغَفََرلَنَاَذَنَوبـَن‬. kami sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru . kerana sesungguhnya kami meyakini dengan keyakinan yang tiada mengandungi syak dan keraguan bahawa tiada kesenangan melainkan Engkau permudahkan urusan tersebut . Pada kesempatan ini .‫اَولََمَحََرومَا‬ َ َ‫اَولََمَطََرود‬ َ َ‫اَولََمَنََيـَتَبـَعَنَاَشَقَي‬ َ َ‫اَولََمَعَن‬ َ َ‫فَين‬ َ‫ََربـَنَا‬.Doa Hari Guru…. kami mohon kepada kebesaran dan kehebatanMu ya Allah sudilah kiranya Engkau mengurniakan kepada kami sifat yang mulia dan akhlak yang luhur .َ‫آتَنَاَفَيَالدَنـَيَاَحَسَنَةََ َوفَيَاآلخََرةََحَسَنَةََ َوقَنَاَعَذَابََالنَار‬ .