Anda di halaman 1dari 17

Asas Kepemimpinan

Proses yang mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas. Kepemimpinan saling berkaitan dengan pemimpin (individu yang beri pengaruh)

Asas Penting

Mempengaruhi pekerja melalui arahan

Melibatkan pihak lain @ orang lain

Para pemimpin mempunyai autoriti memberi arahan

Jenis-jenis Kepemimpinan
Reddin,1970 (dalam Robiah Sidin,1989) membahagikan gaya kepimpinan mengikut model dimensi yang mengandungi tiga gaya asas, empat gaya pengurusan yang berkesan dan empat lagi gaya pengurusan yang agak kurang berkesan. Boles dan Davenport,1975 telah menyarankan beberapa gaya untuk kepimpinan dan cara pemimpin berkenaan menggunakan kuasanya.

Pihak pengurusan sekolah perlu mendapatkan kerjasama penuh daripada ahli pasukannya untuk menjadikan suasana kerja yang lebih efektif. Sifat kepimpinan guru yang terbaik pula adalah kepimpinan guru yang dapat memenuhi kehendakkehendak murid bagi mencapai hasil pembelajarannya. Guru mempunyai kesanggupan yang tinggi untuk melaksanakan perubahan termasuklah menjalankan kajian untuk kebaikan murid (kajian tindakan).

Gaya gaya Kepimpinan


Gaya Kepimpinan Autokratik Gaya Kepimpinan Instruksional

Gaya Kepimpinan Demokratik

Gaya Kepimpinan Kontigensi

Gaya Kepimpinan Laissez Faire

Gaya Kepimpinan Islamik

Gaya Kepimpinan Autokratik

Pemimpin berkuasa

Staf perlu mengikut perintah

Gaya Kepimpinan Instruksional


Pemimpin sekolah yang mengambil tahu terhadap P&P serta perkembangannya

Kualiti kepimpinan yang boleh menggerakkan guru kearah pemikiran kreatif dan kritis

Gaya Kepimpinan Demokratik


Bersikap terbuka Mementingkan kepentingan bersama Pembimbing yang baik kepada kumpulannya

Gaya Kepimpinan Kotigensi


Menyesuaikan gaya kepimpinan mengikut keadaan

Pemimpin menggunakan kuasanya untuk memberi ganjaran dan hukuman kepada orang yang dipimpin.

Gaya Kepimpinan Laissez-Faire


Memberi kebebasan sepenuhnya kepada orang bawahan

Tidak masuk campur langsung

Gaya Kepimpinan Islamik


Berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah dan Syura

Pekerja wajib taat pemimpin

Menekankan konsep tawakal setelah perancangan telah diatur dengan teliti

Teori Kepemimpinan
Guru Besar mempunyai tugas dan kewajipan untuk mengembang dan menggilapkan gurugurunya menjadi pemimpin. Guru Besar berperanan sebagai seorang:
Manager Coach Mentor Leader

Definisi Kepimpinan
Merujuk kepada keupayaan serta kebijaksanaan seorang ketua dalam menguruskan kakitangan bawahannya dan sumber yang ada. Danielson, 2006 melihat kepimpinan sebagai himpunan kemahiran pada seseorang guru yang selain daripada mengajar ada mempunyai pengaruh yang diperluaskan ke luar bilik darjahnya, sama ada di dalam atau di luar sekolah.

Komponen Kepimpinan
Sifat-sifat

Gaya dan Kelakuan

Kepimpinan mengikut situasi

Teori X dan Y Diasaskan oleh Douglas McGregor, 1960 Teori X mengandaikan bahawa pekerja semulajadinya malas dan akan mengelak daripada bekerja kecuali dipaksa (keperluan psikologi dan keselamatan) Teori Y bercirikan motivasi dan pengiktirafan. Teori ini mengandaikan bekerja sebagai sesuatu yang baik jika menyeronokkan tetapi mereka akan menganggap kerja sebagai beban jika tidak menyenangkan

Teori Perhubungan Manusia Menjelaskan bahawa perhubungan manusia boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan antara kedua-duanya Terdapat 2 corak perlakuan pemimpin yang disukai: Task Orientation dan Human Relation Orientation Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan yang baik dengan pengikutnya

Teori Kepimpinan Mengikut Situasi Teori ini menyatakan cara memimpin yang berbeza boleh berkesan, bergantung kepada kematangan orang bawahan Teori ini menyatakan bahawa cara memimpin yang berbeza sesuai dalam keadaan yang berbeza Tidak ada hanya 1 saja cara memimpin yang paling baik Pemimpin yang berkesan adalah mereka yang mendorong dan menunjukkan jalan kepada orang bawahan untuk manghasilkan sesuatu yang paling baik

Teori Perlakuan Perhubungan kemanusiaan boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan baik dengan pengikutnya Kesan perlakuan pemimpin berdasarkan tanggungjawab berorientasikan tugas dan orientasi pekerja telah memberi impak terhadap keberkesanan peranan kepimpinan mereka

Garis Panduan
Mengetahui dan melatih diri anda Mengetahui dan mengawal gaya anda

Mempercayai perkara-perkara terbaik tentang orang lain

Memenuhi keperluan-keperluan staf

Sesuaikan kepada ciri-ciri kerja

Bertindak sebagai pemimpin

Kesimpulannya:
Sebagai pemimpin dalam konteks pengajaran di dalam kelas, guru perlulah bijak memilih mana-mana jenis kepemimpinan supaya pengajaran menjadi satu pengajaran yang kondusif dan dapat diterima oleh muridmurid.

Anda mungkin juga menyukai